ILPB1/415-1360/14-4/AMN | Interpretacja indywidualna

Czy opłatę za przesyłkę produktu zakupionego na aukcji internetowej Wnioskodawcy, którą ponosi kupujący, wlicza się do przychodu do opodatkowania Wnioskodawcy?
ILPB1/415-1360/14-4/AMNinterpretacja indywidualna
  1. aukcja
  2. działalność gospodarcza
  3. opłata
  4. sprzedaż
  5. sprzedaż za pośrednictwem internetu
  6. usługi kurierskie
  7. usługi pocztowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 grudnia 2014 r. (data wpływu 3 grudnia 2014 r.), uzupełnionym w dniu 11 lutego 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie przychodów.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 4 lutego 2015 r. znak ILPB1/415-1360/14-2/AMN na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 6 lutego 2015 r., wniosek uzupełniono w dniu 11 lutego 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Z dniem 1 grudnia 2014 r. Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. Przeważająca działalność gospodarcza: 13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych, dodatkowa działalność gospodarcza: 46.41.Z., 47.91.Z. Działalność Zainteresowanego będzie polegała na samodzielnym szyciu z materiałów zakupionych u producentów prześcieradełek dziecięcych, pościeli dziecięcych, rożków dla dzieci, ochraniaczy na łóżeczko itp. Wnioskodawca będzie sprzedawał uszyte gotowe artykuły głównie w Serwisie Internetowym. Wnioskodawca rozlicza przychody na zasadach ryczałtu. Oferowane produkty Zainteresowany będzie sprzedawał w różnych cenach, średnio około 20 zł za sztukę, np. prześcieradło rozmiar 80 cm x 160 cm w cenie 18 zł.

Na stronie aukcyjnej Wnioskodawca zamieści również informacje o sposobach i kosztach przesyłek, które ponosi osoba kupująca.

Wysyłka towaru będzie możliwa za pomocą Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub odbiór może nastąpić w wybranym paczkomacie.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że w regulaminie aukcji internetowej zostanie wyraźnie zastrzeżone, że kupujący nabywając sprzedawane przez Wnioskodawcę wyroby i towary udziela Wnioskodawcy pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług pocztowych, kurierskich w jego imieniu. Kwota należności za przesyłkę otrzymana od kupującego będzie odpowiadać faktycznej płatności poniesionej przez Wnioskodawcę z tego tytułu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy opłatę za przesyłkę produktu zakupionego na aukcji internetowej Wnioskodawcy, którą ponosi kupujący, wlicza się do przychodu do opodatkowania Wnioskodawcy...

Zdaniem Wnioskodawcy, firma nie świadczy usług pocztowych, transportowych. Opłata za przesyłkę towaru nie jest przychodem Wnioskodawcy. Zainteresowany nie ma z tego tytułu żadnych korzyści materialnych. Wnioskodawca jest tylko pośrednikiem, przekazuje pieniądze powierzone przez nabywcę. Jest to korzystanie z usług pełnomocnictwa, czyli działalnie jako pośrednik w imieniu i na rzecz kupującego. W ramach udzielonego pełnomocnictwa Wnioskodawca jako przedsiębiorca dokonuje wysyłki towaru w imieniu klienta i na jego rzecz. Opłaty za przesyłkę Wnioskodawca nie traktuje jako wynagrodzenie, lecz jako przekazanie pieniędzy Poczcie Polskiej, bądź innemu operatorowi w imieniu klienta z tytułu wykonania na jego rzecz usługi.

Jako przedsiębiorca Wnioskodawca może na stronie aukcyjnej w regulaminie lub na każdej aukcji osobno napisać komunikat o udzieleniu pełnomocnictwa pomiędzy Wnioskodawcą (sprzedającym) a kupującym o treści: „Kupując na moich aukcjach udzielasz mi pełnomocnictwo na zawarcie umowy o świadczenie usług przesyłowych w twoim imieniu i na twój rachunek z Pocztą Polską lub innym operatorem, za pośrednictwem którego zostanie przesłany zakupiony dany produkt.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Przy czym, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Z przestawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na samodzielnym szyciu - z materiałów zakupionych u producentów - prześcieradełek dziecięcych, pościeli dziecięcych, rożków dla dzieci, ochraniaczy na łóżeczko itp. Wnioskodawca będzie sprzedawał uszyte gotowe artykuły głównie w Serwisie Internetowym. W regulaminie aukcji internetowej zostanie wyraźnie zastrzeżone, że kupujący nabywając sprzedawane przez Wnioskodawcę wyroby i towary udziela Wnioskodawcy pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług pocztowych, kurierskich w jego imieniu. Kwota należności za przesyłkę otrzymana od kupującego będzie odpowiadać faktycznej płatności poniesionej przez Wnioskodawcę z tego tytułu.

Jak wynika z przepisów art. 95 - 109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.), pełnomocnictwo to jednostronne oświadczenie osoby (mocodawcy) na mocy którego inna osoba (pełnomocnik) staje się upoważniona do działania w imieniu mocodawcy. Zatem każda czynność wykonana przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa wywoła skutki bezpośrednio w sferze prawnej mocodawcy.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że skoro w warunkach (regulaminie) prowadzonej sprzedaży wysyłkowej (internetowej) będzie wyraźnie zastrzeżone, że kupujący nabywając sprzedawane przez Wnioskodawcę wyroby i towary udziela Wnioskodawcy pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług pocztowych, kurierskich w jego imieniu, a kwota należności za przesyłkę otrzymana od klienta (kupującego) będzie odpowiadać faktycznej odpłatności z tego tytułu, poniesionej przez Wnioskodawcę, to z tego tytułu nie powstanie u Wnioskodawcy przychód w rozumieniu cytowanych powyżej przepisów. Kwoty otrzymane z tego tytułu nie będą bowiem kwotami należnymi z tytułu sprzedaży wyrobów i towarów, a zatem nie będą uznane za przychód opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.