IPPB1/415-1092/14-4/MT | Interpretacja indywidualna

1. Czy po likwidacji działalności gospodarczej i wykreśleniu budynku z ewidencji środków trwałych najem tegoż budynku, będącego po likwidacji majątkiem prywatnym - można uznać jako odrębne źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy najem budynku wykreślonego z ewidencji środków trwałych Firmy w związku z jej likwidacją można uznać jako najem prywatny i uzyskane z tego tytułu przychody opodatkować w formie ryczałtu ewidencjonowanego - stosownie do zapisu art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
IPPB1/415-1092/14-4/MTinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. likwidacja
 3. najem
 4. środek trwały
 5. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody małżonków
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2014 r. (data wpływu 3 października 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 20 grudnia 2014 r. (data nadania 22 grudnia 2014 r., data wpływu 24 grudnia 2014 r.) na 11 grudnia 2014 r., data doręczenia 16 grudnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z najmu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z najmu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 8 grudnia 2013 roku Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z) w odziedziczonym po ojcu budynku. Nieruchomość powyższa, w skład której wchodzą budynek o powierzchni użytkowej – 760 m2 posadowiony na gruncie o powierzchni 2061 m2 - została wprowadzona do ewidencji środków trwałych utworzonej Firmy.

Z uwagi na niewielką skalę produkcji, przy wykorzystaniu tylko jednego, wymagającego dodatkowych nakładów w postaci remontów, dość zużytego technicznie i ekonomicznie urządzenia do produkcji tworzyw, będącego jeszcze własnością mojego ojca i niewielką wysokość obrotów, która nie pokrywała wysokich kosztów prowadzenia działalności, zwłaszcza w zakresie podatku od nieruchomości – Wnioskodawca zdecydował o wynajęciu części budynku będącego składnikiem majątku w prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej.

Wynajem nieruchomości - PKD - 68.20.Z - znalazł się również w przedmiocie wykonywanej przez Wnioskodawcę działalności.

Ostatecznie w związku z nieopłacalnością prowadzonego przedsięwzięcia w zakresie produkcji tworzyw sztucznych - głównie skaju tapicerskiego – Wnioskodawca zamierza ją zlikwidować sprzedając pozostałe materiały jak też urządzenie do produkcji, kwalifikujące się z uwagi na swój wiek i stan techniczny do przekazania na złom. Po likwidacji własnością Wnioskodawcy pozostanie przedstawiona na wstępie nieruchomość, wykreślona z uwagi na likwidację z ewidencji środków trwałych Firmy.

Budynek jednak Wnioskodawca zamierza w dalszym ciągu wynajmować dotychczasowym i przyszłym najemcom.

Po likwidacji działalności i wykreśleniu z ewidencji środków trwałych - przychód z wynajmu tegoż majątku nie związanego już z działalnością gospodarczą Wnioskodawca zamierza uznać jako najem prywatny - czyli odrębne źródło przychodów - stosownie do zapisu art . 10 ust . 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przychody z wynajmu wymienionego majątku prywatnego, nie związanego z działalnością gospodarczą Wnioskodawca zamierza opodatkować w formie ryczałtu ewidencjonowanego - na podstawie art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r, o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 10 grudnia 2014 r. Nr IPPB1/415-1092/14-2/MT Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie wskazując, że:

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pozwoleń na budowę i częściowymi odbiorami pozwalającymi na użytkowania oraz decyzjami organu gminy w sprawie podatku od nieruchomości odziedziczona przez Wnioskodawcę nieruchomość mieszkalno-usługowa - to wyodrębnione 2 budynki budowane przez ojca Wnioskodawcy głównie w latach 80-tych XX-go wieku etapami i sposobem gospodarczym - częściowo oddawane do użytkowania. Obecnie Wnioskodawca jest w trakcie inwentaryzacji kompletowania dokumentów dotyczących nieruchomości.
 2. Według stanu faktycznego:
  1. Pierwszy budynek - mieszkalno-usługowy, w tym wyodrębniony:
   • parter - usługowy - częściowo przeznaczony przez Wnioskodawcę do wynajęcia (powierzchnia wynajmu ok. 180 m2 i 80 m2); pozostała nieduża część parteru przeznaczona na własne cele prywatne). Część usługowa na parterze nie posiada wyodrębnionych lokali, są to cztery pomieszczenia ze wspólnym wejściem i sanitariatem.
   • piętro - częściowo zabudowane (ok. 53 m2) - przeznaczone w całości na własne potrzeby mieszkaniowe.
  2. Drugi budynek znajdujący się na tyłach nieruchomości, w tym:
   • część usługowa (77m2) - przeznaczona pod wynajem na cele użytkowe,
   • część socjalna (ok. 54 m2) - przeznaczona pod wynajem,
   • garaż - przeznaczone na własne prywatne cele.
 3. Wnioskodawca nie będzie wynajmował całej nieruchomości, gdyż część zarówno w pierwszym budynku jak i w drugim będzie służyła zaspokojeniu Jego potrzeb mieszkaniowych.
  1. Wyodrębniony parter w pierwszym budynku będzie wynajmowany dwóm odrębnym podmiotom na cele usługowe.Jedno pomieszczenie o powierzchni 180 m2 zostanie wynajęte jednemu podmiotowi, a drugi o powierzchni 80 m2 drugiemu.Nie są to wyodrębnione samodzielne lokale, ale wydzielone pomieszczenia.
  2. W drugim budynku powierzchnia usługowa 77 m2 zostanie wynajęta trzeciemu podmiotowi na cele usługowe, zaś powierzchnia 54 m2 podmiotowi czwartemu na cele mieszkaniowe.Powierzchnia 54 m2 posiada cechy wyodrębnionego lokalu.Powierzchnia 77 m2 nie jest odrębnym lokalem, jest wydzielonym pomieszczeniem w budynku, do którego należy jeszcze pomieszczenie prywatne będące garażem prywatnym.Łącznie maksymalnie wynajem dotyczy 4 najemców (odrębnych podmiotów).
  3. Nie jest zamiarem Wnioskodawcy prowadzenie profesjonalnej działalności gospodarczej w zakresie wynajmu odziedziczonej przez Niego nieruchomości.

Stan techniczny budynków wznoszonych sposobem gospodarczym przez zdecydowaną większość życia ojca Wnioskodawcy wymaga nakładów finansowych dla bieżącego zabezpieczenia mienia, napraw i bieżących remontów. Dodając opłaty za media i wysoki podatek od nieruchomości - koszty utrzymania budynków zwyczajnie przekroczyły moje możliwości finansowe Wnioskodawcy.

Stąd konieczność przeznaczenia części nieruchomości pod wynajem.

Jest dla Wnioskodawcy rzeczą niezwykle trudną jednoznacznie wskazać, czy będzie to najem prowadzony w sposób zorganizowany i ciągły, gdyż pojęcie „w sposób zorganizowany i ciągły” jest dla Wnioskodawcy trudne do jednoznacznego określenia.

Na tak postawione pytanie, dla wyczerpującego opisania prowadzonych przez Wnioskodawcę czynności związanych z podjętą decyzją o częściowym wynajmie odziedziczonej posesji, Wnioskodawca pragnie wskazać, iż decyzję o wynajmie podjął z konieczności, ze względu na brak środków finansowych na regulowanie bieżących wydatków związanych z jej utrzymaniem.

Wnioskodawca nie publikował w prasie ogłoszeń o wynajmie i nie zamierzał ich publikować. Wynajęciem zainteresowali się znajomi i sąsiedzi, znając sytuację rodzinną Wnioskodawcy. Zdaniem Wnioskodawcy, nie jest to przedsięwzięcie o charakterze profesjonalnym, jakim jest działalność gospodarcza, którą z założenia Wnioskodawca prowadziłby w sposób zorganizowany i ciągły a prywatny najem części odziedziczonej po ojcu nieruchomości.

Nieruchomości tej Wnioskodawca nie nabył i nie wybudował z zamiarem profesjonalnego wynajmu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy po likwidacji działalności gospodarczej i wykreśleniu budynku z ewidencji środków trwałych najem tegoż budynku, będącego po likwidacji majątkiem prywatnym - można uznać jako odrębne źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy najem budynku wykreślonego z ewidencji środków trwałych Firmy w związku z jej likwidacją można uznać jako najem prywatny i uzyskane z tego tytułu przychody opodatkować w formie ryczałtu ewidencjonowanego - stosownie do zapisu art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Najem budynku wykreślonego z ewidencji środków trwałych osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w związku z likwidacją Firmy (wynajmowany częściowo w trakcie jej prowadzenia) - stanowi po zakończeniu działalności - majątek prywatny osoby fizycznej. Najem majątku prywatnego, tj. najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą - art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje jako odrębne od pozarolniczej działalności gospodarczej źródło przychodów.

W myśl art . 5a ust . 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo o pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową: a) wytwórczą, budowalną, handlową, usługową; b) polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż; c) polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art . 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9. Stosownie do art . 14 ust. 1 wymienionej ustawy, za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art . 10 ust. 1 pkt 3 uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą - zgodnie z art . 14. ust. 2 pkt . 11 w/w ustawy. Z uwagi na wyżej przedstawione zapisy ustawy o podatku dochodowym - zdaniem Wnioskodawcy najem prywatnego majątku stanowi odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodów

Ad. 2

Najem budynku wykreślonego z ewidencji środków trwałych osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w związku z jej likwidacją (wynajmowany wcześniej częściowo także w trakcie jej prowadzenia) - to najem prywatny będący odrębnym źródłem przychodu a przychody uzyskane z tego tytułu można opodatkować w formie zryczałtowanego podatku dochodowego - stosownie do zapisu art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 6:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

W myśl art. 5a pkt 6 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że najem dla celów podatkowych może być traktowany jako pozarolnicza działalność gospodarcza lub jako odrębne źródło przychodów, określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy. Co do zasady wybór kwalifikacji i sposób rozliczenia przychodów z najmu ustawodawca pozostawił osobie oddającej rzeczy w najem, przy czy czym każdy przypadek, należy rozpatrywać indywidualnie, z uwzględnieniem istotnych okoliczności danej sprawny.

Wskazać jednak należy, że treść definicji zawartej w wyżej cytowanym art. 5a pkt 6 ww. ustawy daje podstawę by przyjąć, że dla uznania określonej działalności za działalność gospodarczą, konieczne jest m.in. łączne spełnienie trzech warunków: po pierwsze, dana działalność musi być działalnością zarobkową, po drugie, działalnością wykonywaną w sposób zorganizowany oraz, po trzecie, w sposób ciągły.

Tak więc, działalność gospodarcza to taka działalność, która:

 1. jest prowadzona w celu osiągnięcia dochodu, przy czym nawet ewentualna strata będąca wynikiem tej działalności nie pozbawia jej statusu działalności gospodarczej, bowiem istotny jest sam zamiar osiągnięcia dochodu,
 2. wykonywana jest w sposób ciągły. Jednakże przesłanki tej nie należy rozumieć jako konieczność wykonywania działalności bez przerwy. Istotny jest zamiar powtarzalności określonych czynności celem osiągnięcia dochodu np. powtarzalna sprzedaż przedmiotów własności posiadających tożsamy charakter. Przy czym o ciągłości nie przesądza wynajmowanie danej nieruchomości przez kilka lat, lecz powtarzalność podejmowanych działań,
 3. prowadzona jest w sposób zorganizowany, co oznacza, że podejmowane działania są podporządkowane obowiązującym regułom, normom i służą osiągnięciu celu, mają wpływ na racjonalność gospodarowania posiadanymi środkami, a tym samym uczestnictwa obrocie gospodarczym.

Zatem każde działanie spełniające wskazane wyżej przesłanki, stanowi w rozumieniu przepisów ww. ustawy pozarolniczą działalność gospodarczą, niezależnie od tego czy podatnik dokonał jej rejestracji.

Dlatego też nie w każdym przypadku podatnik może sam zaliczyć wynajmowanie nieruchomości do majątku prywatnego lub związanego z działalnością gospodarczą. Jeżeli bowiem rozmiar, powtarzalność, zarobkowy charakter oraz sposób zorganizowania wskazują na znamiona działalności gospodarczej, to w takim przypadku wynajem nieruchomości spełnia przesłanki uznania go za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i winien zostać rozliczony na zasadach właściwych dla tej działalności.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Wyżej wymieniony przepis koreluje z brzmieniem art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącym źródła przychodu jakim jest najem, wykluczając z tego katalogu składniki majątku związane z działalnością gospodarczą.

Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – o czym stanowi art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.). Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z najmu poza działalnością gospodarczą – w myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ww. ustawy – wynosi 8,5%.

Natomiast stosownie do treści art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Jednakże, w myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku Nr 2 do ustawy.

Załącznik ten zawiera wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.). W pozycji 28 tego załącznika wymieniono wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.1 PKWiU), z zastrzeżeniem, iż wyłączenie to nie dotyczy przychodów osiąganych z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, o których mowa w art. 6 ust. 1a ustawy.

Natomiast stawka ryczałtu 8,5% – stosownie do treści art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ww. ustawy – dotyczy przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a (m.in. z najmu poza działalnością gospodarczą).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wywieść należy, że Wnioskodawca w 2013 r., rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych w odziedziczonym po ojcu budynku. Odziedziczona przez Wnioskodawcę nieruchomość mieszkalno-usługowa - to wyodrębnione 2 budynki budowane przez ojca Wnioskodawcy głównie w latach 80-tych XX-go wieku. Nieruchomość powyższa została wprowadzona do ewidencji środków trwałych utworzonej Firmy. Wnioskodawca zdecydował o wynajęciu części budynku będącego składnikiem majątku w prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej. Wynajem nieruchomości znalazł się również w przedmiocie wykonywanej przez Wnioskodawcę działalności. Wnioskodawca zamierza zlikwidować działalność gospodarczą. Po likwidacji własnością Wnioskodawcy pozostanie nieruchomość, wykreślona z uwagi na likwidację z ewidencji środków trwałych Firmy. Budynek jednak Wnioskodawca zamierza w dalszym ciągu wynajmować dotychczasowym i przyszłym najemcom. Po likwidacji działalności i wykreśleniu z ewidencji środków trwałych – przychód z wynajmu majątku nie związanego już z działalnością gospodarczą Wnioskodawca zamierza uznać jako najem prywatny - czyli odrębne źródło przychodów - stosownie do zapisu art . 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody z wynajmu Wnioskodawca zamierza opodatkować w formie ryczałtu ewidencjonowanego Wyodrębniony parter w pierwszym budynku będzie wynajmowany dwóm odrębnym podmiotom na cele usługowe. Jedno pomieszczenie o powierzchni 180 m2 zostanie wynajęte jednemu podmiotowi, a drugie o powierzchni 80 m2 drugiemu. Nie są to wyodrębnione samodzielne lokale, ale wydzielone pomieszczenia. W drugim budynku powierzchnia usługowa 77 m2 zostanie wynajęta trzeciemu podmiotowi na cele usługowe, zaś powierzchnia 54 m2 podmiotowi czwartemu na cele mieszkaniowe. Wnioskodawca nie publikował w prasie ogłoszeń o wynajmie i nie zamierzał ich publikować.

Rozważając kwestię sposobu opodatkowania przychodów (dochodów) z tytułu najmu przedmiotowej nieruchomości, należy najpierw zakwalifikować je do odpowiedniego źródła przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc pod uwagę treść wniosku oraz przytoczone przepisy prawa w tym zakresie należy stwierdzić, że najem wykonywany w sposób opisany we wniosku, spełnia wszystkie przesłanki uznania za działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bez względu na to czy przedmiotowa nieruchomość będzie wykreślona z ewidencji środków trwałych, czy też w niej pozostanie.

Prowadząc opisany we wniosku najem Wnioskodawca działa we własnym imieniu, a podejmowane czynności rodzą bezpośrednio dla Niego określone prawa i obowiązki. Niewątpliwie prowadzony przez Wnioskodawcę najem ma zarobkowy charakter, czyli nastawiony jest na osiągnięcie zysku (dochodu), w postaci czynszu. Zakres prowadzonego najmu wskazuje, że nie może on być prowadzony inaczej niż w sposób zorganizowany i profesjonalny. Zorganizowany sposób działania w obrocie gospodarczym oznacza prowadzenie działalności w sposób metodyczny, systematyczny i uporządkowany, który wiąże się z planowanym charakterem działań i realizacją poszczególnych zamierzeń w sposób ciągły. Ponadto zakresem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej był m.in. wynajem nieruchomości.

Zauważyć należy, że skoro uprzednio Wnioskodawca zawarł umowę najmu przedmiotowej nieruchomości w warunkach spełniających przesłanki uznania go za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „ Budynek jednak zamierzam w dalszym ciągu wynajmować dotychczasowym i przyszłym najemcom”, to uzyskiwane przychody z najmu winny zostać rozliczone na zasadach właściwych dla tej działalności, nawet w przypadku wykreślenia nieruchomości będącej przedmiotem najmu z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W rozpatrywanej sprawie, wbrew stanowisku Wnioskodawcy, tego rodzaju działania, nie mają ze swej istoty charakteru przypadkowego, incydentalnego. Wymagają one podejmowania szeregu zaplanowanych oraz przemyślanych działań i czynności. Ponadto Cechą charakterystyczną działalności gospodarczej jest również jej ukierunkowanie na zbyt, na zaspakajanie potrzeb osób trzecich – w opisanym przypadku – spółki prawa handlowego. Bez wątpienia czynności związane z wynajmem przedmiotowej nieruchomości podejmowane są w sposób ciągły, czli w sposób stały, nie okazjonalny.

Wbrew argumentacji Wnioskodawcy decydujące znaczenie dla zakwalifikowania przychodów z wynajmu nieruchomości do właściwego źródła ma przede wszystkim to, czy najem spełnia przesłanki uznania za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Innymi słowy podstawowe znaczenia ma sposób wykonywania tego najmu – jego profesjonalny, zarobkowy, zorganizowany i ciągły charakter oraz prowadzenie go na własny rachunek i ryzyko. Nie jest zaś decydujący fakt, że składnik majątku zostanie wykreślony z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a umowa najmu (poprzez jej ewentualne aneksowanie) może zostać zawarta przez Wnioskodawcę jako osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej. To, że Wnioskodawca zamierza wykreślić nieruchomość (będącą uprzednio przedmiotem najmu w ramach działalności gospodarczej) z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jak również ewentualnie przekaże nieruchomość na cele prywatne, nie jest tożsame z tym, że wykonywane czynności nie będą nadal nosiły znamion działalności gospodarczej. Najem jaki zamierza prowadzić Wnioskodawca nie będzie najmem okazjonalnym lecz będzie prowadzony w sposób zorganizowany i ciągły, co wypełnia dyspozycję art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa podatkowego oraz zaprezentowany opis zdarzenia przyszłego stwierdzić jednoznacznie należy, że przychody z opisanego we wniosku najmu nieruchomości – nie mogą stanowić źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając bowiem na uwadze profesjonalny, zarobkowy, zorganizowany i ciągły charakter prowadzonego najmu, podejmowane przez Wnioskodawcę czynności wypełniają przesłanki zawarte w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem przychody uzyskiwane z tytułu najmu, nawet jeżeli Wnioskodawca uprzednio wykresli przedmiotową nieruchomość z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, powinien zaliczyć do źródła przychodów – pozarolnicza działalność gospodarcza i opodatkować w sposób przewidziany dla tego źródła przychodów. Tym samym przychody z najmu nieruchomości, nie mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5%.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania ( art . 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi ( art . 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.