ILPB1/4511-1-711/15-2/TW | Interpretacja indywidualna

Źródła przychodu.
ILPB1/4511-1-711/15-2/TWinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. licencja
  3. prawa autorskie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2015 r. (data wpływu 14 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie źródła przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie źródła przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.); (dalej: Ustawa PIT).

Wnioskodawca jako bezpośredni wspólnik spółki osobowej (dalej: Spółka Osobowa) lub/i wspólnik innej spółki osobowej będącej w sposób bezpośredni lub pośredni wspólnikiem Spółki Osobowej będzie rozpoznawał dla celów podatkowych, zgodnie z art. 8 Ustawy PIT odpowiednią część przychodów oraz kosztów Spółki Osobowej.

Zgodnie z zamierzeniami biznesowymi, Spółka Osobowa będzie uzyskiwała przychody z tytułu udzielania praw do korzystania ze znaku towarowego, objętego prawem ochronnym nadanym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Znak). W szczególności, licencja na korzystnie ze Znaku może być udzielona na rzecz innej spółki osobowej, której wspólnikiem (bezpośrednim lub pośrednim) będzie Wnioskodawca. Udzielanie licencji na korzystanie ze Znaku będzie mieściło się w zakresie działalności Spółki Osobowej określonym w umowie spółki i odzwierciedlonym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (PKD: 77.40.Z). Co więcej, działalność w tym zakresie będzie wiodącym obszarem działalności Spółki Osobowej, a przychody z tego tytułu będą stanowiły większość przychodów generowanych z tytułu działalności prowadzonej w ramach Spółki Osobowej. Spółka Osobowa zostanie przy tym wyposażona w odpowiednie zasoby materialne oraz ludzkie służące prowadzeniu działalności zarówno w zakresie odpłatnego udzielania licencji na korzystanie ze Znaku, jak również świadczenia na rzecz licencjobiorców usług w obszarze marketingu i wsparcia sprzedaży.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest zakwalifikowanie do przychodów z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT przychodów przypisywanych Wnioskodawcy, wynikających z działalności Spółki Osobowej polegającej na udzielaniu licencji na używanie Znaku oraz świadczeniu usług wspierających marketing oraz sprzedaż licencjobiorców...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody przypisane Wnioskodawcy, które wynikać będą z działalności Spółki Osobowej polegającej na udzielaniu licencji na używanie Znaku oraz świadczeniu usług wspierających marketing oraz sprzedaż licencjobiorców należy kwalifikować jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT.

Przepisem regulującym zasady opodatkowania dochodów z tytułu uczestnictwa w spółkach osobowych jest art. 8 Ustawy PIT, zgodnie z którym przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku (udziału), oraz z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Zgodnie z przytoczoną regulacją w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki, która nie ma osobowości prawnej, podatnikiem podatku dochodowego jest nie spółka, lecz jej wspólnicy. Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedstawionego stanu faktycznego, w przypadku Spółki Osobowej, podatnikami podatku dochodowego będą co do zasady jej wspólnicy. W przypadku gdy wspólnikiem spółki osobowej jest inna spółka osobowa, podatnikami podatku dochodowego od dochodów uzyskiwanych w związku z działalnością pierwszej z wymienionych spółek osobowych są między innymi wspólnicy drugiej z wymienionych spółek osobowych.

W przedstawionej sytuacji Wnioskodawca będzie zatem podlegał opodatkowaniu z tytułu bezpośredniego lub/i pośredniego udziału w Spółce Osobowej.

W celu ustalenia sposobu opodatkowania przychodów, niezbędne jest ustalenie właściwego ich źródła. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 i 7 Ustawy PIT odrębnymi źródłami przychodów są m.in. przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT). Przy czym przez działalność gospodarczą zgodnie z art. 5a pkt 6 Ustawy PIT, rozumie się działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową usługową,
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych.

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 214-9.

W odniesieniu do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, ustawodawca wskazał dodatkowo w ramach art. 14 Ustawy PIT, iż za przychód z działalności, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT uważa się kwoty należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Należą do nich co do zasady wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 tejże ustawy.

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki Osobowej będzie m.in. udzielanie licencji na Znak (PKD. 77.40). W ocenie Wnioskodawcy, w sytuacji gdy Spółka Osobowa dokonywać będzie owych czynności w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, uzyskany z tego tytułu przychód będzie podlegał opodatkowaniu jako przychód z działalności gospodarczej. Przy czym, aby owe działania mogły być traktowane za wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, spełnione powinny być warunki, o których mowa w art. 5a pkt 6 Ustawy PIT. Oznacza to, że działalność powinna być wykonywana w sposób ciągły i zorganizowany. Należy mieć na uwadze, że planowane działania Spółki Osobowej, polegające na udzielaniu licencji na używanie Znaku, będą prowadzone w sposób zorganizowany i ciągły. Owa działalność będzie główną działalnością Spółki Osobowej. Większość przychodów Spółki Osobowej, założonej w celu prowadzenia działalności gospodarczej, będzie generowana w związku z odpłatnym udzielaniem licencji na korzystanie ze Znaku. Spółka Osobowa będzie świadczyła również na rzecz licencjobiorców dodatkowe usługi wsparcia w zakresie marketingu i wspierania sprzedaży. Wsparcie to będzie bezpośrednio związane ze świadczeniem usług w zakresie udzielania praw do korzystania ze Znaku.

W rezultacie, nie ulega wątpliwości, iż działalność prowadzona w ramach działalności Spółki Osobowej polegająca na udzielaniu licencji na używanie Znaku będzie wykazywała znamiona pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w Ustawie PIT. Spełnione będą bowiem wszystkie znamiona prowadzenia działalności gospodarczej wskazane przez ustawodawcę. Spółka Osobowa będzie bowiem prowadziła działalność w zakresie udzielania licencji na korzystanie ze Znaku w sposób zarobkowy (w szczególności generowane będą z tego tytułu przychody stanowiące większość przychodów Spółki Osobowej), zorganizowany (w szczególności Spółka Osobowa odpłatnie nabędzie aktywa o znaczącej wartości w celu uzyskiwania przychodów z opłat licencyjnych jak i uzyskiwania dalszych przysporzeń wynikających z budowania wartości tego aktywa) i ciągły (podejmowane działania związane z budowaniem wartości Znaku i zawierane umowy licencyjne będą długoterminowe). Ponadto, Spółka Osobowa zostanie przy tym wyposażona w odpowiednie zasoby materialne oraz ludzkie służące prowadzeniu działalności, zarówno w zakresie odpłatnego udzielania licencji na korzystanie ze Znaku, jak również innej działalności w tym w zakresie świadczenia na rzecz licencjobiorców usług wsparcia w zakresie marketingu i wspierania sprzedaży.

Powyższe znajduje potwierdzenie również w licznych interpretacjach, w tym interpretacji indywidualnej z dnia 2 września 2014 r. (sygn. IBPBI/1/415-673/14/ESZ) w której to Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wskazał, iż: „(...) w sytuacji gdy przedmiotem działalności gospodarczej spółki jawnej jest m.in. udzielenie licencji na znak towarowy, a Wnioskodawca jako przyszły wspólnik spółki komandytowej, będącej wspólnikiem ww. spółki jawnej, będzie uzyskiwał z tego tytułu przychody, w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki osobowej, to uzyskany dochód z tego tytułu będzie podlegał u Wnioskodawcy opodatkowaniu według zasad właściwych dla źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność”.

Podobne stanowisko zostało również przedstawione w interpretacji indywidualnej z dnia 20 sierpnia 2014 r. (sygn. IBPBI/1/415-574/14/JS) w której Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyznał, że: „jeżeli podejmowane przez Wnioskodawcę działania polegające na udostępnianiu znaku towarowego mają (będą miały) charakter zarobkowy, ciągły i zorganizowany, a więc spełnione będą określone w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przesłanki, to działania te mogą (będą mogły) być uznane za prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, a uzyskany w jej ramach przychód z tytułu udzielania licencji na korzystanie ze znaku towarowego, stanowi (będzie stanowić) przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej

Analogiczny pogląd został wyrażony przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 8 sierpnia 2013 r. (sygn. ITPB1/415-584/13/PSZ) zgodnie z którą: „w sytuacji, gdy przedmiotem działalności gospodarczej jest udzielenie licencji na znak towarowy, a Wnioskodawczyni będzie dokonywała takiej transakcji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to uzyskany dochód z tego tytułu będzie podlegał u Wnioskodawczyni opodatkowaniu według zasad właściwych dla źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody przypisane Wnioskodawcy zgodnie z art. 8 Ustawy PIT, które wynikać będą z działalności Spółki Osobowej, polegającej m.in. na udzielaniu licencji na korzystanie ze Znaku oraz świadczeniu usług wspierających marketing oraz sprzedaż licencjobiorców, należy kwalifikować jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.