ILPB1/4511-1-1268/15-4/IM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów.
ILPB1/4511-1-1268/15-4/IMinterpretacja indywidualna
 1. członek zarządu
 2. działalność gospodarcza
 3. podatek
 4. przychód
 5. usługi doradcze
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2015 r. (data wpływu 11 września 2015 r.), uzupełnionym w dniu 26 listopada 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14f § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 17 listopada 2015 r., znak ILPB1/4511-1-1268/15-2/IM, na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 19 listopada 2015 r., a w dniu 26 listopada 2015 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 24 listopada 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa prawnego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. W najbliższym okresie planuje (po dokonaniu stosownych zmian w zakresie prowadzonej działalności w CEiDG) świadczyć usługi zarządzania przedsiębiorstwem działającym w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka”). Jednocześnie ze Spółką planuje zawrzeć umowę na doradztwo prawno-gospodarcze. Ze Spółką Wnioskodawca uzgodnił warunki zatrudnienia, które będą skonstruowane w następujący sposób:

 1. Wnioskodawca, funkcjonując jako osoba fizyczna zostanie powołany przez wspólników Spółki na funkcję członka zarządu Spółki na mocy art. 163 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie tego powołania otrzymywał będzie wynagrodzenie. Do obowiązków członka zarządu należałoby wyłącznie wykonywanie funkcji członka zarządu określonych przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych, ograniczonych do następujących czynności: reprezentowania Spółki na zewnątrz zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie spółek handlowych, podpisywania umów w imieniu Spółki z kontrahentami, pracownikami i innymi osobami trzecimi, zwoływania Zgromadzeń Wspólników, zwoływania posiedzeń zarządu, sporządzania protokołów ze Zgromadzeń Wspólników oraz z posiedzeń Zarządu, prowadzenia księgi udziałów Spółki, przygotowywania list wspólników Spółki oraz zgłaszania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wszelkich zmian dotyczących Spółki.
 2. Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadząca działalność w zakresie doradztwa zawrze ze spółką umowę zlecenia (dalej jako: Umowa).
 3. Stronami Umowy będzie z jednej strony Spółka, a z drugiej Wnioskodawca jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, a więc w sposób ciągły (powtarzalny), stały i zorganizowany.
 4. Umowa zostanie zawarta na czas nieoznaczony, a czas jej trwania nie będzie uzależniony od czasu wykonywania przez Wnioskodawcę funkcji członka zarządu Spółki. Innymi słowy ustąpienie, odwołanie, czy zakończenie piastowania funkcji członka zarządu Spółki przez Wnioskodawcę na innej podstawie prawnej, nie skutkuje rozwiązaniem Umowy.
 5. Przedmiotem Umowy będzie usługa świadczenia usług doradztwa prawno-gospodarczego na rzecz Spółki. Usługi polegać mają na stałych konsultacjach z zakresu m.in.: „rozwoju inwestycyjnego Spółki, bieżącej działalności Spółki, doradztwo prawno-gospodarcze, przygotowywanie raportów rozliczeniowych dla Spółki przy realizacji projektów oraz rozwoju Spółki”.
 6. Umowa przewiduje, że Wnioskodawca za wykonywanie czynności Umowy będzie uzyskiwał wynagrodzenie i będzie ono odrębne niż to, które otrzymywać będzie jako członek zarządu Spółki na podstawie przepisów o powołaniu na stanowisko członka zarządu Spółki z Kodeksu spółek handlowych.
 7. Umowa przewiduje, że Wnioskodawca wykonywać będzie czynności wynikające z Umowy za pośrednictwem zatrudnionych w przedsiębiorstwie pracowników lub osób zatrudnionych przez Wnioskodawcę na podstawie umów cywilnoprawnych. Pracownikami zatrudnionymi przez Wnioskodawcę mogą być w szczególności analityk gospodarczy, doradca finansowy i asystent biurowy.
 8. Wnioskodawca i pracownicy Wnioskodawcy przy wykonywaniu czynności doradczych wynikających z Umowy podlegają organizacyjnie zarządowi Spółki, prokurentom, upoważnionym pracownikom Spółki lub innym upoważnionym organom Spółki. Oznacza to, że ww. osoby lub organy mogą wydawać polecenia służbowe Wnioskodawcy i jego pracownikom w zakresie obowiązków wynikających z Umowy.
 9. Wnioskodawca, jak również zatrudniane przez niego osoby przy wykonywaniu Umowy, nie są upoważnieni do podejmowania lub wydawania jakichkolwiek decyzji lub oświadczeń woli, które wiązałyby Spółkę albo odnosiły bezpośredni skutek dla Spółki.
 10. Umowa nie obejmuje jakichkolwiek czynności zarządzania Spółką lub dokonywania czynności o podobnym charakterze, na rzecz i w interesie tegoż przedsiębiorstwa.
 11. Zakres Umowy nie będzie obejmował czynności wykonywanych na podstawie powołania.
 12. Wnioskodawca usługi wynikające z Umowy będzie świadczył według wskazówek dostarczonych przez Spółkę, a Spółka będzie miała prawo w każdym czasie dokonywać kontroli wykonywania usług, np. za pośrednictwem organów kontrolnych Spółki.
 13. Spółka nie będzie też narzucać Wnioskodawcy czasu i miejsca wykonywania usług wynikających z Umowy.
 14. Wnioskodawca będzie ponosił pełne ryzyko gospodarcze związane ze świadczonymi na rzecz Spółki usługami doradczymi, oraz będzie samodzielnie ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat i wykonywanie zleconych mu czynności.
 15. Wnioskodawca w Umowie zobowiązuje się ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej od ewentualnych szkód wynikłych na podstawie realizacji postanowień Umowy.
 16. Wnioskodawca na podstawie Umowy nie będzie ograniczony w przyjmowaniu zleceń od innych podmiotów w podobnym jak w Umowie zakresie.
 17. Wnioskodawca planuje, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie świadczył usługi doradztwa gospodarczego na rzecz innych podmiotów niż Spółka.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zgodnie z art. 30c oraz art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca będzie mógł zastosować stawkę liniową podatku w wysokości 19% od dochodu uzyskanego z tytułu świadczenia w ramach własnej pozarolniczej działalność gospodarczej usług doradczych na podstawie umowy zlecenia zawartej ze spółką z o.o., w której będzie jednocześnie zatrudniony na podstawie powołania na stanowisku członka zarządu...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 30c oraz art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca będzie mógł zastosować stawkę liniową podatku w wysokości 19% od dochodu uzyskanego z tytułu świadczenia w ramach własnej pozarolniczej działalność gospodarczej usług doradczych na podstawie umowy zlecenia zawartej ze spółką z o.o., w której będzie jednocześnie zatrudniony na podstawie powołania na stanowisku członka zarządu.

Zgodnie z treścią definicji zawartej w art. 5a pkt 6 updof, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa: wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa; polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż; polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskiwanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podatnik jest obowiązany do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie działalności w ciągu roku - do dnia poprzedzającego rozpoczęcie tej działalności, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jednocześnie, deklarując wybór 19% podatku liniowego, podatnik musi uwzględnić przesłanki określone w art. 9a ust. 3 ww. ustawy.

Umowa jest realizowana przez Wnioskodawcę w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, więc nie stanowi umowy zlecenia, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako: „updof”). Przychody z umów zlecenia należy opodatkować jak działalność wykonywaną osobiście jeżeli przychód taki uzyskany jest wyłącznie od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych lub ich jednostek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Tym samym przedmiotowy dochód wynika z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

Dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę nie spełniają także kryteriów wskazanych w art. 13 pkt 7 updof. Wynika to z okoliczności, że Wnioskodawca powołany będzie jako zarząd Spółki na podstawie innego niż Umowa tytułu. W tym przypadku Wnioskodawca powołany będzie na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych. Z tytułu piastowania funkcji członka zarządu pobierał będzie umówione ze Spółką wynagrodzenie. Jednocześnie należy podkreślić, że obowiązki wynikające z Umowy nie polegają na zarządzaniu Spółką, a zamiast tego na doradztwie konsultacjach. Poza tym umowa umożliwia realizowanie wynikających z niej obowiązków przy pomocy osób trzecich. Tym samym Umowa nie spełnia przesłanek wskazanych w art. 13 ust. 7 updof, czyli Wnioskodawca na podstawie zapisów Umowy nie wchodzi do składu zarządu Spółki ani do żadnego innego jej organu stanowiącego. Tym samym dochody uzyskane na podstawie Umowy nie są objęte dyspozycją art. 13 pkt 7 updof i należy je zaliczyć do dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Finalnie należy wskazać, że dochody uzyskane na podstawie Umowy nie spełniają kryteriów wskazanych w art. 13 pkt 9 updof. Po pierwsze wynika to z faktu, że Wnioskodawca zarządza Spółką na podstawie powołania w myśl przepisów z Kodeksu spółek handlowych i z tego tytułu uzyskuje już wynagrodzenie. Po drugie należy stwierdzić, że Umowa nie stanowi w żadnym wypadku umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego lub umów o podobnym charakterze. Okoliczność ta wynika z faktu, że Wnioskodawca i jego pracownicy nie będą na podstawie Umowy wydawać czy podejmować decyzji zarządu przedsiębiorstwem. Obowiązki zawarte w Umowie mają charakter doradczy, analityczny i konsultacyjny oraz nie stanowią czynności zarządu Spółką. W zakresie wykonywania Umowy Wnioskodawca i zatrudniane przez niego osoby będą podlegali kontroli Spółki, będą realizować obowiązki zgodnie ze zleceniami Spółki, będą podlegli organizacyjnie Spółce (każdorazowemu zarządowi, prokurentom lub innym upoważnionym podmiotom). Wnioskodawca będzie wykonywał obowiązki umowne przy pomocy pracowników lub osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Wnioskodawca będzie ponosił ryzyko gospodarcze związane ze świadczonymi na rzecz Spółki usługami doradczymi oraz będzie samodzielnie ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat i wykonywanie zleconych mu czynności. Wnioskodawca w Umowie zobowiązuje się ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej od ewentualnych szkód wynikłych na podstawie realizacji postanowień Umowy.

Ponadto, wyżej wymienione usługi doradcze, z uwagi na swój zakres, nie mogą być uznane za właściwe dla umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, o których mowa w art. 13 pkt 9 updof. Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem - zarządcą jest bowiem zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko. Zauważyć także należy, że z zakresu czynności (usług), które Wnioskodawca wykonywać będzie na rzecz Spółki w ramach doradztwa, nie wynika, aby Spółka miała powierzyć Mu jakiekolwiek czynności kierowania (zarządzania). Jest to bowiem szereg czynności, których istotą jest doradztwo, i które są odrębne oraz niepokrywające się ze świadczonymi na innej podstawie prawnej usługami zarządzania wykonywanymi w ramach pełnienia funkcji członka zarządu. W ramach zawartej Umowy o świadczenie usług doradczych, nie jest Wnioskodawcy również zlecane zarządzanie przedsiębiorstwem Spółki, a więc Umowa ta pozbawiona jest podstawowego elementu charakterystycznego dla umów mających za przedmiot usługi zarządzania.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że Umowa nie jest kontraktem o zarządzanie przedsiębiorstwem, czy kontraktem podobnym. W związku z tym dochody uzyskane na jej podstawie nie będą podlegały opodatkowaniu jako dochody wskazane w art. 13 ust 9 updof. Zamiast tego w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym dochody osiągane przez Wnioskodawcę winny być kwalifikowane jako dochody uzyskane z działalności gospodarczej.

Reasumując, zakres czynności doradczych, które będą wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz Spółki, nie będzie się pokrywał z obowiązkami wynikającymi z powołania na członka zarządu, ani też z uwagi na zakres tych czynności doradczych, nie mogą one zostać uznane za czynności zarządcze. Dlatego Wnioskodawca jest zdania, iż dochody uzyskane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z tytułu opisanych wyżej usług doradczych świadczonych na rzecz Spółki będą mogły podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. według 19% stawki liniowej, gdyż przesłanki wynikające z art. 13 pkt 7 i 9 tej ustawy nie znajdują w przypadku Wnioskodawcy zastosowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta,
 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 - 9.

Przy czym, w myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Wyłączenie, o którym mowa w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, obejmuje więc m.in. przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy. Przy czym, poszczególne kategorie przychodów z działalności wykonywanej osobiście wymieniono w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 13 pkt 7 powołanej ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Zgodnie z art. 13 pkt 9 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Do przychodów z art. 13 pkt 7 tej ustawy zalicza się otrzymane wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji na podstawie samego tylko aktu ustanowienia. W praktyce wynagrodzenie to dość często jest określane jako wynagrodzenie za udział w posiedzeniach spółki. Natomiast, do przychodów z art. 13 pkt 9 ww. ustawy należy zaliczyć otrzymane wynagrodzenia z tytułu m.in. umów o zarządzanie, gdyż osoby zarządzające spółką na podstawie takiej umowy nie pobierają wynagrodzenia wyłącznie z tytułu pełnionej funkcji, lecz z tytułu tej umowy.

Nadmienić należy, że wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze - przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej - nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby, tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tę osobę. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie, kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką, czy instytucją. Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem - zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa prawnego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. W najbliższym okresie planuje świadczyć usługi zarządzania przedsiębiorstwem działającym w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednocześnie ze Spółką planuje zawrzeć umowę na doradztwo prawno-gospodarcze.

Na gruncie prawa podatkowego o kwalifikacji przychodów uzyskiwanych ramach wykonywanej działalności do określonego źródła przychodu decyduje rzeczywisty, faktyczny zakres świadczonych w ramach tej działalności usług. W tym też kontekście opierając się na opisie usług doradczych, które Wnioskodawca zamierza świadczyć w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy zawartej ze Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością należy uznać, że przedmiotowych usług nie można zakwalifikować jako uzyskiwanych w ramach kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, czy też umowy o podobnym charakterze.

Stwierdzić zatem należy, że usługi doradcze w zakresie opisanym we wniosku można uznać za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc przychody ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie zauważyć należy, że kwestia ta może zostać zweryfikowana przez uprawniony organ podatkowy w toku ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego. Dokonanie oceny w tym zakresie wykracza bowiem poza ramy postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej.

Odnosząc się natomiast do możliwości opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług doradczych tzw. podatkiem liniowym, wskazać należy, że zgodnie z art. 9a ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (...). W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Stosownie do art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne stwierdzić należy, że na gruncie niniejszej sprawy na możliwość opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę z tytułu umowy zlecenia w zakresie doradztwa tzw. podatkiem liniowym nie ma wpływu fakt, że będzie On pełnił na podstawie powołania funkcję członka zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na rzecz której usługi te będą świadczone. Przychody z tego tytułu stanowią bowiem przychody z działalności wykonywanej osobiście i nie są wykonywane na podstawie stosunku pracy, czy też spółdzielczego stosunku pracy. Natomiast istotne jest to, czy w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawca na podstawie zawartej umowy wykonuje czynności kierowania, czy zarządzania Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, o których mowa w art. 13 pkt 9 ww. ustawy. Z wniosku nie wynika, aby takie czynności (usługi) w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawca wykonywał na rzecz Spółki.

Jeżeli zatem, jak wskazano we wniosku Wnioskodawca, będzie świadczył na rzecz Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej wyłącznie wskazane we wniosku usługi doradcze, to zgodnie z art. 30c oraz art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie mógł zastosować stawkę liniową podatku w wysokości 19% od dochodu uzyskanego z tytułu świadczenia w ramach własnej pozarolniczej działalność gospodarczej usług doradczych na podstawie umowy zlecenia zawartej ze spółką z o.o., w której będzie jednocześnie zatrudniony na podstawie powołania na stanowisku członka zarządu.

Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.