ILPB1/4511-1-1234/15-5/AN | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie źródła przychodów oraz opodatkowania dochodów.
ILPB1/4511-1-1234/15-5/ANinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. opodatkowanie
 3. podatek liniowy
 4. usługi doradcze
 5. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, reprezentowanej przez pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2015 r. (data wpływu 2 września 2015 r.), uzupełnionym w dniu 20 października 2015 r oraz w dniu 27 listopada 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • źródła przychodów – jest prawidłowe,
 • opodatkowania dochodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie źródła przychodów oraz opodatkowania dochodów.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 16 listopada 2015 r. znak ILPB1/4511-1-1234/15-3/AN, na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 19 listopada 2015 r., natomiast w dniu 27 listopada 2015 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 24 listopada 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną (dalej: Wnioskodawca), zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na stanowisku asystenta zarządu w spółce S.A. (dalej: S.A. lub Spółka). Do zakresu obowiązków Wnioskodawcy w ramach stosunku pracy z S.A. należy nawiązywanie kontaktów wspomagających prace zarządu Spółki z partnerami biznesowymi (aktualnymi i potencjalnymi), organizacja spotkań z wybranymi partnerami biznesowymi oraz utrzymywanie niezbędnych relacji z partnerami biznesowymi.

Wnioskodawca wraz z innymi wybranymi pracownikami S.A., (których zakres obowiązków w ramach stosunku pracy z S.A. pokrywa się z zakresem obowiązków Wnioskodawcy), jest wspólnikiem spółki osobowej (dalej: Spółka osobowa). W ramach prowadzonej działalności wspólnicy Spółki osobowej rozważają zawarcie umowy na świadczenie usług doradczych z dotychczasowym pracodawcą Wnioskodawcy (tj. z S.A.). Na dalszym etapie. Wnioskodawca przewiduje również świadczenie podobnych usług w ramach Spółki osobowej na rzecz innych podmiotów. W związku z utworzeniem Spółki osobowej, Wnioskodawca oraz jej pozostali wspólnicy, będący obecnie pracownikami S.A., zamierzają rozwiązać stosunek pracy łączący ich ze Spółką.

Czynności doradcze realizowane przez Spółkę osobową na rzecz spółki będą wykonywane na podstawie umowy o świadczenie usług doradczych (dalej: Umowa) i będą obejmowały w szczególności:

 1. usługi doradcze w zakresie finansowania inwestycji oraz bieżącej działalności, polegające w szczególności na:
  • przygotowywaniu projektów inwestycyjnych,
  • organizacji procesu pozyskiwania/przygotowywania planów finansowo-inwestycyjnych krótko i długoterminowych,
  • organizacji finansowania bieżącej działalności oraz nowych projektów inwestycyjnych z wewnętrznych oraz zewnętrznych źródeł,
  • monitorowania realizacji projektów inwestycyjnych,
  • organizacji procesu comiesięcznych analiz ekonomicznych oraz interpretacji wyników przedmiotowych analiz;
 2. usługi w zakresie koordynacji obsługi informatycznej (IT) polegające w szczególności na:
  • ogólnym doradztwie w zakresie IT,
  • wsparciu w identyfikacji rozwiązań w zakresie IT dostosowanych do potrzeb spółki, w tym modernizacji i wdrażaniu nowych systemów informatycznych,
  • monitoringu w zakresie tworzenia i wykorzystania budżetu spółki przeznaczonego na cele związane z IT,
  • ustaleniu kryteriów wyboru usługodawców w zakresie IT,
  • ustaleniu strategii negocjacyjnej kontraktów na usługi w zakresie IT, jak również identyfikacji i selekcji zewnętrznych usługodawców w zakresie IT,
  • weryfikacji i rekomendacji wyników dotyczących takich dostawców IT,
  • ocenie projektów IT realizowanych przez spółkę,
  • przeglądach zastosowania standardów IT,
  • doradztwie w zakresie wyboru przez spółkę pakietów oprogramowania,
  • wsparciu w zakresie zaopatrzenia w sprzęt komputerowy i oprogramowanie;
 3. w zakresie dozwolonym przepisami prawa wybrane usługi prawne i organizacyjne obejmujące w szczególności:
  • wsparcie w przygotowaniu projektów umów, korektę umów zawieranych przez spółkę z kontrahentami,
  • wsparcie w przygotowywaniu dokumentacji administracyjnej,
  • przygotowywanie projektów zarządzeń i innych dokumentów wewnętrznych, w tym przygotowywanie projektów umów o pracę i innych umów zawieranych z pracownikami oraz aneksów do nich, oraz wsparcie w przygotowywaniu projektów wypowiedzeń umów o pracę oraz świadectw pracy,
  • analizę prawną dokumentów wskazanych przez spółkę,
  • koordynację usług prawnych, zlecanych podmiotom zewnętrznym,
  • nadzór i monitorowanie procesów sądowych;
 4. koordynację usług marketingowych i public relations, polegającą w szczególności na:
  • przeprowadzaniu bieżących i okresowych analiz rynku oraz prowadzeniu bieżącej kontroli nad trendami rynkowymi w odniesieniu do podstawowej działalności spółki,
  • wsparciu w działalności promocyjnej i marketingowej z zakresu wynajmu powierzchni handlowej,
  • usługach doradczych w zakresie przygotowywania materiałów marketingowych i kontaktów z klientami,
  • wsparciu w zakresie organizacji wydarzeń promocyjnych,
  • doradztwie w zakresie budowania marki;
 5. usługi w zakresie wsparcia w strukturyzacji klientów, polegające w szczególności na:
  • doradztwie w zakresie administracji bazą danych klientów,
  • doradztwie w zakresie definiowania kluczowych klientów;
 6. doradztwo w zakresie zarządzania sprzedażą, polegające w szczególności na:
  • badaniu rynku oraz doradztwie w zakresie poszukiwania odbiorców obejmującym sporządzanie analiz, dostarczanie raportów, podsumowań itp.,
  • doradztwie w zakresie stosowania upustów i rabatów handlowych obejmujące sporządzanie analiz rynku, raportów, podsumowań itp.;
 7. czynności doradztwa w zakresie wsparcia w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących rozwoju działalności, polegające w szczególności na:
  • przygotowywaniu analiz, weryfikacji wyników i rekomendacji dotyczących działalności spółki,
  • doradztwie w zakresie bieżącej działalności gospodarczej spółki mającym na celu wspomaganie spółki w podejmowaniu możliwie trafnych decyzji gospodarczych,
  • wsparciu w opracowywaniu standardowych procedur operacyjnych obejmujących najważniejsze obszary funkcjonowania spółki oraz modyfikacji takich procedur,
  • doradztwie przy przygotowywaniu, przeprowadzeniu oraz nadzorze nad procesem budżetowania zarówno na poziomie oddziałowym, jak i na poziomie spółki, jako całości,
  • weryfikacji zaprojektowanych/zaproponowanych procedur;
 8. wsparcie w planowaniu strategicznym oraz koordynację usług kontrolingu finansowego, polegające w szczególności na:
  • analizie danych pozyskanych z rynku,
  • analizie sytuacji spółki,
  • wsparciu przy ustalaniu założeń strategii rozwoju spółki,
  • analizowaniu sytuacji spółki w kontekście założeń strategii rozwoju,
  • doradztwie w zakresie analizy zgodności przyjętej krótkoterminowej strategii rynkowej spółki z wynikami analiz i kontroli, o których mowa powyżej oraz wypracowywaniu zmian do strategii rynkowej odpowiadających zaobserwowanym trendom rynkowym,
  • doradztwie w zakresie budowania średnio i długookresowej strategii rozwoju spółki,
  • wskazywaniu możliwych kierunków rozwoju związanych z wdrożeniem określonych strategii,
  • wsparciu w zakresie wdrożenia strategii przyjętej przez zarząd,
  • ustalaniu kluczowych parametrów pozwalających na identyfikację zagrożeń związanych z działalnością Spółki i zasad ich interpretacji,
  • wsparciu w tworzeniu oraz aktualizacji polityki rachunkowości,
  • doradztwie w zakresie ustalania procesów kontrolowanych w ramach implementacji polityki rachunkowości,
  • analizie wyników kontroli,
  • wsparciu w zakresie definiowania treści sprawozdań finansowych w kontekście specyfiki przedsiębiorstwa,
  • doradztwie w zakresie narzędzi i procedur związanych z terminowym przygotowywaniem rzetelnych sprawozdań finansowych,
  • wsparciu w tworzeniu procedur w przypadku problemów podatkowych i zarządzaniu procesem identyfikacji oraz wyboru podmiotów zaangażowanych w doradztwo podatkowe na rzecz spółki,
  • weryfikowaniu zaprojektowanych/zaproponowanych procedur,
  • monitorowaniu wykonania wskazanych założeń,
  • przeprowadzaniu analiz ekonomicznych (kontroling) dla spółki,
  • optymalizacji działań finansowych i ekonomicznych prowadzonych przez spółkę.;
 9. koordynację procesów związanych z najmem, polegającą w szczególności na:
  • wsparciu w poszukiwaniu nowych najemców i doradztwo w procesie negocjowania warunków zawarcia umowy ze spółką,
  • wsparciu w zakresie nadzoru nad wywiązywaniem się najemców z zawartych umów najmu, w tym płatności czynszu,
  • wsparciu w sporządzaniu budżetów napraw i wyposażenia wynajmowanej powierzchni,
  • kontroli eksploatacji wynajmowanej powierzchni;
 10. koordynację procesów inwestycyjnych, polegającą w szczególności na:
  • wsparciu przy nadzorze nad prowadzeniem inwestycji budowlanych w spółce i jego spółek zależnych,
  • wsparciu merytorycznym w prowadzeniu inwestycji budowlanych w spółce i spółek zależnych;
 11. doradztwo w zakresie projektowania wnętrz pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych:
  • wsparcie w zakresie doboru narzędzi projektowych,
  • udzielanie konsultacji w zakresie sporządzanych projektów, możliwych rozwiązań,
  • sporządzanie analiz trendów rynkowych w zakresie styli oraz materiałów wykorzystywanych przy wyposażaniu wnętrz.

Zgodnie z postanowieniami Umowy, która ma zostać zawarta między Spółką osobową a S.A., zakres usług świadczonych w ramach Umowy nie będzie obejmował usług o charakterze zarządczym. Przez usługi zarządcze Wnioskodawca rozumie usługi w zakresie planowania, organizowania, motywowania i kontroli, obejmujące w szczególności podejmowanie ostatecznych decyzji dotyczących organizacji i działalności Spółki przy wykorzystaniu zasobów ludzkich, finansowych, rzeczowych i informacyjnych będących w posiadaniu Spółki.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że wymienione powyżej usługi doradcze będą świadczone przez Spółkę osobową samodzielnie lub poprzez jej pracowników lub współpracowników (podwykonawców), ich realizacja będzie miała charakter projektowy (nie będą zastrzegane miesięczne limity godzinowe i usługi będą wynagradzane ryczałtowo), będą co do zasady świadczone w czasie i miejscu wybranym przez Spółkę osobową. Ponadto Spółka osobowa będzie ponosiła pełną odpowiedzialność za świadczone usługi oraz będzie ponosiła pełne ryzyko gospodarcze związane ze świadczonymi na rzecz Spółki usługami.

Zakres usług, które Spółka osobowa będzie świadczyć na rzecz S.A., nie będzie pokrywał się z czynnościami wykonywanymi uprzednio przez Wnioskodawcę oraz pozostałych wspólników Spółki osobowej w ramach stosunku pracy z S.A.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że czynności opisane we wniosku nie będą wykonywane przez Wnioskodawcę na podstawie zawartego kontraktu menadżerskiego lub innej umowy o podobnym charakterze. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o interpretację, Wnioskodawca będzie wykonywał opisane czynności jako wspólnik spółki osobowej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym przychody Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki osobowej z tytułu usług doradczych świadczonych w ramach Spółki osobowej, będą stanowiły przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.; dalej: ustawa o PIT)...
 2. Czy dochody Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki osobowej świadczącej usługi o charakterze doradczym na rzecz S.A., będą mogły być opodatkowane na podstawie art. 30c ustawy o PIT, według stawki 19%...

Zdaniem Wnioskodawcy

 1. W ocenie Wnioskodawcy, przychody Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki osobowej, z tytułu usług doradczych świadczonych w ramach Spółki osobowej na rzecz S.A., będą stanowiły przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT.
 2. W ocenie Wnioskodawcy, dochody Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki osobowej świadczącej usługi o charakterze doradczym na rzecz S.A., będą mogły być opodatkowane na podstawie art. 30c ustawy o PIT, według stawki 19%.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Ad. 1.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Zakres znaczeniowy pojęcia „działalności gospodarczej oraz pozarolniczej działalności gospodarczej” został określony w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT. W myśl powyższej regulacji, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć „działalność zarobkową:

 • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9”.

Ponadto przepisy ustawy o PIT wskazują katalog przesłanek negatywnych, których wystąpienie wyklucza uznanie danej działalności za działalność gospodarczą. Stosownie bowiem do art. 5b ust. 1 ustawy o PIT „za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
  • są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
  • wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością”.

Biorąc powyższe pod uwagę, aby dany przychód mógł być zaliczony do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, działalność wykonywana przez podatnika powinna spełniać kumulatywnie następujące przesłanki:

  • powinna mieć charakter zarobkowy,
  • powinna być prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat,
  • powinna być prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły,
  • przychody uzyskane w ramach tej działalności gospodarczej nie mogą być zaliczone do przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy o PIT,
  • odpowiedzialność za czynności wykonywane w ramach tej działalności gospodarczej powinna spoczywać na wykonawcy czynności,
  • czynności wykonywane w ramach tej działalności gospodarczej nie powinny być wykonywane pod kierownictwem zlecającego, zlecający nie powinien też wyznaczać miejsca i czasu realizacji tych czynności,
  • wykonujący czynności w ramach tej działalności gospodarczej powinien ponosić ryzyko gospodarcze związane z tą działalnością.

Odnosząc powyższe do analizowanego opisu zdarzenia przyszłego, należy zwrócić uwagę, iż Wnioskodawca, jako wspólnik Spółki osobowej, zamierza w jej ramach prowadzić działalność gospodarczą o charakterze zarobkowym. Ponadto przedmiotowa działalność będzie wykonywana we własnym imieniu Wnioskodawcy, w sposób zorganizowany i ciągły. Jako wspólnik Spółki osobowej Wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat swoich czynności oraz ich wykonywanie. W zakresie świadczonych usług doradczych w ramach Spółki osobowej Wnioskodawca będzie działał jako niezależny przedsiębiorca, niepodlegający kierownictwu S.A. Wnioskodawca będzie również ponosił ryzyko gospodarcze prowadzonej działalności gospodarczej, w ramach której zamierza świadczyć usługi doradcze.

Co więcej, dochody, które Wnioskodawca będzie uzyskiwał jako wspólnik Spółki osobowej w związku ze świadczeniem usług doradczych na rzecz S.A. nie powinny, zdaniem Wnioskodawcy, być zakwalifikowane do źródeł przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2, 4-9 ustawy o PIT. W szczególności przedmiotowe przychody nie powinny stanowić przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT. Należy bowiem wskazać, iż za przychody z działalności wykonywanej osobiście - w myśl art. 13 pkt 9 ustawy o PIT - uważa się m.in. „przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7”.

Jak słusznie wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 11 stycznia 2008 r., sygn. I SA/Gl 662/07: „umowy wymienione w art. 13 pkt 9 ustawy podatkowej są jednymi z wielu występujących w obrocie umów nienazwanych (zawieranymi między właścicielami, czy też odpowiednimi organami przedsiębiorstw a osobami fizycznymi), a ich istotą jest samodzielne, czyli pozbawione podległości służbowej zarzadzanie przedsiębiorstwami (albo innymi podmiotami, takimi jak z.o.z. czy j.s.s.p.) przez menedżerów” (...).

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca w ramach Spółki osobowej zamierza prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług doradczych na rzecz S.A. Usługi te nie będą obejmowały usług zarządczych. W tym miejscu należy podkreślić, iż istotą usług doradczych jest przede wszystkim wsparcie w zakresie poprawy efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Tymczasem, czynności o charakterze zarządczym wykonywane są w okolicznościach, w których podmiot sprawuje zarząd przedsiębiorstwem i wiążą się z podejmowaniem ostatecznych decyzji oraz faktycznym decydowaniem o losie przedsiębiorstwa.

W świetle powyższego czynności określone w Umowie i wykonywane przez Spółkę osobową nie będą czynnościami o charakterze zarządczym, gdyż pozbawione są podstawowego elementu charakterystycznego dla usług zarządczych, tj. faktycznego decydowania o losie przedsiębiorstwa, czyli zarządzania. Co więcej, wspólnicy Spółki osobowej świadczący usługi doradcze na rzecz S.A., nie będą pełnili w S.A. funkcji menedżerów i nie będą uprawnieni do podejmowania ostatecznych decyzji dotyczących Spółki w żadnym obszarze jej działalności.

Poprawność powyższego rozumowania potwierdzana jest w wydawanych interpretacjach przepisów prawa podatkowego. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 4 grudnia 2014 r., sygn. IBPBI/1/415-1030/14/ZK, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wskazał, że „Na gruncie prawa podatkowego, o kwalifikacji przychodów uzyskiwanych w ramach wykonywanej działalności do określonego źródła przychodu decyduje rzeczywisty, faktyczny zakres świadczonych w ramach tej działalności usług. W tym też kontekście opierając się na opisie usług doradczych, które Wnioskodawca zamierza świadczyć w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy zawartej ze spółką z o.o., należy uznać, że przedmiotowych usług nie można zakwalifikować jako uzyskiwanych w ramach kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, czy też umowy o podobnym charakterze. W przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, w ramach tej umowy, nie zlecono Wnioskodawcy zarządzania przedsiębiorstwem, a więc umowa o świadczenie usług doradczych pozbawiona będzie podstawowego elementu charakterystycznego dla wymienionych umów. Stwierdzić zatem należy, że usługi doradcze w zakresie opisanym we wniosku, w którym wskazano m.in., że w oparciu o planowaną umowę na świadczenie usług doradczych, Wnioskodawca nie będzie wykonywał czynności kierowania/zarządzania i rządzenia spółką z o.o., można uznać za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc przychody ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych” (...).

Mając powyższe na względzie, w ocenie Wnioskodawcy, czynności wykonywane w ramach Umowy nic mogą zostać zakwalifikowane jako usługi świadczone na podstawie kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, czy też umowy o podobnym charakterze. W konsekwencji, przychody z działalności wykonywanej przez Wnioskodawcę w ramach Spółki osobowej nie będą stanowić przychodów z działalności wykonywanej osobiście na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT.

Ponadto, jak słusznie podkreśla się w doktrynie, „działalność gospodarczą (w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.) od działalności wykonywanej osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.) odróżnia nie tyle fakt realizowania osobiście działalności na rzecz określonego kręgu podmiotów, ile zarobkowy, zorganizowany, zawodowy, określony administracyjnoprawnie i ciągły (powtarzalny i stały) charakter prowadzonej działalności, mającej ze względu na powyższe przymioty charakter działalności gospodarczej w rozumieniu prawa o działalności gospodarczej, pozwalający na uczestnictwo w obrocie gospodarczym” (A. Bartosiewicz, R. Kubacki, PIT. Komentarz, LEX 2014).

Mając powyższe na względzie, zdaniem Wnioskodawcy, wobec faktu, iż działalność, która będzie przez niego prowadzona w ramach Spółki osobowej będzie spełniać warunki określone w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT i jednocześnie nie wystąpią negatywne przesłanki wymienione w art. 5b ust. 1 ustawy o PIT, przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę, jako wspólnika Spółki osobowej, będą stanowiły przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT.

Ad. 2.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż zgodnie z treścią art. 9a ust. 1 ustawy o PIT „dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27 z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Podatnicy podejmujący działalność gospodarczą wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej”.

Jednocześnie, stosownie do art. 9a ust. 2 ustawy o PIT, „podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu”.

Tymczasem dyspozycja art. 30c ust. 1 ustawy o PIT stanowi, iż „podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku”.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że podatnik uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, co do zasady, ma możliwość wyboru opodatkowania według stawki podatku 19%, jeżeli złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemne oświadczenie o wyborze tego sposobu opodatkowania. W przypadku podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej, złożenie stosownego oświadczenia powinno nastąpić do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Jednocześnie jednak, zgodnie z treścią art. 9a ust. 3 ustawy o PIT, „jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

  • uchylony)
  • wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek”.

Mając powyższe na względzie, należy wskazać, iż z grona uprawnionych do skorzystania z preferencyjnego opodatkowania ustawodawca wyłączył te osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uzyskują przychody z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, w przypadku gdy usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik lub przynajmniej jeden z jego wspólników (w przypadku wykonywania działalności w formie spółki osobowej) wykonywał lub wykonuje na rzecz tego pracodawcy w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca oraz pozostali pracownicy S.A., którzy są wspólnikami Spółki osobowej, zamierzają rozwiązać umowy o pracę zawarte z S.A., w ramach których świadczą na rzecz S.A. pracę na stanowiskach asystentów zarządu. Należy jednak zaznaczyć, iż do zakresu obowiązków Wnioskodawcy oraz pozostałych pracowników S.A., którzy są wspólnikami Spółki osobowej, w ramach przedmiotowych umów o pracę należy nawiązywanie kontaktów wspomagających prace zarządu Spółki z partnerami biznesowymi (aktualnymi i potencjalnymi), organizacja spotkań z wybranymi partnerami biznesowymi oraz utrzymywanie niezbędnych relacji z partnerami biznesowymi. Tym samym, zakres czynności wykonywanych w ramach umowy o pracę zawartej ze Spółką (zarówno przez Wnioskodawcę jak i przez pozostałych wspólników Spółki osobowej) nie będzie pokrywał się z zakresem usług, które mają być świadczone na podstawie Umowy na rzecz Spółki. Brak jest zatem podstaw, aby przyjąć, iż w przedmiotowej sprawie wystąpią negatywne przesłanki określone w art. 9a ust. 3 ustawy o PIT, wykluczające możliwość opodatkowania uzyskiwanych przez Wnioskodawcę dochodów z tytułu świadczenia usług doradczych na rzecz Spółki w ramach Umowy w sposób określony w art. 30c ustawy o PIT.

Reasumując powyższe, a także biorąc pod uwagę fakt, że:

  • wynagrodzenie z tytułu usług doradczych, uzyskiwane przez Wnioskodawcę jako wspólnika Spółki osobowej, w ocenie Wnioskodawcy będzie stanowiło przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, a nadto
  • nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o PIT,

zdaniem Wnioskodawcy, uzyskiwany przez niego w przyszłości dochód z powyższego tytułu będzie mógł być opodatkowany podatkiem liniowym według stawki 19% na podstawie art. 30c ustawy o PIT, pod warunkiem, że Wnioskodawca złoży oświadczenie o wyborze tego sposobu opodatkowania na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy o PIT.

Możliwość zastosowania 19% stawki podatku, zgodnie z art. 30c ustawy o PIT, nawet w sytuacji, gdy zakres czynności wykonywanych w ramach umowy o pracę przez jednego ze wspólników częściowo pokrywa się z usługami świadczonymi w ramach spółki potwierdzają w wydawanych wyrokach Sądy Administracyjne. Przykładowo warto zwrócić uwagę na uzasadnienie do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2014 r., sygn. I SA/Po 1036/13, w którym skład orzekający wskazał, iż „wobec braku zdefiniowania w ustawie, co należy rozumieć pod pojęciem „usług odpowiadających czynnościom wykonywanym w ramach stosunku pracy”, przy wykładni gramatycznej powołanego przepisu, należy odnieść się do potocznego znaczenia pojęcia „odpowiadać”. „Coś odpowiada czemuś” jeśli jest w znacznym stopniu podobny do czegoś, zgodny z czymś lub taki sam. Mając na uwadze treść art. 9a ust. 3 PDoFizU bez wątpienia warunek „odpowiedniości” będzie spełniony w razie tożsamości usług wykonywanych przez podatnika w ramach działalności gospodarczej z czynnościami wykonywanymi przez niego w ramach stosunku pracy. Sąd nie podziela jednak poglądu wyrażonego w zaskarżonej decyzji, że gdy zakres świadczonych przez podatnika w ramach działalności gospodarczej usług pokrywa się choćby w części z obowiązkami wynikającymi z umowy o pracę, to zachodzą warunki do zastosowania wyłączenia, o którym mowa w art. 9a ust. 3 PDoFizU” (...).

Poprawność konkluzji wnioskodawcy potwierdzają także organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 22 stycznia 2014 r., sygn. IPPBI/415-1141/13-2/MS, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, co następuje: „przyjmując za Wnioskodawcą, że usługi świadczone na rzecz pracodawcy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie odpowiadają czynnościom, które Wnioskodawca wykonuje u swojego pracodawcy w oparciu o stosunek pracy, a zatem nie będą zachodzić okoliczności, o których mowa w art. 9a ust. 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będą mogły być opodatkowane tzw. podatkiem liniowym, na zasadach określonych w art. 30c tej ustawy”.

W analizowanym kontekście warto również zwrócić uwagę na interpretację indywidualną z dnia 18 stycznia 2011 r., sygn. IPPB1/415-953/10-2/EC, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, iż „Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca nie zamierza uzyskiwać przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy odpowiadających czynnościom, które wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż przychody ze świadczenia usług doradczych w zakresie opisanym we wniosku należy zakwalifikować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Uzyskiwane z tego tytułu dochody mogą z ww. zastrzeżeniem być opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Analogiczne stanowisko w zbliżonym stanie faktycznym zaprezentował również m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 21 stycznia 2015 r., sygn. IPPBI/415-1243/14-2/MT, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 16 grudnia 2013 r., sygn. IBPBI/1/415-961/13/ZK oraz w interpretacji indywidualnej z dnia 16 kwietnia 2015 r., sygn. IBPBI/1/4511-58/15/ZK.

Reasumując, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo, odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Odnosząc się natomiast do powołanych przez Wnioskodawcę wyroków sądów administracyjnych tut. Organ informuje, że w myśl zasady wyrażonej w art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.) zostały one wydane w indywidualnych sprawach i dotyczą wyłącznie tych spraw, w których zapadły.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.