ILPB1/415-205/13-7/IM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy, w razie przejścia na opodatkowanie działalności gospodarczej według zasad ogólnych, przychody uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej w części dotyczącej sprzedaży zdjęć wykonywanych przez Wnioskodawcę będą stanowić przychód z tytułu korzystania przez twórcę z praw autorskich, a tym samym przychód ze źródła prawa majątkowe, do którego będzie można stosować 50-procentowe koszty uzyskania przychodu, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 i ust. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 21 lutego 2013 r. (wg daty wpływu), uzupełnionym w dniach 15 maja 2013 r. i 12 czerwca 2013 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lutego 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów oraz dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie karty podatkowej, a także w zakresie ryczałtu ewidencjonowanego.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 art. 14f § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 30 kwietnia 2013 r., znak ILPB1/415-205/13-2/IM na podstawie art. 169 § 1 i § 2 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 6 maja 2013 r., a w dniu 15 maja 2013 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 13 maja 2013 r.).

Natomiast w wyniku ponownej analizy przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego stwierdzono, iż wniosek wymaga uzupełnienia o elementy niezbędne do prawidłowego udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego w związku z czym pismem z dnia 31 maja 2013 r., znak ILPB1/415-205/13-4/IM na podstawie art. 169 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków, o których mowa w art. 14b § 3 i art. 14f § 2 tej ustawy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwań pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 3 czerwca 2013 r., a w dniu 12 czerwca 2013 r. wniosek uzupełniono o brakujące elementy (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 10 czerwca 2013 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Od 2008 roku Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w ramach usług fotograficznych. Działalność jest objęta opodatkowaniem w formie karty podatkowej. W sprawie firmy Wnioskodawcy nie toczy się żadne postępowanie.

Zainteresowany planuje założenie sklepu internetowego, w którym sprzedawałby zdjęcia (na początku w formie elektronicznej, później również w formie odbitek na papierze fotograficznym). Płatność byłaby dokonywana głównie za pośrednictwem bankowości internetowej. Wnioskodawca chciałby w nim sprzedawać zarówno zdjęcia wykonane przez siebie, jak i innych fotografów. Interesuje go obsługa fotograficzna bieżących wydarzeń, a także sprzedaż zdjęć archiwalnych.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że Wnioskodawca planuje założenie strony internetowej, poprzez którą będzie dokonywana sprzedaż zdjęć. Na początku sprzedawane będą tylko zdjęcia w formie elektronicznej (w formie pliku ze zdjęciem), a w późniejszym czasie również w formie odbitek na papierze fotograficznym. Sprzedaż zdjęć będzie odbywać się w ramach obecnie prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

Zdjęcia, które będą przedmiotem sprzedaży, będą wykonywane:

  1. początkowo przez Wnioskodawcę,
  2. później także przez innych fotografów.

Ad a)

Zdjęcia będą wykonywane przede wszystkim w trakcie różnego rodzaju imprez. Ich wykonywanie będzie poprzedzone umową z organizatorem imprezy, na podstawie której udzieli on Wnioskodawcy zgody na sporządzanie zdjęć z przebiegu imprezy. Po zakończeniu imprezy Wnioskodawca przekaże wykonane zdjęcia, w formie elektronicznej, organizatorowi imprezy. jednocześnie w ramach umowy organizator zobowiąże się do nieudostępniania tych zdjęć innym osobom i wykorzystania ich jedynie do celów własnych. Prawo do udostępniania tych zdjęć na rzecz innych osób będzie zastrzeżone jedynie dla Wnioskodawcy. Udostępnianie zdjęć będzie dokonywane w drodze ich sprzedaży poprzez prowadzoną stronę internetową.

Sprzedaż zdjęć, która jest planowana przez Wnioskodawcę, mówiąc ściślej będzie polegać na odpłatnym udzieleniu licencji na rzecz nabywcy uprawniającej go do dowolnego wykorzystania nabytego zdjęcia, jak również jego sprzedaży na rzecz osób trzecich. Prawa autorskie do zdjęcia będą jednak pozostawać przy Wnioskodawcy.

Ad b)

Inni fotografowie będą mogli udostępniać na stronie internetowej Wnioskodawcy wykonane przez siebie zdjęcia, po akceptacji regulaminu zamieszczonego na stronie. Zgodnie z urnową między innymi fotografami a Wnioskodawcą, nie będzie on nabywał praw autorskich do udostępnianych zdjęć, lecz będzie tylko nabywał licencję uprawniającą go do sprzedaży zdjęcia w swoim imieniu (będzie występował jako sprzedawca). Cena sprzedaży będzie przychodem wykonawcy zdjęcia (właściciela praw autorskich do niego), a przychodem Wnioskodawcy będzie prowizja naliczana w stosunku do ceny.

Wnioskodawca planuje dokonywać również sprzedaży zdjęć archiwalnych, wykonanych zarówno przez siebie, jak i innych fotografów.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że wykonywane przez niego zdjęcia, o których mowa we wniosku, stanowią utwór w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każde zdjęcie posiada walor indywidualności i oryginalności, a zatem jest przejawem działalności twórczej Wnioskodawcy, a tym samym stanowi utwór w rozumieniu ww. ustawy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

Czy, w razie przejścia na opodatkowanie działalności gospodarczej według zasad ogólnych, przychody uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej w części dotyczącej sprzedaży zdjęć wykonywanych przez Wnioskodawcę będą stanowić przychód z tytułu korzystania przez twórcę z praw autorskich, a tym samym przychód ze źródła prawa majątkowe, do którego będzie można stosować 50-procentowe koszty uzyskania przychodu, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 i ust. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT)...

Przedstawione powyżej pytanie wynika z uzupełnienia do wniosku.

Zdaniem Wnioskodawcy, w razie przejścia na opodatkowanie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych, przychody uzyskiwane w części dotyczącej sprzedaży wykonanych przez siebie zdjęć będą stanowić przychód ze źródła prawa majątkowe, o którym mowa w art. 18 ustawy o PIT. W konsekwencji do przychodów ze sprzedaży wykonanych przez siebie zdjęć Wnioskodawca będzie uprawniony do stosowania 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 i ust. 9a ustawy o PIT.

Uzasadnienie

Jak zostało wyjaśnione w opisie zdarzenia przyszłego, sprzedaż zdjęć będzie polegać na odpłatnym udzieleniu licencji nabywcy, uprawniającej go do korzystania z nabytego zdjęcia w dowolny sposób, w tym do dalszej sprzedaży. Prawo autorskie do zdjęcia będzie więc nadal należeć do Wnioskodawcy, który wykonał zdjęcie.

Mając na uwadze powyższe, należy uznać, że w zakresie sprzedaży wykonanych przez siebie zdjęć, Wnioskodawca jako twórca będzie korzystał z posiadanych praw autorskich poprzez udzielanie licencji uprawniających do korzystania ze zdjęć i z tego tytułu będzie uzyskiwał przychody. W związku z tym, będzie on osiągał przychód ze źródła prawa majątkowe, o którym mowa w art. 18 ustawy o PIT.

Takie stanowisko w zakresie wykładni przepisów przy zbieżnym stanie faktycznym przedstawił Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 27 maja 2010 r. (sygn. ITPB1/415-216/l0/MR). Uznał on bowiem, że: „W piśmiennictwie podkreśla się, że sposobem korzystania z praw własności intelektualnej jest ustanowienie możliwości korzystania z tych praw albo z przedmiotów objętych prawami poprzez udzielenie uprawnionemu licencji. Prawo majątkowe pozostaje wówczas przy podatniku, a inne osoby mają możliwość korzystania z tego prawa w ramach udzielonej licencji. W tym przypadku przychodem będzie wynagrodzenie wypłacane podatnikowi za udzielenie licencji (por. Komentarz do art. 10, art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.00.14.176), A. Bartosiewicz, P. Kubacki, P/T. Komentarz, Lex, 2010, wyd. II). Sytuacja taka zachodzi na gruncie niniejszej sprawy. Wnioskodawca udostępnia odpłatnie prawo majątkowe (licencję) do wykorzystania, przy czym nadal jest właścicielem praw autorskich.

Konsekwencją powyższego jest to, iż przychody uzyskane z ww. tytułu zaliczane są do źródła przychodów, o którym mowa w cyt. powyżej art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są bowiem przychodami z praw majątkowych”.

Ponadto, Wnioskodawca będzie również uprawniony do stosowania podwyższonych, zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50% uzyskanego przychodu w związku ze spełnieniem warunków przewidzianych w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT.

W ocenie Wnioskodawcy nie będzie mieć do tych przychodów zastosowania norma wynikająca z art. 22 ust. 12 ustawy o PIT, gdyż przychody ze sprzedaży własnych zdjęć, chociaż będą osiągane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie będą należały do źródła przychodów, o którym mowa w art. 14 tej ustawy (działalność gospodarcza), lecz jak już wykazano wyżej ze źródła, o którym mowa w art. 18 (prawa majątkowe).

Zgodnie bowiem z art. 5a ust. 6 ustawy o PIT:

„ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1. 2 i 4-9” (podkreślenie Wnioskodawcy).

Z podkreślonego fragmentu przepisów wynika, zdaniem Wnioskodawcy, że jeżeli jakikolwiek przychód osiągany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zalicza się do przychodów z innego źródła niż działalność gospodarcza, tj. jednego ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9, to bez względu na to, że został on uzyskany w związku z prowadzoną działalnością należy go przyporządkować do innego źródła.

Takie stanowisko zostało przedstawione m.in. w interpretacji Dyrektora tut. Izby Skarbowej z dnia 3 czerwca 2011 r. (sygn. ILPB1/415-275/11-2/AGr), w którym uznał on, że przychód ze sprzedaży w formie udzielenia licencji na korzystanie z programu komputerowego, chociaż był osiągnięty w ramach działalności, podlegał zaliczeniu do źródła przychodów, jakim są prawa majątkowe (art. 18 ustawy o PIT). Mianowicie:

„Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wyniku, że Wnioskodawca prowadzi działalność wytwórczą, polegającą na tworzeniu oprogramowania i jego sprzedaży. Formą sprzedaży jest udzielenie licencji na wytworzone przez Wnioskodawcę oprogramowanie. (...)

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż opłaty z tytułu udzielenia licencji do korzystania z praw autorskich są przychodem z tych praw. Konsekwencją powyższego jest to, iż przychody uzyskane z ww. tytułu zaliczane są do źródła przychodów, o którym mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są bowiem przychodem z praw autorskich. Oznacza to, iż na mocy wyłączenia, o którym mowa w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody te, nie są zaliczone do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.”

Biorąc pod uwagę powyższą argumentację, Wnioskodawca uważa, że przychody uzyskane ze sprzedaży wykonanych przez siebie zdjęć będą stanowić przychód z praw majątkowych, które posiada on do tych zdjęć, a w konsekwencji do przychodów tych będzie uprawniony do zastosowania zryczałtowanych, 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu (do limitu przewidzianego w art. 22 ust. 9a ustawy o PIT).

Przedstawione powyżej własne stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wynika z uzupełnienia wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Tutejszy organ wskazuje, że wniosek dotyczący zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie karty podatkowej oraz w zakresie ryczałtu ewidencjonowanego został rozstrzygnięty w dniu 14 czerwca 2013 r. odrębnymi pismami nr ILPB1/415-205/13-6/IM, oraz nr ILPB1/415-205/13-8/IM.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.