ILPB1/4511-1-659/16-4/IM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów.
ILPB1/4511-1-659/16-4/IMinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. nagrody
 3. opodatkowanie
 4. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2016 r. (data wpływu 22 czerwca 2016 r.), uzupełnionym w dniu 12 lipca 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 1 i § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 30 czerwca 2016 r., znak ILPB1/4511-1-659/16-2/IM, na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 5 lipca 2016 r., wniosek uzupełniono w dniu 12 lipca 2016 r. (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 8 lipca 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, pod numerem PKD 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych uczestnicząca w konkursie zorganizowanym przez Partnera „A” SA. Treść regulaminu konkursu przedstawia się następująco:

REGULAMIN KONKURSU DLA AGENTÓW I O(...)

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

Definicje

§ 1
Na potrzeby Regulaminu Konkursu „4-kółka” dla Agentów i O(...), zwanego dalej „Regulaminem”, przyjmuje się następujące znaczenie używanych pojęć:

 1. Agent – agent ubezpieczeniowy „A” SA, będący stroną umowy agencyjnej dla Agenta Partnera albo Agencji Biurowej, zawartej z „A” SA;
 2. Agent Partner – podmiot będący stroną umowy agencyjnej dla Agenta Partnera zawartej z „A” SA;
 3. Agencja Biurowa - podmiot będący stroną umowy agencyjnej dla Agencji Biurowej zawartej z „A” SA;
 4. O(...) – osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne w imieniu Agenta lecz nie będąca Agentem;
 5. Dyrektor ds. Rozbudowy Sieci Oddziałów – dyrektor w Centrali „A” SA, odpowiedzialny za zapewnienie realizacji planów sprzedażowych i efektywności operacyjnej w Oddziałach Grupy „A”;
 6. Kierownik Sieci Partnerskiej (KSP) – pracownik „A” SA, kierownik zarządzający Agentami w Sieci PSG;
 7. Sieć PSG – sieć sprzedaży nadzorowana i zarządzana przez danego Dyrektora Sieci Oddziałów;
 8. Konkurs – konkurs dla Agentów O(...), którego zasady określa Regulamin;
 9. umowa ubezpieczenia nowa: umowa ubezpieczenia określonego rodzaju, zawarta z „A” SA z wykorzystaniem systemu T(...) lub Platformy E(...), po raz pierwszy dla danego przedmiotu ubezpieczenia oraz umowa ubezpieczenia określonego rodzaju, zawarta z „A” SA z wykorzystaniem systemu T(...) lub Platformy E(...), dla tego samego przedmiotu ubezpieczenia, o ile przerwa pomiędzy zakończeniem okresu obowiązywania uprzednio zawartej umowy ubezpieczenia a zawarciem kolejnej umowy ubezpieczenia przekracza trzy miesiące;
 10. umowa ubezpieczenia wznowiona: umowa ubezpieczenia określonego rodzaju, zawarta z „A” SA z wykorzystaniem systemu T(...) lub Platformy E(...), dla tego samego przedmiotu ubezpieczenia, o ile przerwa pomiędzy zakończeniem okresu obowiązywania uprzednio zawartej umowy ubezpieczenia a zawarciem kolejnej umowy ubezpieczenia nie przekracza trzech miesięcy;
 11. umowy konkursowe:
  1. umowy ubezpieczenia nowe i umowy ubezpieczenia wznowione - autocasco (AC) oznaczone w systemie T(...) jako gr. 70 lub HO, a na Platformie E(...) - „Ax” AC jako gr. 401,
  2. umowy ubezpieczania nowe – OC komunikacyjne (OC) oznaczone w systemie T(...) jako gr. 71, a na Platformie E(...) – „Ax” OC jako gr. 403
  - zawarte w okresie od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r., z początkową datą odpowiedzialności przypadającą między dniem 1 kwietnia 2015 r. a dniem 30 czerwca 2015 r.
 12. przypis składki netto – wysokość składki ubezpieczeniowej, skorygowanej o storna z roku bieżącego i lat ubiegłych, przypisanej Agentowi zgodnie z obowiązującymi w „A” SA zasadami ewidencji i raportowania przypisu składki w systemach informatycznych „A” SA, z zawartych przez Agenta umów konkursowych, w których ubezpieczonym, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w „A” SA, jest klient indywidualny albo klient będący małym lub średnim przedsiębiorcą;
 13. PSG – Pion Sieci Grupy;
 14. A” SA – (...) Spółka Akcyjna;
 15. aureat Konkursu – Agent lub O(...), którzy otrzymują nagrodę w Konkursie.

Strona 2 z 4

§ 2

 1. Celem Konkursu jest aktywizacja zawierania umów konkursowych, zwiększenie motywacji Agentów i O(...) do podjęcia dodatkowych działań mających na celu zwiększenie ilości zawieranych umów konkursowych oraz wyróżnienie i nagrodzenie najlepszych Agentów i O(...).
 2. Organizatorem Konkursu jest Dyrektor ds. Rozbudowy Sieci Oddziałów.
 3. Konkurs przeprowadzony będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Konkurs trwa w okresie od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.

Warunki uczestnictwa w Konkursie Agentów i O(...).

§ 3

 1. Agent może zostać uczestnikiem Konkursu, jeżeli:
  1. na dzień 1 kwietnia 2015 r. posiada status Agenta w rozumieniu § 1 pkt 1 oraz
  2. w całym okresie trwania Konkursu nie będzie znajdował się w okresie wypowiedzenia umowy agencyjnej dla Agenta Partnera albo Agencji Biurowej, zawartej z „A” SA, niezależnie od tego, która ze stron tej umowy dokonała wypowiedzenia.
 2. Agent, który w okresie trwania Konkursu zmienił zasady współpracy z „A” SA (np. zmianie uległa umowa agencyjna zawarta z tym Agentem z umowy agencyjnej dla Agenta Partnera albo Agencji Biurowej na umowę agencyjną zarządzaną poza Pionem Sieci Grupy), nie może zostać laureatem Konkursu.
 3. O(...) może zostać uczestnikiem Konkursu, jeżeli w całym okresie trwania Konkursu będzie wpisana do umowy agencyjnej dla Agenta Partnera lub dla Agenta Biurowego jako osoba wykonująca czynności agencyjne odpowiednio w imieniu tego Agenta.

Rozdział 2

Kryteria konkursowe dla Agentów i O(...)

§ 4

 1. Każdemu Agentowi w trakcie trwania Konkursu przyznawane są punkty z tytułu zawarcia przez tego Agenta (w tym podległe mu O(...)) umów konkursowych przy założeniu, że:
  1. z tytułu zawarcia jednej umowy ubezpieczenia nowej OC, o której mowa w § 1 pkt 11 lit. b - 2 pkt;
  2. z tytułu zawarcia jednej umowy ubezpieczenia nowej AC, o której mowa w § 1 pkt 11 lit. a - 3 pkt;
  3. z tytułu zawarcia jednej umowy ubezpieczenia wznowionej AC, o której mowa w § 1 pkt 11 lit. a - 1 pkt.
 2. Suma uzyskanych punktów przez Agenta z umów konkursowych zostanie przeliczona na średnią liczbę punktów, liczoną jako iloraz sumy uzyskanych punktów oraz liczby osób wykonujących czynności agencyjne Agenta.
 3. Osoby wykonujące czynności agencyjne u Agenta to:
  1. O(...), o których mowa w § 3 ust. 3;
  2. Agent (wszyscy reprezentanci Agenta), o którym mowa w § 3 ust. 1 - tj. reprezentanci Agenta zaewidencjonowani w systemie informatycznym „A” SA Centralna Baza Agentów.
 4. Im wyższa średnia liczba punktów ustalona zgodnie z ust. 2, tym wyższe miejsce zajęte w Konkursie.
 5. Jeżeli dwóch lub więcej Agentów zdobędzie identyczną średnią liczbę punktów, o zajętym miejscu decyduje wyższy przypis składki netto.
 6. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor ds. Rozbudowy Sieci Oddziałów ma prawo do:
  1. weryfikacji osiągniętych przez Agentów wyników (w szczególności w przypadku przejęcia, podziału lub reorganizacji Agenta, przejęcia lub podziału portfela po innym Agencie itp.);
  2. weryfikacji i podjęcia stosownych decyzji dotyczących określenia prawidłowej liczby osób wykonujących czynności agencyjne u Agenta.

Rozdział 3

Wyniki konkursu

§ 5

 1. Odpowiedzialnym za przygotowywanie wyników Konkursu jest Biuro Zarządzania Siecią.
  Strona 3 z 4
 2. Wyniki Konkursu będą przesłane przez Biuro Zarządzania Siecią drogą mailową do KSP w terminie do dnia xx sierpnia 20xx r.
 3. Agenci wraz z podległymi O(...) zastaną poinformowani o wynikach Konkursu przez KSP w danej Sieci PSG niezwłocznie po otrzymaniu wyników, o których mowa w ust. 2.
 4. Dyrektor ds. Rozbudowy Sieci Oddziałów ma prawo podjęcia decyzji o wykluczeniu Agenta lub O(...) z udziału w Konkursie w przypadku stwierdzenia:
  1. naruszenia przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
  2. naruszenia przepisów wewnętrznych obowiązujących w „A” SA;
  3. nieuregulowanych zobowiązań finansowych przez uczestnika Konkursu wobec „A” SA;
  4. nieprzestrzegania zasad Regulaminu;
  5. nieetycznego lub niezgodnego z ogólnie przyjętymi normami zachowania Agenta lub O(...) wobec „A” SA;
  6. działania Agenta lub O(...) na szkodę „A” SA;
  7. nadużywania zasad Konkursu do osiągnięcia dodatkowych korzyści.
 5. Agenci mają prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczących wyników Konkursu w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia ich przekazania do wiadomości Agentom.
 6. Reklamacje, o których mowa w ust. 5, są zgłaszane do KSP, który niezwłocznie przesyła je do Biura Zarządzania Siecią.
 7. Reklamacje, o których mowa w ust. 5, rozpatrywane są przez Dyrektora ds. Rozbudowy Sieci Oddziałów w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji przez Biuro Zarządzania Siecią.
 8. Dyrektor ds. Rozbudowy Sieci Oddziałów ma prawo podjęcia decyzji o pozbawieniu Agenta lub O(...) prawa do nagrody w przypadku stwierdzenia:
  1. naruszenia przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
  2. naruszenia przepisów wewnętrznych obowiązujących w „A” SA;
  3. nieuregulowania zobowiązań finansowych Agenta wobec „A” SA;
  4. działania Agenta lub O(...) na szkodę „A” SA;
  5. wystąpienia zdarzeń powodujących utratę przez „A” SA zaufania do Agenta lub O(...);
  6. nieetycznego lub niezgodnego z ogólnie przyjętymi normami zachowania Agenta lub O(...) wobec „A” SA;
  7. nieprzestrzegania zasad Regulaminu;
  8. nadużywania zasad Konkursu do osiągnięcia dodatkowych korzyści.
 9. Decyzje Dyrektora ds. Rozbudowy Sieci Oddziałów, o których mowa w ust. 4, 7 i 8, są ostateczne.

Nagrody

§ 6

 1. Laureatom Konkursu - stu Agentom, którzy osiągnęli najwyższą średnią liczbę punktów, wyłonionych na zasadach określonych w § 4, przysługują następujące nagrody pieniężne:
  1. za zajęcie miejsca od 1 do 20 – w wysokości 1.800 (słownie: tysiąc osiemset) PLN brutto;
  2. za zajęcie miejsca od 21 do 40 – w wysokości 1.500 (słownie: tysiąc pięćset) PLN brutto;
  3. za zajęcie miejsca od 41 do 60 – w wysokości 1.300 (słownie: tysiąc trzysta pięćdziesiąt) PLN brutto;
  4. za zajęcie miejsca od 61 do 80 – w wysokości 1.200 (słownie: tysiąc dwieście) PLN brutto;
  5. za zajęcie miejsca od 81 do 100 – w wysokości 900 (słownie: dziewięćset) PLN brutto.
 2. Laureatom Konkursu, o których mowa w ust. 1, równocześnie przysługuje nagroda dla każdej podległej im O(...) będącej uczestnikiem Konkursu:
  1. w przypadku zajęcia przez Agenta miejsca od 1 do 20 – w wysokości 1.200 PLN (słownie: tysiąc dwieście) brutto;
  2. w przypadku zajęcia przez Agenta miejsca od 21 do 40 – w wysokości 1.000 PLN (słownie: tysiąc) brutto;
  3. w przypadku zajęcia przez Agenta miejsca od 41 do 60 – w wysokości 900 PLN słownie: dziewięćset) brutto;
  4. w przypadku zajęcia przez Agenta miejsca od 61 do 80 – w wysokości 800 PLN słownie: osiemset) brutto;
   Strona 4 z 4
  5. w przypadku zajęcia przez Agenta miejsca od 81 do 100 – w wysokości 600 PLN (słownie: sześćset) brutto.
 3. Nagrody pieniężne dla Agentów zostaną przekazane na ich rachunki bankowe w terminie da dnia 30 września 2015 r.
 4. Nagrody pieniężne dla O(...) zostaną przekazane na ich rachunki bankowe do dnia 30 września 2015 r. na podstawie zebranych danych niezbędnych do dokonania przelewów bankowych.
 5. Wartość nagród określonych w ust. 1 podlega opodatkowaniu jako przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. „A” przygotuje pisemną informację o wysokości nagrody i przekaże ją laureatowi Konkursu.
 6. W przypadku nagród określonych w ust. 2. Organizator Konkursu potrąci część nagrody na poczet 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organizator Konkursu przekaże podpisaną informację zawierającą listę osób, spółkę, wartość nagród oraz wartości 18% zryczałtowanego podatku, nr MPK, JBN, Projekt, oraz treść Regulaminu do Centrum Operacji Pracowniczych na adres (...).pl w terminie do dnia xx września 20xx r., celem dokonania płatności podatku.
 7. Agenci, którzy zajęli miejsca od 1 do 10, otrzymają dodatkowo okolicznościowe dyplomy, które zastaną wręczone przez właściwych KSP.

Rozwiązywanie sporów

§ 7

 1. Wszelkie spory wynikające z Regulaminu bądź związane z jego przeprowadzeniem rozstrzygane będą w sposób polubowny.
 2. W przypadku braku porozumienia spór rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby „A” SA.

Rozdział 4

Postanowienia końcowe

Obowiązywanie Regulaminu

§ 8

 1. Regulamin Konkursu obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2015 r.
 2. Dyrektor ds. Rozbudowy Sieci Oddziałów może z ważnych przyczyn zmienić Regulamin, przy czym jego zmiany są dla uczestnika Konkursu wiążące od dnia doręczenia uczestnikowi Konkursu nowej treści Regulaminu.
 3. Zmiany w Regulaminie wprowadza Dyrektor ds. Rozbudowy Sieci Oddziałów w formie pisma. Dyrektor ds. Rozbudowy Sieci Oddziałów zobowiązany jest niezwłocznie przekazać zmieniony Regulamin do Biura Zarządu celem zamieszczenia w Bazie Aktów Wewnętrznych.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, wygrała konkurs w wyniku czego otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 1080 zł po potrąceniu zryczałtowanego podatku dochodowego. Należność wpłynęła na rachunek bankowy. Organizator konkursu jest partnerem dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że opis zdarzenia dotyczy możliwości wystąpienia zdarzenia w przyszłości, a więc hipotetycznego zdarzenia w przyszłości. Wnioskodawca rozważa poszerzenie działalności w tym zakresie. Wnioskodawca analizował możliwość wystąpienia danej sytuacji i powstały wątpliwości, zrodziło się pytanie co w takiej sytuacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

W jaki sposób osoba otrzymująca nagrodę pieniężną w wysokości 1080 zł powinna dokonać rozliczenia podatkowego nagrody. Czy otrzymaną nagrodę pieniężną należy wykazywać w zeznaniu rocznym, bądź doliczyć ją do dochodów z działalności gospodarczej (tak jak informuje regulamin) w wyniku czego nastąpi opodatkowanie na zasadach ogólnych, tj. tak jak opodatkowana jest działalność, jeśli zgodnie z treścią regulaminu został pobrany zryczałtowany podatek dochodowy...

Zdaniem Wnioskodawcy otrzymaną nagrodę należy doliczyć do dochodów z działalności gospodarczej w wyniku czego nastąpi opodatkowanie na zasadach ogólnych, tj. prowadzona działalność, ponieważ organizatorem konkursu jest partner, dla którego osoba prowadząca działalność gospodarczą wykonuje usługi związane z konkursem. Zryczałtowane opodatkowanie nie powinno nastąpić, tzn. organizator konkursu nie powinien pobierać zryczałtowanego podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 10 ust. 1 ww. ustawy zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdzie wymieniono m.in. w:

 • pkt 3 - pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • pkt 9 - inne źródła.

W myśl art. 14 ust. 1 tej ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 – tj. pozarolniczej działalności gospodarczej – uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Dodać należy, że w świetle art. 5a pkt 6 cytowanej ustawy, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Natomiast w myśl art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy, za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17.

Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, że osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie agentów i brokerów ubezpieczeniowych, może w przyszłości otrzymać nagrodę pieniężną w wysokości 1080 zł, z tytułu uczestnictwa w konkursie zorganizowanym przez Partnera „A” SA. Organizator konkursu jest partnerem dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Celem Konkursu jest aktywizacja zawierania umów konkursowych, zwiększenie motywacji Agentów i O(...) do podjęcia dodatkowych działań mających na celu zwiększenie ilości zawieranych umów konkursowych oraz wyróżnienie i nagrodzenie najlepszych Agentów i O(...).

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie zawierają definicji pojęcia konkurs oraz nagroda, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN (http://sjp.pwn.pl/szukaj/nagroda), „konkurs” to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast „nagroda” to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, iż jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Równie ważna jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 - 16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

W myśl art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

Gdy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą uczestniczy w konkursie a otrzymane przez nią nagrody (wygrane) są ściśle powiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą to uzyskane z tego tytułu przychody należy traktować analogicznie, jak każde inne świadczenia otrzymane w naturze bądź w formie pieniężnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Po stronie Wnioskodawcy nastąpi przysporzenie majątkowe w postaci wzrostu ich aktywów, uzyskane dzięki prowadzonej działalności gospodarczej. Stąd też zastosowanie znajduje uregulowanie wyrażone w art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc wartość tych nagród (wygranych) należy traktować jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej określony w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Zatem, w sytuacji, gdy nagroda pieniężna zostanie uzyskana w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą – wówczas nie ma zastosowania zryczałtowana forma opodatkowania. W związku z powyższym nie będzie miał zastosowania przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tak więc podmiot prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą będzie zobowiązany doliczyć wartość otrzymanej nagrody pieniężnej do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i opodatkować wraz z innymi uzyskanymi z pozarolniczej działalności gospodarczej przychodami (dochodami) stosownie do wybranej formy opodatkowania.

Nieprawidłowym będzie odprowadzenie zryczałtowanego podatku dochodowego przez organizatora konkursu bowiem – zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - nie ciąży na Nim obowiązek pobrania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zatem, otrzymaną w przyszłości nagrodę pieniężną Wnioskodawca powinien doliczyć do dochodów z działalności gospodarczej i opodatkować zgodnie z wybraną formą opodatkowania.

Z uwagi na powyższe stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. organ wskazuje, że zgodnie z treścią art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Zatem interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są wyłącznie na wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Zainteresowanym jest każdy, kto złoży wniosek w sprawie indywidualnej, która jego dotyczy. W związku z tym zaznacza się, że interpretacja odnosi się tylko i wyłącznie do Wnioskodawcy i nie ma zastosowania do innych uczestników konkursu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.