ILPB1/4511-1-7/16-2/KS | Interpretacja indywidualna

Czy wykonywanie przez Wnioskodawcę robót budowlanych związanych ze wznoszeniem obiektów budowlanych mieszkalnych i niemieszkalnych nie powoduje wyłączenia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
ILPB1/4511-1-7/16-2/KSinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. usługi budowlane
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 15 grudnia 2015 r. (data wpływu 4 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Od 01-09-2009 roku Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług budowlano – remontowo – wykończeniowych, poza granicami kraju, głównie w Norwegii. Działalność ta opodatkowana jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych. Uzyskane przychody w żadnym roku podatkowym nie przekroczyły kwoty 150.000,00 Euro. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług w Polsce oraz w Norwegii. W maju 2015 r. Wnioskodawca podpisał umowę o świadczenie usług w związku ze wznoszeniem budynku dla klienta.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca wykonuje następujące czynności zgodnie z polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r.:

41.00.30.0

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

41.00.40.0

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane

z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

43.12.11.0

Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych

43.12.12.0

Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi

43.13.10.0

Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich

43.21.10.1

Roboty związane z wykonywaniem Instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu

43.21.10.2

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych

43.22.11.0

Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno – kanalizacyjnych i odwadniających

43.22.12.0

Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

43.22.20.0

Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych

43.29.11.0

Roboty związane z zakładaniem izolacji

43.29.12.0

Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń

43.29.19.0

Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.31.10.0

Roboty tynkarskie

43.32.10.0

Roboty instalacyjne stolarki budowlanym

43.33.10.0

Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian

43.33.21.0

Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem

43.33.29.0

Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane

43.34.10.0

Roboty malarskie

43.34.20.0

Roboty szklarskie

43.39.11.0

Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych

43.39.19.0

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

43.91.11.0

Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych

43.91.19.0

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich

43.99.10.0

Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

43.99.20.0

Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań

43.99.30.0

Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali

43.99.40.0

Roboty betoniarskie

43.99.50.0

Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych

43.99.60.0

Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia

43.99.70.0

Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych

43.99.90.0

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wykonywanie przez Wnioskodawcę robót budowlanych związanych ze wznoszeniem obiektów budowlanych mieszkalnych i niemieszkalnych nie powoduje wyłączenia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do podatników osiągających całości lub w części przychodu z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ww. ustawy. Zgodnie z treścią załącznika nr 2 do powyżej przytoczonej ustawy. Możliwość opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wyłącza się między innymi uzyskanie przychodów ze świadczenia następujących usług.

 • usługi objęte grupowaniem „budynki mieszkalne” (PKWiU 41.00.10.0)
 • usługi objęte grupowaniem „budynki niemieszkalne” (PKWiU 41.00.20.0).

Nie do końca jest jasne, co należy rozumieć pod tym wyłączeniem. Nie są to roboty budowlane związane z powyższymi budynkami. Zdaniem Wnioskodawcy roboty te objęte są grupowaniem PKWiU 41.00.30.0 „roboty związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych” (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków) oraz grupowaniem PKWiU 41.00.40.0 „roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych” (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków”. W grupowaniu PKWiU 41.00.10.0 oraz PKWiU 41.00.20.0 sklasyfikowane są towary (budynki) a nie usługi. Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują pojęć „usługi budowlane czy roboty budowlane” zgodnie z polską klasyfikacją wyrobów i usług (PKWiU) roboty budowlane zawarte są w sekcji F dziale 41,42,43 tej klasyfikacji. Dział ten obejmuje prace polegające na wznoszeniu nowych budynków mieszkalnych i niemieszalnych oraz budowli. Począwszy od przygotowania terenu przez zróżnicowany zakres robót ziemnych, fundamentalnych (stan zerowy). Wykonywanie elementów nośnych, przegród budowlanych. Układanie i pokrywanie dachów (stan surowy) do robót montażowych instalacyjnych i wykończeniowych. W dziale tym mieszczą się również prace związane z przebudową, rozbudową, nadbudową, modernizacją, rozbiórką, odbudową, remontem i konserwacją już istniejących budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli. Prace związane z inżynierią lądową i wodną, a także montaż i wznoszenie budynków, i budowli z prefabrykatów, montaż i wznoszenie konstrukcji stalowych.

Reasumując, należy uznać, że przychody ze świadczenia usług polegających na wznoszeniu budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, robotach budowlanych, wykończeniowych powinny być sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 41.00.30.0 „roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych” oraz w grupowaniu PKWiU 41.00.40.0 „roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych” (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków) a przychody te nie są zaś wyłączone z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Mając zatem na uwadze, opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa podatkowego uznać należy, iż wykonując usługi budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych mam nadał prawo do opodatkowania przychodów uzyskanych z ww. działalności w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późń. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy – podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują pojęć usługi budowlane czy roboty budowlane. Dlatego zasadne jest powołanie się na przepis art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).

Zgodnie z powołanym przepisem przez:

 • roboty budowlane – należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (art. 3 pkt 7),
 • obiekt budowlany – należy rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury (art. 3 pkt 1),
 • budowlę – należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową (art. 3 pkt 3).

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Zauważyć przy tym należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody ze świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. Załącznik nr 2 do ustawy stanowi „Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług”.

W ww. „Wykazie usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług” pod poz. nr 2 zostały wymienione usługi o symbolu PKWiU 41.00.10.0 o nazwie - Usługi objęte grupowaniem „Budynki mieszkalne”, a w poz. nr 3, pod symbolem PKWiU 41.00.20.0 widnieją - Usługi objęte grupowaniem „Budynki niemieszkalne”.

Natomiast Wnioskodawca we wniosku wskazał, że świadczy usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU m.in.:

 • 41.00.30.0 – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków) oraz
 • 41.00.40.0 – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków).

W załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, świadczenie usług oznaczonych symbolami PKWiU 41.00.30.0 i 41.00.40.0 nie zostało wymienione, wobec czego świadczone przez Wnioskodawcę usługi nie zostały wyłączone z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Reasumując, mając na uwadze powołane przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, że przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z pozarolniczej działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług budowlano – remontowo – wykończeniowych związanych ze wznoszeniem obiektów budowlanych mieszkalnych i niemieszkalnych nie powoduje wyłączenia z opodatkowania w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
ILPB1/4511-1-1639/15-4/KF | Interpretacja indywidualna

usługi budowlane
ITPP1/4512-1100/15/AJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.