ILPP1/4512-1-458/15-6/AW | Interpretacja indywidualna

Prawo do zwolnienia od podatku VAT – na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy – Wnioskodawcy świadczącego usługi w formie ekspertyz dendrologicznych oraz prawidłowe udokumentowania ww. usług.
ILPP1/4512-1-458/15-6/AWinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. faktura
 3. limit
 4. rachunki
 5. usługi doradcze
 6. zwolnienia podmiotowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2015 r. (data wpływu 19 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismami z dnia 4 sierpnia 2015 r. (data wpływu 4 sierpnia 2015 r. i 15 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwolnienia od podatku VAT – na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy – Wnioskodawcy świadczącego usługi w formie ekspertyz dendrologicznych oraz prawidłowego udokumentowania ww. usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwolnienia od podatku VAT – na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy – Wnioskodawcy świadczącego usługi w formie ekspertyz dendrologicznych oraz prawidłowego udokumentowania ww. usług. Wniosek uzupełniono pismami z dnia 4 sierpnia 2015 r. o doprecyzowanie zdarzenia przyszłego, przeformułowanie zapytania oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie działalności związanej z wykonywaniem ekspertyz dendrologicznych.

Wykonywane ekspertyzy będą szczegółowo określały faktyczny stan drzewa i/lub bezpieczeństwo w jego otoczeniu, a następnie określały wynik postępowania, który może zawierać konkretny opis działań mających na celu np. zwiększenie bezpieczeństwa w otoczeniu drzewa, które szczegółowo określają zakres prac.

Inaczej, ekspertyza dendrologiczna to dokument opisujący stan rzeczy (drzewa) – zdrowotnego, w zakresie bezpieczeństwa, wieku oraz występowania chronionych gatunków zwierząt i roślin, przy pomocy przyjętej naukowej metodyki badawczej wspartej pomiarami przy pomocy narzędzi i instrumentów podręcznych wraz z projektem technicznym działań minimalizujących ryzyko upadku całego drzewa lub jego części przy pomocy dostępnych urządzeń i narzędzi w tym mocowania lin wycinki gałęzi.

Zgodnie z definicją Słownika języka polskiego ekspertyzą jest:

 1. analiza, badanie prowadzone przez eksperta;
 2. orzeczenie wydane jako wynik tego badania.

Zdaniem Wnioskodawcy wykonywanie usług w formie ekspertyz dendrologicznych nie może być uznane za „doradztwo”.

Wykonanie takiej usługi nie pokrywa się z doradztwem, które polega na radzeniu zleceniobiorcy co może zrobić. Ekspertyza bada/analizuje obecny stan drzewa i w przypadku wystąpienia takiej potrzeby określa szczegółowo i konkretnie działania, które muszą być podjęte.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na to, że drzewa są elementami przyrody chronionej (PKWiU: 92.53.12-00 „Usługi związane z obszarami i obiektami chronionej przyrody, łącznie z ich ochroną”), więc ekspertyza dendrologiczna dotyczy elementów przyrody chronionej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy przedmiot działalności Wnioskodawcy może podlegać zwolnieniu podmiotowemu od podatku VAT...
 2. Czy przedmiot działalności gospodarczej (ekspertyzy dendrologiczne w zakresie opisanym powyżej) powinien nie być uznany jako „doradztwo” i w konsekwencji za świadczone usługi – ekspertyzy dendrologiczne, będą wystawiane rachunki, ponieważ podlegając zwolnieniu od VAT istnieje brak obowiązku wystawiania faktur VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, zakładając spełnienie pozostałych warunków umożliwiających zwolnienie podmiotowe od VAT, za ekspertyzy dendrologiczne (których istotą nie będzie jakiegokolwiek rodzaju doradztwo) jednoosobowa działalność Wnioskodawcy będzie podlegała zwolnieniu podmiotowego od VAT i w konsekwencji za tego rodzaju usługi Zainteresowany będzie mógł wystawić rachunek, ponieważ podlegając zwolnieniu od VAT istnieje brak obowiązku wystawiania faktur VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary – na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Jedną z generalnych zasad na gruncie podatku od towarów i usług jest to, że czynności wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdy wykonane są przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ponadto, zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Z kolei przepis art. 113 ust. 2 ustawy stanowi, że do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych
  – jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;
 3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

W myśl natomiast art. 113 ust. 5 ustawy, jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1 – art. 113 ust. 9 ustawy.

Na podstawie art. 113 ust. 10 ustawy, jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 (art. 113 ust. 11 ustawy).

Zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników świadczących usługi:

 1. prawnicze,
 2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
 3. jubilerskie.

Biorąc pod uwagę powołany powyżej przepis art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy stwierdzić należy, że ze zwolnienia podmiotowego od podatku nie korzystają m.in. usługi prawnicze oraz w zakresie doradztwa.

W tym miejscu podkreślić należy, że ani ustawa o podatku od towarów i usług, ani przepisy wykonawcze do niej, nie definiują pojęcia doradztwa. W potocznym rozumieniu termin „doradztwo” obejmuje szereg usług doradczych, np.: podatkowe, prawne, finansowe, techniczne, inżynierskie i inne. Wobec braku w ustawie definicji doradztwa należy posiłkowo odwołać się do wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w internetowym Słowniku Języka Polskiego PWN (www.sjp.pwn.pl), pod pojęciem „doradcy” należy rozumieć tego „kto udziela porad”. Natomiast „doradzać”, w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego PWN, oznacza „udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie”. Na podobny kierunek wskazuje również potoczne rozumienie tego terminu, zgodnie z którym „doradztwo” to udzielanie porad, opinii i wyjaśnień.

Zatem użyty w ustawie termin „usługi w zakresie doradztwa” należy rozumieć szeroko.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie działalności związanej z wykonywaniem ekspertyz dendrologicznych. Ww. ekspertyzy będą szczegółowo określały faktyczny stan drzewa i/lub bezpieczeństwo w jego otoczeniu, a następnie określały wynik postępowania, który może zawierać konkretny opis działań mających na celu np. zwiększenie bezpieczeństwa w otoczeniu drzewa, które szczegółowo określają zakres prac.

Inaczej, ekspertyza dendrologiczna to dokument opisujący stan rzeczy (drzewa) – zdrowotnego, w zakresie bezpieczeństwa, wieku oraz występowania chronionych gatunków zwierząt i roślin, przy pomocy przyjętej naukowej metodyki badawczej wspartej pomiarami przy pomocy narzędzi i instrumentów podręcznych wraz z projektem technicznym działań minimalizujących ryzyko upadku całego drzewa lub jego części przy pomocy dostępnych urządzeń i narzędzi w tym mocowania lin wycinki gałęzi.

Jak wskazał Wnioskodawca wykonywanie usług w formie ekspertyz dendrologicznych nie może być uznane za „doradztwo”.

Wykonanie takiej usługi nie pokrywa się z doradztwem, które polega na radzeniu zleceniobiorcy co może zrobić. Ekspertyza bada/analizuje obecny stan drzewa i w przypadku wystąpienia takiej potrzeby określa szczegółowo i konkretnie działania, które muszą być podjęte.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwość odnośnie prawa do skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT – na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy – w związku ze świadczeniem usług w formie ekspertyz dendrologicznych oraz braku obowiązku wystawiania faktur VAT.

W związku z wątpliwościami Zainteresowanego dotyczącymi możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług należy rozstrzygnąć, czy wykonywane czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będą miały charakter usług doradczych.

Mając na uwadze wskazane przepisy należy zauważyć, że o wyłączeniu ze zwolnienia od podatku VAT, zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy, decyduje kwalifikacja, bądź istota wykonywanych czynności. Wobec tego w sytuacji kiedy świadczone usługi nie są usługami w zakresie doradztwa, podatnikowi przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług regulowanego przepisem art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy.

W analizowanej sprawie Wnioskodawca prowadząc działalność gospodarczą wykonuje ekspertyzy dendrologiczne, które – jak wskazał – mają na celu szczegółowo określać faktyczny stan drzewa i/lub bezpieczeństwo w jego otoczeniu, a następnie określać wynik postępowania, który może zawierać konkretny opis działań mających na celu np. zwiększenie bezpieczeństwa w otoczeniu drzewa, które szczegółowo określają zakres prac. Ponadto Wnioskodawca poinformował, że wykonywanie usług w formie ekspertyz dendrologicznych nie może być uznane za „doradztwo”.

Jednocześnie należy wskazać, że przez ekspertyzę, w myśl Słownika języka polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN SA, strona internetowa – www.sjp.pwn.pl), należy rozumieć specjalistyczne badanie przeprowadzane przez ekspertów; też: wynik tego badania.

W konsekwencji powyższego oraz z uwagi na zakres świadczonych przez Wnioskodawcę usług należy stwierdzić, że nie świadczy On usług w zakresie doradztwa, bowiem sporządzanie ekspertyz dendrologicznych nie będzie polegało na udzielaniu porad czy opinii.

Skoro wykonywane przez Wnioskodawcę usługi w formie ekspertyz dendrologicznych nie maja charakteru doradztwa, zatem Zainteresowany będzie korzystał ze zwolnienia podmiotowego wynikającego z art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, do momentu przekroczenia kwoty limitu wartości sprzedaży opodatkowanej, tj. kwoty 150.000 zł, ponieważ jak wynika z treści wniosku wykonywane przez Niego usługi w formie ekspertyz dendrologicznych nie mogą być uznane za doradztwo.

Ponadto, Wnioskodawca ma wątpliwości dotyczące prawidłowego udokumentowania ww. usług poprzez wystawianie rachunków, gdyż podlegając zwolnieniu od VAT nie ma obowiązku wystawiać faktur VAT.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 (art. 106b ust. 2 ustawy).

Na żądanie nabywcy towaru lub usługi – stosownie do art. 106b ust. 3 ustawy – podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,
 2. sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118 - jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

W myśl art. 87 § 1 przywołanej na wstępie ustawy Ordynacja podatkowa, Jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani, na żądanie kupującego lub usługobiorcy, wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.

Podatnicy wymienieni w § 1, od których zażądano rachunku przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru, wystawiają rachunek nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi lub wydania towaru. Jeżeli jednak żądanie wystawienia rachunku zostało zgłoszone po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru, wystawienie rachunku następuje w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania (art. 87 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa).

Z kolei zgodnie z art. 87 § 4 ww. ustawy, podatnik nie ma obowiązku wystawienia rachunku, jeżeli żądanie zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Zatem obowiązek wystawienia rachunku ma zastosowanie do podatników, jednakże w ograniczonym zakresie, tj. w przypadkach, gdy z ustawy nie wynika obowiązek wystawienia faktury.

Podsumowując, Wnioskodawca, który będzie korzystał ze zwolnienia zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy świadcząc usługi polegające na sporządzaniu ekspertyz dendrologicznych, nie będzie miał obowiązku wystawiania faktur VAT. Zatem prawidłowym dokumentem dokumentującym ww. czynności będzie rachunek.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.