IBPP2/443-1058/14/RSz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Prawo do odliczenia, w ramach prowadzonej działalności, różnicy w podatku VAT wynikającej z różnicy stawek VAT zakupu materiałów 23% i dalszej ich sprzedaży w postaci usługi na wykonanie robót budowlanych ze stawką podatku VAT 8%, dla faktur wystawianych "samemu sobie"

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 14 lipca 2014 r. (data wpływu 15 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 8 października 2014r. (data wpływu 13 października 2014r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia, w ramach prowadzonej działalności, różnicy w podatku VAT wynikającej z różnicy stawek VAT zakupu materiałów 23% i dalszej ich sprzedaży w postaci usługi na wykonanie robót budowlanych ze stawką podatku VAT 8%, dla faktur wystawianych "samemu sobie" - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia, w ramach prowadzonej działalności, różnicy w podatku VAT wynikającej z różnicy stawek VAT zakupu materiałów 23% i dalszej ich sprzedaży w postaci usługi na wykonanie robót budowlanych ze stawką podatku VAT 8%, dla faktur wystawianych "samemu sobie".

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 8 października 2014r. (data wpływu 13 października 2014r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 30 września 2014 r. znak: IBPP2/443-690/14/RSz, IBPBI/1/415-842/14/SK.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca wykonuje działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i jest płatnikiem podatku vat. W ramach wykonywanej działalności Wnioskodawca chciałby wykonywać także roboty budowlane związane z budową budynków, co jest zgodne z deklarowaną działalnością - kod PKD 41.20.Z. Pierwszy dom, który Wnioskodawca chciałby zbudować to jego własny dom. Będzie to dom mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej ok 145 m2. W tym celu Wnioskodawca chce zatrudnić murarza na umowę o dzieło oraz innych fachowców indywidualnych nieprowadzących działalności gospodarczej. Do wykonania budynku Wnioskodawca będzie kupował materiały budowlane na własną prowadzoną działalność ze stawka VATu 23%. Po wykonaniu części robót, Wnioskodawca wystawi fakturę VAT, niejako "samemu sobie" ze stawką VAT 8% za roboty budowlane związane z budownictwem mieszkaniowym.

Dodatkowo w celu wzniesienia budynku Wnioskodawca będzie korzystał z usług innych firm, które na wykonane roboty wystawią faktury na niego prywatnie ze stawką VAT 8% .

W piśmie z 8 października 2014r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, w następujący sposób:

Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego Wnioskodawca uzyskał jako osoba fizyczna w dniu 19 grudnia 2013r. Przedmiotowy budynek będzie stanowił jego własność prywatną nie związaną z prowadzoną działalnością i roboty wykonywane w trakcie budowy domu będą przychodem jego firmy. Zakupując materiały budowlane jako firma, zdaniem Wnioskodawcy, będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyż materiały będą wykorzystywane do budowy na co zostanie wystawiona faktura sprzedaży dla niego, osoby fizycznej. Ponieważ pozwolenie na budowę zostało wydane przed 31 grudnia 2013r. Wnioskodawca nie ma możliwości ubiegania się o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych na podstawie ustawy z 29 sierpnia 2005 r.

Roboty budowlane, które Wnioskodawca zamierza wykonywać w ramach działalności będą dotyczyć jedynie budowy budynku mieszkalnego (tak budynku jak i działki na której będzie zlokalizowany budynek). Budynek mieszkalny, który Wnioskodawca zamierza wybudować posiadać będzie 147,53 m2 powierzchni użytkowej i będzie stanowił obiekt zaliczany do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12a ustawy o podatku od towarów i usług. Budynek ten będzie budynkiem mieszkalnym i nie będzie wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej, w Klasyfikacji Obiektów Budowlanych jest to dział 12.

Działka, na której będzie realizowany budynek jest jego prywatną własnością i nie będzie wprowadzona do ewidencji środków trwałych.

Zdaniem Wnioskodawcy, w tak przedstawionej sprawie nie ma przeszkód aby w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej odliczał naliczony podatek od towarów i usług występujący w fakturach zakupowych materiałów budowlanych, które zostaną wykorzystane do budowy jego prywatnego domu na co wystawi sobie (jemu razem z żoną) fakturę za usługę budowlaną wraz z materiałami.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 2):

Czy Wnioskodawca będzie mógł odliczyć, w ramach prowadzonej działalności, różnicę w podatku VAT wynikającą z różnicy stawek VAT zakupu materiałów 23% i dalszej ich sprzedaży w postaci usługi na wykonanie robót budowlanych ze stawką podatku VAT 8%, dla faktur wystawianych "samemu sobie"...

Stanowisko Wnioskodawcy (oznaczenie jak we wniosku).

Ad 2.Zdaniem Wnioskodawcy, różnice w podatku VAT wynikające z faktu zakupu materiałów budowlanych ze stawką 23% i późniejszej ich sprzedaży w ramach wykonania usługi ze stawką 8% są należne do odliczenia również z usług wykonywanych samemu sobie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w kwestiach objętych pytaniem nr 2 uznaje się za nieprawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT,

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. Istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar (usługa) ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych. Wystarczającym zatem jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towaru lub usługi, przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej oraz planowanej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej. Tym samym podatnik dokonując zakupu towarów czy usług dokonuje ich natychmiastowej alokacji do czynności dających prawo do doliczenia lub niedających takiego prawa. Decyzja taka musi być podjęta od razu.

Należy też zwrócić uwagę, że uprawnienie, wynikające z ww. przepisów przysługuje podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT a zatem osobie prawnej, jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej oraz osobie fizycznej, wykonującej samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Należy dodać, że wspomniana działalność gospodarcza, jak wskazuje art. 15 ust. 2 tej ustawy, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, przy czym działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca wykonuje działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i jest płatnikiem podatku VAT. W ramach wykonywanej działalności Wnioskodawca chciałby wykonywać także roboty budowlane związane z budową budynków, co jest zgodne z deklarowaną działalnością - kod PKD 41.20.Z. Do wykonania budynku Wnioskodawca będzie kupował materiały budowlane na własną prowadzoną działalność ze stawka VATu 23%. Po wykonaniu części robót, Wnioskodawca wystawi fakturę VAT, niejako "samemu sobie" ze stawką VAT 8% za roboty budowlane związane z budownictwem mieszkaniowym.

Dodatkowo w celu wzniesienia budynku Wnioskodawca będzie korzystał z usług innych firm, które na wykonane roboty wystawią faktury na niego prywatnie ze stawką VAT 8% .

Przedmiotowy budynek będzie stanowił jego własność prywatną nie związaną z prowadzoną działalnością i roboty wykonywane w trakcie budowy domu będą przychodem jego firmy.

Roboty budowlane, które Wnioskodawca zamierza wykonywać w ramach działalności będą dotyczyć jedynie budowy budynku mieszkalnego (tak budynku jak i działki na której będzie zlokalizowany budynek).

Zdaniem Wnioskodawcy, w tak przedstawionej sprawie nie ma przeszkód aby w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej odliczał naliczony podatek od towarów i usług występujący w fakturach zakupowych materiałów budowlanych, które zostaną wykorzystane do budowy jego prywatnego domu na co wystawi sobie (jemu razem z żoną) fakturę za usługę budowlaną wraz z materiałami.

Wątpliwości Wnioskodawcy, dotyczą kwestii prawa do odliczenia, w ramach prowadzonej działalności, różnicy w podatku VAT wynikającej z różnicy stawek VAT zakupu materiałów 23% i dalszej ich sprzedaży w postaci usługi na wykonanie robót budowlanych ze stawką podatku VAT 8%, dla faktur wystawianych "samemu sobie".

W przedmiotowej sprawie istotne jest dokonanie oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo–prawne, jest wykonywanie czynności opodatkowanych.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis sprawy jak również przywołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że wobec nie spełnienia przesłanek wynikających z art. 86 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, Wnioskodawca nie będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie materiałów budowlanych w sytuacji przedstawionej we wniosku.

Trzeba bowiem zauważyć, co wynika z okoliczności sprawy, że materiały budowlane, które będą wykorzystywane do planowanej przez Wnioskodawcę budowy jego prywatnego domu mieszkalnego jednorodzinnego, Wnioskodawca nie do celów prowadzenia działalności gospodarczej lecz dla jego prywatnych celów. A zatem w momencie zakupu tych materiałów Wnioskodawca nie będzie działał jako podatnik podatku od towarów i usług lecz jako konsument ostateczny a nabywane materiały budowlane nie będą służyć opodatkowanej działalności gospodarczej Wnioskodawcy lecz jego celom osobistym.

W związku z powyższym, podatek VAT naliczony z faktur potwierdzających zakup materiałów budowlanych przez Wnioskodawcę, które zostaną wykorzystane do budowy jego prywatnego domu, na jego własne potrzeby, nie podlega odliczeniu na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ww. ustawy, gdyż nabycie to nie jest związane z opodatkowaną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że różnice w podatku VAT wynikające z faktu zakupu materiałów budowlanych ze stawką 23% i późniejszej ich sprzedaży w ramach wykonania usługi ze stawką 8% są należne do odliczenia również z usług wykonywanych samemu sobie, jest nieprawidłowe.

Tut. organ pragnie zauważyć, że niniejsza interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie przedstawionego we wniosku pytania nr 2 w kontekście przedstawionego stanowiska. Zatem, przedmiotem interpretacji indywidualnej nie jest kwestia opodatkowania podatkiem VAT wykonywania czynności dotyczących budowy domu dla Wnioskodawcy.

Zagadnienia dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług w kwestiach objętych pytaniem nr 1 i nr 3 są przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.