ILPB1/4511-1-1492/15-2/TW | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów.
ILPB1/4511-1-1492/15-2/TWinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. nieruchomości
 3. sprzedaż
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2015 r. (data wpływu 5 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 29.03.2010 roku Wnioskodawca nabył lokal użytkowy. W akcie notarialnym nabycia napisano, że Wnioskodawca prowadzi własną działalność gospodarczą oraz że Zainteresowany kupuje przedmiotową nieruchomość do majątku osobistego i że przedmiotowa nieruchomość wejdzie w skład prowadzonej przez nią działalności gospodarczej w ramach „A”.

Pomimo oświadczenia Wnioskodawcy wyrażonego w akcie notarialnym Zainteresowany nie wykorzystywał lokalu do działalności gospodarczej, nie wprowadził go do ewidencji środków trwałych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i nie dokonywał odpisów amortyzacyjnych. Przez większość roku 2010 Wnioskodawca miał działalność gospodarczą zawieszoną, a ostatecznie zamknął ją w 2011 roku.

Lokal pomimo deklaracji Wnioskodawcy wyrażonej w akcie notarialnym nigdy nie stał się składnikiem majątku firmy. Od samego początku należał do prywatnego majątku osobistego Wnioskodawcy. Zainteresowany lokal ten wynajmował i osiągał przychody z najmu, które opodatkował na zasadach ogólnych w rubryce najem. Dochody z najmu nie stanowiły przychodów z działalności gospodarczej. Po upływie 5 lat kalendarzowych, czyli w 2016 roku Wnioskodawca zamierza lokal ten sprzedać. Zainteresowany nadmienia ponadto, że jako osoba fizyczna Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym i zdaje sobie sprawę z tego, że przy sprzedaży będzie zmuszony zapłacić podatek VAT. Lokal ten bowiem przy nabyciu od dewelopera miał podatek VAT, który jako osoba fizyczna i czynny płatnik VAT Zainteresowany odliczył. Ponadto Wnioskodawca informuje że lokal ten wprowadził do ewidencji środków trwałych należących do jego osobistego majątku i od przychodów z najmu odejmuje amortyzację.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy sprzedaż w 2016 roku lokalu użytkowego, częściowo zamortyzowanego, nabytego w 2010 roku (na podstawie aktu notarialnego, w którym widnieje oświadczenie właściciela, że przedmiotowa nieruchomość wejdzie w skład prowadzonej działalności gospodarczej), ale niewykorzystywanego w działalności gospodarczej będzie opodatkowana podatkiem dochodowym...
 2. Czy sprzedaż tego lokalu w roku 2016 będzie rodziła konieczność opłaty podatku dochodowego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż lokalu użytkowego po 5 latach kalendarzowych będzie zwolniona z podatku dochodowego. Oświadczenie Wnioskodawcy wyrażone w akcie notarialnym, że przedmiotowy lokal użytkowy wejdzie w skład prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, nie zostało zrealizowane. Pomimo powyższej deklaracji, lokal użytkowy od samego początku należał do majątku prywatnego osobistego Zainteresowanego. Wnioskodawca nie wykorzystywał go nigdy w działalności gospodarczej. W związku z tym po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie Zainteresowany może sprzedać ten lokal bez podatku dochodowego.

W 2016 roku przypada ten czas, w którym sprzedaż przedmiotowego lokalu będzie zwolniona z podatku dochodowego. Gdyby ten lokal był wykorzystywany w działalności gospodarczej i wycofany z niej wówczas uzyskany przychód ze sprzedaży w 2016 roku podlegałby pod obowiązek uiszczenia należnego podatku dochodowego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Fakt, że przy sprzedaży lokalu trzeba będzie zapłacić podatek VAT nie ma tutaj nic wspólnego z podatkiem dochodowym. Konieczność zapłaty podatku VAT wynika z faktu, że został nabyty przez podatnika VAT czynnego i przy jego zakupie podatek VAT naliczony został zwrócony przez Urząd Skarbowy. Do dnia dzisiejszego tj. 30.10.2015 roku Wnioskodawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Przy wynajmie osoby fizyczne rozliczające się na zasadach ogólnych i nieprowadzące działalności gospodarczej mogą prowadzić ewidencję środków trwałych, które należą do ich osobistego prywatnego majątku. Przy wynajmie tych nieruchomości mają prawo pomniejszyć uzyskane przychody o wartość amortyzacji. Nieruchomości stanowiące majątek osobisty prywatny i będące środkami trwałymi można sprzedać po upływie 5 lat kalendarzowych bez konieczności płacenia podatku dochodowego, pomimo że nieruchomości te zostały częściowo zamortyzowane.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wyszczególnienia źródeł przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne ustawodawca dokonał w art. 10 ww. ustawy.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie (nienastępujące w wykonaniu działalności gospodarczej) nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, a tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Odrębnym źródłem przychodów jest, wskazana w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozarolnicza działalność gospodarcza.

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 6 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem, za działalność gospodarczą albo pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W celu zakwalifikowania działań podjętych przez Wnioskodawcę do właściwego źródła przychodu, czyli ustalenia czy planowana sprzedaż będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też stanowić będzie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej należy mieć na uwadze zamiar, okoliczności i cel działań związanych z odpłatnym zbyciem nieruchomości. Skoro – jak wskazano we wniosku – Wnioskodawca:

 • pomimo oświadczenia wyrażonego w akcie notarialnym nie wykorzystywał lokalu użytkowego do działalności gospodarczej,
 • nie wprowadził go do ewidencji środków trwałych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i nie dokonywał w ramach tej działalności odpisów amortyzacyjnych,

to za zasadne jest twierdzenie, że odpłatne zbycie nieruchomości nie będzie związane z działalnością gospodarczą.

Zatem w wyniku sprzedaży przedmiotowego lokalu po stronie Zainteresowanego nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej.

W odniesieniu do kwestii możliwości rozpoznania przychodów ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tut. Organ stwierdza, co następuje.

Z treści wniosku wynika, że Zainteresowany zamierza sprzedać lokal użytkowy, po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie.

W związku z powyższym, mając na uwadze regulacje zawarte w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie sprzedaż lokalu użytkowego nie będzie stanowić przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ pięcioletniego terminu określonego w wyżej powołanym przepisie. Przy czym nie ma znaczenia, że w ramach najmu prywatnego lokal użytkowy był amortyzowany. Dokonywana przez Wnioskodawcę amortyzacja nie wpływa na stosowanie regulacji art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku odpłatnego zbycia lokalu użytkowego po okresie 5 lat od końca roku, w którym został nabyty.

Podsumowując, sprzedaż w 2016 roku lokalu użytkowego, częściowo zamortyzowanego, nabytego w 2010 roku (na podstawie aktu notarialnego, w którym widnieje oświadczenie właściciela, że przedmiotowa nieruchomość wejdzie w skład prowadzonej działalności gospodarczej), ale niewykorzystywanego w działalności gospodarczej, nie będzie opodatkowana podatkiem dochodowym.

Tym samym, sprzedaż tego lokalu w roku 2016 nie będzie rodziła konieczność zapłaty podatku dochodowego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.