IPPB1/415-1138/14-4/EC | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka powinna traktować wynagrodzenie wypłacane DC z tytułu Umowy, w trakcie pełnienia funkcji członka zarządu Spółki wyłącznie na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników Spółki, jako wynagrodzenie z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej i z tytułu tej Umowy Spółka nie jest zobowiązana do wypełniania obowiązków płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych? (pyt. 4)
IPPB1/415-1138/14-4/ECinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. obowiązek płatnika
 3. płatnik
 4. usługi
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności wykonywanej osobiście

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2014 r. (data wpływu 8 października 2014 r.) oraz uzupełnieniu wniosku z dnia 11 grudnia 2014 r. (data wpływu 15 grudnia 2014 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB5/423-972/14-2/AM IPPB1/415-1138/14-2/EC IPPB4/415-788/14-2/JK z dnia 3 grudnia 2014 r. (data nadania 4 grudnia 2014 r., data doręczenia 8 grudnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

E Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - dalej: E. lub Spółka, jest polskim rezydentem podatkowym, działa m.in. w obszarze badania rynku i opinii publicznej nabywania i tworzenia aplikacji internetowych, w tym m.in. aplikacji online, przetwarzania i analizy danych, nabywania i tworzenia narzędzi informatycznych służących do analizy zachowań konsumenckich.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 400.100 zł, a udziałowcami są:

 • BG, który posiada 2000 udziałów o łącznej wartości 200 000 zł (według odpisu z KRS z dnia 23 lipca 2014 r.),
 • JO, który posiada 1976 udziałów o łącznej wartości 197 600 zł (według odpisu z KRS z dnia 23 lipca 2014 r.),
 • KO, która posiada 24 udziały o łącznej wartości 2 400 zł (według listy wspólników),
 • DC, który posiada 1 udział o łącznej wartości 100 zł (według listy wspólników).

Funkcje w zarządzie E. pełnią KO - jako Prezes oraz JO - jako Wiceprezes.

E w dniu 1 kwietnia 2013 r. zawarła umowę o świadczenie usług z DC - dalej: Umowa. Zgodnie z Umową DC prowadzi działalność gospodarczą w zakresie badania rynku i opinii publicznej, zarządzania urządzeniami informatycznymi oraz przetwarzania

 • prowadzenie projektów związanych z badaniem rynku, opracowanie i wdrażanie metodologii badań rynkowych i opinii publicznej,
 • pozyskiwanie podwykonawców i ich weryfikacja merytoryczna na potrzeby badań rynku, opracowanie planów.

W przyszłości planowane jest powołanie DC do zarządu Spółki wyłącznie na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników, przy czym Umowa wiążąca obecnie DC ze Spółką w okresie pełnienia przez DC funkcji członka zarządu nadal będzie obowiązywać. Rozważane jest nie wypłacanie DC wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu Spółki.

Wnioskodawca pismem z dnia 11 grudnia 2014 r. (data wpływu 15 grudnia 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie wskazał, że:

- oznaczenie „DC” użyte we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w opisie zdarzenia przyszłego odnosi się do osoby fizycznej, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej.

- Przedmiotem działalności DC jest badanie rynku i opinii publicznej, zarządzanie urządzeniami informatycznymi, przetwarzanie danych i działalność portali internetowych. Na podstawie Umowy zawartej między Spółką (Wnioskodawcą) a DC w ramach prowadzonej przez DC działalności gospodarczej, DC zobowiązał się do świadczenia na rzecz Spółki usług obejmujących następujące czynności:

 • prowadzenie projektów związanych z badaniem rynku,
 • opracowanie i wdrażanie metodologii badań rynkowych i opinii publicznej,
 • pozyskiwanie podwykonawców i ich weryfikacja merytoryczna na potrzeby badań rynku,
 • opracowanie planów.

Biorąc pod uwagę powyższe w ocenie Wnioskodawcy ww. umowa zawarta między Spółką a DC nie będzie miała charakteru umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menadżerskiego lub umowy o podobnym charakterze.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy pełnienie przez DC funkcji członka zarządu Spółki bez wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji spowoduje powstanie po stronie Spółki przychodu z nieodpłatnych świadczeń...
 2. W jaki sposób Spółka powinna obliczyć wysokość zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, z tytułu wynagrodzenia wypłacanego DC z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu Spółki, jeśli takie wynagrodzenie zostanie DC przyznane wyłącznie w uchwale zgromadzenia wspólników...
 3. Jakie obowiązki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ciążyłyby na Spółce gdyby DC pełnił funkcje członka zarządu Spółki za wynagrodzeniem wyłącznie na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników...
 4. Czy Spółka powinna traktować wynagrodzenie wypłacane DC z tytułu Umowy, w trakcie pełnienia funkcji członka zarządu Spółki wyłącznie na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników Spółki, jako wynagrodzenie z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej i z tytułu tej Umowy Spółka nie jest zobowiązana do wypełniania obowiązków płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych...
 5. Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na wypłatę wynagrodzenia DC z tytułu Umowy w trakcie pełnienia przez DC funkcji członka zarządu stanowiłyby dla Spółki koszty uzyskania przychodów...

Odpowiedź na pytanie Nr 4 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. Odpowiedź na pozostałe pytania zostanie udzielona odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. termin „działalność gospodarcza” albo „pozarolnicza działalność gospodarcza” oznacza działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zgodnie z powyższym przepisem - dane czynności będą uznane za działalność gospodarczą jeśli czynności te będą charakteryzowały się następującymi cechami:

 1. zarobkowy charakter - wykonywanie działalności gospodarczej ma na celu osiąganie zysków, jej jednak rezultat (dochód lub strata) nie ma znaczenia. Działalność, która nie ma charakteru zarobkowego, nie jest działalnością gospodarczą.
 2. przedmiot działalności - ustawodawca wymienił w art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. szereg działalności uznawanych za działalność gospodarczą.
 3. prowadzenie we własnym imieniu - działalnością gospodarczą nie jest świadczenie usług przez podmioty zależne (np. pracowników).
 4. zorganizowanie - działalność gospodarcza wymaga określonego miejsca (siedziba, sklep, warsztat), organizacji pracy (zatrudnianie pracowników, zleceniobiorców), zawierania umów z kontrahentami, itp.
 5. ciągłość - wykonywanie działalności gospodarczej nie jest jednorazowym zdarzeniem, ale wymaga wykonywania szeregu czynności, często powtarzalnych i rozciągniętych w czasie.
 6. niezaliczenie do innych źródeł przychodów - z przepisów wynika, że z działalnością gospodarczą :mamy do czynienia wtedy, gdy przepisy nie przypisują danego przychodu do innego źródła.

Pomimo spełnienia wyżej wymienionych warunków na gruncie art. 5b ust. 1 u.p.d.o.f. działalnością gospodarczą nie są czynności, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. czynności są wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Treścią art. 5b ust. 1 u.p.d.o.f. jest określenie przesłanek wyłączających pozarolniczą działalnośćgospodarczą. Przepis ten określa sytuacje, w których pomimo wypełnienia „pozytywnych” znamion działalności gospodarczej z art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. dla celów podatkowych czynności wykonywane w ramach działalności gospodarczej nie są za taką uznawane. Nieuznanie czynności za działalność gospodarczą wymaga łącznego spełnienia wszystkich wymienionych powyżej przesłanek.

Wystarczy zatem, aby w konkretnym przypadku choć jedna z nich nie została spełniona, aby nie można było odmówić czynnościom, że są wykonywane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

W odniesieniu do przesłanki wyłączenia odpowiedzialności wobec osób trzecich, wyłączenie dotyczy odpowiedzialność za wykonanie zobowiązania z art. 471 i kolejnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t.). Przepis nie dotyczy odpowiedzialności deliktowej. Przesłanka ta jest wypełniona tylko wówczas, gdy wykonujący czynności nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec kontrahentów zleceniodawcy/usługobiorcy. Natomiast jeśli wykonujący czynności choćby w najmniejszym stopniu będzie ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich, to przesłanka ta nie zostanie spełniona.

W odniesieniu do przesłanki wykonywania czynności pod kierownictwem zlecającego, przesłanka ta odpowiada cechom stosunku pracy, wynikającym z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1998.21.94 j.t. ze zm.). Kierownictwo zlecającego wystąpi jeśli będzie dotyczyło trzech elementów zlecenia, tj. sposobu, czasu oraz miejsca wykonania. Przykładowo precyzyjnie będą określone zakres obowiązków zleceniobiorcy i czynności jakie zleceniobiorca powinien wykonać oraz ustalenie sankcji za ich niedopełnienie. Kierownictwo zlecającego wystąpi, gdy wyznaczenie czasu i miejsca wykonania zlecenia ma na celu kontrolę sposobu wykonania czynności przez wykonawcę.

Natomiast przesłanka ta nie będzie spełniona, gdy strony ustalają wspólnie czas i miejsce wykonania zlecenia (nie wystąpi jednostronne ustalenie warunków wykonywania zlecenia przez zleceniodawcę).

W odniesieniu do przesłanki ryzyka gospodarczego działalności, ryzyko to występuje wówczas, gdy przedsiębiorca podejmie jakiekolwiek inwestycje, ponosi ryzyko prawdopodobieństwa nieuzyskiwania przewidywanych wyników ekonomiczno-finansowych, nie ma on pewności otrzymania wynagrodzenia za samo podjęcie czynności objętych zleceniem, jego wynagrodzenie uzależnione jest od efektów jego pracy lub nie ma on gwarancji ciągłości otrzymywania zleceń od zleceniodawcy.

W oparciu o szczegółową analizę powołanych przepisów, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Umowa obowiązująca między E. i DC została zawarta między dwoma podmiotami prowadzonymi działalność gospodarczą w rozumieniu u.p.d.o.f. Świadczą o tym m.in. zapisy Umowy w przedmiocie:

 • § 2 ust. 1 umowy - przyjęcia na siebie przez DC zobowiązania wykonania świadczenia w ramach samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej,
 • § 2 ust. 4 i 8 umowy - pełnej odpowiedzialność DC jako Usługodawcy wobec E. i osób trzecich za działania innych podmiotów, którym w całości lub części zleci wykonywanie przedmiotu umowy,
 • § 2 ust. 5 umowy - zobowiązania do dochowania należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, bez kierownictwa i nadzoru ze strony Spółki,
 • § 5 ust. 3 umowy - wykonywania przedmiotu świadczenia w czasie i terminach dowolnie wybranych przez DC,
 • § 9 ust. 1 umowy - pełnej odpowiedzialność DC wobec osób trzecich za rezultat podejmowanych przez siebie działań oraz ich skutki dla spółki i osób trzecich.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy Spółka powinna traktować wynagrodzenie wypłacane DC z tytułu Umowy, w trakcie pełnienia funkcji członka zarządu Spółki wyłącznie na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników Spółki, jako wynagrodzenie z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej i w związku z tym z tytułu tej Umowy Spółka nie jest zobowiązana do wypełniania obowiązków płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, DC jest wyłącznym podmiotem zobowiązanym do samodzielnego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu przychodów osiąganych na podstawie Umowy na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. oraz wykonywania innych obowiązków nałożonych na niego na podstawie przepisów u.p.d.o.f.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1:

 • pkt 2 – działalność wykonywana osobiście,
 • pkt 3 – pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Przy czym, w myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Z treści wyżej cytowanego przepisu wynika, iż wyłączenie określonych czynności z pozarolniczej działalności gospodarczej może nastąpić tylko w przypadku, gdy spełnione są wszystkie trzy przesłanki w nim wymienione, a więc nieziszczenie się któregokolwiek z tych warunków powoduje, iż nie jest możliwym uznanie, że czynność nie została wykonana w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wyłączenie, o którym mowa w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, obejmuje więc m.in. przychody uzyskane z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy. Poszczególne kategorie tych przychodów wymieniono w art. 13 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z przepisem art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

W myśl przepisu art. 13 pkt 9 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby, tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tę osobę. Nie jest możliwe wykonywanie tego rodzaju czynności przez podmiot inny niż osoba fizyczna, np. przez spółkę.

Jednocześnie, z uwagi na fakt, iż w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie, kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką czy instytucją. Natomiast wyjątek, o którym mowa w powołanym przepisie dotyczy sytuacji, gdy podatnik powołany został np. do składu zarządu, rady nadzorczej, komisji lub innych organów stanowiących osoby prawnej, w takiej sytuacji uzyskane przez niego przychody będą przychodami w rozumieniu art. 13 pkt 7, a nie art. 13 pkt 9 ww. ustawy. Powołanie bowiem podatnika np. do składu zarządu, bez względu na sposób jego powołania, stanowi okoliczność, która powoduje tylko zmianę kwalifikacji przychodu, jednakże w ramach działalności wykonywanej osobiście.

Z uwagi na bezspornie osobisty charakter usług zarządzania lub umów o podobnym charakterze, ustawodawca zawarł w treści art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych regulację szczególną, stanowiącą, iż przychody z tego tytułu są przychodami z osobiście wykonywanej działalności, nawet gdy umowy te zawierane są przez autonomiczne podmioty gospodarcze, tj. osobę fizyczną prowadzącą działalność, spółkę cywilną, czy spółkę komandytową.

Dochody podatnika osiągającego przychody z osobiście wykonywanej działalności, o której mowa w art. 13 pkt 9 ustawy, podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, są obowiązane, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy, płatnicy o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca będzie dokonywał wypłat wynagrodzenia osobom fizycznym, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będą świadczyły usługi w zakresie działalności gospodarczej na rzecz Wnioskodawcy stosownie do zawartych umów.

Reasumując mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przyjmując za Wnioskodawcą, iż zawarta przez Wnioskodawcę umowa o świadczenie usług nie będzie miała charakteru umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menadżerskiego lub umowy o podobnym charakterze, usługi świadczone przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na rzecz Wnioskodawcy – wykonywane w ramach tej działalności – stanowić będą przychody z prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, z tytułu wypłacanego wynagrodzenia za wykonywanie opisanych we wniosku usług.

Jednocześnie zauważyć należy, iż jeżeli wykonywane przez osoby fizyczne, w ramach zawartych umów o świadczenie usług, czynności w rzeczywistości (choćby częściowo) nosiły znamiona kontraktu menadżerskiego mogą zostać uznane za umowę o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontrakt menedżerski lub umowę o podobnym charakterze, co dla Wnioskodawcy skutkować będzie powstaniem obowiązku płatnika, o którym mowa w cytowanym powyżej art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W tym miejscu podkreślić należy, iż w przedmiotowej sprawie, mając na uwadze treść przepisu art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, tut. Organ wydając interpretację prawa podatkowego nie jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania dowodowego, czy czynności wykonywane w ramach umowy o świadczenie usług nie odpowiadają czynnościom wykonywanym w ramach usług zarządzania. Do postępowania w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego nie mają bowiem zastosowania przepisy o postępowaniu podatkowym, a postępowanie dowodowe jest częścią postępowania podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.