IPPB1/415-1072/14-3/MS1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1. Czy przyszłe przychody uzyskane z tytułu świadczonych usług realizowanych na rzecz TFI, w którym obecnie Wnioskodawca pełni funkcję Członka Zarządu, a także jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, będą stanowić przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, określony w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy wskazane przychody mogą być opodatkowane, zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, według 19% stawki, tzw. podatkiem liniowym od 1 stycznia 2015 roku, czyli w roku następującym po roku, w którym świadczył on usługi na rzecz TFI na podstawie umowy o pracę?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2014 r. (data wpływu 29 września 2014 r.) uzupełniony pismem z dnia 9 grudnia 2014 r. (data nadania 9 grudnia 2014 r., data wpływu 11 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług eksperckich za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz możliwości opodatkowania uzyskiwanych z tego tytułu dochodów tzw. podatkiem liniowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług eksperckich za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz możliwości opodatkowania uzyskiwanych z tego tytułu dochodów tzw. podatkiem liniowym.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca od 2008 roku zatrudniony jest w C. Spółka Akcyjna (dalej: TFI), na podstawie umowy o pracę. Z tego tytułu pobiera należne wynagrodzenie, które zostało zakwalifikowane jako przychód, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. działalność wykonywana osobiście i opodatkowane podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych - skala podatkowa. Dodatkowo, od kwietnia 2013 roku Wnioskodawca pełni funkcję Członka Zarządu TFI na zasadzie powołania uchwalą Rady Nadzorczej.

Zakres obowiązków Wnioskodawcy, jako Członka Zarządu został określony w treści Uchwały Zarządu TFI z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia zmian Regulaminu Organizacyjnego TFI oraz ustalenia szczegółowego podziału kompetencji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu Towarzystwa, a doprecyzowany został postanowieniami Regulaminu Organizacyjnego TFI z dnia 25 sierpnia 2014 r. W świetle przedmiotowych postanowień Wnioskodawca obok czynności zastrzeżonych dla Zarządu Spółki sprawuje również nadzór nad Departamentem Funduszy Zamkniętych (dalej: Departament).

Zakres obowiązków pełnionych na podstawie umowy o pracę przez Wnioskodawcę, na stanowisku Dyrektora Departamentu obejmuje obecnie:

 • budowanie relacji z klientem i utrzymywanie bieżącego kontaktu z uczestnikami Funduszy,
 • realizację długoterminowej i krótkoterminowej polityki inwestycyjnej,
 • bieżącą kontrolę ryzyka inwestycyjnego,
 • analizę wyników inwestycyjnych,
 • gromadzenie informacji oraz dokonywanie analiz niezbędnych dla efektywnego administrowania Funduszami oraz opracowania ich strategii inwestycyjnych,
 • analizę dokumentacji dotyczących poszczególnych transakcji,
 • przygotowywanie i opiniowanie, warunków emisji, statutów Funduszy dotyczących działalności Funduszy pod kątem zgodności ww. dokumentów z obowiązującymi przepisami prawa,
 • współpracę w zakresie zawieranych transakcji z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności z podmiotami świadczącymi usługi brokerskie, doradztwa prawnego, rzeczoznawcami majątkowymi oraz podmiotami, które na mocy odrębnych umów zawartych z ww. Funduszami są uprawnione do obsługi portfeli ww. Funduszy,
 • współpracę z pozostałymi Jednostkami Organizacyjnymi, w szczególności z Departamentem Operacyjnym oraz Działem Nadzoru Wewnętrznego,
 • bieżące monitorowanie limitów inwestycyjnych (zarówno biernych jak i czynnych) oraz zapobieganie powstawaniu przekroczeń limitów,
 • przygotowywanie i opiniowanie warunków emisji, statutów Funduszy pod kątem zgodności ww. dokumentów z obowiązującymi przepisami prawa,
 • nadzorowanie podmiotów zewnętrznych świadczących na rzecz Towarzystwa/Funduszy doradztwo prawne w zakresie opracowywania nowych produktów,
 • współpracę z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi w zakresie doradztwa prawnego oraz z Inspektorem Nadzoru w zakresie czynności przez niego wykonywanych,
 • prowadzenie korespondencji z sądami, Komisją Nadzoru Finansowego oraz innymi organami nadzoru oraz administracji publicznej bądź samorządowej (z wyjątkiem spraw prowadzonych przez pracowników Departamentu Operacyjnego),
 • działania związane z tworzeniem nowych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w tym współpraca z doradcami zewnętrznymi w powyższym zakresie,
 • opiniowanie umów sprzedaży/przelewu wierzytelności zawieranych przez fundusze sekurytyzacyjne,
 • opiniowanie regulaminów zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami,
 • realizacja innych zadań zleconych przez Zarząd Towarzystwa,

Reasumując, Wnioskodawca zatrudniony jest obecnie w TFI zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i na zasadzie powołania uchwałą Rady Nadzorczej.

Wraz ze zmianą polityki wewnętrznej TFI oraz chęcią rozszerzenia współpracy Wnioskodawcy również z innymi podmiotami gospodarczymi, Wnioskodawca wraz z TFI wypracował wspólnie nową strategię biznesową mającą wejść w życie 1 stycznia 2015 r.

Nowa strategia biznesowa, wypracowana wspólnie przez zainteresowane podmioty, obejmuje swym zakresem możliwość świadczenia usług eksperckich przez Wnioskodawcę na rzecz TFI oraz innych podmiotów gospodarczych, przy jednoczesnym przeniesieniu ryzyka gospodarczego i ekonomicznego związanego z przedmiotowymi usługami na Wnioskodawcę.

Od 1 stycznia 2015 r. Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi eksperckie na rzecz TFI oraz innych podmiotów gospodarczych. W związku z powyższym, Wnioskodawca zamierza prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą przy jednoczesnym dochowaniu obowiązku wynikającego z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. złożeniu właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze sposobu opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zamiar świadczenia usług eksperckich przez Wnioskodawcę na rzecz TFI oraz innych podmiotów gospodarczych wymaga zmian organizacyjnych w strukturze TFI, obejmujących m.in. modyfikację zakresu obowiązków pełnionych obecnie przez Wnioskodawcę na mocy umowy o pracę.

Świadczenie usług na rzecz TFI, w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej, odbywałoby się na podstawie umowy podpisanej z TFI.

Zawarta z TFI umowa zawierałaby następujące zastrzeżenia:

 • czynności objęte umową nie byłyby wykonywane pod kierownictwem zlecającego te czynności,
 • TFI byłoby uprawnione do żądania uwzględnienia jego planów biznesowych przy świadczeniu usług,
 • TFI nie narzucałoby czasu i miejsca wykonywania usług,
 • wnioskodawca ponosiłby ryzyko gospodarcze związane z wykonywaniem usług, jak też pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechanie działań.

Umowa ta określałaby rodzaj świadczonych usług mających charakter stricte ekspercki, które nie pokrywałyby się z zakresem obowiązków Wnioskodawcy określonymi w ramach umowy o pracę.

Usługi eksperckie, świadczone na rzecz TFI oraz innych podmiotów gospodarczych przez Wnioskodawcę, w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, obejmowałyby swym zakresem:

 • budowanie relacji z klientem i utrzymywanie bieżącego kontaktu z uczestnikami Funduszy,
 • bieżącą kontrolę ryzyka inwestycyjnego,
 • analizę wyników inwestycyjnych,
 • gromadzenie informacji oraz dokonywanie analiz niezbędnych dla efektywnego zarządzania Funduszami oraz opracowania ich strategii inwestycyjnych,
 • analizę dokumentacji dotyczących poszczególnych transakcji,
 • przygotowanie i opiniowanie warunków emisji, statutów Funduszy dotyczących działalności Funduszy pod kątem zgodności ww. dokumentów z obowiązującymi przepisami prawa,
 • opiniowanie umów sprzedaży/przelewu wierzytelności zawieranych przez fundusze sekurytyzacyjne,
 • opiniowanie regulaminów zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami.

Powyższe zmiany organizacyjne w TFI, pozwolą z jednej strony na świadczenie przez Wnioskodawcę usług eksperckich na rzecz TFI i innych podmiotów gospodarczych oraz n;a przeniesienie ryzyka gospodarczego związanego ze świadczeniem ww. usług na Wnioskodawcę, co bezpośrednio wpisuje się w nową strategię biznesową TFI.

Wskazane zmiany organizacyjne w TFI wiążą się z koniecznością modyfikacji zakresu obowiązków określonych w umowie o pracę Wnioskodawcy. Od 1 stycznia 2015 r. do zakresu obowiązków Wnioskodawcy, jako Dyrektora Departamentu Funduszy Zamkniętych na podstawie umowy o pracę należeć będzie:

 • współpraca w zakresie zawieranych transakcji z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności z podmiotami świadczącymi usługi brokerskie, doradztwa prawnego, rzeczoznawcami majątkowymi oraz podmiotami, które na mocy odrębnych umów zawartych z ww. Funduszami są uprawnione do obsługi portfeli ww. Funduszy,
 • współpraca z pozostałymi Jednostkami Organizacyjnymi, w szczególności z Departamentem Operacyjnym oraz Działem Nadzoru Wewnętrznego,
 • bieżące monitorowanie limitów inwestycyjnych (zarówno biernych jaki czynnych) oraz zapobieganie powstawaniu przekroczeń limitów,
 • przygotowywanie i opiniowanie warunków emisji, statutów Funduszy pod kątem zgodności ww. dokumentów z obowiązującymi przepisami prawa,
 • nadzorowanie podmiotów zewnętrznych świadczących na rzecz Towarzystwa/Funduszy doradztwo prawne w zakresie opracowywania nowych produktów,
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi w zakresie doradztwa prawnego oraz z Inspektorem Nadzoru w zakresie czynności przez niego wykonywanych,
 • prowadzenie korespondencji z sądami, Komisją Nadzoru Finansowego oraz innymi organami nadzoru oraz administracji publicznej bądź samorządowej (z wyjątkiem spraw prowadzonych przez pracowników Departamentu Operacyjnego),
 • działania związane z tworzeniem nowych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w tym współpraca z doradcami zewnętrznymi w powyższym zakresie,
 • realizacja innych zadań zleconych przez Zarząd Towarzystwa.

Z powyższego wynika, że od 1 stycznia 2015 r. zakres obowiązków wynikający z umowy o pracę Wnioskodawcy ulegnie zmianie. Dodatkowo, zakres obowiązków wynikający z umowy o pracę nie będzie zbieżny z usługami eksperckimi, jakie Wnioskodawca planuje świadczyć poprzez jednoosobową działalność gospodarczą.

Powyższe zmiany organizacyjne w TFI pozostaną bez wpływu na pełnioną przez Wnioskodawcę funkcję Członka Zarządu (na mocy powołania).

Pismem z dnia 9 grudnia 2014 r. Wnioskodawca uzupełnił opis zdarzenia przyszłego o następujące informacje.

Umowa zawarta w ramach działalności gospodarczej na usługi eksperckie z TFI nie będzie miała charakteru umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menadżerskiego lub umowy o podobnym charakterze.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy przyszłe przychody uzyskane z tytułu świadczonych usług realizowanych na rzecz TFI, w którym obecnie Wnioskodawca pełni funkcję Członka Zarządu, a także jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, będą stanowić przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, określony w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy wskazane przychody mogą być opodatkowane, zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, według 19% stawki, tzw. podatkiem liniowym od 1 stycznia 2015 roku, czyli w roku następującym po roku, w którym świadczył on usługi na rzecz TFI na podstawie umowy o pracę...

Zdaniem Wnioskodawcy.

 1. Zdaniem Wnioskodawcy przyszłe przychody uzyskane z tytułu świadczonych usług analitycznych i eksperckich realizowanych na rzecz TFI, będą stanowić przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, określony w art. 10 ust. l pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 2. Zdaniem Wnioskodawcy wskazane przychody mogą być opodatkowane, zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, według 19% stawki, tzw. podatkiem liniowym, od 1 stycznia 2015 roku, czyli w roku następującym po roku, w którym świadczył on usługi na rzecz TFI na podstawie umowy o pracę.

Ad. 1

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52,52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 3:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;
 • działalność wykonywana osobiście;
 • pozarolnicza działalność gospodarcza.

Podział ten ma istotny wpływ na ustalenie podstaw opodatkowania, ale także na sposób opodatkowania i jego wysokość.

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7 - o czym stanowi art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej zawarta została w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego treścią, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:

 • wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 • polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 • polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W ocenie Wnioskodawcy, prowadzona w przyszłości działalność w ramach umowy o świadczenie usług będzie miała charakter zarobkowy, zorganizowany i ciągły. Ponadto, Wnioskodawca będzie odpowiedzialny za rezultat podejmowanych przez siebie działań oraz będzie ponosił ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Powyższe stwierdzenia pozwalają uznać działalność Wnioskodawcy w ramach umowy za typową działalność gospodarczą.

Należy wskazać, iż zawarta przez Wnioskodawcę umowa o świadczenie usług nie będzie wypełniała znamion wskazanych w art. 13 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Będą to wyłącznie czynności obejmujące obszar analityczno-doradczy. Znajduje to potwierdzenie również w sposobie sklasyfikowania usług doradczych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. PKWiU pod symbolem 70.22.1 klasyfikuje „usługi doradztwa związane z zarządzaniem”. Grupowanie to obejmuje:

 • 70.22.11 - usługi doradztwa związane z zarządzaniem strategicznym,
 • 70.22.12 - usługi doradztwa związane z zarządzaniem finansami, z wyłączeniem podatków,
 • 70.22.13 - usługi doradztwa związane z zarządzaniem rynkiem,
 • 70.22.14 - usługi doradztwa związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi,
 • 70.22.15 - usługi doradztwa związane z produkcją,
 • 70.22.16 - usługi doradztwa związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw i pozostałe usługi doradztwa związane z zarządzaniem,
 • 70.22.17 - usługi zarządzania procesami gospodarczymi,
 • 70.22.2 - pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych,
  70.22.3 - pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Grupowanie to jednoznacznie wyodrębnia usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Z zakresu usług, które Wnioskodawca zamierza wykonywać na rzecz TFI, nie będzie wynikało, aby TFI miało mu powierzyć jakiekolwiek czynności wskazane w art. 13 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Będzie to szereg czynności analitycznych, niepokrywających się ze świadczonymi przez Wnioskodawcę na innej podstawie usługami wykonywanymi w ramach funkcji Członka Zarządu. Dodatkowo, Wnioskodawca wskazane usługi zamierza świadczyć również na rzecz innych podmiotów gospodarczych.

W związku z powyższym, istotne jest, iż faktyczny zakres świadczonych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej usług wyklucza zakwalifikowanie ich jako uzyskiwanych w ramach działalności wykonywanej osobiście, np. w ramach kontraktu menedżerskiego.

Zdaniem Wnioskodawcy uznać należy, że usługi świadczone w przyszłości przez Wnioskodawcę w zakresie opisanym we wniosku, należy zakwalifikować jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w szeregu spójnych interpretacji Ministra Finansów. Przykładowo w:

 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 19 maja 2014 roku, sygn. IPTPB1/415-114/14-2/AP, w której Organ stwierdził, iż „o kwalifikacji wykonywanej działalności - na gruncie prawa podatkowego - do poszczególnego źródła przychodu decyduje rzeczywisty charakter wykonywanej działalności (faktyczny zakres świadczonych usług). Opierając się na opisie świadczonych usług doradczych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej oraz na stwierdzeniu Wnioskodawcy, że czynności związane z wykonaniem umowy dotyczącej świadczenia usług doradczych nie będą czynnościami zarządczymi - uznać należy, że świadczonych przez Wnioskodawcę usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie można zakwalifikować jako uzyskiwanych w ramach kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, czy też umowy o podobnym charakterze. Wobec powyższego usługi doradcze w zakresie opisanym we wniosku można zakwalifikować jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 września 2013 roku, sygn. IPPB1/415-701/13-4/MS, w której organ zgodził się z Wnioskodawcą, iż „działalność prowadzona przez Niego w ramach „Umowy o świadczenie usług” ma charakter zarobkowy, zorganizowany i ciągły. Ponadto Wnioskodawca odpowiada za rezultat podejmowanych przez siebie działań oraz ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Powyższe stwierdzenia pozwalają uznać działalność Wnioskodawcy w ramach Umowy za typową działalność gospodarczą. W rezultacie przychód z tytułu zawartej „Umowy oświadczenie usług” można zakwalifikować do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. W związku z wyżej przytoczonymi zapisami oraz w nawiązaniu do warunków współpracy wyszczególnionych w umowie o świadczenie usług, czynności wykonywane w jej ramach o charakterze doradczym mieszczą się w definicji pozarolniczej działalności gospodarczej. Zdaniem Wnioskodawcy obowiązki o charakterze analityczno-doradczym zostały zawarte w ramach Umowy o świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, natomiast usługi o charakterze zarządczym zostały zawarte w Umowie o zarządzanie - kontrakcie menedżerskim. Każda z tych umów określa osobno zakres usług oraz wielkość wynagrodzenia z tych tytułów. Zgodnie z wolą stron czynności z zakresu analityczno-doradczego, jak i zarządzania przedsiębiorstwem nie będą wykonywane pod kierownictwem Spółki - Zleceniodawcy zlecającej wykonywanie tych czynności. Poza tym nie będzie narzucany czas miejsce wykonywania usług.

W ramach Umowy o świadczenie usług Wnioskodawca nie będzie wykonywał żadnych czynności kierowania zarządzania przedsiębiorstwem Zleceniodawcy, lecz tylko czynności obejmujących obszar analityczno - doradczy, w związku z tym nie można jej kwalifikować jako świadczonych w ramach kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, czy tez umowy o podobnym charakterze. W związku z tym Wnioskodawca uważa, że przychody uzyskiwane ze świadczenia usług na podstawie umowy o świadczenie usług o charakterze analityczno - doradczym w zakresie opisanym we wniosku i uzupełnieniu do niego należy kwalifikować jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, które mogą być opodatkowane podatkiem liniowym, zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych."

 • Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 lipca 2012 roku, sygn. IPPB1/415-493/12-3/IF, w której Organ stwierdził, iż „istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem - zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko. W przypadku kiedy Wnioskodawca w ramach usług doradztwa nie będzie wykonywał żadnych czynności kierowania (zarządzania), a jedynie szereg czynności których istotą jest doradztwo, należy uznać, iż przedmiotowych usług nie można kwalifikować jako uzyskiwanych w ramach kontraktu menadżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, czy też umowy o podobnym charakterze. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż przychody ze świadczenia usług doradczych w zakresie opisanym we wniosku należy zakwalifikować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy przyszłe przychody uzyskane z tytułu świadczonych usług realizowanych na rzecz TFI, będą stanowić przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, określony w art. 10 ust.1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ad. 2

W myśl art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (...).

Zgodnie z art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Na podstawie art. 30c ust. 1 cyt. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Zdaniem Wnioskodawcy uznać należy, że przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach, której planuje świadczyć usługi na rzecz TFI, a także na rzecz innych podmiotów gospodarczych, po złożeniu stosownego oświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ww. ustawy - mogą być opodatkowane podatkiem liniowym, tj. zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od 1 stycznia 2015 roku, w czyli w roku następującym po roku, w którym świadczył on usługi na rzecz TFI na podstawie umowy o pracę.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w szeregu spójnych interpretacji Ministra Finansów. Przykładowo w:

 • Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2014 r., sygn. IPPB1/415-163/14-4/MT, w której organ zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, iż „ biorąc pod uwagę fakt, że przychody z tytułu usług, które Wnioskodawca świadczy na rzecz Spółki na podstawie umowy o świadczenie usług doradczych, mogą być na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zakwalifikowane do źródła przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, przychody te mogą również być przez niego opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c UPDOF. Zgodnie bowiem z art. 30c ust. 1 UPDOF podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.
 • Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 stycznia 2014 roku, sygn. IPPB1/415-1193/13-6/AM, w której organ potwierdził, iż „zgodnie, bowiem z art. 30c ust. 1 UPDOF podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Zgodnie natomiast z art. 9a ust. 2 UPDOF podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c UPDOF(...).” Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 stycznia 2013 roku, sygn. IPPB1/415-1402/12-4/IF, w której organ stwierdził, iż „dochody osiągnięte przez podatników z pozarolniczej działalności gospodarczej, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zgodnie z art. 9a ust. 2 podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu (art. 9a ust. 2 ww. ustawy). W myśl art. 30c ww. ustawy (w stanie prawnym obowiązującym od 01.01.2011 r.), podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

W świetle przytoczonych argumentów, zdaniem Wnioskodawcy wskazane przychody mogą być opodatkowane, zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, według 19% stawki, tzw. podatkiem liniowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretracji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.