ILPB1/415-635/14-2/AMN | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów.
ILPB1/415-635/14-2/AMNinterpretacja indywidualna
 1. doradztwo
 2. działalność gospodarcza
 3. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2014 r. (data wpływu 24 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą prowadzącym od roku 2003 działalność gospodarczą pod firmą „A” (dalej: Wnioskodawca lub Podatnik). Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest głównie działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe objęta kodem PKD 69.20.Z, jak również, jako działalność dodatkowa między innymi:

 • 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
 • 69.10.Z Działalność prawnicza,
 • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Wnioskodawca w ramach wykonywanej działalności gospodarczej działa jako podatnik VAT czynny. Jest także uprawniony do stosowania liniowej stawki podatku z prowadzonej w ww. zakresie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca świadczy usługi na rzecz różnych podmiotów. Między innymi Wnioskodawca świadczy usługi dla spółki z o.o. z branży spożywczej (dalej: Spółka). W tej Spółce Wnioskodawca piastuje stanowisko Dyrektora Finansowego, w oparciu o stosunek cywilnoprawny. W najbliższym czasie Wnioskodawca zamierza rozszerzyć współpracę ze Spółką i zawrzeć umowę o współpracy – umowę zlecenie (Umowa Doradcza). Umowa Doradcza będzie umową o świadczenie usług do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy o zleceniu. W oparciu o tą umowę Wnioskodawca dalej będzie piastował funkcję Dyrektora Finansowego Spółki, jednak zwiększony zostanie zakres jego obowiązków w stosunku do obecnych. Zarówno dotychczasowe czynności, jak i przyszłe, na podstawie Umowy Doradczej, będą wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Wnioskodawca ponosić będzie koszty związane z wykonywaniem usług doradczych we własnym zakresie, za wyjątkiem przypadku konieczności świadczenia usług poza miejscowością, w której znajduje się siedziba Zleceniodawcy; wówczas Wnioskodawcy będzie przysługiwać zwrot udokumentowanych wydatków, poniesionych w związku ze świadczeniem usług w ww. sytuacji, co jest zgodne z przepisami kodeksu cywilnego regulującymi zasady współpracy stron w oparciu o umowę zlecenie, zgodnie z którymi to przepisami, dający zlecenie powinien zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia (art. 742 kc).

Spółka w chwili obecnej posiada Zarząd składający się z trzech osób, w którym nie zasiada i nigdy nie zasiadał Wnioskodawca (taki stan rzeczy utrzyma się także w przyszłości). Wnioskodawca jest w Spółce prokurentem. Obowiązki prokurenta Wnioskodawca sprawuje na podstawie uchwały zarządu. Podatnik nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji prokurenta. W tym zakresie nie łączy go ze Spółką żadna dodatkowa umowa oprócz wskazanej uchwały.

Umowa Doradcza, która będzie zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką regulować będzie w szczególności:

 • zakres świadczonych usług (opisanych poniżej),
 • zasady współpracy stron – przy czym Spółka jako Zleceniodawca ani jej przedstawiciele nie mogą wydawać poleceń Wnioskodawcy jako Wykonawcy, Wnioskodawca natomiast może, za zgodą Spółki, powierzyć świadczenie usług innym osobom, w szczególności pracownikom Wnioskodawcy jako Wykonawcy Umowy Doradczej, kwestie miesięcznego wynagrodzenia, które jest ustalone jako stałe wynagrodzenie miesięczne oraz premia, której przyznanie i wysokość jest uzależniona od wyników pracy Wnioskodawcy i realizacji określonych zadań,
 • okres wypowiedzenia,
 • wymiar dyspozycyjności Wnioskodawcy, przy czym Wnioskodawca wykonywać ma zadania w siedzibie Spółki jeśli ich charakter tego wymaga oraz innych miejscach przez siebie określonych, w przypadku, gdy będzie to niezbędne dla realizacji zadań, a z uwagi na charakter usług, będzie on wykonywał czynności objęte umową od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00, a w przypadku wystąpienia takiej konieczności, również poza tymi godzinami,
 • okres trwania umowy,
 • poufność,
 • zakaz konkurencji,
 • kwestie własności intelektualnej,
 • kwestie odpowiedzialności Wnioskodawcy – zgodnie z Umową, Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za skutki realizowanych zadań.

Do obowiązków Wnioskodawcy, jako Dyrektora Finansowego, określonych w Umowie Doradczej, należeć będzie:

 1. dokonywanie analiz ekonomicznych związanych z działalnością Spółki i przekazywania władzom Spółki tych informacji,
 2. dokonywanie analiz i przekazywanie przełożonym poszczególnych komórek organizacyjnych informacji ekonomicznych dotyczących działalności tych komórek,
 3. dokonywanie analiz oraz opracowywanie materiałów w zakresie sprawozdawczości finansowej obowiązującej poszczególne komórki organizacyjne,
 4. sporządzanie projekcji finansowych (biznes planów) nowych projektów,
 5. ocena i monitorowanie ryzyk ekonomicznych wynikających z działalności Spółki,
 6. wspomaganie wykonywania procedur planowania, budżetowania, kontroli i raportowania,
 7. dokonywanie analiz w zakresie płynności finansowej Spółki,
 8. świadczenie usług kontrolingu finansowego,
 9. doradztwo w zakresie prowadzenia ksiąg (w tym opracowanie polityki rachunkowości),
 10. doradztwo w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania,
 11. nadzór nad pracą działu Finansowego Zleceniodawcy (sekcji Controllingu i Księgowości),
 12. nadzorowanie systemu kontroli wewnętrznej oraz minimalizowanie najistotniejszych i najczęstszych problemów w działalności firmy wynikających z kontrolowanego działu,
 13. właściwe wykorzystanie zasobów Zleceniodawcy poprzez kontrolę wydatków i przychodów,
 14. nadzór nad utrzymywaniem bieżącej rentowności,
 15. kształtowanie i realizacja strategii finansowej Zleceniodawcy,
 16. nadzór nad przygotowywaniem sprawozdań oraz raportów, w tym sprawozdań finansowych,
 17. skutecznie zarządzanie środkami pieniężnymi poprzez planowanie i kontrolowanie przepływów pieniężnych,
 18. trafne ocenianie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
 19. przygotowanie budżetu, nadzór i kontrola jego realizacji oraz długoterminowych planów finansowych,
 20. nadzór nad funkcjonowaniem kontroli wewnętrznej,
 21. nadzór nad optymalizacją podatkową, która obejmuje: odpowiedzialność za płynność oraz zabezpieczenie ryzyka kursowego oraz stóp procentowych,
 22. odpowiedzialność za kontakty i współpracę z audytorem, bankami, firmami ubezpieczeniowymi, inwestorami oraz organami podatkowymi,
 23. w) nadzór nad prowadzeniem pełnej księgowości firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości, w tym:
  • sprawami dotyczącymi płatności: poprawności i terminowości wpisów dotyczących płatności i należności, zarządzania gotówką w kasie oraz płatnościami bankowymi, analizą płatności i zaległych należności
  • sporządzaniem deklaracji i kalkulacji podatkowych
  • nadzór nad bezpieczeństwem podatkowym
  • obliczeniami podatkowymi
  • przygotowaniem wymaganych dokumentów księgowych, danych dotyczących zaległych płatności, planów kasowych oraz zapewnienie terminowego wystawiania i księgowanie faktur dla Klientów wg potrzeb wynikających z raportów
  • nadzór nad audytem zewnętrznym
  • przygotowaniem kalkulacji miesięcznych różnic kursowych,
 24. wspieranie Logistyki w zakresie optymalizacji poziomu zapasów,
 25. wycena magazynów,
 26. uczestniczenie we wszystkich naradach i spotkaniach organizowanych przez Zleceniodawcę, na których Zleceniodawca uzna za konieczny udział Wykonawcy.

Na podstawie Umowy Doradczej, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do:

 • podejmowania decyzji personalnych w Spółce wobec zatrudnionych w niej pracowników,
 • zarządzania i rozporządzania majątkiem Spółki,
 • kierowania i zarządzania Spółką,
 • reprezentowania Spółki na zewnątrz,
 • a także podejmowania decyzji w sprawach Spółki.

W zakresie powyższych punktów Wnioskodawca działa jedynie w ramach udzielonej prokury, w oparciu o inny niż ww. Umowa Doradcza stosunek prawny.

Co istotne, jak już wyżej wskazano, Spółka w chwili obecnej posiada Zarząd składający się z trzech osób. Zarząd w Spółce składa się z:

 1. Prezesa Zarządu – który, zgodnie ze schematem organizacyjnym Spółki zarządza Działem Produkcji, Działem Technicznym oraz Działem Marketingu, jak również nadzoruje te działy,
 2. Wiceprezesa Zarządu – który, zgodnie ze schematem organizacyjnym Spółki zarządza Działem Finansowym, Działem Zakupów oraz Działem Zasobów Ludzkich,
 3. Wiceprezesa Zarządu – który zgodnie ze schematem organizacyjnym Spółki zarządza Działem Sprzedaży i Działem Eksportu.

W spółce, do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podpisywania zobowiązań w imieniu spółki upoważnieni są:

 1. Prezes i wiceprezes zarządu – jednoosobowo,
 2. Członek zarządu – łącznie z innym członkiem zarządu lub z prokurentem.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu świadczenia przez niego na rzecz Spółki usług doradczych, będą stanowić przychody z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 UPDOF i czy wynagrodzenie z tytułu tych usług może podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu świadczenia przez niego na rzecz Spółki usług doradczych na podstawie opisanej Umowy Doradczej będą stanowić przychody z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (UPDOF) i wynagrodzenie z tytułu tych usług będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c UPDOF.

Zgodnie z art. 5a UPDOF, za działalność gospodarczą uznaje się działalność zarobkową:

 • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2 i 4-9 UPDOF.

Zdaniem Wnioskodawcy, z opisanego zdarzenia przyszłego wynika jednoznacznie, iż usługi doradcze spełniają przytoczony warunek.

Zgodnie z art. 5b UPDOF, aby działalność mogła zostać uznana za działalność gospodarczą, wobec wykonywanych w ramach niej czynności nie mogą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

 • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 • są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności;
 • wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego, Podatnik będzie prowadzić samodzielną działalność gospodarczą, we własnym imieniu i jako niezależny przedsiębiorca, w ramach której świadczyć będzie usługi doradcze określone w Umowie Doradczej. Wynagrodzenie za świadczone usługi doradcze będzie wypłacane Podatnikowi na podstawie tej Umowy, zgodnie z wystawianymi fakturami.

Podatnik będzie ponosić pełne ryzyko gospodarcze prowadzonej działalności gospodarczej; na nim będzie spoczywała również pełna odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat usług doradczych zleconych Podatnikowi przez Spółkę. W związku z wykonywaniem na rzecz Spółki usług doradczych Podatnik nie będzie podlegał kierownictwu Spółki.

Ze względu na charakter i specyfikę zadań Wnioskodawca zobowiązał się w Umowie do świadczenia usług w siedzibie Spółki, jednakże umowa nie wyłącza świadczenia tych usług także w innym miejscu niż siedziba Spółki. Wnioskodawca zobowiązał się także do świadczenia usług w określonych dniach i godzinach, co także wynika z charakteru czynności, gdyż jedynie takie godziny świadczenia usług pozwalają na wykonywanie tych usług z należytą starannością, co jednak nie wyklucza także świadczenia usług poza tymi godzinami, a co wynikać będzie wprost z Umowy Doradczej.

Podatnik podkreśla, że zakres czynności wykonywanych w ramach planowanej współpracy nie będzie w żaden sposób pokrywał się z czynnościami wykonywanymi przez Prezesa i Wiceprezesów Zarządu, jak również przez Wnioskodawcę działającego jako Prokurenta Spółki, gdzie jako prokurent Wnioskodawca działa jedynie jako pełnomocnik i w granicach swojego umocowania. W szczególności, przedmiotem Umowy o współpracę nie będą czynności związane z bieżącym prowadzeniem spraw Spółki i jej reprezentowaniem na zewnątrz w zakresie przewidzianym unormowaniami kodeksu spółek handlowych, ani też z jej zarządzaniem czy zarządzaniem określonym Działem Spółki – Działem Finansowym.

Wobec powyższego nie będzie można przychodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia usług doradczych zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, w szczególności nie będzie można uznać, by były one świadczone na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umowy o podobnym charakterze, a tym samym, by zastosowanie znalazł tu art. 13 pkt 9 UPDOF. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę będą miały bowiem charakter wyłącznie doradczy i nie przewidują zarządzania Spółką ani reprezentacji Spółki. W szczególności w ramach Umowy o współpracy, Spółka nie powierzy Wnioskodawcy jakichkolwiek czynności kierowania (zarządzania). Stanowisko jakie jest przyznane Wnioskodawcy – Dyrektor Finansowy – a które to stanowisko nie ulegnie zmianie, nie oznacza w żaden sposób, iż Wnioskodawca będzie kierował Działem Finansowym Spółki. Jak wskazano w opisanym zdarzeniu przyszłym, Działem Finansowym kieruje i zarządza odpowiedzialny za ten Dział Wiceprezes Zarządu.

Biorąc zatem pod uwagę fakt, że przychody z tytułu usług, które Wnioskodawca ma zamiar świadczyć na rzecz Spółki na podstawie umowy o świadczenie usług doradczych, mogą być na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zakwalifikowane do źródła przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, przychody te mogą również być przez niego opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c UPDOF.

Zgodnie bowiem z art. 30c ust. 1 UPDOF podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Zgodnie natomiast z art. 9a ust. 2 UPDOF podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c UPDOF, przy czym zgodnie z art. 9a ust. 3 UPDOF jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w art. 9a ust. 2 UPDOF uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c UPDOF i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 UPDOF oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Z treści przywołanych powyżej przepisów wynika, iż możliwości wyboru opodatkowania przychodów 19% podatkiem liniowym pozbawieni zostali jedynie ci podatnicy, którzy w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskują przychody z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik wykonywał na rzecz tegoż pracodawcy w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Wnioskodawca zwraca uwagę, iż dotychczas nie był zatrudniony i nie zamierza zawierać umowy o pracę ze Spółką.

Ze względu na fakt, iż dochody z tytułu usług doradczych będą osiągane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, oraz w związku z faktem, że Podatnik złoży stosowne oświadczenie do Spółki zgodnie z art. 41 ust. 2 UPDOF, Spółka nie będzie musiała odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w tym zakresie. Podatek będzie rozliczany w ramach prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej bezpośrednio we własnym zakresie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług rozstrzygnięto odrębnym pismem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.