IPPB1/415-1008/14-2/EC | Interpretacja indywidualna

1. Czy przychód z tytułu sprzedaży przez Wnioskodawczynię udziału w Nieruchomości należy zaliczyć do źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza?2. Czy planowana przez Wnioskodawczynię sprzedaż 1/4 udziału w Nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem PIT?
IPPB1/415-1008/14-2/ECinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. nieruchomości
 3. przychód
 4. sprzedaż nieruchomości
 5. udział
 6. zbycie nieruchomości
 7. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2014 r. (data wpływu 11 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia udziału w nieruchomości oraz określenia źródła przychodu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia udziału w nieruchomości oraz określenia źródła przychodu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest współwłaścicielem (w części 1/4) niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 4,0184 ha (dalej: Nieruchomość). Przedmiotowa Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren oznaczony symbolem 2/UP (teren zabudowy usługowej lub obiektów produkcyjnych, składów i magazynów). W ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest symbolami RIVB, RV, RVI i RVIz - grunty rolne.

Pozostałymi współwłaścicielami nieruchomości jest troje rodzeństwa Wnioskodawczyni (w udziałach wynoszących po 1/4 Nieruchomości każde z nich).

Wskazany powyżej udział w Nieruchomości został nabyty przez Wnioskodawczynię (oraz Jej rodzeństwo) na podstawie Postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku wydanego w dniu 7 czerwca 1996 r. przez Sąd Rejonowy po zmarłym w dniu 12 stycznia 1974 r. Ojcu oraz zmarłej w dniu 24 marca 1995 r. Matce Wnioskodawcy.

Wnioskodawczyni wraz z pozostałymi współwłaścicielami planuje zbyć Nieruchomość (w związku z planowanym zbyciem Wnioskodawczyni oraz pozostali współwłaściciele podpisali już umowę przedwstępną z potencjalnym nabywcą).

Wnioskodawczyni nie zajmuje się profesjonalnie obrotem nieruchomościami. Wnioskodawczyni w ciągu ostatnich 10 lat nie dokonała żadnej transakcji zbycia/nabycia nieruchomości. Wnioskodawczyni nie posiada żadnych nieruchomości (lokali mieszkalnych, budynków, działek) będących przedmiotem najmu, dzierżawy. Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży, której dotyczy niniejszy wniosek nie była nigdy przedmiotem dzierżawy.

Wnioskodawczyni nie jest wpisana do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Wnioskodawczyni nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy przychód z tytułu sprzedaży przez Wnioskodawczynię udziału w Nieruchomości należy zaliczyć do źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza...
 2. Czy planowana przez Wnioskodawczynię sprzedaż 1/4 udziału w Nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem PIT...

Zdaniem Wnioskodawczyni, przychód z tytułu sprzedaży udziału w Nieruchomości nie stanowi przychodu ze źródła „działalność gospodarcza”, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT.

W konsekwencji planowana sprzedaż udziału w Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu PIT, gdyż nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej i będzie mieć miejsce po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie.

Uzasadnienie.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), dalej: ustawa o PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art, 21, 52, 52a, 520 oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Art. 10 ust. 1 ustawy o PIT wymienia różne źródła przychodów podatkowych. I tak, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT źródłem przychodów jest działalność gospodarcza.

W myśl z kolei art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy
  — jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pól roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości następuje w wykonaniu działalności gospodarczej, kwalifikowane jest do źródła „działalność gospodarcza”. Jeśli z kolei odpłatne zbycie nieruchomości nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i w dodatku przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT.

W sytuacji, gdy sprzedaż nieruchomości nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i ma miejsce po upływie wspomnianego w zdaniu poprzednim okresu, transakcja nie podlega opodatkowaniu podatkiem PIT.

Tym samym, w celu określenia czy transakcja zbycia przez Wnioskodawcę udziału w Nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu PIT, istotne jest określenie:

 1. czy zbycie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej;
 2. w przypadku, gdy zbycie nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej, czy minął okres 5 lat od momentu nabycia, o którym mowa w powołanym wcześniej art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT

W opinii Wnioskodawczyni planowana przez nią sprzedaż udziału w Nieruchomości nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o PIT, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
  - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2 i 4-9.

Działalność jest wtedy zarobkowa, gdy jest zdolna do potencjalnego generowania zysku, a jej przeznaczeniem jest zapewnienie określonego dochodu. Działalność musi być tak prowadzona i ukierunkowana, aby była w stanie zyski faktycznie osiągnąć. Jednakże brak zysku z podjętych działań noszących znamiona działalności gospodarczej nie oznacza, iż działalność taka nie była faktycznie prowadzona. Prowadzenie bowiem działalności gospodarczej zawsze wiąże się z ryzykiem nieosiągnięcia dochodów. Zarobkowego charakteru nie mają działania, których wyłącznym celem jest zaspokojenie własnych potrzeb osoby podejmującej określone czynności.

Przepisy ustawy o PIT wymagają również, aby czynności wykonywane były w sposób zorganizowany i ciągły, przy czym możliwe jest osiąganie dochodów z tego rodzaju działalności bez spełnienia niektórych formalnych elementów organizacji (np. rejestracji urzędowej), gdyż prowadzenie działalności gospodarczej jest kategorią obiektywną, niezależnie od tego, jak działalność tę ocenia sam prowadzący ją podmiot i jak ją nazywa oraz czy dopełnia ciążących na nim obowiązków z działalnością tą związanych.

Za takim rozumieniem pojęcia „zorganizowany” przemawia również definicja słownikowa. Zgodnie z Nowym Słownikiem Poprawnej Polszczyzny, Wydawnictwo Naukowe PWN pod redakcją Andrzeja Markowskiego Warszawa 2000, organizować to przygotowywać, zakładać jakieś przedsięwzięcie, bądź w znaczeniu drugim nadawać czemuś reguły, wprowadzać porządek (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 7 maja 2008 r. I SA/Op18/08).

Co do kryterium ciągłości w wykonywaniu działalności gospodarczej, to jego wprowadzenie przez ustawodawcę miało na celu wyeliminowanie z pojęcia działalności gospodarczej przedsięwzięć o charakterze incydentalnym i sporadycznym. Do zachowania ciągłości wystarczające jest, aby z całokształtu okoliczności sprawy wynikał zamiar powtarzania określonego zespołu konkretnych działań w celu osiągnięcia efektu w postaci zarobku. Przez powtarzalność rozumie się cały szereg wielokrotnie powtarzanych czynności podejmowanych w konkretnym celu. Taki zespól wielokrotnie powtarzanych czynności, (nie zaś czynności sporadyczne, oderwane od siebie, nie powiązane ze sobą) w dziedzinie wytwórczej, usługowej lub handlowej podejmowanych w celach zarobkowych i na własny rachunek, można uznać za prowadzenie działalności gospodarczej.

Natomiast w myśl art. 5b ust. 1 ustawy o PIT, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat; tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Przychodem z działalności gospodarczej - w myśl art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT - jest również przychód uzyskany z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą będących:

 1. środkami trwałymi,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,
 3. wartościami niematerialnymi i prawnymi
  - ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników wymienionych w lit. b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

W przywołanym wyżej przepisie ustawodawca ustanowił reguły, w oparciu o które do przychodu z działalności gospodarczej zalicza się przychód z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku będących środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi, składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 (składniki majątku, od których podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych) z wyłączeniem składników majątku o określonej wartości początkowej.

Podsumowując powyższe, w sytuacji, gdy sprzedaż nieruchomości nie jest związana z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą oraz sprzedaż ta nie ma charakteru ciągłego, powtarzalnego, osiągniętego ze sprzedaży nieruchomości przychodu nie można zakwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej, tj. do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. l pkt 3 ustawy o PIT.

Przedmiotowe stanowisko znajduje potwierdza praktyka organów podatkowych. Przykładowo:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 22 maja 2014 r., sygn. IPPB1/415-303/14-2/MT zauważył, że „Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości bądź pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jak również jej działania są nakierowane wyłącznie na sprzedaż nieruchomości należących do jej majątku prywatnego, to na etapie wydawania interpretacji indywidualnej nie było podstaw do przyjmowania poglądu odmiennego. Co do zasady sprzedaż przedmiotów z majątku prywatnego osoby fizycznej, które nie są związane z działalnością gospodarczą oraz nie były nabyte w celu ich odprzedaży, nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Działania, których wyłącznym celem jest zaspokojenie własnych potrzeb osoby podejmującej określone czynności nie stanowią działalności gospodarczej.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 23 czerwca 2014 r., sygn. IPTPB1/415-158/14-4/AG wskazał, iż „Wnioskodawca nadmienił, że działka gruntu zarówno przed podziałem jak i po podziale nie była wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
  Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość, która nie była wykorzystywana w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, to sprzedaż ta nie ma związku z tą działalnością, W takiej sytuacji osiągniętego ze sprzedaży nieruchomości przychodu nie można zakwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej, tj. do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 22 maja 2014 r., sygn. IPPB1/415-303/14-2/MT zauważył, że „Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości bądź pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jak również jej działania są nakierowane wyłącznie na sprzedaż nieruchomości należących do jej majątku prywatnego, to na etapie wydawania interpretacji indywidualnej nie było podstaw do przyjmowania poglądu odmiennego. Co do zasady sprzedaż przedmiotów z majątku prywatnego osoby fizycznej, które nie są związane z działalnością gospodarczą oraz nie były nabyte w celu ich odprzedaży, nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Działania, których wyłącznym celem jest zaspokojenie własnych potrzeb osoby podejmującej określone czynności nie stanowią działalności gospodarczej.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 22 maja 2014 r., sygn. IPPB1/415-305/14-2/MT podkreślił, że „co do zasady sprzedaż przedmiotów z majątku prywatnego osoby fizycznej, które nie są związane z działalnością gospodarczą oraz nie były nabyte w celu ich odprzedaży, nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Działania, których wyłącznym celem jest zaspokojenie własnych potrzeb osoby podejmującej określone czynności nie stanowią działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia jak również opisany stan faktyczny, stwierdzić należy, iż przychód z tytułu sprzedaży przez Wnioskodawczynię udziału w Nieruchomości nie będzie zaliczany do źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wskazują na to bowiem następujące przesłanki:

 • Wnioskodawczyni nie wykorzystuje Nieruchomości dla celów zarobkowych - Nieruchomość nigdy nie była przedmiotem dzierżawy;
 • Wnioskodawczyni nie dokonuje w sposób profesjonalny obrotu nieruchomościami tj.
  • nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej;
  • Wnioskodawczyni w ciągu ostatnich 10 lat nie dokonała żadnej transakcji sprzedaży/nabycia nieruchomości;
  • Wnioskodawczyni nie posiada żadnych nieruchomości (lokali mieszkalnych, budynków, działek) będących przedmiotem najmu, dzierżawy.

Tym samym, planowana sprzedaż udziału w Nieruchomości nie nastąpi w wykonaniu działalności zarobkowej o charakterze zorganizowanym i ciągłym - będzie mieć charakter incydentalny i jako taka nie może być uznana za czynność wykonaną w ramach działalności gospodarczej.

W konsekwencji, w celu określenia, czy sprzedaż udziału w Nieruchomości podlegać będzie opodatkowania (zgodnie z powołanym art, 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT) istotne znaczenie ma określenie daty jego nabycia.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych, W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego).

Oznacza to, iż dniem nabycia przez Wnioskodawczynię spadku jest data śmierci spadkodawcy. Natomiast postanowienie Sądu o nabyciu spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

W myśl art. 1035 ustawy Kodeks cywilny, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku. Jednak zgodnie z art. 1036 ww. ustawy istnieje możliwość rozporządzenia przez spadkobierców prawem lub rzeczą należącą do spadku, mimo istnienia współwłasności, jeśli następuje to za zgodną wolą wszystkich spadkobierców.

Konkludując, spadkobiercy nabywają spadek w chwili jego otwarcia i z tą chwilą powstaje pomiędzy nimi wspólność majątku spadkowego. Wspólność ta powstaje z mocy prawa i dotyczy majątku spadkowego traktowanego jako całość.

Dokonując zatem oceny skutków prawnych przedstawionego w sprawie stanu faktycznego, należy wskazać, że datę nabycia Nieruchomości w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w drodze spadku po Ojcu stanowi dzień 12 stycznia 1974 r. oraz w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w drodze spadku po Matce stanowi dzień 24 marna 1995 r. (daty śmierci rodziców).

Wobec powyższego oraz w związku z faktem, iż sprzedaż udziału w Nieruchomości nie nastąpi w ramach działalności gospodarczej (jak wskazano Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o PIT) przychód uzyskany ze sprzedaży udziału (w wysokości 1/4) w Nieruchomości nie będzie podlegał opodatkowaniu PIT zgodnie z powołanym uprzednio przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o PIT, gdyż od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, do dnia planowanej sprzedaży upłynie 5 lat.

Jednocześnie Wnioskodawczyni pragnie zaznaczyć, iż nawet w sytuacji w której za datę nabycia udziału w Nieruchomości uznana by została data wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, czyli 7 czerwca 1996r., okres 5 lat, o którym mowa w powołanym powyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a) ustawy o PIT upłynąłby. Tym samym, również w przypadku takiej interpretacji przepisów dotyczących momentu nabycia nieruchomości w drodze spadku, sprzedaż Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.