ILPB1/4511-1-7/16-2/KS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy wykonywanie przez Wnioskodawcę robót budowlanych związanych ze wznoszeniem obiektów budowlanych mieszkalnych i niemieszkalnych nie powoduje wyłączenia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 15 grudnia 2015 r. (data wpływu 4 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Od 01-09-2009 roku Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług budowlano – remontowo – wykończeniowych, poza granicami kraju, głównie w Norwegii. Działalność ta opodatkowana jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych. Uzyskane przychody w żadnym roku podatkowym nie przekroczyły kwoty 150.000,00 Euro. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług w Polsce oraz w Norwegii. W maju 2015 r. Wnioskodawca podpisał umowę o świadczenie usług w związku ze wznoszeniem budynku dla klienta.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca wykonuje następujące czynności zgodnie z polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r.:

41.00.30.0

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

41.00.40.0

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane

z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

43.12.11.0

Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych

43.12.12.0

Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi

43.13.10.0

Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich

43.21.10.1

Roboty związane z wykonywaniem Instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu

43.21.10.2

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych

43.22.11.0

Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno – kanalizacyjnych i odwadniających

43.22.12.0

Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

43.22.20.0

Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych

43.29.11.0

Roboty związane z zakładaniem izolacji

43.29.12.0

Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń

43.29.19.0

Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.31.10.0

Roboty tynkarskie

43.32.10.0

Roboty instalacyjne stolarki budowlanym

43.33.10.0

Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian

43.33.21.0

Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem

43.33.29.0

Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane

43.34.10.0

Roboty malarskie

43.34.20.0

Roboty szklarskie

43.39.11.0

Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych

43.39.19.0

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

43.91.11.0

Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych

43.91.19.0

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich

43.99.10.0

Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

43.99.20.0

Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań

43.99.30.0

Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali

43.99.40.0

Roboty betoniarskie

43.99.50.0

Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych

43.99.60.0

Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia

43.99.70.0

Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych

43.99.90.0

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wykonywanie przez Wnioskodawcę robót budowlanych związanych ze wznoszeniem obiektów budowlanych mieszkalnych i niemieszkalnych nie powoduje wyłączenia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do podatników osiągających całości lub w części przychodu z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ww. ustawy. Zgodnie z treścią załącznika nr 2 do powyżej przytoczonej ustawy. Możliwość opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wyłącza się między innymi uzyskanie przychodów ze świadczenia następujących usług.

  • usługi objęte grupowaniem „budynki mieszkalne” (PKWiU 41.00.10.0)
  • usługi objęte grupowaniem „budynki niemieszkalne” (PKWiU 41.00.20.0).

Nie do końca jest jasne, co należy rozumieć pod tym wyłączeniem. Nie są to roboty budowlane związane z powyższymi budynkami. Zdaniem Wnioskodawcy roboty te objęte są grupowaniem PKWiU 41.00.30.0 „roboty związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych” (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków) oraz grupowaniem PKWiU 41.00.40.0 „roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych” (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków”. W grupowaniu PKWiU 41.00.10.0 oraz PKWiU 41.00.20.0 sklasyfikowane są towary (budynki) a nie usługi. Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują pojęć „usługi budowlane czy roboty budowlane” zgodnie z polską klasyfikacją wyrobów i usług (PKWiU) roboty budowlane zawarte są w sekcji F dziale 41,42,43 tej klasyfikacji. Dział ten obejmuje prace polegające na wznoszeniu nowych budynków mieszkalnych i niemieszalnych oraz budowli. Począwszy od przygotowania terenu przez zróżnicowany zakres robót ziemnych, fundamentalnych (stan zerowy). Wykonywanie elementów nośnych, przegród budowlanych. Układanie i pokrywanie dachów (stan surowy) do robót montażowych instalacyjnych i wykończeniowych. W dziale tym mieszczą się również prace związane z przebudową, rozbudową, nadbudową, modernizacją, rozbiórką, odbudową, remontem i konserwacją już istniejących budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli. Prace związane z inżynierią lądową i wodną, a także montaż i wznoszenie budynków, i budowli z prefabrykatów, montaż i wznoszenie konstrukcji stalowych.

Reasumując, należy uznać, że przychody ze świadczenia usług polegających na wznoszeniu budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, robotach budowlanych, wykończeniowych powinny być sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 41.00.30.0 „roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych” oraz w grupowaniu PKWiU 41.00.40.0 „roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych” (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków) a przychody te nie są zaś wyłączone z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Mając zatem na uwadze, opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa podatkowego uznać należy, iż wykonując usługi budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych mam nadał prawo do opodatkowania przychodów uzyskanych z ww. działalności w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późń. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

  • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy – podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują pojęć usługi budowlane czy roboty budowlane. Dlatego zasadne jest powołanie się na przepis art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).

Zgodnie z powołanym przepisem przez:

  • roboty budowlane – należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (art. 3 pkt 7),
  • obiekt budowlany – należy rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury (art. 3 pkt 1),
  • budowlę – należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową (art. 3 pkt 3).

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Zauważyć przy tym należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody ze świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. Załącznik nr 2 do ustawy stanowi „Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług”.

W ww. „Wykazie usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług” pod poz. nr 2 zostały wymienione usługi o symbolu PKWiU 41.00.10.0 o nazwie - Usługi objęte grupowaniem „Budynki mieszkalne”, a w poz. nr 3, pod symbolem PKWiU 41.00.20.0 widnieją - Usługi objęte grupowaniem „Budynki niemieszkalne”.

Natomiast Wnioskodawca we wniosku wskazał, że świadczy usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU m.in.:

  • 41.00.30.0 – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków) oraz
  • 41.00.40.0 – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków).

W załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, świadczenie usług oznaczonych symbolami PKWiU 41.00.30.0 i 41.00.40.0 nie zostało wymienione, wobec czego świadczone przez Wnioskodawcę usługi nie zostały wyłączone z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Reasumując, mając na uwadze powołane przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, że przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z pozarolniczej działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług budowlano – remontowo – wykończeniowych związanych ze wznoszeniem obiektów budowlanych mieszkalnych i niemieszkalnych nie powoduje wyłączenia z opodatkowania w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.