ILPB1/4511-1-1410/15-2/AA | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie rozliczania przychodów uzyskiwanych z jednoosobowej działalności gospodarczej.
ILPB1/4511-1-1410/15-2/AAinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. księgi rachunkowe
  3. spółka komandytowa
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2015 r. (data wpływu 13 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczania przychodów uzyskiwanych z jednoosobowej działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczania przychodów uzyskiwanych z jednoosobowej działalności gospodarczej oraz dotyczącej obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jest polskim rezydentem podatkowym. Zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) - dalej jako UPDOF - jest ona uprawniona do prowadzania Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów - dalej jako PKPiR - i prowadzi tę księgę dla celów rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wnioskodawca zamierza zostać jednym (z dwóch wspólników) spółki komandytowej - dalej jako SPÓŁKA - która zostanie utworzona w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca w utworzonej spółce będzie posiadać status komandytariusza.

Komplementariuszem będzie natomiast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Wnioskodawca nie posiada żadnych udziałów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie rozliczania przychodów uzyskiwanych z jednoosobowej działalności gospodarczej.

Czy w przypadku uzyskania statusu komandytariusza w SPÓŁCE, Wnioskodawca może w dalszym ciągu prowadzić PKPiR dla rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów (dochodów) uzyskiwanych z jednoosobowej działalności gospodarczej...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 24a ust. 1 UPDOF, osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o UPDOF.

W kolejnych przepisach ww. ustawy czytamy, że obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich jeżeli ich przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości (tam mowa jest o kwocie 1.200.000 euro).

Niemniej jednak nawet w przypadku nieosiągnięcia tego limitu przychodów, osoba fizyczna może prowadzić księgi rachunkowe od początku następnego roku podatkowego, jeśli przed rozpoczęciem roku podatkowego zawiadomi o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

Na podstawie powyższego można stwierdzić, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nieosiągające z tego tytułu przychodów na poziomie wskazanym powyżej, co do zasady prowadzą dla celów rozliczeń podatku dochodowego PKPiR. Niemniej jednak mają możliwość prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeśli wyrażą taką wolę.

Przychody Wnioskodawcy z prowadzonej działalności gospodarczej nie przekroczyły w żadnym roku prowadzenia tej działalności wskazanego limitu przychodów, skutkujących obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych. W żadnym roku podatkowym nie podjęto również decyzji o prowadzeniu ksiąg handlowych, w związku z tym dla rozliczeń podatku dochodowego prowadzona jest PKPiR.

Z kolei spółka komandytowa, w której Wnioskodawca będzie komandytariuszem jest osobową spółką handlową zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.). Zasady jej funkcjonowania są regulowane z kolei m.in. w ramach art. 102-124 tego aktu prawnego.

Z art. 24a UPDOF wynika, że z rozliczeń PKPiR mogą korzystać osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą. Prawodawca nie wymienia w ramach tego katalogu spółek komandytowych. Potwierdzeniem tego jest brzmienie art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.), w myśl których przepisy tej ustawy, stosuje się do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2. W pkt 2 widnieje zapis, że przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się do osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.

Analiza wskazanych regulacji, prowadzi do wniosku, iż spółki komandytowe jako spółki osobowe, dla prowadzenia rozliczeń m.in. przychodów oraz kosztów ich uzyskania bezwzględnie zobowiązane są - bez żadnej alternatywy - do prowadzenia ksiąg handlowych. A contrario nie są uprawnione do prowadzenia PKPiR.

Jednocześnie spółki osobowe są transparentne dla celów podatku dochodowego i nie są podatnikami tego podatku. Opodatkowanie osiąganego przez spółki osobowe przychodu (dochodu) ma miejsce dopiero na poziomie jej wspólników, którymi mogą być zarówno osoby fizyczne (Wnioskodawca, jako komandytariusz), jak i prawne (sp. z o.o., jako komplementariusz). Dochód osiągnięty przez spółkę osobową opodatkowany jest na poziomie jej wspólników (proporcjonalnie do posiadanego przez nich prawa do udziału w zyskach spółki), nie zaś na poziomie samej spółki.

Zatem Wnioskodawca, jako osoba fizyczna jest zobowiązany opodatkować podatkiem dochodowym przypadający (proporcjonalnie do posiadanego prawa w udziale do zysku spółki) przychód (dochód). Wynika to z art. 5b ust. 2 UPDOF, zgodnie z którym, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej (w tym wypadku spółka komandytowa) przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1 tej ustawy, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 UPDOF (tj. z działalności gospodarczej).

Z kolei w art. 8 ust. 1 UPDOF czytamy, że przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz co do zasady łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 UPDOF. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że obowiązek wiążący się z prowadzeniem dokumentacji do celów podatkowych - m.in. PKPiR albo księgi handlowe - przypisywany jest bezpośrednio do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (Wnioskodawcy), oraz do spółek osobowych (też spółka komandytowa). Jednocześnie obowiązki te występują niezależnie w odniesieniu do każdego podmiotu prowadzącego we własnym imieniu pozarolniczą działalność gospodarczą - tu Wnioskodawca i SPÓŁKA. Nie ma przy tym również znaczenia, że faktycznie przychody (dochody) Wnioskodawcy uzyskiwane na podstawie posiadanego prawa w udziale do zysku wypracowanego przez spółkę komandytową, będą opodatkowane przez Wnioskodawcę.

Podsumowując, uzyskując status wspólnika (komandytariusza) w spółce komandytowej (gdzie drugim ze wspólników będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), Wnioskodawca z tytułu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, w dalszym ciągu będzie uprawniony do prowadzenia PKPiR.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej „księgą”, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o.

Stosownie do zapisu art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości.

W myśl art. 24a ust. 5 ww. ustawy, osoba fizyczna, spółka cywilna osób fizycznych, spółka jawna osób fizycznych lub spółka partnerska może prowadzić księgi rachunkowe również od początku następnego roku podatkowego, jeżeli przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości. W tym przypadku osoba ta lub wspólnicy spółki przed rozpoczęciem roku podatkowego są obowiązani do zawiadomienia o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

Z kolei z treści art. 24 ust. 6 powołanej ustawy wynika, że wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 4 i 5, przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i dla celów rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Przychody z tej działalności gospodarczej nie przekroczyły i nie przekroczą kwoty 1.200.000 euro. Ponadto Wnioskodawca zamierza zostać jednym z dwóch wspólników spółki komandytowej.

W świetle opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że z treści art. 24a ust. 1 i ust. 6 jasno wynika, że osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy. W związku z powyższym dla ustalenia dochodu (straty) z działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie należy wziąć pod uwagę przychody i koszty ich uzyskania związane z tą właśnie działalnością.

Osoba fizyczna, prowadząca jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą, jak i spółka niebędąca osobą prawną, są odrębnymi podmiotami gospodarczymi, zobowiązanymi do prowadzenia własnych, odrębnych ksiąg podatkowych. Stąd zatem obowiązek prowadzenia właściwych ksiąg należy rozpatrywać oddzielnie dla firmy jednoosobowej, jak i spółki.

Zatem w odniesieniu do przychodów uzyskiwanych z jednoosobowej działalności gospodarczej należy wyjaśnić, że jeśli z tytułu prowadzenia tej działalności nie wystąpią przesłanki do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a Wnioskodawca jednocześnie uzyska status komandytariusza w spółce, to w dalszym ciągu może z tytułu jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie tut. Organ wskazuje, że w dniu 13 stycznia 2016 r. wniosek w części dotyczącej obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych został rozstrzygnięty postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania nr ILPB1/4511-1-1410/15-3/AA.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
ITPB1/415-1313/14/AK | Interpretacja indywidualna

księgi rachunkowe
ITPB1/4511-603/15/AK | Interpretacja indywidualna

spółka komandytowa
IBPB-1-1/4511-645/15/AJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.