ILPB1/415-1194/14-4/AN | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu.
ILPB1/415-1194/14-4/ANinterpretacja indywidualna
 1. doradztwo
 2. działalność gospodarcza
 3. podatek liniowy
 4. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 października 2014 r. (data wpływu 22 października 2014 r.), uzupełnionym w dniu 2 stycznia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu.

Wniosek uzupełniono w dniu 2 stycznia 2015 roku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest obecnie zatrudniony na umowę o pracę w spółce kapitałowej na stanowisku doradcy podatkowego. Możliwe jest, iż od dnia 1 stycznia 2015 r. Wnioskodawca obejmie funkcję członka zarządu tej Spółki i jednocześnie rozpocznie świadczenie usług doradztwa podatkowego na rzecz spółki, w której dotychczas był zatrudniony w ramach swojej indywidualnej działalności gospodarczej. Do dnia 31 grudnia 2014 r. Wnioskodawca nie prowadził działalności gospodarczej, jednak planuje ją otworzyć z dniem 1 stycznia 2015 r. Od dnia 1 stycznia 2015 r. możliwe jest, iż Wnioskodawca będzie pełnił funkcje członka zarządu na podstawie umowy o pracę w spółce gdzie do 31 grudnia był zatrudniony na stanowisku doradcy podatkowego.

W ramach obowiązku członka zarządu Wnioskodawca będzie wykonywał następujące obowiązki:

 1. zarządzanie powierzonymi obszarami działalności Spółki,
 2. reprezentowanie Spółki wobec klientów, organów państwowych, organów samorządu terytorialnego i innych podmiotów trzecich,
 3. podejmowanie i realizowanie czynności i działań zmierzających do rozwoju działalności Spółki oraz osiągania przez Spółkę celów określonych w ustalonych planach działalności gospodarczej, w tym w planach inwestycyjnych,
 4. podejmowanie i realizowanie czynności i działań zmierzających do osiągania przez Spółkę odpowiednich wyników gospodarczych, w tym finansowych, w szczególności poprzez zarządzanie aktywami i zasobami Spółki w sposób ukierunkowany na osiągnięcie odpowiednich wyników gospodarczych,
 5. opracowywanie i aktualizacja planów strategicznych Spółki.

Natomiast od 1 stycznia 2015 r. w ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca będzie świadczył usługi doradztwa podatkowego i prawnego na rzecz tej samej spółki, w której będzie członkiem zarządu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca może przychody ze swojej działalności w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego prowadzonej od dnia 1 stycznia 2015 r., a w szczególności przychody z umowy zawartej ze spółką, której będzie jednocześnie członkiem zarządu, rozliczać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i stosować stawkę liniową 19%...

Zdaniem Wnioskodawcy, może on przychody ze swojej działalności w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego prowadzonej od dnia 1 stycznia 2015 r., a w szczególności przychody z umowy zawartej ze spółką, której będzie jednocześnie członkiem zarządu, rozliczać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i stosować stawkę liniową 19%.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 updof, wyróżnia się wśród źródeł przychodów; działalność wykonywaną osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2) oraz pozarolniczą działalność gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 3).

Pozarolniczą działalnością gospodarczą, w myśl art. 5a pkt 6 updof, jest działalność zarobkowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzona we własnym imieniu, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zgodnie z kolei z art. 13 pkt 7 updof, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Wnioskodawca zatem będzie w ramach obowiązków członka zarządu kierował Spółką. Natomiast w ramach umowy o świadczenie usług doradztwa podatkowego i prawnego nie będzie wykonywał żadnych czynności kierowania (zarządzania) a jedynie szereg czynności których istotą jest doradztwo i wykonywanie własnych projektów. Usługi te w żaden sposób nie będą związane z podejmowaniem decyzji co do gospodarowania majątkiem spółki. Wnioskodawca nie będzie również posiadał uprawnień do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki w związku z wykonywaniem umowy w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego.

Zatem przychody, które Wnioskodawca będzie uzyskiwał w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług doradztwa, stanowić będą przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 updof. Zgodnie zaś z art. 9a ust. 2 updof, podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c (stawka liniowa). Zgodnie bowiem z art. 9a ust. 3 ustawy updof jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

 1. (uchylony)
 2. wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W opinii Wnioskodawcy, tylko jeżeli podatnik w ramach działalności gospodarczej wykonywałby w roku podatkowym czynności odpowiadające czynnościom, które wykonywałby w ramach stosunku pracy, to nie mógłby korzystać z 19% stawki opodatkowania.

Zdaniem Wnioskodawcy skoro rozpocznie on świadczenie usług z dniem 1 stycznia 2015 r. powyższy przepis nie znajdzie zastosowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Zgodnie z art. 9a ust. 4 ww. ustawy, wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Zgodnie z powyższym, możliwość opodatkowania dochodów zgodnie z zasadami określonymi w art. 30c ww. ustawy jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik, lub przynajmniej jeden z jego wspólników (w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej), wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Z przedstawionego wniosku wynika, że Wnioskodawca jest zatrudniony na umowę o pracę w spółce kapitałowej na stanowisku doradcy podatkowego. Możliwe, że od dnia 1 stycznia 2015 r. obejmie funkcję członka zarządu i jednocześnie rozpocznie świadczenie usług doradztwa podatkowego na rzecz spółki. W ramach obowiązków członka zarządu będzie kierował spółką. Natomiast w ramach umowy o świadczenie usług doradztwa podatkowego i prawnego nie będzie wykonywał żadnych czynności kierowania (zarządzania) a jedynie szereg czynności których istotą jest doradztwo i wykonywanie własnych projektów. Usługi te w żaden sposób nie będą związane z podejmowaniem decyzji co do gospodarowania majątkiem spółki.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że skoro jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca od 1 stycznia 2015 r. w ramach prowadzonej działalności będzie świadczył usługi doradztwa podatkowego i prawnego na rzecz spółki, a nie będą one tożsame z czynnościami wykonywanymi w ramach pełnionych obowiązków członka zarządu, to świadczenie tych usług nie wyłącza możliwości opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem Wnioskodawca będzie mógł opodatkowywać dochody uzyskiwane z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wg zasad wynikających z art. 30c ww. ustawy.

Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.