ILPB1/4511-1-1542/15-4/IM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów.
ILPB1/4511-1-1542/15-4/IMinterpretacja indywidualna
 1. członek zarządu
 2. działalność gospodarcza
 3. podatek
 4. przychód
 5. usługi doradcze
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 listopada 2015 r. (data wpływu 16 listopada 2015 r.), uzupełnionym w dniu 12 lutego 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 28 stycznia 2016 r., znak ILPB1/4511-1-1542/15-2/IM, na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 3 lutego 2016 r., a w dniu 12 lutego 2016 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 8 lutego 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.
 1. Wnioskodawca, czynny podatnik podatku od towarów usług, jest osobą fizyczną, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (dalej: OF, Wnioskodawca).
 2. Na podstawie uchwał podjętych przez rady nadzorcze spółek:
  • A sp. z. o.o. (dalej: A) oraz,
  • B Sp. z o.o. (dalej: B),
  - (razem jako: Usługobiorcy, Spółki),
  w październiku 2015 roku OF został powołany na stanowiska: członka zarządu w A oraz prezesa zarządu w B.
 3. Za pełnienie funkcji prezesa zarządu B i odpowiednio członka zarządu A, Wnioskodawca będzie otrzymywać wynagrodzenie od Usługobiorców.
 4. OF nie zawarł ani nie zawierał w przeszłości umowy o pracę z żadnym z Usługobiorców.
 5. Niezależnie od faktu powołania na stanowiska prezesa/członka zarządu w Spółkach, OF w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej zawarł z Usługobiorcami dwie odrębne umowy o świadczenie usług doradczych (dalej: Umowy) ze skutkiem od 1 października 2015 roku.
 6. Na podstawie Umowy z A, Wnioskodawca świadczy usługi w następującym zakresie:
  1. opracowywania i uaktualniania strategii oraz modelu biznesowego funkcjonowania spółki w zakresie e-commerce;
  2. monitorowania poziomu sprzedaży spółki realizowanej poprzez witryny internetowe oraz rekomendowania rozwiązań dotyczących zwiększenia jej efektywności;
  3. konsultacji z zakresu kampanii marketingowych i sprzedażowych e-commerce prowadzonych z wykorzystaniem witryn internetowych, w szczególności: (...);
  4. udzielania rekomendacji dotyczących procesu realizacji zamówień składanych przez konsumentów za pośrednictwem witryn internetowych;
  5. doradztwa dotyczącego relacji z konsumentami, w tym w zakresie procesów obsługi klienta, reklamacyjnych, przetwarzania i ochrony danych osobowych, badania satysfakcji klienta.
 7. Z kolei zgodnie z postanowieniami Umowy z B, zakres usług OF jest następujący:
  1. opracowywanie i uaktualnianie strategii oraz modelu biznesowego funkcjonowania spółki w zakresie e-commerce;
  2. analizowanie, opiniowanie oraz przedstawianie spółce pomysłów i rozwiązań dotyczących działalności sprzedażowych witryn internetowych prowadzonych przez spółkę, w szczególności: (...);
  3. monitorowanie trendów rynkowych w e-commerce oraz działalności w zakresie handlu internetowego podmiotów konkurencyjnych;
  4. konsultacje w zakresie kampanii marketingowych i sprzedażowych e-commerce;
  5. udzielanie rekomendacji dotyczących wyboru technologii wspierających działalność e-commerce prowadzoną przez spółkę;
  6. konsultacje w zakresie działalności i rozwoju portali społecznościowych prowadzonych przez spółkę, w szczególności: (...)
  - (dalej usługi z pkt e) i f): Usługi)
 8. Usługi świadczone przez OF na rzecz Spółek mają charakter wyłącznie doradczy. Na podstawie Umów, Wnioskodawca nie ma prawa do podejmowania decyzji dotyczących wykorzystania rezultatu świadczonych Usług. Zakres Usług różni się od czynności wykonywanych przez OF jako prezesa/członka zarządu Spółek.
 9. Umowy zobowiązują OF do aktywnego świadczenia Usług według najlepszej wiedzy, z najwyższą starannością i przy zachowaniu zasad poufności. OF przysługuje prawo do przerwania aktywnego świadczenia Usług i pozostawania w gotowości do ich świadczenia przez łączny okres nieprzekraczający 26 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym.
 10. Usługi mogą być świadczone w siedzibie OF, siedzibie Usługobiorcy lub w każdym innym miejscu ustalonym przez strony Umowy.
 11. OF zobowiązany jest do przedstawiania Usługobiorcom raportów potwierdzających wykonywanie Usług w danym miesiącu kalendarzowym lub załączanie do faktury raportu ze specyfikacją wykonanych Usług. Raporty są doręczane Usługobiorcom do akceptacji wraz z fakturami za wykonane Usługi.
 12. Podczas świadczenia Usług, OF może korzystać z pomocy swoich pracowników lub współpracowników (podwykonawców), za działania których będzie odpowiadać wobec Usługobiorców jak za własne.
 13. OF ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania wobec Spółek oraz osób trzecich w związku ze świadczeniem Usług.
 14. Za Usługi świadczone na rzecz Spółek, OF otrzymuje wynagrodzenie ustalone ryczałtowo za każdy miesiąc oraz dodatkowe roczne honorarium - przyznawane według zasad obowiązujących u danego Usługobiorcy (dalej: Wynagrodzenie).
 15. W celu wykonywania Usług, Spółki udostępniają OF niezbędne pomieszczenia oraz infrastrukturę biurową w zamian za wynagrodzenie.
 16. Umowy z Usługobiorcami są zawarte przez OF na czas nieoznaczony i mogą być wypowiedziane przez każdą ze stron, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że opisane we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z 10 listopada 2015 r. usługi, nie będą świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menadżerskiego lub umów o podobnym charakterze, ale umów o świadczenie usług doradczych.

Przy czym, jak już wskazano we wniosku (pole 70, lit. k) – w stosunku do opisanych usług (usługi doradcze) nie znajdzie zastosowania żadna z przesłanek, o których mowa w art. 5b ust. 1 Ustawy o pdof, a których łączne zaistnienie dyskwalifikowałoby opisane we Wniosku czynności, jako wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu Ustawy o pdof.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy Wynagrodzenie należne OF na podstawie Umów może być kwalifikowane jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu Ustawy o pdof i czy w związku z tym OF będzie przysługiwać prawo do opodatkowania dochodu z tej działalności 19% liniowym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30c ust. 1 updof (dalej: pdof)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

a) Przychody OF uzyskiwane na podstawie Umów ze Zleceniodawcami, stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o pdof. Po złożeniu stosownego zawiadomienia zgodnie z art. 9a ust. 2 Ustawy o pdof, dochód uzyskany z takiej działalności może podlegać opodatkowaniu 19% stawką pdof.

b) Definicja działalności gospodarczej oraz pozarolniczej działalności gospodarczej jest określona w art. 5a pkt 6 Ustawy o pdof. Przepis ten stanowi m.in., że za pozarolniczą działalność gospodarczą uznaje się usługową działalność zarobkową prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych źródeł przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 Ustawy o pdof.

c) Jednakże, zgodnie z art. 5b Ustawy o pdof, czynności nie zostaną uznane za wykonane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli będą łącznie spełnione następujące warunki:

  • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat czynności oraz ich wykonywanie, ponosi zlecający wykonanie czynności,
  • czynności są wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności,
  • wykonujący czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

d) Powyższe oznacza, że przychody, aby były kwalifikowane jako osiągnięte ze źródła, jakim jest działalność gospodarcza, nie mogą być zaliczone m.in. do przychodów ze stosunku pracy (art. 10 ust. 1 pkt 1 Ustawy o pdof) oraz przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 Ustawy o pdof), a ponadto czynności wykonywane w ramach danego stosunku prawnego nie mogą spełnić łącznie wszystkich warunków, o których mowa w art. 5b Ustawy o pdof.

Spełnienie warunków określonych w definicji pozarolniczej działalności gospodarczej

e) Usługi na podstawie Umów będą wykonywane przez OF w ramach jego zarejestrowanej działalności gospodarczej, która będzie miała charakter zarobkowy, tj. będzie ukierunkowana na osiągnięcie zysku. OF będzie wykonywał działalność gospodarczą we własnym imieniu, w sposób:

  • zorganizowany - przy wykorzystaniu zasobów materialnych i niematerialnych oraz,
  • ciągły - Umowy zostaną zawarte na czas nieoznaczony.

f) Czynności OF na podstawie Umów z Usługobiorcami nie powinny więc zostać zakwalifikowane jako stosunek pracy na podstawie Kodeksu Pracy. Wynika to z braku elementu podporządkowania OF (bezpośredniej kontroli wykonywania usług przez OF na podstawie Umów), który jest warunkiem niezbędnym do uznania danego stosunku prawnego za stosunek pracy. Zgodnie ze stanem faktycznym, Umowy zobowiązują OF jedynie do wykonywania czynności w sposób aktywny. Umowy nie wskazują także stałego miejsca wykonywania usług -może być nim siedziba OF, Usługobiorców lub inne miejsce ustalone przez strony.

g) Świadczenie Usług nie stanowi również działalności wykonywanej osobiście, z której przychody są wymienione w art. 13 Ustawy o pdof. Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uznaje się m.in.:

  • przychody uzyskiwane z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli są uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub od osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, jeżeli nie są uzyskiwane na podstawie umów zawieranych w ramach działalności gospodarczej albo nie stanowią przychodów z umów o zarządzanie lub kontraktów menedżerskich (art. 13 pkt 8 Ustawy o pdof);
  • przychody otrzymywane przez osoby należące do składów zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (art. 13 pkt 7 Ustawy o pdof);
  • przychody z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze (z wyjątkiem przychodów określonych w art. 13 pkt 7 Ustawy o pdof), nawet, jeżeli umowy są zawierane w ramach działalności gospodarczej (art. 13 ust. 9 Ustawy o pdof).

h) Umowy nie będą miały charakteru umowy o dzieło lub zlecenia (do Umowy stosuje się jednak odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczącego umowy zlecenia). Ponadto Umowy będą wykonywane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez OF. W związku z powyższym, przychody ze świadczenia Usług nie stanowią przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 8 Ustawy o pdof.

i) Przychody z tytułu świadczenia Usług nie powinny również zostać zakwalifikowane jako przychody z tytułu czynności członków zarządu (na podstawie art. 13 pkt 7 Ustawy o pdof) lub kontrakty o zarządzanie/umowy menedżerskie (art 13 pkt 9 Ustawy o pdof). Przedmiotem Umów są bowiem usługi doradcze, o czym świadczy ich charakter. Ponadto, za czynności zarządcze, OF jako członek zarządu, będzie otrzymywać odrębne wynagrodzenie na podstawie uchwały Rady Nadzorczej danego Usługobiorcy.

Brak spełnienia kryteriów z art. 5b Ustawy o pdof

j) Na podstawie art. 5b Ustawy o pdof, czynności wykonywane przez OF na podstawie Umów nie zostaną uznane za pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu Ustawy o pdof, jeżeli byłyby łącznie spełnione poniższe warunki:

  • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat czynności oraz ich wykonywanie, ponosiłyby wyłącznie Spółki, oraz
  • usługi OF wykonywane byłyby pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez Spółki, oraz
  • OF nie ponosiłby ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Ad i) Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, OF ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorców oraz osób trzecich za rezultat czynności wykonywanych na podstawie Umów. Tym samym pierwsza przesłanka nie jest spełniona, ponieważ odpowiedzialność za rezultat i wykonanie czynności nie ciąży wyłącznie na Usługobiorcach.

Ad ii) Umowy nie są wykonywane pod kierownictwem. Nie ma w nich również zapisów dotyczących podległości służbowej OF wobec Usługobiorców. Miejscem wykonywania czynności w ramach Umów może być siedziba OF, Usługobiorców lub inne miejsce w zależności od bieżących potrzeb. Umowy wskazują, że Usługi powinny być świadczone w sposób aktywny, nie zawierają jednak postanowień co do czasu, np. określonych godzin, w których Usługi mają być wykonywane. W związku z powyższym stwierdzić należy, że druga przesłanka również nie jest spełniona.

Ad iii) OF ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Świadczy o tym m.in. odpowiedzialność OF wobec Usługobiorców i wobec osób trzecich za odpowiednie wykonanie Umów, ryzyko związane ze ściągnięciem należności z tytułu wynagrodzenia, możliwość wypowiedzenia Umów przez Usługobiorców, ryzyko związane z zatrudnianiem pracowników oraz angażowaniem współpracowników, w tym odpowiedzialność za ich czynności jak za własne.

  k) Nie jest zatem spełniona żadna z przesłanek z art. 5b ust. 1 Ustawy o pdof, których łączne wypełnienie dyskwalifikuje czynności wykonywane na podstawie Umowy jako czynności wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu Ustawy o pdof.

l) W konsekwencji należy stwierdzić, że usługi doradcze OF na podstawie Umów można zakwalifikować jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o pdof. Zatem Wynagrodzenie kwalifikowane jako przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu Ustawy o pdof, po obniżeniu o koszty uzyskania przychodu, może podlegać opodatkowaniu 19% pdof (art. 30c Ustawy o pdof), jeżeli są spełnione warunki do zastosowania takiego opodatkowania przewidziane w Ustawie o pdof (art. 9a ust. 1 i 2 Ustawy o pdof).

m) Prawidłowość powyższej kwalifikacji podatkowej potwierdzają interpretacje Ministra Finansów, który przychyla się do stanowiska wnioskodawców, że mają oni prawo do zastosowania 19% liniowej stawki pdof, jeżeli świadczą usługi w ramach działalności gospodarczej oraz usługi te nie stanowią działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu Ustawy o pdof. W stanach faktycznych przedstawianych we wnioskach o interpretację, podatnicy często podkreślają, że oprócz usług doradczych, pełnią funkcję członka zarządu albo zawierają kontrakt menedżerski, na podstawie którego wykonują czynności zarządcze.

Przykładowe interpretacje:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta,
 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 - 9.

Przy czym, w myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Wyłączenie, o którym mowa w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, obejmuje więc m.in. przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy. Przy czym, poszczególne kategorie przychodów z działalności wykonywanej osobiście wymieniono w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 13 pkt 7 powołanej ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Zgodnie z art. 13 pkt 9 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Do przychodów z art. 13 pkt 7 tej ustawy zalicza się otrzymane wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji na podstawie samego tylko aktu ustanowienia. W praktyce wynagrodzenie to dość często jest określane jako wynagrodzenie za udział w posiedzeniach spółki. Natomiast, do przychodów z art. 13 pkt 9 ww. ustawy należy zaliczyć otrzymane wynagrodzenia z tytułu m.in. umów o zarządzanie, gdyż osoby zarządzające spółką na podstawie takiej umowy nie pobierają wynagrodzenia wyłącznie z tytułu pełnionej funkcji, lecz z tytułu tej umowy.

Nadmienić należy, że wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze - przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej - nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby, tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tę osobę. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie, kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką, czy instytucją. Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem - zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko.

Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, że Wnioskodawca na podstawie uchwał podjętych przez rady nadzorcze spółek w październiku 2015 roku został członkiem zarządu w A sp. z o.o. oraz prezesem zarządu w B Sp. z o.o.. Ponadto w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej zawarł dwie odrębne umowy o świadczenie usług doradczych. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółek mają charakter wyłącznie doradczy. Zakres Usług różni się od czynność wykonywanych przez Wnioskodawcę jako prezesa/członka zarządu Spółek. Usługi doradcze nie będą świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menadżerskiego lub umów o podobnym charakterze, lecz umów o świadczenie usług doradczych.

Stwierdzić zatem należy, że usługi doradcze w zakresie opisanym we wniosku można uznać za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc przychody ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc się natomiast do możliwości opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług doradczych tzw. podatkiem liniowym, wskazać należy, że zgodnie z art. 9a ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (...). W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Stosownie do art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Reasumując, wynagrodzenie należne Wnioskodawcy na podstawie Umów może być kwalifikowane jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do opodatkowania dochodu z tej działalności 19% liniowym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tutejszy Organ wskazuje, że wniosek w zakresie podatku od towarów i usług został rozstrzygnięty odrębnym pismem.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.