ILPP2/443-1142/14-2/JK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług rolniczych oraz w zakresie rejestracji podatnika podatku VAT a także w zakresie odrębnych rozliczeń w podatku VAT.
ILPP2/443-1142/14-2/JKinterpretacja indywidualna
 1. deklaracje
 2. działalność gospodarcza
 3. działalność rolnicza
 4. gospodarstwo rolne
 5. rejestracja dla potrzeb podatku od towarów i usług
 6. rolnicy
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Ewidencje -> Ewidencja sprzedaży
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Zapłata podatku -> Zapłata podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 13 października 2014 r. (data wpływu 15 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług rolniczych oraz w zakresie rejestracji podatnika podatku VAT a także w zakresie odrębnych rozliczeń w podatku VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług rolniczych oraz w zakresie rejestracji podatnika podatku VAT a także w zakresie odrębnych rozliczeń w podatku VAT.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Podatnik prowadzi gospodarstwo rolne, w ramach którego zajmuje się wyłącznie produkcją roślinną i sprzedażą płodów rolnych. Dnia 19 lipca 2012 roku podatnik zrezygnował ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011.177.1054), zwanej dalej ustawą o podatku od towarów usług. W dniu 19 lipca 2012 roku Podatnik – w związku z rezygnacją z ww. zwolnienia – złożył zgłoszenie rejestracyjne VAT-R i uiścił opłatę rejestracyjną w wysokości 170 zł. Od m-ca lipca 2012 roku Podatnik rozlicza podatek VAT na zasadach ogólnych, składając miesięczne deklaracje rozliczeniowe VAT-7.

Z dniem 2 września 2014 roku Podatnik rozpoczął dodatkowo działalność gospodarczą, w ramach której wykonuje usługi rolnicze sprzętem rolniczym. Działalność gospodarcza w tym zakresie została zarejestrowana w CEIDG. Na dzień złożenia wniosku o wydanie interpretacji Podatnik prowadzi działalność rolniczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, w ramach której zajmuje się produkcją roślinną we własnym gospodarstwie rolnym oraz wykonuje usługi rolnicze własnym sprzętem rolniczym na rzecz innych rolników.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Podatnik ma prawo korzystać ze zwolnienia od podatku VAT w zakresie działalności gospodarczej (usługi rolnicze), objętej wpisem do CEIDG od dnia 2 września 2014 r. czy też posiada już status podatnika podatku VAT czynnego również w stosunku do usług rolniczych...
 2. W przypadku gdy Podatnik posiada status podatnika podatku VAT czynnego również w stosunku do usług rolniczych, to czy musi składać zgłoszenie aktualizacyjne VAT-R i uiszczać ponownie opłatę rejestracyjną...
 3. W przypadku gdy Podatnik posiada status podatnika podatku VAT czynnego również w stosunku do usług rolniczych, to czy musi prowadzić dwie odrębne ewidencje dla celów obliczenia podatku VAT i czy musi składać dwie odrębne deklaracje VAT-7 (osobno dla produkcji roślinnej w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego i osobno dla usług rolniczych objętych wpisem do CEIDG)...

Zdaniem Wnioskodawcy w myśl art. 2 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług przez działalność rolniczą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

Przepis art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje z kolei, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Natomiast działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody (...).

Z kolei art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Z brzmienia powyższych przepisów wynika, że działalność rolnicza na potrzeby podatku VAT to działalność gospodarcza zarówno w zakresie produkcji roślinnej jak i świadczenia usług rolniczych, która korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. A zatem rezygnacja ze zwolnienia, o którym stanowi art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów usług oznacza rezygnację ze zwolnienia zarówno w stosunku do produkcji roślinnej jak i usług rolniczych. Z tego względu podatnik rozpoczynający z dniem 2 września 2014 roku działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych posiada już status podatnika podatku VAT czynnego i nie są konieczne żadne dodatkowe czynności tj. złożenie aktualizacyjnego druku VAT-R i uiszczenie opłaty rejestracyjnej. Tym samym podatnik nie ma prawa korzystać ze zwolnienia z podatku VAT w stosunku do usług rolniczych, ponieważ w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług podatnik prowadzi jednorodną działalność rolniczą, w stosunku do której złożył już wcześniej rezygnację ze zwolnienia z podatku VAT (rezygnacja ze statusu rolnika ryczałtowego została dokonana dnia 19 lipca 2012 roku poprzez złożenie druku rejestracyjnego VAT-R i uiszczenie opłaty rejestracyjnej).

W myśl art. 99 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133. Z kolei zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, art. 134 oraz art. 138 – dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Z brzmienia ww. przepisów wynika, iż podatnik podatku VAT czynny prowadzi jedną ewidencję, w której powinny się znaleźć dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej. Również w jednej deklaracji VAT-7 podatnik wykazuje dane dotyczące zarówno produkcji roślinnej jak i usług rolniczych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – mocą art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast, działalność rolnicza – zgodnie z art. 2 pkt 15 ustawy – obejmuje produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

Biorąc pod uwagę przytoczoną definicję działalności gospodarczej (art. 15 ust. 2 ustawy) uznać należy, że działalność rolnicza (art. 2 pkt 15 ustawy) mieści się w pojęciu działalności gospodarczej.

Na mocy art. 15 ust. 4 ustawy, w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1.

Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wymienione w ust. 4 przypadkach (art. 15 ust. 5 ustawy).

Rolnikiem ryczałtowym – w myśl art. 2 pkt 19 ustawy – jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Produkty rolne – zgodnie z art. 2 pkt 20 ustawy – to towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.

Natomiast przez usługi rolnicze, zgodnie z art. 2 pkt 21 ustawy, rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy – zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

W art. 43 ust. 3 ustawy postanowiono, że rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2.

Stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy – podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

W przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 i 5, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych (art. 96 ust. 2 ustawy).

Natomiast art. 96 ust. 3 ustawy stanowi, że podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

W myśl art. 96 ust. 4 ustawy, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Jak wynika z art. 96 ust. 12 ustawy – jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest obowiązany zgłosić zmianę do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Obowiązek ten nie dotyczy przypadków, gdy następuje wyłącznie zmiana danych objętych obowiązkiem aktualizacji na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.). Zdanie drugie nie ma zastosowania w przypadku, gdy zgłaszana zmiana powoduje zmianę właściwości organu podatkowego.

Z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., poz. 1282 z późn. zm.) wynika, że opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek.

W części I pkt 16 załącznika do ww. ustawy stanowiącego wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia – wskazano, że potwierdzenie zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego wymaga uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 170 zł.

Do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego obowiązane są zatem podmioty, o których mowa w art. 15 ustawy. Są to – nazywane podatnikami – podmioty będące osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej lub osobami fizycznymi wykonującymi samodzielnie działalność gospodarczą (w rozumieniu ustawy) bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Ponadto, jak wynika z ww. art. 96 ust. 12 ustawy – podmioty te mają obowiązek dokonywania aktualizacji danych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym – w przypadku ich zmiany.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca – Podatnik prowadzi gospodarstwo rolne, w ramach którego zajmuje się wyłącznie produkcją roślinną i sprzedażą płodów rolnych. Dnia 19 lipca 2012 roku Podatnik zrezygnował ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy. W dniu 19 lipca 2012 roku Podatnik – w związku z rezygnacją z ww. zwolnienia – złożył zgłoszenie rejestracyjne VAT-R i uiścił opłatę rejestracyjną. Od lipca 2012 roku Podatnik rozlicza podatek VAT na zasadach ogólnych, składając miesięczne deklaracje rozliczeniowe VAT-7. Z dniem 2 września 2014 roku Podatnik rozpoczął dodatkowo działalność gospodarczą, w ramach której wykonuje usługi rolnicze sprzętem rolniczym. Działalność gospodarcza w tym zakresie została zarejestrowana w CEIDG. Na dzień złożenia wniosku o wydanie interpretacji Podatnik prowadzi działalność rolniczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, w ramach której zajmuje się produkcją roślinną we własnym gospodarstwie rolnym oraz wykonuje usługi rolnicze własnym sprzętem rolniczym na rzecz innych rolników.

Mając na uwadze powyższe, dla wszystkich czynności wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (w tym przypadku działalności rolniczej), w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług – Wnioskodawca występuje jako jeden podatnik podatku od towarów i usług (w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy) – nie korzystający ze zwolnienia od podatku, z uwagi na rezygnację ze zwolnienia, na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy.

Świadczenie usług rolniczych przez Wnioskodawcę nie stanowi bowiem, odrębnej od prowadzenia gospodarstwa rolnego, działalności gospodarczej, tylko nadal jest działalnością rolniczą wykonywaną w ramach tego gospodarstwa rolnego.

Jak stanowi art. 99 ust. 1 ustawy – podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

Minister Finansów, rozporządzeniem z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 394), określił m.in. wzór deklaracji podatkowej VAT-7, o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy, stanowiący załącznik nr 1 do tego rozporządzenia.

Zgodnie z objaśnieniami do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D) stanowiącymi załącznik nr 4 do ww. rozporządzenia w części C. Rozliczenie podatku należnego, wykazuje się wszystkie czynności podlegające opodatkowaniu, dla których obowiązek podatkowy powstał w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja (...).

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą m.in. kwestii rozliczenia podatku należnego w dwóch bądź w jednej deklaracji VAT-7.

Wskazując na powyższe, Wnioskodawca obowiązany jest w ramach tej samej jednej deklaracji VAT-7 ująć podatek należny wynikający ze wszystkich rodzajów czynności opodatkowanych. Zatem, Wnioskodawca winien dokonać rozliczenia podatku VAT wynikającego zarówno z prowadzenia gospodarstwa rolnego jak i świadczenia usług rolniczych w jednej deklaracji VAT-7 składanej dla potrzeb podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, art. 134 oraz art. 138 – dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Z powołanego wcześniej art. 96 ust. 12 ustawy wynika, że jeżeli wystąpi zmiana danych podanych wcześniej w zgłoszeniu rejestracyjnym, podatnik ma obowiązek zgłosić taką zmianę do naczelnika urzędu skarbowego.

Brak jest natomiast takiego obowiązku w przypadku zmiany danych dotyczących działalności gospodarczej podatnika, które nie są objęte zgłoszeniem rejestracyjnym.

Tym samym, Wnioskodawca nie ma obowiązku składania zgłoszenia aktualizacyjnego, a zatem również nie ma obowiązku dokonywania ponownej wpłaty opłaty skarbowej związanej z rejestracją – skoro dane objęte pierwotnym zgłoszeniem rejestracyjnym – co do rezygnacji ze zwolnienia z tytułu wykonywania działalności rolniczej (a więc również świadczenia usług rolniczych) nie uległy zmianie.

Po złożeniu zgłoszenia rejestracyjnego, w którym podatnik zawiadamia o rezygnacji ze zwolnienia od opodatkowania, staje się on czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, rozliczającym podatek na zasadach ogólnych.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawca złożył w urzędzie skarbowym druk VAT-R, w którym zrezygnował ze zwolnienia od podatku VAT, to winien całą działalność rolniczą mieszczącą się w definicji działalności gospodarczej rozliczać dla potrzeb podatku VAT na zasadach ogólnych. Zatem zobowiązany jest prowadzić rejestry zakupu i sprzedaży VAT stanowiące podstawę do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Podatnik podatku VAT czynny prowadzi ewidencję, w której powinny się znaleźć dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Reasumując, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że świadczenie usług rolniczych przez Wnioskodawcę nie stanowi odrębnej od prowadzenia gospodarstwa rolnego, działalności gospodarczej. Zatem dla wszystkich czynności wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (w tym przypadku działalności rolniczej), Wnioskodawca występuje jako jeden podatnik podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, nie korzystający ze zwolnienia od podatku – posiadający status podatnika VAT czynnego.

Tym samym, Wnioskodawca nie jest obowiązany do składania zgłoszenia aktualizacyjnego VAT-R, a co za tym idzie – do uiszczenia ponownie opłaty rejestracyjnej. Zainteresowany zobowiązany jest również do prowadzenia wspólnej ewidencji dla celów obliczenia podatku VAT a podatek z całej działalności rolniczej (obejmującej zarówno produkcję roślinną w gospodarstwie rolnym, jak i świadczenie usług rolniczych) winien być wykazywany łącznie w deklaracji VAT-7 składanej za dany okres rozliczeniowy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.