ILPB2/4511-1-892/15-2/WS | Interpretacja indywidualna

Obowiązki płatnika – loteria.
ILPB2/4511-1-892/15-2/WSinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. loterie
 3. płatnik
 4. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku (data wpływu 14 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w odniesieniu do pytań nr 2 i 3 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zajmuje się m.in. opracowywaniem kampanii reklamowych, organizowaniem eventów, spotkań biznesowych, spotkań integracyjnych, konferencji, akcji promocyjnych, konkursów, loterii promocyjnych itp. na rzecz swoich klientów.

Wnioskodawca planuje zorganizowanie loterii promocyjnej skierowanej do odbiorców produktów (dalej: Loteria). Loteria zostanie przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 612 z późn. zm.; dalej: ustawa o grach hazardowych). Organizacja Loterii i jej zasady (sporządzone w formie Regulaminu Loterii) zostaną zatwierdzone przez właściwego Dyrektora Izby Celnej w formie wydania zezwolenia na organizację przez Wnioskodawcę Loterii.

Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii będzie sprawować komisja powołana przez Spółkę, w skład której wejdzie osoba posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów, upoważniające do sprawowania nadzoru nad loteriami promocyjnymi. Zarówno Regulamin, jak również listy osób nagrodzonych w wyniku losowania Nagród, będą publikowane na ogólnodostępnej stronie internetowej.

Zasady planowanej Loterii określone w Regulaminie Loterii zakładają, że Uczestnikiem Loterii może być wyłącznie podmiot gospodarczy, który otrzyma od reprezentanta handlowego klienta zlecającego organizację Loterii cel obrotowy do realizacji na produktach promocyjnych, wyrazi ustnie chęć wzięcia udziału w loterii oraz spełni wszystkie inne warunki Regulaminu. Uczestnikami Loterii nie mogą być indywidualne osoby fizyczne - konsumenci, pracownicy i inne osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Udział w Loterii jest związany z prowadzeniem przez Uczestnika działalności gospodarczej i dokonywaniem hurtowego zakupu/zamówień określonych produktów przez tych Uczestników.

Każdy Uczestnik Loterii otrzymuje od Organizatora cel zakupowy do osiągnięcia na określonych produktach promocyjnych, który, aby uzyskać kupony uprawniające do losowania nagród, musi zrealizować na co najmniej minimalnym poziomie. Za zakup produktów promocyjnych na wyznaczonym lub wyższym poziomie Uczestnik otrzyma odpowiednią, określoną Regulaminem, ilość kuponów. Uzyskanie kuponów możliwe będzie również poprzez osiągnięcie wyznaczonego poziomu zamówień określonych produktów promocyjnych wskazanych w Regulaminie w trakcie uroczystej Gali kończącej Loterię.

W Loterii przewidziane są:

 1. nagrody natychmiastowe - o wartości jednostkowej w granicach ok. 60-500 zł, oraz
 2. nagroda główna - samochód osobowy oraz dodatkowa kwota pieniężna.

W ujęciu szczegółowym, zgodnie z Regulaminem Loteria organizowana przez Wnioskodawcę będzie miała następujący przebieg:

 1. w okresie trwania Loterii Uczestnik dokona zakupu określonych Regulaminem produktów promocyjnych ze wskazanej Regulaminem oferty hurtowej na poziomie co najmniej 100% realizacji indywidualnego celu zakupowego lub alternatywnie dokona zamówienia określonych ilości produktów z kategorii produktów promocyjnych określonych w Regulaminie bezpośrednio na stoiskach producenckich znajdujących się na uroczystej Gali kończącej Loterię,
 2. powyższe zakupy w trakcie trwania Loterii lub zamówienia w trakcie Gali będą podstawą do uzyskania odpowiedniej ilości kuponów uprawniających do losowania nagród. W tym celu, w trakcie uroczystej Gali na zakończenie Loterii, Uczestnik będzie zgłaszał się do wyznaczonego Punktu Loteryjnego w celu odebrania przysługującej mu, zgodnie z warunkami Regulaminu i poziomem realizacji celu zakupowego/zamówień, ilości kuponu/ów. Kupony będą wydawane Uczestnikom w sposób losowy,
 3. z uzyskanymi kuponami Uczestnik uda się do standu multimedialnego znajdującego się przy Punkcie Loteryjnym wraz z kuponem, w celu zeskanowania kodu kreskowego z kuponu i sprawdzenia, czy Uczestnik wygrał nagrodę natychmiastową. Po zeskanowaniu kodu system loteryjny sprawdzi i poinformuje, czy do kodu kreskowego z kuponu przypisana jest jedna z nagród natychmiastowych. W przypadku wygrania jednej z nagród natychmiastowych, Uczestnik uda się bezpośrednio po potwierdzeniu wygranej w systemie loteryjnym do Punktu Loteryjnego wraz z wygranym kuponem, gdzie uzyska/odbierze wygraną nagrodę,
 4. jednocześnie, pozostałe uzyskane kupony (kupony nieuprawniające do nagrody natychmiastowej) uprawniają Uczestnika do uczestnictwa w losowaniu nagrody głównej - w tym celu Uczestnik w trakcie Gali Loterii wrzuci do urny uzyskane kupony w celu wzięcia udziału w losowaniu. Losowanie nagrody głównej odbędzie się w trakcie uroczystej Gali.

Spółka nie wyklucza, że w przyszłości może organizować podobnego rodzaju loterie promocyjne na zbliżonych do powyższych zasadach.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym w zakresie wydawanych w ramach Loterii nagród na rzecz osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (samodzielnie bądź za pośrednictwem spółek osobowych niebędących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - CIT) o wartości nieprzekraczającej kwoty 2280 zł znajdzie zastosowanie zwolnienie z ustawy PIT przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o PIT...
 2. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym wartość nagród (nagród natychmiastowych i nagrody głównej) wydawanych laureatom będącym osobami fizycznymi prowadzącym działalność gospodarczą (samodzielnie bądź za pośrednictwem spółek osobowych niebędących podatnikami CIT) w ramach Loterii organizowanej przez Wnioskodawcę, powinna być zaliczana do przychodów laureatów tej Loterii ze źródła - przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT...
 3. Czy, w kontekście odpowiedzi na pytanie nr 2, na Wnioskodawcy, jako na płatniku podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), będzie ciążył obowiązek poboru należnego podatku PIT z tytułu wydawanych na rzecz laureatów Loterii - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (samodzielnie bądź za pośrednictwem spółek osobowych niebędących podatnikami CIT)...

Tutejszy Organ informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania nr 2 i 3. Natomiast w zakresie pytania nr 1, w dniu 14 grudnia 2015 r. wydane zostało postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania nr ILPB2/4511-1-892/15-3/WS.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytań nr 2 i 3, wartość nagród (nagród natychmiastowych i nagrody głównej) wydawanych laureatom będącym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą (samodzielnie bądź za pośrednictwem spółek osobowych niebędących podatnikami CIT) w ramach Loterii organizowanej przez Wnioskodawcę, powinna być zaliczana do przychodów laureatów tej Loterii ze źródła - przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Oznacza to, że laureaci Loterii powinni samodzielnie opodatkować uzyskany z tego tytułu przychód (dochód) wraz z innymi uzyskanymi z pozarolniczej działalności gospodarczej przychodami (dochodami) stosownie do wybranej formy opodatkowania. Konsekwentnie, na Wnioskodawcy, jako na płatniku podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) nie będzie ciążył obowiązek poboru należnego podatku PIT z tytułu wydawanych na rzecz laureatów Loterii - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (samodzielnie bądź za pośrednictwem spółek osobowych niebędących podatnikami CIT). Zgodnie art. 9 ustawy o PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o PIT osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m.in. w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT.

W myśl art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Natomiast art. 30 ust. 8 ustawy o PIT stanowi, iż dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Z kolei stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 8 tej ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125. Na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 1 podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 są obowiązani samodzielnie, bez pośrednictwa płatnika wpłacać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy.

Powyższe oznacza, że jeżeli nagroda lub wygrana zostanie uzyskana przez przedsiębiorcę w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, to wówczas nie ma zastosowania zryczałtowana forma opodatkowania.

Zgodnie z przedstawionym we wniosku zdarzeniem przyszłym, w ramach podejmowanej działalności Spółka planuje przeprowadzenie loterii promocyjnej. Loteria zostanie przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy o grach hazardowych i na podstawie uzyskanego zezwolenia Dyrektora Izby Celnej.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę zasady planowanej Loterii, w której otrzymanie nagród oparte jest na elemencie losowości i przypadkowości (Uczestnicy nie mają gwarancji uzyskania nagrody), i regulacje ustawy o grach hazardowych (por. powyżej odp. do pytania 1) w przedstawionym zdarzeniu przyszłym mamy do czynienia z wygranymi w loterii promocyjnej organizowanej przez podmiot do tego uprawniony.

Istotne w tym zakresie jest, że w Loterii będą mogły uczestniczyć podmioty gospodarcze, które wyrażą chęć udziału w Loterii i w okresie jej trwania zakupią określone produkty promocyjne - uczestnikami Loterii mogą być m.in. osoby fizyczne, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą (samodzielnie bądź za pośrednictwem spółek osobowych niebędących podatnikami CIT). Wykluczony jest udział w Loterii osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wskazanie, że w Loterii mogą uczestniczyć wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą wynika z Regulaminu Loterii. Ponadto, udział w Loterii i prawo do uzyskania kuponów uczestniczących w losowaniu nagród (natychmiastowej i głównej) związane jest ściśle z dokonywaniem zakupów lub składaniem zamówień na zakup określonych towarów na cele prowadzonej przez Uczestnika działalności gospodarczej. Innymi słowy należy wskazać, że udział w Loterii przez Uczestników ma związek z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.

Mając na uwadze powyższe oraz treść zadanych przez Wnioskodawcę pytań należy stwierdzić, iż osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (samodzielnie bądź za pośrednictwem spółki osobowej niebędącej podatnikiem CIT) wartość nagrody uzyskanej w przedmiotowej loterii promocyjnej winna zaliczyć do źródła przychodu wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 stawy o PIT, tj. do pozarolniczej działalności gospodarczej. Przy tym, przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT ma zastosowanie w przypadku wygranych i nagród zaliczanych do przychodów z innych źródeł w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ustawy o PIT. Przepis art. 20 ustawy o PIT wyraźnie stanowi, iż nagrody i inne nieodpłatne świadczenia są przychodami z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, jeżeli nie należą do przychodów określonych w art. 12-14 i 17, a więc m.in. do przychodów z działalności gospodarczej (art. 14 ustawy o PIT).

W związku z powyższym, w przypadku Loterii organizowanej przez Wnioskodawcę i nagród wydawanych w ramach tej Loterii osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą (samodzielnie bądź za pośrednictwem spółek osobowych niebędących podatnikami CIT) nie będą miały zastosowania przepisy art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT. W takiej sytuacji, podmiot prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą jest zobowiązany doliczyć wartość otrzymanej nagrody uzyskanej w ramach loterii promocyjnej do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeżeli podmiotem tym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą to winna ona opodatkować uzyskany z tego tytułu przychód (dochód) wraz z innymi uzyskanymi przez siebie z pozarolniczej działalności gospodarczej przychodami (dochodami) stosownie do wybranej formy opodatkowania (według skali lub według stawki liniowej 19%).

Reasumując, mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że w ramach Loterii organizowanej przez Wnioskodawcę:

 1. wartość nagród uzyskanych przez laureatów powinna być zaliczana do źródła przychodu wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 stawy o PIT, tj. do pozarolniczej działalności gospodarczej;
 2. konsekwentnie, do wydawanych nagród nie będzie miał zastosowania przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustanawiający zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych m.in. loteriach promocyjnych w wysokości 10% wygranej lub nagrody, a w konsekwencji,
 3. na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 4 w związku z ww. przepisem art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.