IPPB1/415-1066/14-2/EC | Interpretacja indywidualna

Czy na Spółce ciąży obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród wydawanych w ramach akcji premiowej kontrahentom, będącym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą?
IPPB1/415-1066/14-2/ECinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. obowiązek płatnika
 3. płatnik
 4. sprzedaż premiowa
 5. zryczałtowany podatek dochodowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Zryczałtowane zaliczki
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2014 r. (data wpływu 26 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z wydawaniem nagród uczestnikom akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z wydawaniem nagród uczestnikom akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca) planuje przeprowadzanie akcji promocyjnych skierowanych do swoich kontrahentów, będących nabywcami towarów oferowanych przez Spółkę. Akcje te przybiorą m.in. formę sprzedaży premiowej, w ramach której kontrahenci Spółki, w zamian za dokonanie w danym okresie zakupu towarów powyżej pewnego poziomu wartościowego lub ilościowego, uprawnieni będą do otrzymania nagrody w postaci dodatkowej ilości tych towarów lub też innych towarów, bądź usług.

Przykładowo, Spółka planuje przeprowadzenie sprzedaży premiowej, w ramach której kontrahenci, którzy osiągną w określonym terminie, w ramach i na warunkach z obowiązujących umów inwestycyjnych i kontraktów finansowych, obrót w określonej wysokości (w tym konkretnym przypadku 65 000 PLN) na wybranych produktach Spółki - będą uprawnieni do otrzymania nagrody w postaci tygodniowej wycieczki zagranicznej dla jednej osoby (np. do Gruzji). W innych rozważanych przez Spójkę akcjach promocyjnych, nagrodami za zrealizowanie określonego poziomu zakupów produktów Spółki mogą być określone nagrody rzeczowe, o wartości przekraczającej 760 zł.

Klientami, którzy kupują od Spółki oferowane przez nią towary, są wyłącznie podmioty gospodarcze. Są to zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne jak również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (np. spółki osobowe). Uczestnikami planowanych akcji promocyjnych i tym samym potencjalnymi beneficjentami nagród otrzymanych w ramach sprzedaży premiowej mogą więc być m. in. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy na Spółce ciąży obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród wydawanych w ramach akcji premiowej kontrahentom, będącym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka nie jest zobowiązana do pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagród przekazywanych kontrahentom, będącym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 updof, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6,6a i 68 — w wysokości 10% wygranej tub nagrody.

Pomimo, że ustawodawca posłużył się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyrażeniem „sprzedaż premiowa”, to jednak nie zdefiniował tego pojęcia w tej ustawie. Sprzedaż premiowa nie została również uregulowana w ustawie Kodeks cywilny, jako jeden ze szczególnych rodzajów sprzedaży. W związku z powyższym dla potrzeb zastosowania przepisu art. 30 ust. 1 pkt 2 updof, konieczne jest posłużenie się rozumieniem tego zwrotu stosowanym przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne.

Przyjmuje się, że sprzedaż premiowa jest umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą a kupującym, połączoną jednak z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Na skutek zawarcia tej umowy, po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego własności towaru i jego wydania, jak również wydania (przekazania) kupującemu premii, w związku z dokonanym przez niego zakupem, której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru.

Otrzymanie premii jest gwarantowane, albowiem przyznawane jest przez sprzedawcę kupującemu w zamian za to, że ten dokonał zakupu określonego towaru, na warunkach wskazanych przez sprzedającego (np. w określonej ilości, o określonej wartości, czy też określonego rodzaju towarów). Po stronie kupującego powstaje obowiązek zapłaty ceny sprzedaży oraz uprawnienie do otrzymania premii.

Jednocześnie, w świetle art. 41 ust. 4 updof, płatnicy, o których mowa w ust. 1 tego artykułu, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2,4-5a i 13 oraz art, 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Tym samym na podstawie art. 41 updof, podmiot wydający nagrody jako płatnik zobowiązany jest do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułu określonego w art. 30 ust. 1 pkt 2 updof, tj. m. in. z nagród otrzymywanych w ramach sprzedaży premiowej, w wysokości 10 % tej nagrody.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 updof, źródłem przychodów jest m. in. pozarolnicza działalność gospodarcza. Natomiast art. 14 ust. 2 pkt 8 updof stanowi, że przychodem z działalności gospodarczej jest wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, zdaniem Wnioskodawcy, nagrody otrzymywane przez kontrahentów, będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, nie podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 updof i Wnioskodawca, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, nie jest obowiązany do poboru tego podatku.

Przytoczone przepisy, w opinii Wnioskodawcy wskazują, że jeżeli nagroda uzyskana w związku z uczestnictwem w sprzedaży premiowej przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zostanie uzyskana w związku z tą działalnością — to u tej osoby powstaje przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Tym samym, przepisy art. 30 ust. 1 pkt 2 updof nie mają w takim przypadku zastosowania, a wspomniana osoba fizyczna wartość nagrody uzyskanej w ramach sprzedaży premiowej powinna zaliczyć do źródła przychodu wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 updof, tj. z prowadzonej działalności gospodarczej, a nie do przychodu z tzw. innych źródeł.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych. Przykładowo, NSA w wyroku z dnia 11 sierpnia 2005 r. (sygn. akt II FSK 103/05) orzekł, że: „Niezależnie od tego jak czynność Hurtowni nie zostałaby nazwana; opustem, rabatem czy sprzedażą premiową faktycznie prowadziła do obniżenia u odbiorców leków, również skarżących małżonków S., wydatków na zakup towarów handlowych wykorzystywanych w ich działalności gospodarczej, a więc do faktycznego obniżenia deklarowanych kosztów uzyskania przychodów. Nie było żadnego powodu, aby ten faktyczny zwrot części kosztów traktować jako dodatkowy przychód uzyskany w oderwaniu od prowadzonej działalności gospodarczej, (...) Do przychodów osoby fizycznej uzyskiwanych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej nie można stosować dziesięcioprocentowego zryczałtowanego podatku dochodowego dotyczącego nagród związanych ze sprzedażą premiową.

Zaprezentowany przez Wnioskodawcę pogląd znajduje również potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo, Dyrektor izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 20 lipca 2009 r. (sygn. IBPBI/1/415-352/09/ESZ) stwierdził, że: „W związku z powyższym stwierdzić należy, iż osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, w związku z otrzymaniem nagród w ramach sprzedaży premiowej uzyskają przychód ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza a nie z innych źródeł. Podmiot prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą jest zobowiązany doliczyć wartość takiej nagrody do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, jako otrzymane nieodpłatnie świadczenie i opodatkować go wraz z innymi uzyskanymi z tego źródła przychodami stosownie do wybranej formy opodatkowania. Dlatego też, w powyższej sytuacji Spółka nie jest zobowiązana, jako płatnik do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaconej osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą nagrody przekazanej w ramach sprzedaży premiowej.

Podobnie, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 22 listopada 2010 r. (sygn. IPPB4/415-667/10-4/SP) stwierdził, że: „Spółka nie będzie zobowiązana jako płatnik do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego ani do składania informacji lub deklaracji podatkowych, w związku z wydawaniem nagród w ramach Akcji Promocyjnej osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą.

Konsekwentnie, mając na uwadze przedstawiony opis stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego, w przypadku nagród przekazywanych kontrahentom (osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą), w sytuacji, gdy udział w sprzedaży premiowej pozostaje w związku z wykonywaną przez tych kontrahentów działalnością gospodarczą i jednocześnie nagroda jest konsekwencją czynności wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - na Wnioskodawcy jako na podmiocie wydającym nagrody nie ciąży obowiązki płatnika.

Kontrahenci (osoby fizyczne) - w związku z faktem prowadzenia działalności gospodarczej - zobowiązani są do doliczenia wartości otrzymanych nagród do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i opodatkowania wraz z innymi uzyskanymi z pozarolniczej działalności gospodarczej przychodami (dochodami) stosownie do wybranej formy opodatkowania.

Powyższe wynika z faktu, iż udział kontrahentów w sprzedaży premiowej planowanej przez Spółkę pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą i wszelkie przysporzenia jakie osiągają z tego tytułu stanowią dla nich przychód z tej działalności zgodnie z art. 14 updof, który powinien zostać opodatkowany według właściwych zasad opodatkowania działalności gospodarczej.

Sprzedaż premiowa pełni w istocie tę samą funkcję co rabat - jest powszechnie stosowanym w obrocie gospodarczym mechanizmem, który ma zachęcać kontrahentów do nabywania określonej ilości towarów (osiągnięcia danego poziomu obrotów). Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma podstaw, aby ten faktyczny zwrot części kosztów kontrahenta, związanych z intensyfikacją współpracy między podmiotami gospodarczymi traktować jako jego dodatkowy przychód uzyskany w oderwaniu od prowadzonej działalności gospodarczej i opodatkować go w sposób odmienny od innych przychodów uzyskiwanych przez tego kontrahenta.

W szczególności, nie ma podstaw aby opodatkowanie to dokonane było w sposób ryczałtowy, poprzez pobranie podatku przez płatnika, skoro kontrahent ma obowiązek, na mocy art. 10 ust. 1 pkt 3 i art. 14 ust. 2 pkt 8 updof, wykazać wartość otrzymanej nagrody jako swój przychód do opodatkowania. Pobranie zryczałtowanego 10% podatku przez płatnika z jednoczesnym obowiązkiem kontrahenta wykazania nagrody uzyskanej w ramach sprzedaży premiowej jako przychodu podatkowego mogłoby prowadzić do podwójnego opodatkowania tego samego przychodu.

Dodatkowo, należy wskazać że w przypadku gdy kontrahentem byłaby spółka osobowa niebędąca podatnikiem, Wnioskodawca miałby problem z prawidłowym wywiązaniem się z obowiązku płatnika, bowiem musiałby znać proporcje w jakich wspólnicy takiej spółki uczestniczą w jej dochodach, aby móc obliczyć wysokość podatku do pobrania w stosunku do każdego ze wspólników. Należy na marginesie zauważyć że, zgodnie z art. 5b ust. 2 updof, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art, 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 - z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Tak więc i w tym przypadku, zgodnie z powyższymi przepisami, to na wspólnikach spółki osobowej leży obowiązek zadeklarowania i opodatkowania przychodu w postaci nagrody uzyskanej w sprzedaży premiowej.

Podsumowując, do opodatkowania nagród uzyskanych w ramach sprzedaży premiowej przez kontrahentów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą nie ma zastosowania art. 30 ust. 1 pkt updof, a w konsekwencji, na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika wynikające z art. 41 ust. 4 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2 updof.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca wnosi jak na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W świetle art. 5a pkt 6 cytowanej ustawy, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Przepis art. 14 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 – tj. pozarolniczej działalności gospodarczej – uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje planuje przeprowadzanie akcji promocyjnych skierowanych do swoich kontrahentów, będących nabywcami towarów oferowanych przez Spółkę. Akcje te przybiorą m.in. formę sprzedaży premiowej, w ramach której kontrahenci Spółki, w zamian za dokonanie w danym okresie zakupu towarów powyżej pewnego poziomu wartościowego lub ilościowego, uprawnieni będą do otrzymania nagrody w postaci dodatkowej ilości tych towarów lub też innych towarów, bądź usług.

Przykładowo, Spółka planuje przeprowadzenie sprzedaży premiowej, w ramach której kontrahenci, którzy osiągną w określonym terminie, w ramach i na warunkach z obowiązujących umów inwestycyjnych i kontraktów finansowych, obrót w określonej wysokości (w tym konkretnym przypadku 65 000 PLN) na wybranych produktach Spółki - będą uprawnieni do otrzymania nagrody w postaci tygodniowej wycieczki zagranicznej dla jednej osoby (np. do Gruzji). W innych rozważanych przez Spójkę akcjach promocyjnych, nagrodami za zrealizowanie określonego poziomu zakupów produktów Spółki mogą być określone nagrody rzeczowe, o wartości przekraczającej 760 zł.

Klientami, którzy kupują od Spółki oferowane przez nią towary, są wyłącznie podmioty gospodarcze. Są to zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne jak również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (np. spółki osobowe). Uczestnikami planowanych akcji promocyjnych i tym samym potencjalnymi beneficjentami nagród otrzymanych w ramach sprzedaży premiowej mogą więc być m. in. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w ust. 1, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

W myśl art. 42 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Na mocy art. 42 ust. 1a ww. ustawy w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Aby jednak wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową zwolniona była z podatku dochodowego, spełnione muszą być następujące warunki:

 • nagroda otrzymana przez klienta musi być związana ze sprzedażą premiową.
 • jednorazowa wartość tych nagród nie może przekroczyć kwoty 760 zł,
 • sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez klientów w związku prowadzoną przez nich pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Pomimo że ustawodawca posłużył się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyrażeniem „sprzedaż premiowa”, to jednak nie sformułował tego pojęcia w ustawie.

Przy dokonywaniu interpretacji określonego powyżej zwolnienia przedmiotowego należy uwzględnić dyrektywy wykładni prawa. Podstawowe znaczenie we wszystkich dziedzinach prawa ma wykładnia językowa. Wykładnia językowa jest nie tylko punktem wyjścia wykładni prawa, ale także zakreśla jej granice, co pozwala na sformułowanie reguły, że każda interpretacja powinna w zasadzie pozostawać w ramach możliwego znaczenia słownikowego danego wyrażenia.

Pojęcie „sprzedaży premiowej” nie występuje w żadnym akcie normatywnym.

Z definicji słownikowej języka polskiego PWN wynika, że sprzedaż to „odstępowanie czegoś przez sprzedawcę na własność kupującemu za określoną sumę.

Ponadto umowa sprzedaży została zdefiniowana i uregulowana w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121). i tak zgodnie z treścią art. 535 Kodeksu cywilnego, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Sprzedaż jest zatem umową dwustronnie zobowiązującą, a skutkiem jej zawarcia jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny. Świadczenie jednej strony jest więc odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. W takim ujęciu umowa sprzedaży ma charakter umowy wzajemnej. Świadczenia stron mają charakter ekwiwalentny, jednakże w znaczeniu subiektywnym. Z istoty swej umowa ma charakter odpłatny. Odpowiednikiem świadczenia sprzedawcy jest umówiona cena, a więc ustalona przez strony i wyrażona w pieniądzu wartość rzeczy lub prawa.

Termin „premia”, „premiowa” nie został zdefiniowany w przepisach podatkowych, ani też cywilnoprawnych. Z uwagi na powyższe koniecznym jest dokonanie wykładni językowej przedmiotowego pojęcia. Za premię uznać należy nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa, 2003). Innymi słowy pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Przymiotnik „premiowy” należy zatem rozumieć jako odnoszący się do powyżej zdefiniowanej premii.

Należy także zwrócić uwagę na przepis art. 353 § 1 ustawy Kodeks cywilny, który stanowi, że zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Natomiast zgodnie z § 2 art. 353 Kodeksu cywilnego, świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu. Zatem strony umowy sprzedaży mogą wzbogacić treść łączącego je stosunku w granicach swobody kontraktowania, tzn. mogą wprowadzić do niego określone postanowienia, których treść lub cel nie sprzeciwiają się właściwości (naturze) sprzedaży, ustawie lub zasadom współżycia społecznego. Do tego rodzaju postanowień należy zobowiązanie sprzedawcy do spełnienia dodatkowego świadczenia (nagrody) w przypadku określonego zakupu. Postanowienia takie stanowią elementy dodatkowe, zastrzeżone w treści umowy przez strony.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że „sprzedaż premiowa” jest umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą a kupującym, połączoną jednak z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Na skutek zawarcia tej umowy po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy, jak również wydania (przekazania) kupującemu premii, w związku z dokonanym przez niego zakupem, której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru. Otrzymanie premii jest gwarantowane, albowiem przyznawane jest przez sprzedawcę kupującemu w zamian za to, że ten dokonał zakupu określonego towaru, na warunkach wskazanych przez sprzedającego (np. w określonej ilości, o określonej wartości, czy też określonego rodzaju towarów). Po stronie kupującego powstaje obowiązek zapłaty ceny sprzedaży oraz uprawnienie do otrzymania premii. Z nagrodą związaną ze sprzedażą premiową mamy do czynienia wówczas, gdy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, czyli przeniesienia własności rzeczy.

Uwzględniając okoliczności wskazane we wniosku, w sytuacji gdy otrzymanie nagrody uzależnione jest od dokonania zakupu towarów, będzie ono związane z konkretną transakcją sprzedaży (rzeczy). Zatem otrzymana nagroda z tytułu zawarcia umowy sprzedaży towarów, będzie nagrodą związaną ze sprzedażą premiową.

Jednakże w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, nagroda ta nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na Spółce, jako płatniku ciążył będzie obowiązek wynikający z treści art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5 oraz 10.

Reasumując stwierdzić należy, iż opisane przez Spółkę nagrody należy opodatkować na zasadzie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

A zatem na Wnioskodawcy z tytułu nagród wydawanych osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą (indywidualnie lub w formie spółki osobowej), tj. nagród rzeczowych, ciąży obowiązek pobrania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz sporządzania deklaracji PIT-8AR wg. ustalonego wzoru zgodnie z art. 42 ust. la tej ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.