ILPB1/4511-1-247/15-2/AG | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie określenia źródła przychodów.
ILPB1/4511-1-247/15-2/AGinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. klasyfikacje
 3. licencja
 4. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 3 lutego 2015 r. (data wpływu 18 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia źródła przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia źródła przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą (dalej: jako jdg). Posiada nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. Ponadto, Wnioskodawca wraz z małżonką są jedynymi wspólnikami w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka), z siedzibą na terytorium Polski posiadającej tu nieograniczony obowiązek podatkowy.

Jako osoba fizyczna prowadząca jdg, Wnioskodawca wytworzył znak towarowy i obecnie zajmuje się jego zarządzaniem oraz promocją. Wkrótce Zainteresowany podejmie też stosowne kroki celem jego rejestracji w odpowiednim urzędzie.

Działalność Wnioskodawcy – jdg – skupia się w szczególności na udzielaniu odpłatnej licencji do korzystania z wytworzonego znaku towarowego na rzecz Spółki.

W przyszłości Zainteresowany zamierza rozszerzyć zakres działalności o działania marketingowe, związane z promocją i reklamą.

Prowadzona przez Wnioskodawcę jdg jest działalnością zarobkową, nastawioną na osiąganie zysków oraz jest prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły.

W przyszłości Zainteresowany wraz z małżonką planują założyć spółkę cywilną lub spółkę jawną (ewentualnie, spółka ta powstanie w wyniku wniesienia przez Wnioskodawcę w drodze aportu prowadzonej jdg – w tym także wytworzonego znaku towarowego). Nowopowstała spółka cywilna lub spółka jawna miałaby prowadzić działalność polegającą w szczególności na promocji zarządzaniu oraz udzielaniu licencji na korzystanie z wytworzonego w ramach jdg znaku towarowego na rzecz Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Do jakiego źródła przychodu Wnioskodawca powinien zakwalifikować osiągane w ramach prowadzonej jdg przychody z tytułu udzielonej na rzecz Spółki licencji na korzystanie ze znaku towarowego...
 2. Do jakiego źródła przychodu Wnioskodawca powinien zakwalifikować osiągane przychody z tytułu udzielania licencji na korzystanie ze znaku towarowego na rzecz Spółki, które będą mu przypisywane, a wynikać będą z prowadzonej przez spółkę cywilną lub jawną działalności gospodarczej...

Zdaniem Wnioskodawcy, zarówno w przypadku pytania nr 1 jak i pytania nr 2 przychody osiągane z tytułu udzielania licencji na korzystanie ze znaku towarowego na rzecz Spółki, powinny zostać zakwalifikowane przez Wnioskodawcę jako przychody osiągane z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Pozarolnicza działalność gospodarcza została zdefiniowana w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako: uPIT) jako działalność zarobkowa:

 1. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

– prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 uPIT.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 uPIT za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 tejże ustawy, uważa się kwoty należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Do przychodów z działalności gospodarczej należy zakwalifikować wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością z wyjątkiem tych wymienionych w art. 14 ust. 3 uPIT.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że przedmiotem prowadzonej przez Zainteresowanego jdg jest obecnie udzielanie licencji na korzystnie ze znaku towarowego, a transakcje dokonywane przez Wnioskodawcę (udzielanie licencji) podejmowane będą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W konsekwencji, zdaniem Zainteresowanego, osiągane przychody z udzielonej licencji powinny zostać zakwalifikowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przekonaniu Wnioskodawcy, tak osiągnięty przychód podlega łącznemu opodatkowaniu z pozostałymi przychodami uzyskanymi w ramach wykonywanej działalności gospodarczej.

Dodatkowo Zainteresowany argumentuje, że wykonywana przeze niego jdg spełnia przesłanki z art. 5a pkt 6 uPIT, tzn. jest wykonywana m.in. w sposób zorganizowany i ciągły. Udzielanie licencji do znaku towarowego jest przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem opisane w stanie faktycznym działania będą podejmowane w wykonywaniu działalności gospodarczej. W konsekwencji, przychód uzyskany w związku z udzieleniem odpłatnej licencji na znak towarowy, będzie stanowił przychód z działalności gospodarczej.

Ponadto, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1 uPIT, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 uPIT (art. 5b ust. 2 uPIT). Wynika to z faktu, że osiągane przez wspólnika przychody są konsekwencją uczestnictwa w spółce niebędącej osobą prawną.

Reasumując, prowadzenie działalności gospodarczej, czy to w formie jednoosobowej, czy też w formie spółki osobowej bądź spółki cywilnej, w celu prowadzenia działalności w zakresie m.in. udzielania licencji do znaku handlowego, stanowi przejaw działalności prowadzonej w sposób profesjonalny, zarobkowy, zorganizowany i ciągły. Należy zatem stwierdzić, że udzielanie licencji do znaku towarowego, w stanie faktycznym przedstawionym przez Wnioskodawcę, jest przedmiotem działalności gospodarczej, a przychody osiągane z tego tytułu należy kwalifikować jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odrębnymi źródłami przychodów są m.in.:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3),
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c; (pkt 7).

Jak wynika z treści art. 5a pkt 6 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zatem, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki niemającej osobowości prawnej, podatnikiem podatku dochodowego nie jest spółka, lecz jej wspólnicy.

Zgodnie natomiast z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont, przy czym u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wskazano, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, a działalność ta skupia się w szczególności na udzielaniu odpłatnej licencji do korzystania z wytworzonego znaku towarowego na rzecz Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynymi wspólnikami są Wnioskodawca i jego małżonka.

W przyszłości Zainteresowany wraz z małżonką planują założyć spółkę cywilną lub spółkę jawną. Nowopowstała spółka cywilna lub spółka jawna miałaby prowadzić działalność polegającą w szczególności na promocji zarządzaniu oraz udzielaniu licencji na korzystanie z wytworzonego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy znaku towarowego na rzecz Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wkrótce Zainteresowany podejmie stosowne kroki celem rejestracji znaku towarowego w odpowiednim urzędzie.

Wnioskodawca jest zdania, że zarówno w przypadku jednoosobowej działalności Wnioskodawcy, jak i działalności prowadzonej w formie spółki osobowej, przychody osiągane z tytułu udzielania licencji na korzystanie ze znaku towarowego na rzecz Spółki, powinny zostać zakwalifikowane przez Wnioskodawcę jako przychody osiągane z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Tut. Organ zgadza się z takim stanowiskiem. Stwierdzić bowiem należy, że w przypadku prowadzenia działalności gospodarczych, w zakresie i w sposób przedstawiony we wniosku, uzyskany w ich ramach przychód z tytułu udzielania licencji na korzystanie ze znaku towarowego będzie stanowić przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze informacje przedstawione we wniosku oraz powołane przepisy uznać należy, że Wnioskodawca powinien zakwalifikować osiągane w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej przychody z tytułu udzielonej na rzecz Spółki licencji na korzystanie ze znaku towarowego do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Również przychody osiągane z tytułu udzielania licencji na korzystanie ze znaku towarowego na rzecz Spółki, które będą przypisywane Wnioskodawcy (art. 8 ust. 1 ww. ustawy), a wynikać będą z prowadzonej przez spółkę cywilną lub jawną działalności gospodarczej Wnioskodawca winien zakwalifikować do ww. źródła przychodów – pozarolniczej działalności gospodarczej, o jakim mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.