ILPB1/4511-1-166/15-2/AP | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
ILPB1/4511-1-166/15-2/APinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. działalność wykonywana osobiście
 3. konkursy
 4. nagrody
 5. pracownik
 6. płatnik
 7. zlecenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2015 r. (data wpływu 6 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której świadczy m.in. usługi leasingu. W celu osiągania jak najlepszych wyników sprzedażowych Wnioskodawca:

 1. zatrudnia pracowników etatowych (w oparciu o umowy o pracę),
 2. współpracuje z:
  1. osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, działającymi na jego rzecz w oparciu o umowę cywilnoprawną (zlecenie),
  2. osobami fizycznymi będącymi przedsiębiorcami (w rozumieniu ustawy o swobodzie dzielności gospodarczej), prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą.

Wnioskodawca organizuje konkursy motywacyjne skierowane równocześnie do wszystkich wymienionych powyżej grup osób. Głównym celem konkursów będzie uzyskanie jak najlepszych wyników sprzedażowych (liczonych np. ilością zawartych umów, pozyskanych nowych klientów itp.). Regulaminy konkursów będą zawierały m.in. takie elementy, jak: czas trwania konkursu, ilość i rodzaj nagród oraz zasady uczestnictwa w konkursie, jak również zasady wyłaniania zwycięzców. W konkursie zostaną wyznaczone osoby, które z ramienia organizatora - Wnioskodawcy, czuwać będą nad jego prawidłowym przebiegiem oraz których zadaniem będzie rozliczenie / rozstrzygnięcie konkursu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wartość wygranych będzie u wszystkich laureatów powyższych konkursów stanowiła przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym w wysokości 10%...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy uczestnikami konkursu będą:

 1. pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę przez Wnioskodawcę,
 2. osoby fizyczne nieprowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, z którymi Wnioskodawca będzie miał zawartą umowę cywilnoprawną (zlecenie),
 3. osoby fizyczne będące przedsiębiorcami (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą

Wnioskodawca potrącić powinien zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% od wygranej w konkursie, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż z uwagi na fakt, że organizowane przez niego konkursy skierowane będą łącznie do grupy uczestników, którymi oprócz pracowników Spółki będą także współpracownicy niebędący pracownikami Spółki, tj. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej działające w oparciu o umowę cywilnoprawną zawartą z Wnioskodawcą oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, nie można zakwalifikować uzyskanych przez laureatów konkursów nagród do przychodów odpowiednio ze stosunku pracy, czy też działalności wykonywanej osobiście, bowiem możliwość wzięcia udziału w konkursie nie będzie wynikała wyłącznie z łączącego Spółkę z osobami fizycznymi stosunku pracy i umowy cywilnoprawnej.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęcia konkurs oraz nagroda, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN, „konkurs” to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast „nagroda” to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot, będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, iż jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Równie ważna jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

W ocenie Wnioskodawcy konkursy, których celem będzie uzyskanie jak najlepszych wyników sprzedażowych dotyczących usług oferowanych przez Spółkę, spełniają przesłanki pozwalające na uznanie je za konkursy, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji przychód z tytułu nagród uzyskanych przez zwycięzców konkursów skierowanych do pracowników Wnioskodawcy oraz osób współpracujących niebędących pracownikami Spółki, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej działających w oparciu o umowę cywilnoprawną zawartą z Wnioskodawcą oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, będzie podlegał opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Spółka pragnie wskazać, że analogiczny stan faktyczny został przeanalizowany przez Ministra Finansów i potwierdzony interpretacją indywidualną wydaną dla Spółki w dniu 30 października 2012 r. W związku ze zmianą art. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która weszła w życie 1 stycznia 2015 r. (na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw Dz.U.2014.1328) - Spółka ponownie wnosi o potwierdzenie powyżej zaprezentowanego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 1-3 ww. ustawy, źródłami przychodów są m.in.:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta (pkt 1);
 • działalność wykonywana osobiście (pkt 2);
 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3).

W myśl art. 12 ust. 1 ww. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Zgodnie z art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

 1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
 2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

– z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Natomiast art. 14 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 cyt. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca - w celu osiągania najlepszych wyników sprzedażowych - zatrudnia pracowników etatowych (w oparciu o umowę o pracę), współpracuje z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, działającymi na jego rzecz w oparciu o umowę cywilnoprawną (zlecenie) oraz z osobami fizycznymi będącymi przedsiębiorcami (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), prowadzącymi działalność gospodarczą.

Wnioskodawca organizuje przedsięwzięcia określane przez niego jako konkursy motywacyjne skierowane równocześnie do wszystkich wymienionych powyżej grup osób. Głównym celem konkursów będzie uzyskanie jak najlepszych wyników sprzedażowych (liczonych np. ilością zawartych umów, pozyskanych nowych klientów itp.). Regulaminy konkursów będą zawierały takie elementy jak: czas trwania konkursu, ilość i rodzaj nagród oraz zasady uczestnictwa w konkursie, jak również zasady wyłaniania zwycięzców.

W związku z tym Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy wartość wygranych będzie u wszystkich laureatów powyższych konkursów stanowiła przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym w wysokości 10%.

W odniesieniu do powyższej kwestii tut. Organ zauważa, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć konkurs oraz nagroda, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN, konkurs jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast nagroda to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp.

Z definicji tych wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Równie ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Ustosunkowując się do stanowiska Spółki, organ podatkowy stwierdza, że analiza stanu faktycznego wskazuje, że konkursy motywacyjne organizowane przez Spółkę, których celem jest uzyskanie jak najlepszych wyników sprzedażowych (liczonych np. ilością zawartych umów, pozyskanych nowych klientów itp.), noszą cechy programu motywacyjnego, a nie konkursu, pomimo że Spółka określiła to przedsięwzięcie mianem konkursu i pomimo, że ich uczestnikami są zarówno pracownicy Spółki, osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej działające na rzecz Wnioskodawcy w oparciu o umowę cywilnoprawną (zlecenie) oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają legalnej definicji konkursu, co zostało już wskazane powyżej, jednak nie zmienia to faktu, że celem konkursu, w odróżnieniu od działań motywacyjnych, nie jest motywowanie jego uczestnika do efektywniejszej pracy, poprawy jej wyników oraz osiągnięcia określonych zysków przez organizatora konkursu.

Tego rodzaju cele realizowane są w ramach odrębnego przedsięwzięcia, jakim są w szczególności działania motywacyjne. To przedsięwzięcie ukierunkowane jest w głównej mierze na zmobilizowaniu jednostki do poniesienia wysiłku, który wraz z połączeniem jej indywidualnych umiejętności oraz warunkami otoczenia doprowadzi do oczekiwanych efektów, w tym korzyści finansowych zarówno dla uczestnika programu, jak i jego organizatora.

Przedsięwzięcia motywacyjne tworzone przez konkretny podmiot uwzględniają jego specyfikę, tj. kulturę organizacji, personel i środowisko pracy, obowiązujący układ motywatorów wykorzystywanych w celu pobudzania sprzedawców zarówno do pracy, jak i do osiągnięć, szczególnie zaś stosowany układ nagród. Stosowanie odpowiedniego systemu motywacyjnego wymaga znajomości potrzeb i oczekiwań sprzedawców oraz praw rządzących wartością nagród.

Motywowanie, jako element zarządzania, polega na takim wykorzystywaniu mechanizmów motywacji, by zapewniały m.in. zaangażowanie podmiotów zajmujących się dystrybucją towarów (usług) na rzecz sukcesu organizacji. Polega na wpływaniu na postawy i zachowania za pośrednictwem określonych bodźców.

Działania motywacyjne to zaplanowane motywowanie odbiorców programu (np. dystrybutorów, sprzedawców) do zrealizowania założonego celu (np. wzrost sprzedaży danego produktu, usługi), poprzez oferowanie w zamian pożądanych korzyści.

Dlatego też, uzyskiwane przez uczestników organizowanego przez Spółkę przedsięwzięcia nagrody nie stanowią nagrody w konkursie, lecz nagrody związane z osiągnięciem najlepszych rezultatów sprzedaży usług Spółki w zorganizowanej przez Spółkę akcji sprzedażowej, gdzie Spółka w opisie stanu faktycznego sama wskazała, że „Głównym celem konkursów będzie uzyskanie jak najlepszych wyników sprzedażowych”.

Zatem przekazywana nagroda w ramach przedsięwzięcia, określanego przez Spółę mianem konkursu motywacyjnego, którego celem będzie zwiększenie sprzedaży usług Spółki, stanowi dla jej uczestników dodatkową gratyfikację (premię) za dobre wyniki sprzedaży, i zachętę do dalszego jej zwiększania.

Z tych też względów nagrody w tych przedsięwzięciach, których uczestnikami będą zarówno pracownicy Wnioskodawcy, osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej działające na rzecz Wnioskodawcy w oparciu o umowę cywilnoprawną (zlecenie) oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą, nie podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie bowiem z tym przepisem, od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zgodnie natomiast z art. 41 ust. 4 powoływanej ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Tut Organ zauważa, że wartość nagród uzyskiwanych przez pracowników Wnioskodawcy stanowi dla nich przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy bowiem zauważyć, że nagroda jest ściśle związana z pracą wykonywaną w ramach łączącego pracowników z Wnioskodawcą stosunku pracy.

Ponadto, na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

W myśl art. 32 ust. 1 ww. ustawy, zaliczki, o których mowa w art. 31, za miesiące od stycznia do grudnia, z zastrzeżeniem ust. 1a, wynoszą:

 1. za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali - 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;
 2. za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył kwotę, o której mowa w pkt 1 - 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Co więcej, w myśl art. 38 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a.

Zatem wartość nagród uzyskiwanych przez pracowników Wnioskodawcy w ramach przedsięwzięć określanych jako konkursy motywacyjne nie podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Świadczenia te stanowią dla nich przychód ze stosunku pracy, podlegający opodatkowaniu 18% bądź 32% podatkiem dochodowym, a w konsekwencji na Wnioskodawcy ciążą z tego tytułu obowiązki płatnika wynikające z art. 31, 32 i art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W odniesieniu natomiast do zleceniobiorców Wnioskodawcy, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, działających na rzecz Wnioskodawcy na podstawie umowy zlecenia, należy wskazać, że uzyskane przez ww. osoby przychody z tytułu nagród w „konkursach motywacyjnych” należy kwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, zgodnie z art. 13 pkt 8 lit. a) cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Także w tym przypadku nagroda jest ściśle związana z działaniami wykonywanymi w ramach łączącego zleceniobiorców z Wnioskodawcą stosunku cywilnoprawnego – umowy zlecenia.

W tym przypadku należy zacytować art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Oznacza to, że świadczenia wypłacane na podstawie „konkursów motywacyjnych” zleceniobiorcom Wnioskodawcy także nie podlegają 10% zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy podatkowej. Świadczenia te – jako przychody z działalności wykonywanej osobiście – podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej. Natomiast na Wnioskodawcy ciążą z tego tytułu obowiązki płatnika wynikające z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast wartość nagród uzyskiwanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowi dla tych osób przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten podlega opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla tego źródła przychodów, tj. zgodnie z wybraną przez podatnika formą opodatkowania. Tym samym na Spółce nie ciąży obowiązek płatnika wynikający z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podsumowując, wartość wygranych w przedsięwzięciach określanych jako „konkursy motywacyjne” nie będzie stanowiła dla ich laureatów przychodu podlegającego 10% zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

W nawiązaniu do interpretacji indywidualnej, w której odmiennie oceniono analogiczny opis sytuacji, tut. Organ wskazuje na możliwość zmiany interpretacji indywidualnej w trybie art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem, minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo Sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.