ILPB1/4511-1-1443/15-2/TW | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów.
ILPB1/4511-1-1443/15-2/TWinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. nieruchomości
 3. sprzedaż
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2015 r. (data wpływu 20 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Dnia 26.03.2009 r. Wnioskodawca nabył – w drodze darowizny od swoich rodziców prawo własności działek nr 9/7, nr 8 i nr 7/3, niezabudowanych, położonych w . Nastąpiło to w drodze aktu notarialnego zawartego przed Notariuszem w Kancelarii Notarialnej. Z działek tych zostało wyodrębnione 55 m2 – które zbyto. Pozostałe działki – z urzędu otrzymały inną numerację (238, 239 i 240).

Wnioskodawca zamierza zbyć pozostały grunt. Nie wiadomo ile w związku z tym wystąpi transakcji. Ich ilość jest uzależniona bowiem od oferentów, chcących nabyć grunty. Transakcje zbycia mają następować w roku 2016 i latach następnych.

Tut. Organ zauważa, że we wniosku zawarto również następujące informacje precyzujące stan faktyczny zdarzenia przyszłego.

Elementy stanu faktycznego przedstawiają się następująco.

Na darowanych gruntach Wnioskodawca miał rozpocząć produkcję rolną, ewentualnie je wydzierżawić. Nie doszło do tego i grunty te odłogowały przez cały czas ich posiadania. Nie były one też udostępniane innym osobom zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie. Na gruntach tych nie były dokonywane nakłady (w szczególności infrastrukturalne). Nie prowadzono też na nich jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Nie sprzedawano też produktów pochodzących z gruntów (np. siana).

Wnioskodawca nie posiada innych gruntów. Nie prowadzi też żadnej działalności w zakresie obrotu nieruchomościami. Nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej. Zbył on natomiast w roku 2015 55 m2 gruntu – pod budowę transformatora.

Podejmując decyzję o sprzedaży, Wnioskodawca nie będzie aktywnie poszukiwał nabywców. O zamiarze sprzedaży swojej własności informował on będzie w formach niewychodzących poza zwykłe ogłoszenia dotyczące zbycia własności (np. tabliczki na polach, ogłoszenia w biurze obrotu nieruchomościami).

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku rolnego, gdyż grunty będące jego własnością obejmują użytki rolne. W związku z tymi nieruchomościami, nie były pobierane unijne dopłaty do produkcji rolnej.

Plan zagospodarowania przestrzennego wskazuje, że przedmiotowe działki oznaczone symbolem 1 U/P, znajdują się na terenach zabudowy usługowej i produkcyjnej. W momencie darowizny teren działek oznaczony był symbolem UR. Plan zagospodarowania przestrzennego został zmieniony w roku 2011, na wniosek (...). Zamierzał on bowiem rozpocząć budowę magazynu rolnego. Plany te się nie ziściły. Wnioskodawca nie uzyskiwał żadnych decyzji o warunkach zabudowy terenu (pozwoleń na budowę).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z planowanym zbyciem powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych (od każdej z transakcji)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku transakcji dokonywanych po roku 2016 i następnych – obowiązek podatkowy w zakresie tego podatku nie powstanie.

Ocena stanowiska Wnioskodawcy bierze pod uwagę zarówno stan prawny i faktyczny zdarzenia przyszłego.

Elementy stanu faktycznego przedstawiono powyżej.

Natomiast stan prawny przedstawia się następująco.

Wnioskodawca uważa, że grunty należą do jego majątku prywatnego. Od daty ich nabycia w 2009 roku minie już pięć lat. Ich odpłatne zbycie nie będzie więc zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a u.o.p.d.f. źródłem przychodów. W konsekwencji wynagrodzenia za sprzedaż gruntów nie należy opodatkowywać podatkiem dochodowym.

Zgodnie z ww. normą opodatkowane jest jedynie zbycie nieruchomości, następujące w wykonywaniu działalności gospodarczej, jeżeli od ich nabycia minęło pięć lat.

Działalnością gospodarczą jest zaś, zgodnie z art. 5a pkt 6 u.o.p.d.f. działalność zarobkowa:

 1. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów.

W przekonaniu Wnioskodawcy, zbycie taką działalnością nie będzie. Nie kupił on tych gruntów, tylko otrzymał ich darowiznę. Nie prowadził na nich i w związku z nimi żadnej działalności (grunty odłogowały). Zainteresowany nie zbywa nieruchomości w sposób ciągły (do tej pory tylko 55 m2 gruntu). Po zakończeniu sprzedaży posiadanych gruntów nie planuje zakupu nowych. Pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży Wnioskodawca nie zamierza wydać na działalność gospodarczą, tylko na swoje cele prywatne. Zainteresowany sprzedaży nie będzie prowadził w sposób zorganizowany. Nie posiada biura ani personelu. Przebywa za granicą i raczej nie będzie w Polsce prowadził działalności gospodarczej.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 5a pkt 6c u.o.p.d.f. – ostatnie zdanie, przychody uzyskane ze sprzedaży działek należy zaliczyć do przychodów z odpłatnego zbycia (art. 10 ust. 1 pkt 8 u.o.p.d.f.). W konsekwencji należy uznać, że są one wolne od opodatkowania, ze względu na upływ 5 lat od końca roku nabycia gruntów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wyszczególnienia źródeł przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne ustawodawca dokonał w art. 10 ww. ustawy.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie (nienastępujące w wykonaniu działalności gospodarczej) nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, a tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Odrębnym źródłem przychodów jest, wskazana w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozarolnicza działalność gospodarcza.

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, za działalność gospodarczą albo pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

 • prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

  W celu zakwalifikowania działań podjętych przez Wnioskodawcę do właściwego źródła przychodu, czyli ustalenia czy planowana sprzedaż będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, czy też stanowić będzie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej należy mieć na uwadze zamiar, okoliczności i cel działań związanych z odpłatnym zbyciem nieruchomości. Skoro – jak wskazano we wniosku – Wnioskodawca:

  • na wskazanych gruntach nie prowadził jakiejkolwiek działalności gospodarczej,
  • nie sprzedawał produktów pochodzących z tych gruntów,
  • nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami,

  to za zasadne jest twierdzenie, że odpłatne zbycie nieruchomości nie będzie związane z działalnością gospodarczą.

  Zatem w wyniku sprzedaży przedmiotowych gruntów po stronie Zainteresowanego nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej.

  W odniesieniu do kwestii możliwości rozpoznania przychodów ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, tut. Organ stwierdza, co następuje.

  Z treści wniosku wynika, że Zainteresowany zamierza sprzedać grunty, po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie.

  W związku z powyższym, mając na uwadze regulacje zawarte w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie sprzedaż gruntów nie będzie stanowić przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ pięcioletniego terminu określonego w wyżej powołanym przepisie.

  Zatem w związku z planowanym zbyciem gruntów po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

  Tut. Organ zauważa, że w treści wniosku Zainteresowany powołał art. 5a pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast wskazana ustawa nie zawiera art. 5a pkt 6c. W związku z tym tut. Organ zrozumiał, że Wnioskodawca omyłkowo odniósł się do art. 5a pkt 6c zamiast do art. 5a pkt 6 wskazanej ustawy, który to przepis zawiera definicję pozarolniczej działalności gospodarczej.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

 • Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.