ILPB2/415-1106/14-4/TR | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.
ILPB2/415-1106/14-4/TRinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. działki
 3. grunty
 4. nieruchomości
 5. opodatkowanie
 6. podział
 7. wyłączenie
 8. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2014 r. (data wpływu 6 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem (data wpływu 10 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntu oraz dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

Z uwagi na fakt, że ww. wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, pismem z dnia 28 stycznia 2015 r. nr ILPP2/443-1353/14-2/MR ILPB2/415-1106/14-2/TR Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano Zainteresowanego, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a uzupełnieniem wniosku przez Wnioskodawcę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 28 stycznia 2015 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 2 lutego 2015 r.), zaś w dniu 10 lutego 2015 r. (data nadania 9 lutego 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek.

Tut. Organ informuje, że przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia jest zagadnienie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w przedmiocie zagadnienia dotyczącego podatku od towarów i usług zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 12 lipca 2001 r. Zainteresowany nabył z majątku odrębnego nieruchomość rolną od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o pow. 19,04 ha bez zabudowań. Wnioskodawca ww. ziemię nabył na cele rolnicze. Działalność rolniczą prowadzi od 2000 r. W międzyczasie, w 2003 r. rozpoczął działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego i detalicznego, najmu nieruchomości, usług turystycznych (nie prowadzi działalności w zakresie obrotu nieruchomościami). Stał się też czynnym podatnikiem podatku VAT. Przestał też płacić do KRUS, gdyż ze względu na dochody stracił uprawnienia do opłacania ubezpieczenia rolniczego i obecnie płaci do ZUS. Cały czas prowadzi działalność gospodarczą.

Obecnie ww. działka stała się w planie zagospodarowania przestrzennego terenami budowlanymi. Wnioskodawca dokonał podziału ww. działek na mniejsze, w tym drogi i zamierza sprzedawać wspomniane działki.

Zainteresowany zaznaczył, że nie składał do gminy wniosku o przekształcenie wspomnianego terenu na tereny pod budownictwo, a do chwili obecnej tereny te są wykorzystywane rolniczo.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany podał, że w związku ze sprzedażą ww. gruntów podjęła działania takie jak: ogłoszenia i podział na działki mniejsze z drogami wewnętrznymi. Nie dokonywał żadnego uzbrojenia terenu czy grodzenia wspomnianym działek. W latach 2006-2008 sprzedawane były tylko grunty rolne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy transakcja sprzedaży przedmiotowej działki będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy też będzie zwolniona na podstawie 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)...

Zdaniem Wnioskodawcy – w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych – na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) do c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych transakcja będzie zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ sprzedaż nastąpiła po upływie 5-ciu lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło nabycie i nie była dokonana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, kwota uzyskana z tego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Analizując czy sprzedaż danej nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. prawa stanowi bądź będzie stanowić źródło przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym należy jednocześnie rozstrzygnąć, czy sprzedaż ta nie nastąpiła oraz czy nie nastąpi w wykonywaniu działalności gospodarczej, zdefiniowanej w art. 5a ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zatem pojęcie działalności gospodarczej charakteryzuje się między innymi prowadzeniem tej działalności w celach zarobkowych, prowadzeniem działalności na własny rachunek, jej zorganizowaniem i ciągłością – zawodowym charakterem, uczestnictwem w obrocie gospodarczym. Ponadto przy ocenie zakresu pojęcia działalności gospodarczej nie można abstrahować od zamiaru podmiotu podejmującego poszczególne czynności.

W świetle powyższego uznać należy, że działalność jest wtedy zarobkowa, gdy jest zdolna do potencjalnego generowania zysku, a jej przeznaczeniem jest zapewnienie określonego dochodu. Zarobkowego charakteru nie mają działania, których wyłącznym celem jest zaspokojenie własnych potrzeb osoby podejmującej określone czynności, czy jej rodziny.

Zatem, sprzedaż, nawet wielokrotna, przedmiotów z majątku prywatnego osoby fizycznej, które nie są związane z działalnością gospodarczą oraz nie były nabyte w celu ich odsprzedaży, nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak wskazano w przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia przyszłego, Zainteresowany dokonał podziału na mniejsze działki (w tym drogi) nieruchomości nabytej z majątku odrębnego w roku 2001 i zamierza sprzedawać ww. działki. Wnioskodawca ww. ziemię nabył na cele rolnicze. W związku ze sprzedażą ww. gruntów Zainteresowany podjął jedynie działania takie jak: ogłoszenia i podział na działki mniejsze z drogami wewnętrznymi. Nie dokonywał żadnego uzbrojenia terenu czy grodzenia wspomnianym działek. W latach 2006-2008 sprzedawane były tylko grunty rolne. Zainteresowany zaznaczył, że nie składał do gminy wniosku o przekształcenie wspomnianego terenu na tereny pod budownictwo, a do chwili obecnej tereny te są wykorzystywane rolniczo. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami.

Z powyższego wynika zatem, że analizowana sprzedaż nie nastąpi w wykonaniu opisanej wyżej działalności gospodarczej, bowiem będzie sprzedażą działek wydzielonych z nieruchomości nabytej na cele rolnicze z majątku prywatnego Zainteresowanego, które nie są związane z działalnością gospodarczą oraz nie były nabyte w celu ich odsprzedaży.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że na gruncie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego oraz obowiązujących przepisów prawa, sprzedaż przedmiotowych działek nie będzie stanowiła dla Zainteresowanego źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ zostanie dokonana po upływie pięciu lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym Wnioskodawca nabył działkę, z której podziału powstaną rzeczone działki oraz sprzedaż ta nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej, w rozumieniu cyt. ustawy podatkowej.

Tym samym, przedstawiona transakcja nie będzie skutkowała po stronie Zainteresowanego powstaniem obowiązku uiszczenia podatku dochodowego.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowa sprzedaż w ogóle nie będzie podlegała przepisom o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowisko Zainteresowanego, zgodnie z którym rzeczona transakcja będzie zwolniona od podatku dochodowego – pomimo takiego samego, korzystnego pod względem ekonomicznym rezultatu – należało uznać za nieprawidłowe. Przywołany przez Zainteresowanego art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych traktuje bowiem o tym, czy dana transakcja podlega przepisom tejże ustawy – stanowiąc źródło przychodu podlegającego opodatkowaniu – bądź czy jest z opodatkowania podatkiem dochodowym wyłączona, a nie o zwolnieniach od tegoż podatku. O zwolnieniach od podatku dochodowego traktują natomiast inne przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które w analizowanej sprawie nie mają zastosowania, ponieważ – jak wskazano wyżej – przedmiotowa sprzedaż w ogóle nie będzie podlegała przepisom o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym przepisom konstytuującym zwolnienia od podatku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.