ILPB2/4511-1-803/15-2/WS | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie uzyskiwanych dochodów.
ILPB2/4511-1-803/15-2/WSinterpretacja indywidualna
 1. Niemcy
 2. dochody uzyskiwane za granicą
 3. działalność gospodarcza
 4. rozliczanie (rozliczenia)
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 22 sierpnia 2015 r. (data wpływu 25 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu rozliczenia uzyskiwanych dochodów jest:

 • prawidłowe – w odniesieniu do pytania nr 1,
 • bezprzedmiotowe – w odniesieniu do pytania nr 2.

UZASADNIENIE

W dniu 25 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu rozliczenia uzyskiwanych dochodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi w Polsce działalność gospodarczą w zakresie doradztwa prawnego i tłumaczeń. Równocześnie Wnioskodawca wykonuje zawód adwokata w Niemczech. Wnioskodawca jest wpisany na listę adwokatów w Niemczech.

Zarówno polska jak i niemiecka siedziba firmy posiada pełne zaplecze techniczne konieczne do wykonywania danej działalności (biurko, szafki na dokumenty, skrzynka pocztowa, komputer, dostęp do Internetu, telefon).

Wnioskodawca mieszka na stałe w Polsce z żoną i dzieckiem. Do kancelarii w Niemczech dojeżdża 1-2 razy w tygodniu. W Niemczech Wnioskodawca nocuje nie częściej niż kilka razy w roku w przypadku występowania przed niemieckimi sądami oddalonymi o więcej niż 500 km.

Dochody z obydwu działalności Wnioskodawca opodatkowuje w Polsce lub w Niemczech, w zależności od tego, której placówce należy przypisać dany dochód. I tak w przypadku występowania przed niemieckimi sądami lub organami administracji publicznej Wnioskodawca opodatkowuje dochody w Niemczech, ponieważ te czynności wykonuje jako niemiecki adwokat. Bez posiadania niemieckiej placówki nie byłby uprawniony do wykonywania tych czynności. Porady prawne udzielone w niemieckiej kancelarii Wnioskodawca również opodatkowuje w Niemczech. Pozostałe czynności, które Wnioskodawca wykonuje będąc w Polsce (porady przez Internet telefon, tłumaczenia) Wnioskodawca opodatkowuje w Polsce.

W konsekwencji występując w imieniu polskich firm przed niemieckimi sądami Wnioskodawca wystawia faktury ze swojej niemieckiej działalności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy polscy klienci Wnioskodawcy, którym ten wystawia faktury ze swojej niemieckiej działalności (bo dane świadczenia są w większym stopniu związane z jego niemiecką placówką) są zobowiązani do odprowadzenia podatku u źródła od zafakturowanych kwot zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Jeżeli tak, czy Wnioskodawca może uniknąć odprowadzania podatku u źródła w tych przypadkach przez przedłożenie certyfikatu o rezydencji (art. 29 ust. 2) względnie zaświadczenia o istnieniu zagranicznego zakładu (art. 29 ust. 3)...

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 29 ust. 1 znajduje zastosowanie do przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a. W art. 3 ust. 2a jest natomiast mowa, o osobach niemających zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca mieszka w Polsce, art. 29 ust. 1 nie znajduje dlatego w jego przypadku zastosowania. Inne podstawy prawne do pobieranie podatku u źródła nie istnieją. Polscy klienci Wnioskodawcy, którym ten wystawia faktury ze swojej niemieckiej działalności, nie są zobowiązani do odprowadzania za niego podatku u źródła.

Wnioskodawca nie musi w tym celu przedkładać żadnych certyfikatów, czy zaświadczeń niemieckich organów podatkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • prawidłowe – w odniesieniu do pytania nr 1,
 • bezprzedmiotowe – w odniesieniu do pytania nr 2.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Z kolei w myśl art. 3 ust. 2a ww. ustawy, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca mieszka na stałe w Polsce z żoną i dzieckiem. Zainteresowany prowadzi w Polsce działalność gospodarczą w zakresie doradztwa prawnego i tłumaczeń. Równocześnie Wnioskodawca wykonuje zawód adwokata w Niemczech. Wnioskodawca jest wpisany na listę adwokatów w Niemczech.

Zarówno polska jak i niemiecka siedziba firmy posiada pełne zaplecze techniczne konieczne do wykonywania danej działalności (biurko, szafki na dokumenty, skrzynka pocztowa, komputer, dostęp do Internetu, telefon). Dochody z obydwu działalności Wnioskodawca opodatkowuje w Polsce lub w Niemczech, w zależności od tego, której placówce należy przypisać dany dochód.

Występując w imieniu polskich firm przed niemieckimi sądami Wnioskodawca wystawia faktury ze swojej niemieckiej działalności.

W myśl art. 7 ust. 1 umowy zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz. U. z 2005r, Nr 12 poz. 90), zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

W związku z powyższym, istotnie, jak wskazał Wnioskodawca, dochody z obydwu działalności podlegają opodatkowaniu w Polsce lub w Niemczech, w zależności od tego, której placówce należy przypisać dany dochód.

Jednocześnie należy podkreślić, że w odniesieniu do Wnioskodawcy nie ma zastosowania art. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a, przychodów:

 1. z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 oraz z odsetek innych niż wymienione w art. 30a ust. 1, z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu;
 2. z opłat za usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą, a organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu;
 3. z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 10% przychodów;
 4. uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 10% przychodów;
 5. z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.

Przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji (art. 29 ust. 2 ww. ustawy).

Jednocześnie w myśl art. 29 ust. 3 ww. ustawy, przepisów ust. 1 nie stosuje się, jeżeli przychody, o których mowa w ust. 1, są uzyskane przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, pod warunkiem że podatnik posiada zaświadczenie o istnieniu zagranicznego zakładu, wydane przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym ma on miejsce zamieszkania, albo przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.

Powyższe przepisy regulują zatem sposób opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a, czyli przez osoby niemające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (ograniczony obowiązek podatkowy). Natomiast Wnioskodawca mieszka na stałe w Polsce.

W konsekwencji polscy klienci Wnioskodawcy, którym ten wystawia faktury ze swojej niemieckiej działalności (bo dane świadczenia są w większym stopniu związane z jego niemiecką placówką) nie występują w odniesieniu do Zainteresowanego w roli płatnika zobowiązanego do odprowadzenia podatku zgodnie z art. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym odpowiedź na pytanie nr 2 stała się bezprzedmiotowa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.