IPPB1/415-1029/14-2/MT | Interpretacja indywidualna

W związku z wypłaconymi należności na rzecz osoby fizycznej świadczącej usługi zarządcze, na Wnioskodawcy ciążyć będą obowiązki płatnika określone przepisami art. 41 i 42 ustawy, w związku z czym Wnioskodawca będzie obowiązany do poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy.
IPPB1/415-1029/14-2/MTinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. umowa
 3. usługi zarządzania
 4. zarządzanie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Termin przekazywania zryczałtowanych zaliczek i podatków
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Zryczałtowane zaliczki
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności wykonywanej osobiście

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia obowiązków płatnika z tytułu przychodów uzyskanych przez przedsiębiorcę w związku z zawartą przez spółką umową o zarządzanie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia obowiązków płatnika z tytułu przychodów uzyskanych przez przedsiębiorcę w związku z zawartą przez spółką umową o zarządzanie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, polskim rezydentem podatkowym świadczącym usługi IT. Wnioskodawca zawarł z osobą fizyczną - również polskim rezydentem podatkowym umowę o świadczenie usług. Umową powierzy osobie fizycznej, dalej zwanej Menedżerem, wykonywanie usług zarządzania przedsiębiorstwem Wnioskodawcy jako Operations Director (COO). Menedżer będzie odpowiedzialny za nadzór nad wszystkimi aspektami bieżącego działania Zleceniodawcy oraz za kierowanie następującymi działami:

 1. Sprzedaż, business developmenl (rozwój)
 2. HR, rekrutacja, personnel research
 3. Infrastruktura (administracja, obsługa, informatycy)
 4. Księgowość.

Menedżer nie będzie członkiem zarządu, jednakże jego działalność będzie cechowała się dużą decyzyjnością i autonomią. W ramach wykonywanych usług Menedżer może podpisywać w imieniu Wnioskodawcy, jako jego pełnomocnik umowy o pracę/współpracę dla wszystkich działów, w tym negocjowania warunków umów, decydowaniu o zatrudnianiu i zwalnianiu personelu ww. działów. Pełnomocnictwa będą udzielane osobnym dokumentem. Poza zakresem jego kompetencji pozostanie jednak podejmowanie decyzji nie związanych z funkcjonowaniem wymienionych wyżej działów (np. biuro, recepcja), nie jest też osobą upoważnioną w dokumentach KRS do reprezentacji Spółki. Menedżer nie jest uprawniony również do przedstawiania propozycji i wniosków co do sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy. Czynności te są zarezerwowane dla członków zarządu Wnioskodawcy. Menedżer nie podlega kierownictwu Wnioskodawcy w ramach wykonywania opisywanych usług.

Menedżer swoje usługi będzie wykonywał w ramach zarejestrowanej pozarolniczej działalności gospodarczej, Jednym z przedmiotów tejże działalności, zgłoszonym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jest „Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania” (70.22.Z PKD). Na wynagrodzenie należne mu z umowy będzie wystawiał faktury VAT, wskazujące m.in. wartość netto usługi oraz kwotę należnego podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca będzie pełnił funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z dokonywaniem wypłat na rzecz osoby świadczącej usługi w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 9 u.p.d.o.f....

Zdaniem Wnioskodawcy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca będzie pełnił funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z dokonywaniem wypłat na rzecz osoby świadczącej usługi w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 9 u.p.d.o.f.

W ocenie Wnioskodawcy, pomimo iż Menedżer nie jest członkiem jego zarządu, jak również pewne aspekty działalności Wnioskodawcy pozostają poza jego kontrolą i kompetencjami (nie zarządza on całym przedsiębiorstwem), to jednak zakres nadzoru oraz sprawowania zarządu nad przedsiębiorstwem jest tak szeroki, iż umowę z nim zawartą należy uznać za umowę należącą do umów wymienionych w art. 13 pkt 9 u.p.d.o.f. Stanowisko, iż brak sprawowania funkcji członka zarządu nie przesądza o braku podstaw do uznania kontraktu za niewchodzący w zakres art. 13 pkt 9 u.p.d.o.f. potwierdzają interpretacje indywidualne ITPB1/415-1214/13/PSZ, ILPB1 /415-917/13-4/AMN.

Zgodnie z tym przepisem za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 u.p.d.of., uważa się: przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Zasady opodatkowania tych umów, także zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej, są analogiczne jak zasady opodatkowania umów typu dzieło/zlecenie, z zastrzeżeniem zastosowania specyficznych kosztów uzyskania przychodów. Z perspektywy Wnioskodawcy istotne jest to, że w wypadku umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem pełni on, jako wypłacający należność z faktury, rolę płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i dokonuje przed wypłatą środków potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, jeśli należność Menedżera powiększona jest o podatek od towarów i usług, to Wnioskodawca zaliczkę odprowadza przyjmując na podstawę jej obliczenia kwotę netto z faktury, zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Powyższy wniosek jest zatem konsekwencją norm zawartych w następujących przepisach: 10 ust. 2 i 13 pkt 9, 41 ust. 1, 22 ust. 9 pkt 5 u.p.d.o.f.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późń. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1:

 • pkt 2 – działalność wykonywana osobiście,
 • pkt 3 – pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
  -prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Wyłączenie, o którym mowa w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, obejmuje więc m.in. przychody uzyskane z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy. Poszczególne kategorie tych przychodów wymieniono w art. 13 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl przepisu art. 13 pkt 9 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby, tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tę osobę.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca zawarł z osobą fizyczną umowę o świadczenie usług. Umową powierzy osobie fizycznej, dalej zwanej Menedżerem, wykonywanie usług zarządzania przedsiębiorstwem Wnioskodawcy jako Operations Director (COO). Menedżer będzie odpowiedzialny za nadzór nad wszystkimi aspektami bieżącego działania Menedżer nie będzie członkiem zarządu, jednakże jego działalność będzie cechowała się dużą decyzyjnością i autonomią. W ramach wykonywanych usług Menedżer może podpisywać w imieniu Wnioskodawcy, jako jego pełnomocnik umowy o pracę/współpracę dla wszystkich działów, w tym negocjowania warunków umów, decydowaniu o zatrudnianiu i zwalnianiu personelu ww. działów. Pełnomocnictwa będą udzielane osobnym dokumentem. Menedżer swoje usługi będzie wykonywał w ramach zarejestrowanej pozarolniczej działalności gospodarczej, Jednym z przedmiotów tejże działalności, zgłoszonym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jest „Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania” (70.22.Z PKD). Na wynagrodzenie należne mu z umowy będzie wystawiał faktury VAT, wskazujące m.in. wartość netto usługi oraz kwotę należnego podatku VAT.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa, stwierdzić należy, że przychody uzyskane przez osobę fizyczną, z tytułu usług świadczonych na rzecz Wnioskodawcy stosownie do zawartej umowy – jeżeli w istocie jest to umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem Wnioskodawcy – zaliczyć należy do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

Konsekwencją traktowania przychodów z tytułu świadczenia usług zarządzania jako przychodów z działalności wykonywanej osobiście jest opodatkowanie za pośrednictwem płatnika, na zasadach określonych w art. 41 i art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 cytowanej na wstępie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Stosownie zaś do treści art. 42 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku, gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Przepis art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy stanowi, że w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru;

Zauważyć należy, że w świetle powołanych wyżej przepisów prawa przychody menadżerów winny być zaliczone do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Konsekwencją traktowania tych przychodów jako przychodów z działalności wykonywanej osobiście jest ich opodatkowanie za pośrednictwem płatnika (a zatem Wnioskodawcy), na zasadach określonych w art. 41 i art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz cytowane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że w związku z wypłaconymi należności na rzecz osoby fizycznej świadczącej usługi zarządcze, na Wnioskodawcy ciążyć będą obowiązki płatnika określone przepisami art. 41 i 42 ustawy, w związku z czym Wnioskodawca będzie obowiązany do poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy.

Końcowo należy zauważyć, iż przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Nie jest przedmiotem interpretacji rozstrzygnięcie, czy rzeczywiście zawarta umowa stanowi umowę o zarządzanie. Tym samym, jeżeli przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego będzie różnił się od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.