ILPP2/4512-1-613/15-2/SJ | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT zadań zleconych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa w tym usług transportu sanitarnego.
ILPP2/4512-1-613/15-2/SJinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. działalność gospodarcza
 3. opodatkowanie
 4. usługi medyczne
 5. zadania
 6. zadania publiczne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 4 sierpnia 2015 r. (data wpływu 10 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT zadań zleconych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa w tym usług transportu sanitarnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT zadań zleconych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa w tym usług transportu sanitarnego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca –Szpital, posiadający osobowość prawną, jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej. Szpital został utworzony zarządzeniem nr (...) Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 1998 r. w sprawie utworzenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej Szpital jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę oraz Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgodnie z zapisami Statutu:

 1. Celem Szpitala jest działalność lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych i pomocy zdrowa.
 2. Szpital realizuje zadania zlecone przez Ministra Obrony Narodowej, w szczególności na terenie obwodu profilaktyczno-leczniczego wyznaczonego odrębnymi przepisami, w zakresie i na zasadach określonych zawartymi umowami.
 3. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.
 4. Szpital jest uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych osobom nieuprawnionym z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, z całego obszaru jego działania.
 5. Szpital prowadzi badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe.
 6. Szpital uczestniczy w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób.
 7. Szpital może udostępniać uczelni medycznej jednostki organizacyjne niezbędne do realizacji zadań dydaktycznych i badawczych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażanie nowych technologii oraz metod leczenia na zasadach określonych w ustawie.
 8. Szpital może wykonywać inną działalność gospodarczą o ile nie jest ona ograniczeniem dla działalności leczniczej.

Szpital realizuje zadania zlecone przez Ministra Obrony Narodowej w zakresie ustalonym w podpisanej umowie, zawartej w wyniku prowadzonych negocjacji w zakresie zakresu i rodzaju realizowanych zadań, zakończonych protokołem z negocjacji.

Umowę w dniu 22 stycznia 2015 r. w mieniu Ministra Obrony Narodowej, na podstawie pełnomocnictwa nr (...) Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2013 r. podpisał Szef Inspektoratu – Szef Służby Zdrowa (...).

W związku z likwidacją Inspektoratu (...) na mocy decyzji Nr (...) Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2015 r., w dniu 8 czerwca 2015 r. podpisano aneks nr (...) do przedmiotowej umowy. Zgodnie z pełnomocnictwem Nr (...) Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 kwietnia 2015 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej reprezentuje Ministra Obrony Narodowej jako stronę przedmiotowej umowy.

W zakresie odpowiedzialności urzędu Ministra Obrony Narodowej znajduje się między innymi:

 1. realizowanie generalnych założeń, decyzji i wytycznych Rady Ministrów w zakresie obrony państwa,
 2. sprawowanie, w zakresie powierzonym przez Radę Ministrów, ogólnego nadzoru nad realizacją zadań obronnych przez organy administracji rządowej, instytucje państwowe, samorządy, podmioty gospodarcze,
 3. kierowanie gospodarką finansową resortu obrony narodowej.

W zakresie zadań Departamentu (...) leży przygotowywanie propozycji – nakładanych przez Ministra na (...) – zadań niezbędnych ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz nadzór nad ich realizacją.

Na mocy zawartej umowy Szpital zobowiązuje się do wykonania zadań wynikających z treści posiadanego wyciągu z zadań mobilizacyjnych Sił Zbrojnych RP (stanowiącego informację niejawną), a ponadto zobowiązuje się do wykonania następujących zadań zleconych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa:

 1. Przygotowanie i utrzymanie w stałej gotowości bojowej sił i środków do realizacji zadań – gotowości bojowej i mobilizacyjnej, zarządzania kryzysowego oraz obwodu profilaktyczno-leczniczego.
 2. Ochrony obiektów w części dotyczącej realizowanych zadań mobilizacyjnych.
 3. Przyjmowanie, przechowywanie, wydawanie, utylizacja i rotacja środków materiałowych służby zdrowia z zapasów wojennych, własnych oraz przekazywanych do utrzymywania w (...) (Bazie) z jednostek wojskowych przydzielonych na zaopatrzenie oraz rozformowanych z terenu Obwodu (...), zgodnie z zasadami określonymi w rozkazie Szefa Sztabu Generalnego (...).
 4. Przygotowanie organizacyjne, kadrowe, szkoleniowe i materiałowo-techniczne sił i środków do wykonania zadań mobilizacyjnych określonych w wyciągu z „Zestawienia zadań mobilizacyjnych – Inspektorat (...)”.
 5. Realizacja zadań związanych za sprawdzeniem, konserwacją, naprawą sprzętu medycznego polowej techniki medycznej w jednostkach wojskowych stacjonujących w rejonie odpowiedzialności utrzymywanego na ZW i ZN.
 6. Realizacja zadań związanych za sprawdzeniem, konserwacją, naprawą i legalizacją sprzętu medycznego utrzymywanego na ZW i ZN.
 7. Utrzymywanie transportu sanitarnego przeznaczonego do ewakuacji rannych i chorych z punktu etapowego (punkt wyładowania na lotnisku, dworcu kolejowym itp.) do placówki leczniczej (szpital stacjonarny). Transport realizowany będzie przez zespół specjalistyczny w składzie: lekarz/specjalista z anestezjologii lub medycyny ratunkowej lub chirurgii ogólnej lub chorób wewnętrznych/pielęgniarka lub ratownik medyczny, kierowca sanitariusz, z wyposażeniem – samochód sanitarny waz ze sprzętem i środkami materiałowymi zgodnie z wymogami NFZ dla zespołów specjalistycznych pomocy doraźnej; zespół podstawowy w składzie: ratownik medyczny lub pielęgniarka ratunkowa, kierowca -sanitariusz z wyposażeniem – samochód sanitarny wraz ze sprzętem i środkami materiałowymi zgodnie z wymogami NFZ dla zespołów podstawowych pogotowia ratunkowego. Organizacja lotniczego transportu sanitarnego rannych i poszkodowanych w miejscach PKW, pomiędzy specjalistycznymi palcówkami medycznymi na terenie kraju, w oparciu o siły i środki Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, zgodnie z ustawą z dnia 19 kwietnia 2013 r. o państwowym Ratownictwie Medycznym.
 8. Udział w kosztach utrzymania lądowiska dla śmigłowców.

Dla potrzeb ustalenia wartości poszczególnych zadań – tak określono w punktach 1-8, strony umowy przyjęły formułę finansowania związanych z tymi zadaniami rodzajowo kosztów, których wysokość ustalono na podstawie kalkulacji kosztów wykonanych w oparciu o protokół z negocjacji. Zatem na podstawie umowy Szpital wystawia zbiorczą fakturę VAT, której integralną częścią jest załącznik z kalkulacją kosztów w następujących pozycjach:

 1. Koszty osobowe żołnierzy i pracowników.
 2. Podróże służbowe żołnierzy i pracowników.
 3. Koszty administracyjno-biurowe (opłaty telefoniczne, pocztowe, art. biurowe i inne).
 4. Zakup drobnego sprzętu do 3.500 zł.
 5. Opłaty za media.
 6. Zakup usługi – odświeżanie i utylizacja zapasów.
 7. Zakup usługi – ochrona obiektów.
 8. Zakup usługi – transport sanitarny.
 9. Zakup pozostałych usług.
 10. Remonty, konserwacja i naprawy obiektów infrastruktury.
 11. Remonty sprzętu i legalizacje.
 12. Ubezpieczenia mienia.
 13. Podatki.
 14. Udział w kosztach utrzymania lądowiska.

Kalkulacja łączna powyższych pozycji kosztowych stanowi wartość zleconych zadań, wskazanych w punktach 1-8.

Przedmiotowa umowa stanowi również, że w sprawach nieuregulowanych przedmiotową umową mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości i wydane na ich podstawie akty wykonawcze.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w tak określonym stanie faktycznym uznanie, że zawarta z Ministrem Obrony Narodowej umowa na wykonywanie przez Szpital zadań zleconych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa nie ma charakteru umowy cywilnoprawnej i w związku z tym jest realizacją zadań wykonywanych przez Szpital w charakterze podmiotu prawa publicznego, a zatem zgodnie z art. 15 ust. 6 Szpital nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu wykonywanych objętych umową czynności, a tym samym realizacja przedmiotowych zadań nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, jest prawidłowe...
 2. Czy w tak określonym stanie faktycznym opodatkowanie wykonywanych zadań zleconych w ramach podpisanej umowy z Ministrem Obrony Narodowej w pełnym zakresie stawką 23% jest nieprawidłowe...
 3. Czy w przypadku uznania, że usługi świadczone na podstawie zawartej umowy w zakresie zadań zleconych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa są opodatkowane 23% VAT, należy usługi transportu sanitarnego objąć stawką VAT zw. na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku od towarów i usług, czy potraktować jak usługę złożoną i opodatkować 23% VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 8.1 ustawy o podatku od towarów i usług przez świadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z jego prawa.

Powyższe oznacza, że świadczenie usług zachodzi nie tylko wówczas, gdy następuje dobrowolnie. Zachodzi również wówczas, gdy podmiot jest zobowiązany do dokonania określonej czynności, o ile istnieje podmiot który jest jej beneficjentem.

Mając na względzie powyższe oraz uznając, że przedmiotowa umowa jest umową cywilnoprawną Szpital opodatkowywał i opodatkowuje świadczone usługi stawką 23% VAT. Ze względu na charakter i konstrukcję umowy: to jest inaczej zdefiniowane zadania globalne określające przedmiot umowy i inaczej zdefiniowany sposób ich kalkulacji (jak opisano powyżej), Szpital uznał, że utrzymywanie transportu sanitarnego jest elementem usługi złożonej i również zastosował stawkę 23% VAT.

Jednakże mając na względzie interpretacje indywidualne ITPP/4512-91/15/DM oraz IPPP/443 -588/14-2/ISZ oraz zastosowaną w nich wykładnię, że realizacją zadań w zakresie gotowości bojowej i mobilizacyjnej wykonywana na zlecenie Ministra Obrony Narodowej, a nadzorowaną przez Departament (...) jest w istocie realizacja zadań wykonywanych przez szpital w charakterze podmiotu prawa publicznego, należy stwierdzić, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT Szpital nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu wykonywanych czynności w zakresie gotowości bojowej i mobilizacyjnej, a tym samym realizacja ww. zadań nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym Szpital uznaje, że prezentowane dotychczas stanowisko, tj. objęcie stawką 23% VAT wykonywania zadań zleconych na rzecz obronności jest nieprawidłowe, zatem całość zadań zleconych świadczonych na rzecz MON przez Szpital na podstawie zawartych umów nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jednakże, w sytuacji gdy organ opiniujący uzna, że wykonywanie zadań zleconych na rzecz obronności państwa jest objęte stawką 23%VAT, Szpital uznaje, iż utrzymywanie transportu sanitarnego do ewakuacji rannych w tak określonej umowie i sposobie jej rozliczania wchodzi w skład usług złożonych i podlega opodatkowaniu 23% VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Tut. Organ informuje, że ze względu na to, iż przedmiotowy wniosek dotyczy stanu faktycznego to przepisy powołane w przedmiotowej interpretacji odnoszą się do stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W myśl powołanych wyżej regulacji, przez pojęcie usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie, bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy. Zauważyć jednak należy, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

Tym samym, czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności, przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Jak wynika z art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powołanych przepisów wynika, że organy władzy publicznej nie są podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają z tego tytułu należności, opłaty lub składki. Organy te są natomiast podatnikami podatku od towarów i usług w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca – Szpital, jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej. Szpital został utworzony zarządzeniem nr (...)Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 1998 r. w sprawie utworzenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej Szpital jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę oraz Krajowego Rejestru Sądowego. Szpital realizuje zadania zlecone przez Ministra Obrony Narodowej w zakresie ustalonym w podpisanej umowie, zawartej w wyniku prowadzonych negocjacji w zakresie zakresu i rodzaju realizowanych zadań, zakończonych protokołem z negocjacji. Umowę w dniu 22 stycznia 2015 r. w mieniu Ministra Obrony Narodowej, na podstawie pełnomocnictwa nr (...) Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2013 r. podpisał Szef Inspektoratu – Szef Służby Zdrowa. W związku z likwidacją Inspektoratu (...) na mocy decyzji Nr (...) Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2015 r., w dniu 8 czerwca 2015 r. podpisano aneks nr (...) do przedmiotowej umowy. Zgodnie z pełnomocnictwem Nr (...) Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 kwietnia 2015 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej reprezentuje Ministra Obrony Narodowej jako stronę przedmiotowej umowy.

W zakresie odpowiedzialności urzędu Ministra Obrony Narodowej znajduje się między innymi:

 1. realizowanie generalnych założeń, decyzji i wytycznych Rady Ministrów w zakresie obrony państwa,
 2. sprawowanie, w zakresie powierzonym przez Radę Ministrów, ogólnego nadzoru nad realizacją zadań obronnych przez organy administracji rządowej, instytucje państwowe, samorządy, podmioty gospodarcze,
 3. kierowanie gospodarką finansową resortu obrony narodowej.

W zakresie zadań Departamentu (...) leży przygotowywanie propozycji – nakładanych przez Ministra na (...) – zadań niezbędnych ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz nadzór nad ich realizacją. Na mocy zawartej umowy Szpital zobowiązuje się do wykonania zadań wynikających z treści posiadanego wyciągu z zadań mobilizacyjnych Sił Zbrojnych RP (stanowiącego informację niejawną), a ponadto zobowiązuje się do wykonania następujących zadań zleconych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa:

 1. Przygotowanie i utrzymanie w stałej gotowości bojowej sił i środków do realizacji zadań – gotowości bojowej i mobilizacyjnej, zarządzania kryzysowego oraz obwodu profilaktyczno-leczniczego.
 2. Ochrony obiektów w części dotyczącej realizowanych zadań mobilizacyjnych.
 3. Przyjmowanie, przechowywanie, wydawanie, utylizacja i rotacja środków materiałowych służby zdrowia z zapasów wojennych, własnych oraz przekazywanych do utrzymywania w (Bazie (...)) z jednostek wojskowych przydzielonych na zaopatrzenie oraz rozformowanych z terenu Obwodu (...), zgodnie z zasadami określonymi w rozkazie Szefa Sztabu Generalnego (...).
 4. Przygotowanie organizacyjne, kadrowe, szkoleniowe i materiałowo-techniczne sił i środków do wykonania zadań mobilizacyjnych określonych w wyciągu z „Zestawienia zadań mobilizacyjnych – Inspektorat (...)”.
 5. Realizacja zadań związanych za sprawdzeniem, konserwacją, naprawą sprzętu medycznego polowej techniki medycznej w jednostkach wojskowych stacjonujących w rejonie odpowiedzialności utrzymywanego na ZW i ZN.
 6. Realizacja zadań związanych za sprawdzeniem, konserwacją, naprawą i legalizacją sprzętu medycznego utrzymywanego na ZW i ZN.
 7. Utrzymywanie transportu sanitarnego przeznaczonego do ewakuacji rannych i chorych z punktu etapowego (punkt wyładowania na lotnisku, dworcu kolejowym itp.) do placówki leczniczej (szpital stacjonarny). Transport realizowany będzie przez zespół specjalistyczny w składzie: lekarz/specjalista z anestezjologii lub medycyny ratunkowej lub chirurgii ogólnej lub chorób wewnętrznych/pielęgniarka lub ratownik medyczny, kierowca sanitariusz, z wyposażeniem – samochód sanitarny waz ze sprzętem i środkami materiałowymi zgodnie z wymogami NFZ dla zespołów specjalistycznych pomocy doraźnej; zespół podstawowy w składzie: ratownik medyczny lub pielęgniarka ratunkowa, kierowca -sanitariusz z wyposażeniem – samochód sanitarny wraz ze sprzętem i środkami materiałowymi zgodnie z wymogami NFZ dla zespołów podstawowych pogotowia ratunkowego. Organizacja lotniczego transportu sanitarnego rannych i poszkodowanych w miejscach PKW, pomiędzy specjalistycznymi palcówkami medycznymi na terenie kraju, w oparciu o siły i środki Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, zgodnie z ustawą z dnia 19 kwietnia 2013 r. o państwowym Ratownictwie Medycznym.
 8. Udział w kosztach utrzymania lądowiska dla śmigłowców.

Dla potrzeb ustalenia wartości poszczególnych zadań – tak określono w punktach 1-8, strony umowy przyjęły formułę finansowania związanych z tymi zadaniami rodzajowo kosztów, których wysokość ustalono na podstawie kalkulacji kosztów wykonanych w oparciu o protokół z negocjacji. Zatem na podstawie umowy Szpital wystawia zbiorczą fakturę VAT, której integralną częścią jest załącznik z kalkulacją kosztów.

W tym miejscu wskazać należy, że Inspektorat (...) jest jednostką budżetową i stanowi własność skarbu państwa.

Inspektorat (...) jest jednostką podległą Ministrowi Obrony Narodowej, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M. P. z 2014 r., poz. 191 – obowiązujący do 11 sierpnia 2015 r.).

Powyższy akt został zastąpiony obowiązującym od 12 sierpnia 2015 r. Obwieszczeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M. P. z 2015 r., poz. 710).

W oparciu o § 1 ust. 1 decyzji (...)Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie zakresu działania Inspektoratu (...) (Dz. Urz. MON z 2007 r. (...) z dnia 12 lutego 2007 r.) – Inspektorat (...), zwany dalej „Inspektoratem”, jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, bezpośrednio podporządkowaną Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Zgodnie z obowiązującym od 11 lipca 2008 r. § 1 ust. 1 decyzji (...) Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie nadania szczegółowego zakresu działania Inspektoratowi (...) (Dz. Urz. MON z 2008 r. Nr (...)) – Inspektorat (...), zwany dalej „Inspektoratem”, jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, bezpośrednio podporządkowaną Szefowi Sztabu Generalnego.

Jak stanowi § 2 ust. 1 ww. decyzji – Inspektorat jest jednostką organizacyjną właściwą w zakresie kierowania i koordynowania spraw związanych z: ochroną zdrowia w resorcie obrony narodowej, w szczególności żołnierzy służby czynnej; zdrowotnymi warunkami służby i pracy; stanem sanitarnohigienicznym; zabezpieczeniem przeciwepidemicznym i weterynaryjnym wojsk; kształceniem i doskonaleniem kadr medycznych; realizacją badań naukowych w dziedzinie medycyny wojskowej; współpracą zagraniczną w dziedzinie medycyny wojskowej; zaopatrywaniem w wyroby medyczne i produkty lecznicze, nadzorem nad obrotem lekami i wyrobami medycznymi, nadzorem nad orzecznictwem wojskowo-lekarskim, a także przygotowywaniem jednostek służby zdrowia do realizacji zadań na czas kryzysu i wojny.

Inspektorat jest organizatorem systemu zabezpieczenia medycznego resortu obrony narodowej. Wykonuje w imieniu Ministra Obrony Narodowej czynności organu tworzącego w stosunku do zakładów opieki zdrowotnej resortu obrony narodowej oraz jednostki bezpośredniego nadzoru w stosunku do jednostek badawczo-rozwojowych wojskowej służby zdrowia. Pełni funkcję gestora uzbrojenia i sprzętu wojskowego, zwanego dalej „UiSW” na zasadach określonych w odrębnych przepisach (§ 2 ust. 2 powołanej decyzji).

Główne zadanie Inspektoratowi zostały wskazane w przepisie § 2 ust. 3 decyzji Nr (...). W szczególności zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 8, 18, 22, 25 cyt. decyzji – do głównych zadań Inspektoratu należy: określanie zasad dotyczących wielkości i urzutowania zapasów służby zdrowia oraz źródeł i sposobów realizowania zaopatrywania medycznego wojsk, a także opracowywanie norm należności sprzętu i wyposażenia w części dotyczącej służby zdrowia (pkt 8); sprawowanie nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem służby zdrowia dowództw RSZ, Dowództwa Operacyjnego SZ, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Żandarmerii Wojskowej, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego (pkt 18); współpraca z Ministerstwem Zdrowia oraz innymi organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego w zakresie przygotowania uzgodnionego potencjału do zabezpieczenia Sił Zbrojnych RP na czas kryzysu i wojny oraz opracowywania projektów aktów prawnych dotyczących potencjału wydzielanego na potrzeby Sił Zbrojnych RP (pkt 22); koordynowanie zadań związanych ze szkoleniem kadr medycznych; opracowywanie wytycznych, założeń programowych, programów szkolenia i norm do szkolenia służby zdrowia; sprawowanie nadzoru nad szkoleniem sanitarnym oraz szkoleniem oddziałów i pododdziałów służby zdrowia, a także współpraca z wojskowym szkolnictwem medycznym, w zakresie problematyki związanej z organizacją ochrony zdrowia wojsk i szkoleniem kadr wojskowej służby zdrowia (25).

Ponadto, w myśl § 3 ust. 2 powołanej decyzji – Szef Inspektoratu ponosi odpowiedzialność za realizację wszystkich zadań nałożonych na Inspektorat, a w szczególności za gotowość bojową i mobilizacyjną, wszechstronne przygotowanie podległych jednostek organizacyjnych do działań w czasie pokoju, kryzysu i wojny, wyszkolenie, działalność kadrową i uzupełnieniową, wychowawczą, dyscyplinę wojskową, porządek wojskowy, ochronę informacji niejawnych, a także stan techniczny UiSW, gospodarkę materiałową i finansową oraz realizowanie innych przedsięwzięć wynikających z potrzeb systemu obronnego państwa. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem praw obywatelskich w Inspektoracie i podległych jednostkach organizacyjnych.

Zastępca Szefa Inspektoratu – Naczelny Lekarz odpowiada za organizowanie i koordynowanie całokształtu działalności służby zdrowia dotyczącej planowania i realizacji przedsięwzięć profilaktyki zdrowotnej, lecznictwa, opieki pielęgniarskiej, rehabilitacji i służby medycyny pracy w stosunku do żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej. Nadzoruje planowanie, kierowanie i organizowanie działalności szkoleniowej, kształcenia i doskonalenia specjalistycznego i wojskowo-medycznego kadr (...) oraz rezerw osobowych, a także działalność wydawniczą Inspektoratu, koordynuje realizację zadań wojskowej służby zdrowia w zakresie zabezpieczenia przeciwepidemicznego oraz przeciwepizootycznego oraz nadzoru farmaceutycznego (§ 4 ust. 1 cyt. decyzji).

Stosownie do § 13 ust. 1 decyzji Nr (...) – Oddział Planowania i Organizacji (...) jest komórką wewnętrzną Inspektoratu właściwą w zakresie organizowania i koordynowania całokształtu działalności służby zdrowia w zakresie planowania zasadniczych zamierzeń służby, opracowywania koncepcji i założeń rozwojowych jednostek służby zdrowia i systemu medycznego zabezpieczenia Sił Zbrojnych RP, a także do nadzorowania i rozliczania realizacji planowanych zamierzeń. Koordynuje przedsięwzięcia w zakresie standaryzacji w obszarze medycznym, a także odpowiada za kontakty zagraniczne Inspektoratu oraz koordynowanie działalności wydawniczej (instrukcje) wojskowej służby zdrowia.

Oddział Gotowości Bojowej i Mobilizacyjnej jest komórką wewnętrzną Inspektoratu właściwą w zakresie wypracowywania założeń koncepcyjnych, planowania i organizowania utrzymania stałej i osiągania wyższych stanów gotowości bojowej oraz mobilizacyjnego rozwinięcia Inspektoratu i podległych jednostek organizacyjnych, a także prowadzenia działalności kontrolnej w zakresie gotowości bojowej i mobilizacyjnej w Inspektoracie i podległych jednostkach organizacyjnych – o czym stanowi § 17 ust. 1 cyt. decyzji.

Jak wynika z § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 września 2002 r. w sprawie utworzenia Instytutu (...) (Dz. U. Nr (...)) – w zakresie działalności o której mowa w ust. 1 i 2 Instytut:

 1. współpracuje z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Obrony Narodowej i przez niego nadzorowanymi;
 2. współdziała z innymi jednostkami badawczo-rozwojowymi, szkołami wyższymi i placówkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk oraz przedsiębiorcami;
 3. współpracuje z zagranicznymi jednostkami naukowymi i badawczo - rozwojowymi.

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z Decyzją Nr (...) Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 stycznia 2015 r. oraz Decyzją Nr (...) Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2015 r. z dniem 30 kwietnia 2015 r. przestał funkcjonować Inspektorat (...).

Zatem, od dnia 1 kwietnia 2015 r. sprawy z zakresu określonego w § 32a regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr (...) Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 21, poz. 270, z późn. zm. – obowiązujący do 8 września 2015 r.) prowadzi nowo utworzony Departament (...) Ministerstwa Obrony Narodowej.

Tut. Organ wskazuje, że powyższe zarządzenie zostało zastąpione Zarządzeniem Nr (...) Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON z 2015 r., poz. 250).

Wobec tego, Wnioskodawca, jako państwowa jednostka organizacyjna, realizuje zadania nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa w części dotyczącej zabezpieczenia medycznego, których organem zlecającym i nadzorującym, jest Minister Obrony Narodowej.

Tym samym, realizacja zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa w części dotyczącej zabezpieczenia medycznego, wykonywanych przez Wnioskodawcę na zlecenie Ministra Obrony Narodowej tj.:

 1. Przygotowanie i utrzymanie w stałej gotowości bojowej sił i środków do realizacji zadań – gotowości bojowej i mobilizacyjnej, zarządzania kryzysowego oraz obwodu profilaktyczno-leczniczego.
 2. Ochrony obiektów w części dotyczącej realizowanych zadań mobilizacyjnych.
 3. Przyjmowanie, przechowywanie, wydawanie, utylizacja i rotacja środków materiałowych służby zdrowia z zapasów wojennych, własnych oraz przekazywanych do utrzymywania w (Bazie (...)) z jednostek wojskowych przydzielonych na zaopatrzenie oraz rozformowanych z terenu Obwodu (...), zgodnie z zasadami określonymi w rozkazie Szefa Sztabu Generalnego (...).
 4. Przygotowanie organizacyjne, kadrowe, szkoleniowe i materiałowo-techniczne sił i środków do wykonania zadań mobilizacyjnych określonych w wyciągu z „Zestawienia zadań mobilizacyjnych – Inspektorat (...)”.
 5. Realizacja zadań związanych za sprawdzeniem, konserwacją, naprawą sprzętu medycznego polowej techniki medycznej w jednostkach wojskowych stacjonujących w rejonie odpowiedzialności utrzymywanego na ZW i ZN.
 6. Realizacja zadań związanych za sprawdzeniem, konserwacją, naprawą i legalizacją sprzętu medycznego utrzymywanego na ZW i ZN.
 7. Utrzymywanie transportu sanitarnego przeznaczonego do ewakuacji rannych i chorych z punktu etapowego (punkt wyładowania na lotnisku, dworcu kolejowym itp.) do placówki leczniczej (szpital stacjonarny).
 8. Udział w kosztach utrzymania lądowiska dla śmigłowców

– jest czynnością w odniesieniu do której Wnioskodawca nie działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy. Zatem czynności wykonywane przez Wnioskodawcę nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy.

Reasumując, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, Szpital nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu wykonywanych czynności w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa w tym usług transportu sanitarnego, co oznacza, że wykonywanie przez Szpital zdań zleconych ww. zakresie nie ma charakteru umowy cywilnoprawnej. W rezultacie realizacja zadań zleconych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, że z tytułu wykonywanych czynności w zakresie gotowości bojowej i mobilizacyjnej, a tym samym realizacja ww. zadań przez Szpital nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.