ILPB1/4511-1-24/16-5/AK | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
ILPB1/4511-1-24/16-5/AKinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. działalność wykonywana osobiście
 3. obowiązek płatnika
 4. sport
 5. umowa zlecenia
 6. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2016 r. (data wpływu 14 stycznia 2016 r.), uzupełnionym w dniu 13 kwietnia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie:

 • źródła przychodów,
 • obowiązków płatnika.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14f § 1 i § 2 oraz art. 144 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 29 marca 2016 r. nr ILPB1/4511-1-24/16-2/AK Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie wysłano w dniu 29 marca 2016 r., skutecznie doręczono w dniu 1 kwietnia 2016 r., natomiast w dniu 13 kwietnia 2016 r. do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie, w której Wnioskodawca uzupełnił wniosek (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 8 kwietnia 2016 r.).

Ponadto w dniu 7 kwietnia 2016 r. Wnioskodawca uiścił brakującą opłatę od wniosku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (klub sportowy) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawiera kontrakty o profesjonalne uprawianie piłki nożnej z zawodnikami trudniącymi się zawodowo grą w piłkę nożną, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu (art. 734 Kodeksu cywilnego). Na podstawie tych umów Wnioskodawca dokonuje zgłoszenia zawodników do ZUS oraz wykonuje obowiązki płatnika (oblicza, pobiera od podatników podatek oraz wpłaca go w wymaganym terminie organowi podatkowemu). Przychody zawodników z tytułu tych umów zlecenia (kontraktów) są traktowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście (zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; dalej: UPDOF). Dotychczas zawodnicy nie prowadzili działalności gospodarczej.

Obecnie, niektórzy zawodnicy planują rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek, która obejmować będzie głównie świadczenie profesjonalnych usług sportowych. W takich przypadkach kontrakty (umowy zlecenia) będą zawierane przez Wnioskodawcę z zawodnikami w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Działalność zawodników charakteryzuje się: stricte zarobkowym charakterem świadczenia usługi sportowej, ciągłością wykonywania i zawodowym charakterem usługi sportowej, prowadzeniem jej we własnym imieniu i w sposób zorganizowany, w tym powodujący konieczność ponoszenia kosztów przez zawodnika, celem utrzymania odpowiedniej formy (a więc gotowości do świadczenia usługi sportowej możliwie najwyższej jakości). Działalność profesjonalnego sportowca związana jest też z ryzykiem finansowym – jego wynagrodzenie jest uzależnione między innymi od efektywności świadczonej usługi, a takie z ryzykiem utraty zdrowia w wyniku świadczenia usługi.

Zawodnik świadczy usługi w sposób indywidualny, zależny od własnych ocen, podporządkowany jedynie ogólnej koncepcji drużyny, jednak bez bezpośredniego kierownictwa ze strony zleceniodawcy. W ramach świadczenia usługi zawodnik może ponosić odpowiedzialność wobec osób trzecich z wyłączeniem zleceniodawcy, w tym między innymi odpowiedzialność wobec podmiotów zarządzających rozgrywkami, np. Związku (...). Zgodnie bowiem z art. 2 Statutu (...): „Odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym ponoszą członkowie Związku (...), zawodnicy, trenerzy, instruktorzy, sędziowie piłkarscy, członkowie sztabu medycznego, pośrednicy transakcyjni, obserwatorzy, delegaci oraz działacze piłkarscy”.

Wnioskodawca, po złożeniu przez zawodników oświadczenia, że wykonywane usługi wchodzą w zakres prowadzonej przez nich działalności gospodarczej na podstawie art. 41 ust. 2 UPDOF, zamierza rozpoznawać przychód zawodników (podatników) z tytułu uprawiania sportu na podstawie zawartych z Wnioskodawcą kontraktów, jako przychód uzyskiwany przez nich z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 UPDOF). Wskutek powyższego, Wnioskodawca nie będzie wykonywać obowiązków płatnika (obliczania i pobierania podatku od zawartych umów), albowiem obowiązki podatkowe wynikające z zawartych umów wykonywać będą samodzielnie podatnicy prowadzący działalność gospodarczą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych.
 1. Czy przychód uzyskiwany przez zawodników, na podstawie kontraktów (umów zlecenia) zawartych z Wnioskodawcą na profesjonalne uprawianie piłki nożnej, może zostać zaliczony do przychodów uzyskanych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 UPDOF), mając na uwadze, że zawodnicy prowadzą działalność gospodarczą polegającą na profesjonalnym świadczeniu usług sportowych...
 2. Czy Wnioskodawca nie jest obowiązany do wykonywania obowiązków płatnika (obliczania, pobierania od podatników zaliczki na podatek dochodowy oraz wpłacania go w wymaganym terminie do urzędu skarbowego) w przypadku, gdy strony zawartych z Wnioskodawcą kontraktów (zawodnicy) rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej, w ramach której będą zawodowo świadczyć usługi sportowe oraz dodatkowo złożą oświadczenie, o którym mowa w art. 41 ust. 2 UPDOF...

Tut. Organ informuje, że niniejsza interpretacja dotyczy tylko kwestii będącej przedmiotem zapytania oznaczonego numerem 2, tj. obowiązków płatnika.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie on zobowiązany do obliczania i pobierania od zawodników, świadczących na jego rzecz usługi sportowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłacania jej we właściwym terminie do organu podatkowego. Obowiązki w tym zakresie spoczywać będą na zawodnikach, jako przedsiębiorcach prowadzących działalność gospodarczą.

Z treści art. 13 pkt 8 UPDOF wynika jednoznacznie, że ustawodawca dopuszcza możliwość zaliczenia przychodów uzyskanych na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło do przychodów z działalności gospodarczej, jeżeli są uzyskiwane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Nadto art. 41 ust. 2 UPDOF statuuje zasadę, iż nie są obowiązani do poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i pkt 8 jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej. Wnioskodawca wskazuje również, że potwierdzeniem prawidłowości prezentowanego przez niego stanowiska jest także stanowisko wynikające z interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 27 maja 2014 r. Znak: DD2/033/30/KBF/14/RD-47426.

Mając na uwadze powyższe twierdzenia, w zestawieniu ze stanowiskiem Wnioskodawcy wyrażonym odnośnie pytania 1, w ocenie Wnioskodawcy, przychód z tytułu świadczenia usługi sportowej może być uznany za przychód z działalności gospodarczej, gdy zawodnicy:

 1. prowadzący działalność gospodarczą będą zawierać z Wnioskodawcą kontrakty na profesjonalne uprawianie piłki nożnej (umowy zlecenia) w ramach prowadzonej przez zawodników działalności gospodarczej, oraz
 2. złożą Wnioskodawcy oświadczenie, o którym mowa w art. 41 ust. 2 UPDOF.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychody są:

 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zgodnie z art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zatem – co do zasady - nie są przychodami z działalności gospodarczej takie przychody, które zostały zaliczone przez ustawodawcę do pozostałych źródeł przychodów znajdujących się w katalogu źródeł przychodów (art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ww. ustawy), tj. m.in. do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Ustawodawca wyraźnie bowiem rozróżnił w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródła przychodu, m.in. działalność wykonywaną osobiście oraz pozarolniczą działalność gospodarczą; dokonany podział ma charakter rozłączny.

W myśl art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Stosownie do art. 41 ust. 2 cyt. ustawy, płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od należności z tytułów, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i pkt 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (klub sportowy) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawiera kontrakty o profesjonalne uprawianie piłki nożnej z zawodnikami trudniącymi się zawodowo grą w piłkę nożną, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu (art. 734 Kodeksu cywilnego). Na podstawie tych umów Wnioskodawca dokonuje zgłoszenia zawodników do ZUS oraz wykonuje obowiązki płatnika, tj. oblicza i pobiera od podatników podatek oraz wpłaca go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Ponadto niektórzy zawodnicy planują rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek, która obejmować będzie głównie świadczenie profesjonalnych usług sportowych. W takich przypadkach kontrakty (umowy zlecenia) będą zawierane przez Wnioskodawcę z zawodnikami w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Wnioskodawca, po złożeniu przez zawodników oświadczenia, że wykonywane usługi wchodzą w zakres prowadzonej przez nich działalności gospodarczej na podstawie art. 41 ust. 2 UPDOF, zamierza rozpoznawać przychód zawodników (podatników) z tytułu uprawiania sportu na podstawie zawartych z Wnioskodawcą kontraktów, jako przychód uzyskiwany przez nich z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 UPDOF).

Mając zatem na uwadze informacje przestawione we wniosku oraz przytoczone powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że w przypadku gdy zawodnicy świadczący profesjonalne usługi sportowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej złożą oświadczenie, że wykonywane przez nich usługi wchodzą w zakres działalności gospodarczej to Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do poboru zaliczek na podatek dochodowy.

Zatem Wnioskodawca nie będzie obowiązany do wykonywania obowiązków płatnika (obliczania, pobierania od podatników zaliczki na podatek dochodowy oraz wpłacania go w wymaganym terminie do urzędu skarbowego) w przypadku, gdy strony zawartych z Wnioskodawcą kontraktów (zawodnicy) rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej, w ramach której będą zawodowo świadczyć usługi sportowe oraz dodatkowo złożą oświadczenie, o którym mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie tut. Organ informuje, że wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie źródła przychodów został rozstrzygnięty w dniu 22 kwietnia 2016 r. postanowieniem nr ILPB1/4511-1-24/16-4/AK.

Ponadto wniosek w części dotyczącej podatku towarów i usług został rozstrzygnięty odrębnym pismem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.