ILPB1/4511-1-574/15-2/AA | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz w ramach spółki cywilnej
ILPB1/4511-1-574/15-2/AAinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. oświadczenie o wyborze formy opodatkowania
  3. podatek liniowy
  4. spółka cywilna
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2015 r. (data wpływu 24 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz w ramach spółki cywilnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz w ramach spółki cywilnej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Firma P. jest zgłoszona jako podatnik posiadająca NIP (...) REGON (...) od dnia 24 listopada 2014 r., rozliczający się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych. W dniu 20 stycznia 2015 roku została podpisana umowa o założeniu Spółki Cywilnej, rozpoczynającej działalność od dnia 1 lutego 2015 roku, posiadająca NIP (...) REGON (...), której wspólnikiem jest (...) . W dniu 27 stycznia 2015 r. przed rozpoczęciem działalności Spółki Cywilnej M. złożyła w Urzędzie Skarbowym, oświadczenie o wyborze formy opodatkowania na 2015 rok, wybierając podatek liniowy, z tytułu dochodów osiągniętych w Spółce Cywilnej. Nie zmieniając jednak w CEIDG formy opodatkowania w swojej działalności pod numerem NIP (...).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Jaką zastosować stawkę dla wspólnika M. w rozliczaniu jako podatnik w Spółce Cywilnej 19% podatek liniowy, czy 18% ogólne zasady rozliczeniowe i jaką zastosować stawkę w rozliczeniu prowadzonej działalności gospodarczej indywidualnie P. 19% podatek liniowy, czy 18% ogólne zasady rozliczeniowe...

Zdaniem Wnioskodawcy, zmiana stawki opłaty podatku dochodowego w P. z 18% na 19% podatku dochodowego powinna nastąpić, w wyniku złożenia oświadczenia o wybranym rozliczeniu podatku dochodowego na 19% w Spółce Cywilnej. Rozpoczęcie działalności Spółki Cywilnej nastąpiło od dnia 1 lutego 2015 r. i nie można było dokonać zmiany w przedsiębiorstwie P. do dnia 20 stycznia 2015 r., przez brak istnienia Spółki Cywilnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, źródłem przychodów jest m.in. pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Podatnicy podejmujący działalność gospodarczą wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Treść art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Stosownie do treści art. 30c ust. 1 powołanej ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu (art. 9a ust. 2 ww. ustawy).

Stosownie do art. 9a ust. 4 ww. ustawy, wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Przy czym, w myśl art. 9a ust. 5 powołanej ustawy, jeżeli podatnik:

  1. prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i jest wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną,
  2. jest wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną

- wybór sposobu opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wszystkich form prowadzenia tej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy.

Zatem w przypadku, gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i jest wspólnikiem spółki lub spółek niemających osobowości prawnej, to zgodnie z art. 9a ust. 5 pkt 1 ww. ustawy, wybór sposobu opodatkowania dotyczy wszystkich form prowadzenia tej działalności, w stosunku do których mają zastosowanie przepisy ww. ustawy.

Zastosowanie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza opodatkowanie według skali podatkowej lub podatkiem liniowym. Zatem jeżeli podatnik prowadzi działalność samodzielnie i w formie spółki niemającej osobowości prawnej (należy do niej m.in. spółka cywilna), to przychód z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie nie może być opodatkowany według skali podatkowej, a z działalności prowadzonej w formie spółki – podatkiem liniowym, i odwrotnie.

Wskazać jednocześnie należy, że wyboru formy opodatkowania co do zasady dokonuje się za dany rok podatkowy, i bez znaczenia pozostaje fakt, iż Wnioskodawca w danym roku podatkowym nie osiągnął dochodów ze źródła jakim jest działalność gospodarcza.

I tak, zgodnie z art. 45 ust. 1 ww. ustawy został określony obowiązek składania zeznań o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu, zgodnie z którym podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 1aa, 7 i 8.

Z kolei ogólną definicję roku podatkowego zawiera natomiast art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613), który stanowi, że rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba, że ustawa podatkowa stanowi inaczej.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie zawiera odrębnych regulacji co do określenia roku podatkowego, zatem stosownie do art. 11 Ordynacji podatkowej, rokiem podatkowym w podatku dochodowym od osób fizycznych, jest rok kalendarzowy.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca od 24 listopada 2014 r. prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Natomiast 20 stycznia 2015 r. została podpisana umowa o założeniu spółki cywilnej, rozpoczynającej działalność od 1 lutego 2015 r., której Wnioskodawca jest wspólnikiem. W dniu 27 stycznia 2015 r. przed rozpoczęciem działalności spółki cywilnej Wnioskodawca złożył w urzędzie skarbowym, oświadczenie o wyborze formy opodatkowania na 2015 rok, wybierając podatek liniowy, z tytułu dochodów osiągniętych w spółce cywilnej.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że w związku z tym, iż Wnioskodawca, który jest od lutego 2015 r. wspólnikiem spółki cywilnej, nie złożył stosownego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania dochodów za 2015 r. tzw. podatkiem liniowym (19%), to co do zasady, Wnioskodawca nie nabył prawa do opodatkowania dochodów uzyskanych za 2015 r. tymże podatkiem.

Obowiązującą formą opodatkowania w roku 2015 są zatem zasady ogólne, z których Wnioskodawca - jako osoba kontynuująca działalność gospodarczą w 2015 r. - nie zrezygnował składając do 20 stycznia 2015 r. zawiadomienia w formie pisemnej o rezygnacji z dotychczasowej, obowiązującej formy opodatkowania. Nie złożył również w powyższym terminie pisemnego wniosku dotyczącego sposobu opodatkowania w roku 2015 dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie można również brać pod uwagę, że Wnioskodawca 27 stycznia 2015 r. przed rozpoczęciem działalności spółki cywilnej złożył w urzędzie skarbowym, oświadczenie o wyborze formy opodatkowania na 2015 rok, wybierając podatek liniowy z tytułu dochodów osiągniętych w spółce cywilnej, gdyż Wnioskodawcy nie można traktować jako rozpoczynającego w 2015 r. działalność gospodarczą (od 2014 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą), a zatem złożone oświadczenie zostało złożone po upływie terminu określonego w art. 9a ust. 2 ww. ustawy.

Reasumując, biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że dochody uzyskane w 2015 r. zarówno z jednoosobowej pozarolniczej działalności gospodarczej jak i spółki cywilnej nie mogą zostać opodatkowane wg zasad określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na niespełnienie warunku, jakim jest złożenie stosownego oświadczenia w ustawowo określonym terminie o wyborze opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym - 19%.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
IPPB1/4511-920/15-2/EC | Interpretacja indywidualna

oświadczenie o wyborze formy opodatkowania
ITPB1/415-778a/13/WM | Interpretacja indywidualna

podatek liniowy
IBPBI/1/4511-263/15/BK | Interpretacja indywidualna

spółka cywilna
ILPB1/4511-1-311/15-2/AMN | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.