IPPB1/415-1140/14-4/AM | Interpretacja indywidualna

Przychody Wnioskodawcy osiągane ze sprzedaży, chowu, treningu oraz organizacji lotów gołębi pocztowych - nie będących własnością Wnioskodawcy- stanowić będzie źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając bowiem na uwadze profesjonalny, zarobkowy, zorganizowany i ciągły charakter prowadzonej działalności, podejmowane przez Wnioskodawcę czynności wypełniają przesłanki zawarte w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód taki winien Wnioskodawca opodatkować na zasadach właściwych dla działalności gospodarczej.
IPPB1/415-1140/14-4/AMinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. sprzedaż
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 6 października 2014 r. (data wpływu 10 października 2014 r.) uzupełnionego pismem z dnia 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 2 stycznia 2014 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie IPPB1/415-1140/14-2/AM z dnia 16 grudnia 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie

 • skutków podatkowych sprzedaży gołębi pochodzących od innych podmiotów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży gołębi pocztowych pochodzących od innych podmiotów .

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest hodowcą gołębi pocztowych. W sporcie tym osiąga dobre wyniki. Ze względu na duże zainteresowanie hodowlą gołębi pocztowych w okolicy i rywalizacją w tym sporcie, zamierza w przyszłości otworzyć tzw. wspólny gołębnik, do którego osoby chętne będą mogły oddawać swoje drużyny gołębi. Ptaki będą przebywały we wspólnym gołębniku określony czas a następnie będą uczestniczyły w organizowanych przez Wnioskodawcę zawodach tzw. lotach. Współrywalizacja będzie odbywała się wg ściśle określonych przepisów zawartych w opracowanym w tym celu regulaminie. Po zakończeniu zawodów gołębie zostaną wystawione na licytację. Dochód ze sprzedaży: 50% właściciel, 50% Wnioskodawca. Gołębie, które nie zostaną sprzedane podczas licytacji stają się własnością Wnioskodawcy. Regulamin przewidywać również będzie wysokość opłat, które uczestnicy przystępujący do rywalizacji będą wnosić na poczet kosztów chowu gołębi oraz nagród dla właścicieli zwycięzców.

Dochodem Wnioskodawcy z tej "działalności" będzie część opłat wnoszonych przez uczestników rywalizacji za chów, trening i organizowanie zawodów oraz ewentualny dochód ze sprzedaży jego chowu gołębi pocztowych. Wnioskodawca nie posiada gospodarstwa rolnego.

W piśmie uzupełniającym z dnia 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 2 stycznia 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie organu z dnia 16 grudnia 2014 r. Nr IPPB1/415-1140/14-2/AM Wnioskodawca uzupełnił wniosek we wskazany zakresie oraz podał, że:

 • pytanie nr 3 dotyczy sprzedaży gołębi pochodzących od innych podmiotów, które Wnioskodawca będzie chował przez kilka miesięcy w roku.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy od przedstawionej działalności Wnioskodawca jest zobowiązany rozliczać i odprowadzać podatek dochodowy od osób fizycznych (przychód z gołębi pocztowych nie stanowiących własności Wnioskodawcy oraz części dochodu ze sprzedaży)...
 2. Czy od przedstawionej działalności Wnioskodawca będzie mógł opłacać podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych...
 3. Czy od sprzedaży chodowanych gołębi stanowiących własność Wnioskodawcy jest zobowiązany rozliczać i odprowadzać podatek dochodowy od osób fizycznych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania Nr 1. W zakresie pytania Nr 2 i 3 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz .U. nr 14 poz. 176 z późniejszymi zmianami) przepisy ustawy nie mają zastosowania do przychodu z działalności rolniczej, a do takiej zalicza się m.in. chów gołębi - dotyczy to gołębi stanowiących własność Wnioskodawcy. Natomiast przychody uzyskiwane z chowu gołębi nie stanowiących własności Wnioskodawcy, tj. gołębi oddanych do jego gołębnika na określony czas powinny być opodatkowane, gdyż chów ten posiada przesłanki działalności gospodarczej (usługa) - art. 5a pkt 6 wyżej wymienionej ustawy.

Zdaniem Wnioskodawcy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie mają zastosowania do przychodu z działalności rolniczej, a do takiej zalicza się m.in. chów gołębi stanowiących jego własność. Natomiast przychody uzyskiwane z chowu gołębi nie stanowiących jego własności, tj. gołębi oddanych do gołębnika Wnioskodawcy na określony czas, powinny być opodatkowane, gdyż chów ten posiada przesłanki działalności gospodarczej (usługa) - ark 5a pkt 6 wyżej wymienionej ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 - pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Wskazać jednak należy, że treść definicji zawartej w wyżej cytowanym art. 5a pkt 6 ww. ustawy daje podstawę by przyjąć, że dla uznania określonej działalności za działalność gospodarczą, konieczne jest m.in. łączne spełnienie trzech warunków: po pierwsze, dana działalność musi być działalnością zarobkową, po drugie, działalnością wykonywaną w sposób zorganizowany oraz, po trzecie, w sposób ciągły.

Tak więc, działalność gospodarcza to taka działalność, która:

 1. jest prowadzona w celu osiągnięcia dochodu, przy czym nawet ewentualna strata będąca wynikiem tej działalności nie pozbawia jej statusu działalności gospodarczej, bowiem istotny jest sam zamiar osiągnięcia dochodu,
 2. wykonywana jest w sposób ciągły. Jednakże przesłanki tej nie należy rozumieć jako konieczność wykonywania działalności bez przerwy. Istotny jest zamiar powtarzalności określonych czynności celem osiągnięcia dochodu np. powtarzalna sprzedaż przedmiotów własności posiadających tożsamy charakter.
 3. prowadzona jest w sposób zorganizowany, co oznacza, że podejmowane działania są podporządkowane obowiązującym regułom, normom i służą osiągnięciu celu, mają wpływ na racjonalność gospodarowania posiadanymi środkami, a tym samym uczestnictwa obrocie gospodarczym.

Zatem każde działanie spełniające wskazane wyżej przesłanki, stanowi w rozumieniu przepisów ww. ustawy pozarolniczą działalność gospodarczą, niezależnie od tego czy podatnik dokonał jej rejestracji.

Z przedstawionego opisy zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca będzie uzyskiwał dochody ze sprzedaży gołębi nie stanowiących jego własności, a także przychody w związku z chowem gołębi nie stanowiących jego własności, ich treningiem oraz organizowaniem lotów.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa podatkowego oraz zaprezentowany opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że przychody Wnioskodawcy osiągane ze sprzedaży, chowu, treningu oraz organizacji lotów gołębi pocztowych - nie będących własnością Wnioskodawcy- stanowić będzie źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając bowiem na uwadze profesjonalny, zarobkowy, zorganizowany i ciągły charakter prowadzonej działalności, podejmowane przez Wnioskodawcę czynności wypełniają przesłanki zawarte w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód taki winien Wnioskodawca opodatkować na zasadach właściwych dla działalności gospodarczej.

A zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania pierwszego jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
IPPB1/415-1032/14-3/AM | Interpretacja indywidualna

sprzedaż
ILPP2/443-974/14-2/AK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.