ILPB1/415-675/14-2/AA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji przychodów do odpowiedniego źródła przychodów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 czerwca 2014 r. (data wpływu 4 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji przychodów do odpowiedniego źródła przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji przychodów do odpowiedniego źródła przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od 16 kwietnia 2013 roku, jej głównym celem prowadzenia działalności jest przygotowywanie scenariuszy do seriali oraz filmów fabularnych. W ewidencji działalności gospodarczej jest zgłoszona z odpowiednim PKD. Poza swoją podstawową formą działalności Wnioskodawca otrzymuje również wynagrodzenie z instytucji grupowego zarządzania prawami autorskimi – „A” oraz „B”. Wynagrodzenia te są związane bezpośrednio z charakterem działalności gospodarczej bowiem są to środki za prawa autorskie od utworów wytworzonych w ramach działalności.

Obecnie w ramach tych wynagrodzeń Wnioskodawca odprowadza zaliczki na podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Obie instytucje nie potrącają zaliczek na podatek dochodowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy otrzymywane kwoty z „A” oraz „B” prawidłowo są kwalifikowane jako dochód z działalności gospodarczej...

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymywane wynagrodzenie powinno być traktowane jako dochód z działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o pdof za działalność gospodarczą rozumie się działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Ta definicja znajduje również swoje odzwierciedlenie w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, która w art. 2 stanowi, że działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Obie te definicje mają wspólny warunek aby działalność gospodarcza była prowadzona we własnym imieniu, w sposób ciągły i zorganizowany.

Zgodnie z powyższym, jeżeli dana działalność twórcy, polega na korzystaniu z praw autorskich, rozporządzaniu tymi prawami i jest wykonywana zarobkowo, w sposób zorganizowany i ciągły, we własnym imieniu, na własny rachunek, to działalność twórcy będzie miała charakter pozarolniczej działalności gospodarczej.

Powyższe stanowisko potwierdza m.in. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 30 maja 2012 roku (ITBP1/415-276/12/MR. Dyrektor w tej interpretacji wyraźnie wskazuje, że podmiot, który prowadzi działalność polegającą na wytworzeniu pewnego produktu może osiągać dochody w ramach działalności gospodarczej również z praw autorskich do tego produktu. Również w interpretacji z 23 października 2012 roku (sygn. ITPBI/415-877/12/MR) ten sam Dyrektor wskazał, że majątkowe prawa autorskie, wchodzące w skład majątku twórcy jako przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą mogą być wykorzystywane w działalności gospodarczej, gdyż łącznie z innymi składnikami przedsiębiorstwa twórcy, służą realizacji określonych działań gospodarczych.

W ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustawodawca wskazał szereg wolnych zawodów, które nie mogą być opodatkowane w sposób przewidziany w ustawie. Wśród nich w załączniku nr 2 wymienił zawody związane z produkcją filmów czy programów telewizyjnych. A contrario, skoro nie można ich opodatkować ryczałtem to powinno się to zrobić na zasadach ogólnych zgodnie z pdof. Ustawodawca wyraźnie wskazał, że w ramach tych zawodów można również prowadzić działalność.

Rozstrzygającą interpretację wydał Dyrektor Izby Skarbowej w dniu 7 marca 2014 roku (IPPB1/415-1361/13-2/AM) oraz 24 marca 2014 roku (IPPB1/4160-236/13/14-6/AM) na wniosek organizacji zarządzających prawami (odpowiednio ZAPA i ZAiKS). Organizacje te pytały się czy wypłacając wynagrodzenie podmiotom prowadzącym działalność w zakresie działalności artystycznej są zobowiązane pobierać zaliczki jako płatnik. W obu przypadkach Dyrektor IS przyznał im rację, że uposażeni jako prowadzący działalność sami powinni potrącić z kwoty zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i że tego typu wypłaty są związane z prowadzoną działalnością.

Reasumując Wnioskodawca uważa, że tego typu dochody podlegają opodatkowaniu jak z działalności gospodarczej zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 27 lub 30c ustawy pdof.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca rozróżnia m.in. następujące źródła przychodów:

  • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3),
  • kapitały pieniężne i prawa majątkowe (pkt 7).

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Treść art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Natomiast w myśl art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Obowiązki podatkowe zależą zatem od okoliczności uzyskania przychodów, o których mowa w powołanych powyżej przepisach. W sytuacji, gdy wykonywanie działalności dokonywane jest przez podatnika w sposób ciągły i zorganizowany, we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, w celu zarobkowym, tzn. z nastawieniem na zysk wówczas posiada znamiona pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jeżeli zatem podatnik uzyskuje przychody określone w art. 18 w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą do przychód z tego tytułu zaliczyć należy do źródła przychodów o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, tj. do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której głównym celem jest przygotowywanie scenariuszy do seriali oraz filmów fabularnych. Otrzymuje również wynagrodzenia z instytucji grupowego zarządzania prawami autorskimi, które są bezpośrednio związane z charakterem działalności gospodarczej, ponieważ są to środki za prawa autorskie do utworów wytworzonych w ramach działalności.

Mając na uwadze przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony opis zdarzenia należy uznać, że w sytuacji, gdy osoba fizyczna prowadząc działalność gospodarczą we wskazanym we wniosku zakresie otrzyma – od instytucji grupowego zarządzania prawami autorskimi - wynagrodzenie związane bezpośrednio z charakterem działalności, to przychód z tego tytułu należy zaliczyć do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.