ILPB3/4510-1-23/15-3/KS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia, czy przychody uzyskane przez Spółkę, prowadzącą działalność na terenie SSE, z tytułu odsprzedaży narzędzi wytworzonych poza terytorium strefy korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z 16 stycznia 2015 r. (data wpływu 22 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia, czy przychody uzyskane przez Spółkę, prowadzącą działalność na terenie SSE, z tytułu odsprzedaży narzędzi wytworzonych poza terytorium strefy korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem w dniu 09 lutego 2015 r. – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia, czy przychody uzyskane przez Spółkę, prowadzącą działalność na terenie SSE, z tytułu odsprzedaży narzędzi wytworzonych poza terytorium strefy korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi działalność w branży motoryzacyjnej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (dalej: SSE) na podstawie zezwolenia (dalej: zezwolenie). Zezwolenie zostało wydane na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa, w zakresie wyrobów i usług wytworzonych na terenie strefy, określonych w wymienionych w zezwoleniu pozycjach PKWiU.

Treścią zezwolenia objęte zostały również produkcja, sprzedaż i usługi w zakresie m.in.:

  • PKWiU 25.73 Narzędzia
  • PKWiU 28.4 Maszyny i narzędzia mechaniczne.

W ramach prowadzonej działalności strefowej Spółka realizuje określone projekty produkcyjne. W celu realizacji zleceń produkcyjnych niezbędne jest posiadanie określonych narzędzi, które umożliwiają wytworzenie produktów o określonych cechach wymaganych przez odbiorców. Bez zakupu wskazanych narzędzi Spółka nie miałaby możliwości prowadzenia działalności polegającej na produkcji wyrobów strefowych. Uwarunkowane jest to przede wszystkim wymaganiami branży, w której prowadzi przedsiębiorstwo Wnioskodawca. Odbiorcy potrzebują bowiem wyrobów o ściśle określonych parametrach (cechach) indywidualnych. W takiej sytuacji wymagane jest wytworzenie bądź zakup przez Spółkę narzędzia, które wykorzystywane jest w realizacji produkcji dla poszczególnych klientów Spółki. Ze względu na istotne dostosowanie narzędzi do określonego zlecenia produkcyjnego narzędzia są wykorzystywane wyłączenie do jego realizacji (tj. produkcji wyrobów strefowych).

Występują dwie drogi zaopatrzenia w narzędzia:

  1. są budowane przez pracowników Wnioskodawcy lub
  2. kupowane od firm produkujących je na zlecenie Wnioskodawcy.

Przed rozpoczęciem produkcji narzędzia podlegają zbyciu na rzecz zlecającego produkcję, pozostają jednak na terenie strefy i służą w procesie produkcji.

Dotychczas sprzedaż narzędzi produkowanych we własnym zakresie (a) była traktowana na podstawie zezwolenia jako sprzedaż zwolniona w podatku dochodowym od osób prawnych (działalność strefowa). Sprzedaż narzędzi kupionych od zleceniobiorców (b) była alokowana do działalności pozastrefowej.

Narzędzia, które są przedmiotem sprzedaży (odsprzedaży) mieszczą się w wymienionych w zezwoleniu grupowaniach PKWiU.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przychody uzyskane przez Spółkę, prowadzącą działalność na terenie SSE, z tytułu odsprzedaży narzędzi wytworzonych poza terytorium strefy korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody uzyskane z tytułu odsprzedaży narzędzi mieszczą się w zakresie działalności prowadzonej na terenie SSE na podstawie zezwolenia i tym samym korzystają ze zwolnienia o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wynika to ze ścisłego powiązania uzyskanych przychodów z podstawową działalnością Spółki oraz ujęcia narzędzi w wymienionych w zezwoleniu grupowaniach PKWiU.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ww. ustawy, wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (dalej: ustawa SSE), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Ponadto, zgodnie z art. 17 ust. 4 ww. ustawy, zwolnienie to przysługuje wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

W myśl art. 16 ust. 1 i 2 ustawy SSE, podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej. Zezwolenie określa przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki dotyczące w szczególności zatrudnienia przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy przez określony czas określonej liczby pracowników oraz dokonania przez przedsiębiorcę na terenie strefy inwestycji o określonej wartości.

Stosownie do powołanej regulacji, dochód podatnika zwolniony jest od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy, przy jednoczesnym spełnieniu następujących przesłanek:

  • dochód powstał w wyniku działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej,
  • działalność gospodarcza prowadzona jest na podstawie zezwolenia określającego przedmiot tej działalności.

W ocenie Wnioskodawcy, z powołanych przepisów wynika, iż zwolnieniu podlegają dochody uzyskane z prowadzonej na terenie strefy działalności gospodarczej objętej zezwoleniem. Tym samym by ocenić, czy dany dochód może być objęty zwolnieniem podatkowym należy przede wszystkim ustalić zakres znaczeniowy pojęcia „działalność gospodarcza prowadzona na podstawie zezwolenia”. Z uwagi na fakt, iż ani ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, ani przepisy regulujące warunki działalności na terenie SSE nie wprowadzają legalnej definicji wyrażenia „działalność gospodarcza prowadzona na podstawie zezwolenia”, zdaniem Wnioskodawcy, należy w tym względzie odnieść się do pozostałych definicji działalności funkcjonujących w ramach systemu prawa, jak również do przyjętych przez doktrynę reguł interpretacyjnych tekstów prawnych. Legalna definicja „działalności gospodarczej” zawarta została w art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z powołanym przepisem działalnością gospodarcza jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Do pojęcia „działalności” odnoszą się również przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Zgodnie z zawartą w załączniku do PKD charakterystyką, działalność ma miejsce wówczas, gdy czynniki takie jak wyposażenie, siła robocza, technologia produkcji, sieci informacyjne lub produkty są powiązane w celu wytworzenia określonego wyrobu lub wykonania usługi.

Definicja ta wskazuje, iż w zależności od wytwarzanych wyrobów i wykonywanej usługi, a także sposobu, w jaki zorganizowany jest proces produkcyjny, jako jedna działalność traktowany może być cały zespół powiązanych funkcjonalnie działalności „jednostkowych”. W konsekwencji, określenie zakresu danej działalności dokonywane powinno być z uwzględnieniem analizy okoliczności faktycznych dotyczących każdego przypadku. Również zawarta w Słowniku Języka Polskiego PWN definicja działalności wskazuje, iż pod tym pojęciem należy rozumieć „zespół działań podejmowanych w jakimś celu”.

Powyższe oznacza, iż „działalność gospodarcza określona w zezwoleniu” stanowi złożony proces, na który składa się określona liczba pojedynczych czynności - których finalnym efektem w przedmiotowym stanie faktycznym jest wytworzenie produktów objętych zezwoleniem. Na czynności te składają się natomiast zarówno działania stanowiące element procesu produkcyjnego (np. uruchomienie produkcji), jak i pozostałe czynności funkcjonalnie związane z tym procesem, w szczególności mające na celu zapewnienie narzędzi i maszyn wykorzystywanych do produkcji.

Odnosząc powyższe rozważania do stanu faktycznego Wnioskodawca wskazuje, iż ogół czynności związanych z pozyskaniem i odsprzedażą narzędzi - o ile determinuje rozpoczęcie produkcji wyrobów określonych w zezwoleniu - pozostaje w funkcjonalnym związku z prowadzoną na podstawie zezwolenia i na terenie strefy działalnością Spółki. Specyfika procesu produkcyjnego wymaga uprzedniego wytworzenia narzędzi lub ewentualnego zakupu odpowiednich urządzeń (narzędzi). Wydatek ten jest ponoszony przez kontrahentów ze względu na wymagania co do parametrów i jakości urządzeń wykorzystywanych przy produkcji (gwarancja jakości). Brak odpowiednich narzędzi uniemożliwia uruchomienie produkcji strefowej. Tym samym bez uzyskania powyższych przychodów (z odsprzedaży narzędzi) Spółka nie mogłaby uzyskać przychodów z działalności w specjalnej strefie ekonomicznej (jest to bowiem niezbędne do produkcji konkretnych wyrobów; produkcji, która fizycznie odbywa się na terenie SSE).

W konsekwencji, należy przyjąć, iż ponoszone przez kontrahentów koszty warunkują możliwość prowadzenia przez Spółkę produkcji wyrobów określonych w zezwoleniu, a pozyskanie i odsprzedaż narzędzi jest niejako elementem procesu produkcji Wnioskodawcy. Ponieważ proces ten dotyczy wyrobów określonych w zezwoleniu i fizycznie odbywa się na terenie SSE, przychody uzyskiwane w związku z odsprzedażą narzędzi powinny podlegać zwolnieniu z opodatkowania jako przychody osiągane z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu strefowym wydanym Spółce.

Dodatkowo szczególnej uwagi wymaga fakt, że narzędzia, które są przedmiotem odsprzedaży mieszczą się w odpowiednich pozycjach PKWiU posiadanego przez Spółkę zezwolenia na prowadzenie działalności strefowej. Mając zatem na uwadze, że wśród organów skarbowych wykształciła się jednolita linia interpretacyjna, że nawet przychód z pewnych aktywności, które wyraźnie nie są objęte zezwoleniem na prowadzenie działalności w SSE podlega zwolnieniu ze wzlędu na ich ścisły i pomocniczy charakter względem działalności prowadzonej na terenie SSE - to tym bardziej w stanie faktycznym Wnioskodawcy omawiane zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych powinno znaleźć zastosowanie. Odsprzedawane narzędzia mieszczą się bowiem w zakresie przedmiotowym (PKWiU) wydanego Spółce zezwolenia.

Podsumowując:

  • zakup a następnie odsprzedaż narzędzi umożliwia realizację przez Spółkę zleceń produkcyjnych polegających na wytwarzaniu wyrobów strefowych - tym samym zakup i odsprzedaż jest warunkiem koniecznym do realizowania działalności produkcyjnej podlegającej zwolnieniu;
  • wykorzystywanie narzędzi umożliwia wytwarzanie produktów o cechach wymaganych przez odbiorców - a zatem zakup i odsprzedaż narzędzi pozostaje w funkcjonalnym związku z realizowaną na terenie strefy działalnością produkcyjną Spółki;
  • narzędzia, które są przedmiotem odsprzedaży mieszczą się w zakresie przedmiotowym zezwolenia (należą do wymienionych w zezwoleniu grupowań PKWiU).

Mając na uwadze wyżej przedstawione argumenty przychód ze sprzedaży narzędzi, również w sytuacji, gdy zostały one wytworzone poza terytorium SSE, należy traktować jako przychód z działalności pomocniczej względem działalności realizowanej fizycznie na terenie SSE, a zatem również jako przychód objęty zwolnieniem z opodatkowania na podstawie uzyskanego zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE.

Stanowisko Spółki potwierdzają przykładowo następujące interpretacje wydane w analogicznych stanach faktycznych:

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż przychód uzyskiwany w związku z opisanymi w stanie faktycznym czynnościami podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Specjalne strefy ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U z 2015 r., poz. 282 ze zm.).

Podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy uprawniające do korzystania z pomocy publicznej, zwane dalej „zezwoleniem”. (art. 16 ww. ustawy).

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, o którym mowa w cytowanym powyżej przepisie, uprawnia do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy i korzystania z pomocy publicznej. Określa ono przedmiot i warunki prowadzenia działalności (art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych).

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Równocześnie art. 17 ust. 4 ww. ustawy stanowi, że powyższe zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Podkreślenia wymaga fakt, że prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej i wynikające stąd zwolnienie dochodów pochodzących z tej działalności jest wyjątkiem od zasady równości i sprawiedliwości opodatkowania, w związku z tym przepisy dotyczące zwolnień muszą być interpretowane ściśle, zgodnie z ich wykładnią językową.

Biorąc powyższe pod uwagę, dokonując oceny zakresu zwolnień podatkowych, należy uwzględnić, że wolny od podatku dochodowego od osób prawnych jest wyłącznie dochód uzyskany z działalności gospodarczej, w zakresie określonym w zezwoleniu, prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Jeżeli dany rodzaj (przedmiot) działalności gospodarczej nie jest wymieniony w zezwoleniu, to dochód z takiej działalności nie podlega zwolnieniu. Podobnie w przypadku, gdy dany rodzaj działalności jest prowadzony poza terenem strefy, wówczas również działalność taka nie będzie podlegała zwolnieniu.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Spółka prowadzi działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. W ramach prowadzonej działalności Spółka realizuje określone projekty produkcyjne. W celu realizacji zleceń produkcyjnych niezbędne jest posiadanie określonych narzędzi, które umożliwiają wytworzenie produktów o określonych cechach wymaganych przez odbiorców. Bez zakupu narzędzi, Spółka nie miałaby możliwości prowadzenia działalności polegającej na produkcji wyrobów strefowych. Spółka zaopatruje się w narzędzia poprzez ich wytworzenie we własnym zakresie za pośrednictwem pracowników lub poprzez ich nabycie od firm produkujących je na zlecenie Wnioskodawcy. Ze względu na istotne dopasowanie narzędzi do określonego zlecenia produkcyjnego narzędzia są wykorzystywane wyłącznie do jego realizacji, tj. produkcji wyrobów strefowych.

Wnioskodawca wskazał, że oprzyrządowanie zakupione przez Spółkę, tj. wytworzone poza terytorium strefy jest elementem produkcji Wnioskodawcy (proces produkcyjny dotyczy produktów określonych w zezwoleniu). Przed rozpoczęciem produkcji narzędzia podlegają zbyciu na rzecz zlecającego produkcję. W sprawie istotny jest fakt, że narzędzia, które podlegają na rzecz zlecającego pozostają jednak na terenie strefy i służą w procesie produkcji Spółki, określonym w zezwoleniu.

Powyższe oznacza, że przychód wynikający ze sprzedaży takiego oprzyrządowania jest ściśle związany z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Podsumowując, przychód uzyskany przez Spółkę prowadzącą działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, z tytułu sprzedaży oprzyrządowania wykorzystywanego do produkcji wyrobów strefowych, w sytuacji, gdy w trakcie realizacji projektu oprzyrządowanie nie opuszcza obszaru SSE i jest wykorzystywane do realizacji projektu produkcyjnego wyłącznie przez Spółkę, stanowi przychód strefowy, tj. przychód objęty zwolnieniem z opodatkowania na podstawie uzyskanego zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

W odniesieniu do powołanych przez Spółkę interpretacji indywidualnych, stwierdzić należy, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.