ILPB1/415-205/13-6/IM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
1. Czy w związku z rozszerzeniem dotychczasowej działalności gospodarczej poprzez rozpoczęcie sprzedaży wykonanych przez siebie zdjęć na uruchomionej przez siebie stronie internetowej Wnioskodawca będzie mógł w dalszym ciągu płacić podatek od swoich przychodów w formie karty podatkowej?
2. Czy w razie późniejszego rozszerzenia działalności gospodarczej poprzez sprzedaż na stronie internetowej Wnioskodawcy zdjęć wykonanych przez innych fotografów, Wnioskodawca będzie mógł w dalszym ciągu płacić podatek od całości swoich przychodów z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 21 lutego 2013 r. (wg daty wpływu), uzupełnionym w dniach 15 maja 2013 r. i 12 czerwca 2013 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie karty podatkowej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lutego 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów oraz dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie karty podatkowej, a także w zakresie ryczałtu ewidencjonowanego.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 art. 14f § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 30 kwietnia 2013 r., znak ILPB1/415-205/13-2/IM na podstawie art. 169 § 1 i § 2 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 6 maja 2013 r., a w dniu 15 maja 2013 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 13 maja 2013 r.).

Natomiast w wyniku ponownej analizy przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego stwierdzono, iż wniosek wymaga uzupełnienia o elementy niezbędne do prawidłowego udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego w związku z czym pismem z dnia 31 maja 2013 r., znak ILPB1/415-205/13-4/IM na podstawie art. 169 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków, o których mowa w art. 14b § 3 i art. 14f § 2 tej ustawy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwań pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 3 czerwca 2013 r., a w dniu 12 czerwca 2013 r. wniosek uzupełniono o brakujące elementy (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 10 czerwca 2013 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Od 2008 roku Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w ramach usług fotograficznych. Działalność jest objęta opodatkowaniem w formie karty podatkowej. W sprawie firmy Wnioskodawcy nie toczy się żadne postępowanie.

Zainteresowany planuje założenie sklepu internetowego, w którym sprzedawałby zdjęcia (na początku w formie elektronicznej, później również w formie odbitek na papierze fotograficznym). Płatność byłaby dokonywana głównie za pośrednictwem bankowości internetowej. Wnioskodawca chciałby w nim sprzedawać zarówno zdjęcia wykonane przez siebie, jak i innych fotografów. Interesuje go obsługa fotograficzna bieżących wydarzeń, a także sprzedaż zdjęć archiwalnych.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że Wnioskodawca planuje założenie strony internetowej, poprzez którą będzie dokonywana sprzedaż zdjęć. Na początku sprzedawane będą tylko zdjęcia w formie elektronicznej (w formie pliku ze zdjęciem), a w późniejszym czasie również w formie odbitek na papierze fotograficznym. Sprzedaż zdjęć będzie odbywać się w ramach obecnie prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

Zdjęcia, które będą przedmiotem sprzedaży, będą wykonywane:

 1. początkowo przez Wnioskodawcę,
 2. później także przez innych fotografów.

Ad a)

Zdjęcia będą wykonywane przede wszystkim w trakcie różnego rodzaju imprez. Ich wykonywanie będzie poprzedzone umową z organizatorem imprezy, na podstawie której udzieli on Wnioskodawcy zgody na sporządzanie zdjęć z przebiegu imprezy. Po zakończeniu imprezy Wnioskodawca przekaże wykonane zdjęcia, w formie elektronicznej, organizatorowi imprezy. Jednocześnie w ramach umowy organizator zobowiąże się do nieudostępniania tych zdjęć innym osobom i wykorzystania ich jedynie do celów własnych. Prawo do udostępniania tych zdjęć na rzecz innych osób będzie zastrzeżone jedynie dla Wnioskodawcy. Udostępnianie zdjęć będzie dokonywane w drodze ich sprzedaży poprzez prowadzoną stronę internetową.

Sprzedaż zdjęć, która jest planowana przez Wnioskodawcę, mówiąc ściślej będzie polegać na odpłatnym udzieleniu licencji na rzecz nabywcy uprawniającej go do dowolnego wykorzystania nabytego zdjęcia, jak również jego sprzedaży na rzecz osób trzecich. Prawa autorskie do zdjęcia będą jednak pozostawać przy Wnioskodawcy.

Ad b)

Inni fotografowie będą mogli udostępniać na stronie internetowej Wnioskodawcy wykonane przez siebie zdjęcia, po akceptacji regulaminu zamieszczonego na stronie. Zgodnie z umową między innymi fotografami a Wnioskodawcą, nie będzie on nabywał praw autorskich do udostępnianych zdjęć, lecz będzie tylko nabywał licencję uprawniającą go do sprzedaży zdjęcia w swoim imieniu (będzie występował jako sprzedawca). Cena sprzedaży będzie przychodem wykonawcy zdjęcia (właściciela praw autorskich do niego), a przychodem Wnioskodawcy będzie prowizja naliczana w stosunku do ceny.

Wnioskodawca planuje dokonywać również sprzedaży zdjęć archiwalnych, wykonanych zarówno przez siebie, jak i innych fotografów.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że wykonywane przez niego zdjęcia, o których mowa we wniosku, stanowią utwór w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każde zdjęcie posiada walor indywidualności i oryginalności, a zatem jest przejawem działalności twórczej Wnioskodawcy, a tym samym stanowi utwór w rozumieniu ww. ustawy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania w zakresie karty podatkowej.
 1. Czy w związku z rozszerzeniem dotychczasowej działalności gospodarczej poprzez rozpoczęcie sprzedaży wykonanych przez siebie zdjęć na uruchomionej przez siebie stronie internetowej Wnioskodawca będzie mógł w dalszym ciągu płacić podatek od swoich przychodów w formie karty podatkowej...
 2. Czy w razie późniejszego rozszerzenia działalności gospodarczej poprzez sprzedaż na stronie internetowej Wnioskodawcy zdjęć wykonanych przez innych fotografów, Wnioskodawca będzie mógł w dalszym ciągu płacić podatek od całości swoich przychodów z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej...

Przedstawione powyżej pytania wynikają z uzupełnienia do wniosku.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1 Rozszerzenie dotychczasowej działalności gospodarczej poprzez rozpoczęcie sprzedaży wykonanych przez siebie zdjęć na uruchomionej przez siebie stronie internetowej będzie pozwalało mu nadal płacić podatek od uzyskanych w ten sposób przychodów w formie karty podatkowej.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej: ustawa o zryczałtowanym podatku).

„Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność:

1) usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, zwanej dalej „tabelą”, w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy - przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli,(...)”.

Z kolei art. 25 ust. 1 pkt 4 tejże ustawy stanowi, że:

„Podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

4)nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,(...)”.

Wnioskodawca uważa, że w związku z rozszerzeniem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, dalej będzie on wykonywać usługi fotograficzne, o jakich mowa w poz. 90 tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku, w zakresie wskazanym w poz. 90 załącznika nr 4 do tej ustawy. Jednocześnie nie będzie on prowadził innej działalności gospodarczej poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23 tej ustawy. Innymi słowy, cała działalność mieścić się będzie w działalności określonej w poz. 90 załącznika nr 3 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku. Biorąc to pod uwagę, Wnioskodawca będzie nadal uprawniony do opodatkowania swojej działalności w formie karty podatkowej.

Ad. 2 Rozszerzenie działalności gospodarczej poprzez sprzedaż na stronie internetowej zdjęć wykonanych przez innych fotografów przez Wnioskodawcę będzie uprawniać go w dalszym ciągu do opodatkowania całości swoich przychodów z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej.

Uzasadnienie

Sprzedaż na stronie internetowej zdjęć wykonanych przez innych fotografów przez Wnioskodawcę będzie w ocenie Wnioskodawcy nadal mieścić się w pojęciu usług fotograficznych, zgodnie z ich definicją zawartą w ustawie o zryczałtowanym podatku. W konsekwencji, całość przychodów uzyskiwanych w ramach prowadzonej działalności będzie mogła podlegać opodatkowaniu w formie karty podatkowej.

Przedstawione powyżej własne stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wynika z uzupełnienia wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 29-30c, art. 30e oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów (art. 9 ust. 1a ww. ustawy).

W myśl natomiast art. 9 ust. 2 ww. ustawy, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rozróżnia się poszczególne źródła przychodów. Takimi źródłami są m.in.:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3) oraz
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe (art. 10 ust. 1 pkt 7).

Zgodnie z art. 5 pkt 6 cyt. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z powyższego wynika, że jeżeli ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zalicza określony przychód do innego źródła niż pozarolnicza działalność gospodarcza, przychód ten stanowi przychód z tego źródła, a nie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, niezależnie od tego czy zdarzenie, które powoduje powstanie tego przychodu, ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W myśl art. 18 tejże ustawy, za przychody z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

W rozumieniu powołanego przepisu przychodem z praw majątkowych jest każdy przychód, którego bezpośrednim źródłem jest prawo majątkowe, nawet jeśli prawo to nie zostało w sposób wyraźny wskazane w ustawie.

W świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z tytułu sprzedaży dzieł wykonanych przez autorów należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 18 ww. ustawy, tj. do przychodów z praw majątkowych.

Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w ramach usług fotograficznych. Działalność jest objęta opodatkowaniem w formie karty podatkowej. Zainteresowany planuje założenie sklepu internetowego, w którym sprzedawałby zdjęcia (na początku w formie elektronicznej, później również w formie odbitek na papierze fotograficznym). Wnioskodawca chciałby w nim sprzedawać zarówno zdjęcia wykonane przez siebie, jak i innych fotografów. Wykonywane przez niego zdjęcia, o których mowa we wniosku, stanowią utwór w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W związku z powyższym wskazać należy, że wskazane przez Wnioskodawcę przychody ze sprzedaży wykonanych przez siebie zdjęć na uruchomionej przez siebie stronie internetowej oraz sprzedaż na stronie internetowej Wnioskodawcy zdjęć wykonanych przez innych fotografów, należy zakwalifikować do przychodów z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie:

 1. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 2. karty podatkowej.

Stosownie do art. 25 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

 1. złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,
 2. we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli,
 3. przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,
 4. nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 5. małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,
 6. nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,
 7. pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, o którym mowa w pkt 1, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W myśl art. 23 ust. 1. pkt 1 ww. ustawy - zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, zwanej dalej "tabelą", w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy - przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli.

Usługi fotograficzne wymienione zostały pod poz. 90 załącznika nr 3 do ww. ustawy. Zakres tych usług, uprawniający do skorzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej szczegółowo określono w poz. 90 załącznika nr 4 do tej ustawy. jako: "Wykonywanie w zakładzie i poza zakładem fotografii, filmów i przeźroczy: portretowych, reportażowych, okolicznościowych, krajobrazowych, technicznych, itp; wykonywanie fotokopii, wykonywanie prac powierzonych, sporządzanie odbitek fotograficznych na papierze, porcelanie, itp; przedmiot działalności nie obejmuje prac wykonywanych na kasetach magnetowidowych".

Reasumując, mając na uwadze powołane przepisy prawne oraz przedstawione stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe, należy stwierdzić, iż z związku z rozszerzeniem dotychczasowej działalności gospodarczej poprzez rozpoczęcie sprzedaży wykonanych przez siebie zdjęć na uruchomionej przez siebie stronie internetowej Wnioskodawca będzie mógł w dalszym ciągu płacić podatek od swoich przychodów w formie karty podatkowej jednakże tylko od przychodów uzyskanych ze świadczenia usług zgodnych z zakresem usług wymienionych w poz. 90 załącznika nr 4 do ustawy. Przychody ze sprzedaży wykonanych przez siebie zdjęć na uruchomionej przez siebie stronie internetowej oraz sprzedaż na stronie internetowej Wnioskodawcy zdjęć wykonanych przez innych fotografów, należy zakwalifikować do przychodów z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe, bowiem – zdaniem Zainteresowanego – opodatkowaniu w formie karty podatkowej podlegają wszystkie osiągnięte przez Niego przychody, tj. zarówno przychody uzyskiwane z tytułu jednoosobowej działalności gospodarczej w ramach usług fotograficznych, jak i osiągane z tytułu sprzedaży wykonanych przez siebie i innych fotografów zdjęć na uruchomionej przez siebie stronie internetowej, które w opinii Wnioskodawcy należy zakwalifikować do przychodów ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza.

Natomiast jak wyjaśniono w przedmiotowej interpretacji sprzedaż zdjęć jest przychodem zaliczanym do przychodów, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tak więc opodatkowaniu w formie karty podatkowej podlegają tylko te przychody, które zaliczane są do przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej.

Sprzedaż zdjęć stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie spowoduje wyłączenia z opodatkowania w formie karty podatkowej pozostałych przychodów zaliczanych do pochodzących ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza, ponieważ uzyskiwanie przychodów zaliczanych do praw majątkowych nie stanowi przesłanki wynikającej z art. 25 ust. 1 pkt 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wykluczającego możliwość opodatkowania przychodów z tytułu świadczenia usług fotograficznych w formie karty podatkowej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tutejszy organ wskazuje, że wniosek dotyczący zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ryczałtu ewidencjonowanego oraz dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów został rozstrzygnięty w dniu 14 czerwca 2013 r. odrębnymi pismami nr ILPB1/415-205/13-8/IM, oraz nr ILPB1/415-205/13-7/IM.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.