IBPP1/4512-856/15/MG | Interpretacja indywidualna

Na moment nabycia maszyn rolniczy mających służyć działalności rolniczej (usługi rolnicze) Wnioskodawca korzystał ze zwolnienia od podatku VAT mając tym samym status rolnika ryczałtowego.
IBPP1/4512-856/15/MGinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. działalność gospodarcza
 3. działalność rolnicza
 4. odliczenie podatku
 5. podatnik podatku od towarów i usług
 6. prawo do odliczenia
 7. rolnik ryczałtowy
 8. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 października 2015 r. (data wpływu 27 października 2015 r.) uzupełnionym pismem z 19 stycznia 2016 r. (data wpływu 21 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia dwóch maszyn rolniczych wykorzystywanych do świadczenia usług w rolnictwie – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia dwóch maszyn rolniczych wykorzystywanych do świadczenia usług w rolnictwie.

Wniosek został uzupełniony pismem z 19 stycznia 2016 r. (data wpływu 21 stycznia 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 11 stycznia 2016 r. nr IBPP1/4512-856/15/MG.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony zaistniały stan faktyczny:

Zdarzenie faktyczne:

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą i prowadzi indywidualną działalność gospodarczą pod firmą: X (nr NIP: ..., nr REGON: ...), która to działalność gospodarcza jest wpisana do CEiDG.

Od wielu lat Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT co do tej działalności gospodarczej.

Działalność gospodarcza Wnioskodawcy zasadniczo ma charakter budowlano-instalacyjny, a przeważającym rodzajem działalności jest PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów.

Niemniej jednak, Wnioskodawca postanowił rozszerzyć działalność gospodarczą o usługi rolnicze, przez co zgłosił do CEiDG m.in. następujące rodzaje działalności: PKD 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, PKD 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich oraz 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach.

W lipcu 2015 r. Wnioskodawca nabył 2 maszyny rolnicze, które zamierza wykorzystywać do usług w rolnictwie w ramach swojej działalności gospodarczej i obniżył podatek VAT należny o podatek VAT naliczony związany z nabyciem tych maszyn rolniczych.

Dodatkowo Wnioskodawca nadmienia, że od ponad roku jest właścicielem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1381, ze zm.). Powyższe nabycie nie ma jednak związku z tym gospodarstwem rolnym, albowiem Wnioskodawca nabył te maszyny na swoją działalność gospodarczą i w celu świadczenia usług w rolnictwie wynikających z tej działalności gospodarczej.

We wrześniu 2015 r. Wnioskodawca złożył zgłoszenie aktualizacyjne do Naczelnika Urzędu Skarbowego ... i wskazał, że rezygnuje ze zwolnienia od podatku od towarów i usług VAT w zakresie określonym przepisem art. 43 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, to jest dokonał zgłoszenia aktualizacyjnego z mocy art. 96 ust. 1 tej ustawy. Celem Wnioskodawcy było doprowadzenie do tego, aby w ramach gospodarstwa rolnego Wnioskodawcy również w pełni rozliczać podatek VAT.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

1.Pozarolniczą działalność gospodarczą Wnioskodawca prowadzi od dnia 20 listopada 1999 r.,

2.Rozpoczęcie wykonywania usług rolniczych w ramach tej działalności gospodarczej Wnioskodawca zgłosił do CEiDG w dniu 26 lutego 2015 r.

3.Gospodarstwo rolne Wnioskodawca posiada od dnia 5 listopada 2014 r.

4.Zgodnie z informacją przedstawioną we wniosku wszczynającym niniejszą sprawę, zgłoszenie aktualizacyjne do Naczelnika Urzędu Skarbowego ..., zawierające oświadczenie Wnioskodawcy o rezygnacji ze zwolnienia od podatku od towarów i usług VAT w zakresie określonym przepisem art. 43 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, to jest zgłoszenie aktualizacyjne z mocy art. 96 ust. 1 tej ustawy Wnioskodawca dokonał we wrześniu 2015 r., wcześniej takiego oświadczenia Wnioskodawca nie składał, więc z mocy przepisów prawa korzystał z tego zwolnienia do czasu złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego.

5.Przedmiotowe usługi w części są usługami rolniczymi wymienionymi w załączniku nr 2 do ustawy o VAT.

6.Przedmiotowe usługi rolnicze posiadają następujące symbole PKWiU: 01.61.10.0, 01.62.10.0, 01.63.10.0.

7.Wnioskodawca nie świadczy takich usług jako rolnik ryczałtowy, gdyż postanowił prowadzić takie działania wyłącznie w ramach jego pozarolniczej działalności gospodarczej.

8.Wnioskodawca nie jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych w ramach swojego gospodarstwa rolnego (jedynie rejestr faktur VAT zakupowych i sprzedaży), natomiast ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe w zakresie jego pozarolniczej działalności gospodarczej.

9.Nabyte przez Wnioskodawcę w lipcu 2015 r. 2 maszyny rolnicze będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę w prowadzeniu usług rolniczych (Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich oraz Działalność usługowa następująca po zbiorach - PKWiU jak w pkt 6), ale tylko w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej, nie w ramach gospodarstwa rolnego.

10.Wnioskodawca nigdy nie wykorzystał przedmiotowych maszyn rolniczych w ramach swojego gospodarstwa rolnego, a więc nie wykorzystał ich w ramach działalności rolnika ryczałtowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w tym stanie faktycznym (Wnioskodawca jest przedsiębiorcą, ale również posiada gospodarstwo rolne), kupując maszyny rolnicze, które Wnioskodawca wykorzysta do świadczenia usług w rolnictwie, ale jako przedsiębiorca, z zastrzeżeniem, że zgłoszenie aktualizacyjne co do rezygnacji ze zwolnienia podatkowego dla rolnika ryczałtowego po dacie nabycia przedmiotowych maszyn, Wnioskodawca mógł obniżyć podatek VAT należny w tej działalności gospodarczej o wysokość podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktu nabycia tych maszyn rolniczych...

Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca postąpił prawidłowo i przysługiwało mu prawo do obniżenia podatku VAT należnego w działalności gospodarczej o podatek VAT naliczony, a wynikający z faktu nabycia przez Wnioskodawcę przedmiotowych maszyn rolniczych. Działalność gospodarcza Wnioskodawcy, gdzie od lat jest podatnikiem VAT czynnym, jest odrębną sferą aktywności Wnioskodawcy od sfery gospodarstwa rolnego Wnioskodawcy, gdzie zrezygnował ze zwolnienia od VAT dopiero we wrześniu 2015 r. (po nabyciu maszyn rolniczych do działalności gospodarczej).

Wnioskodawca uważa, że usługi rolnicze w jego działalności gospodarczej, bez względu na ich zakres oraz charakter, nigdy nie były zwolnione od VAT, gdyż Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym w działalności gospodarczej, dlatego też przepisy ustawy o podatku od towarów i usług co do rolnika ryczałtowego oraz działalności rolniczej (art. 2 pkt 19) oraz pkt 21), art. 43 ust. 3, a także art. 96 ust. 1 ustawy), nie mają zastosowania do jakichkolwiek działań w jego działalności gospodarczej.

Dokonane przez Wnioskodawcę zgłoszenie aktualizacyjne jest neutralne podatkowo dla jego działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 5a ustawy o VAT towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Podkreślić należy, że prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości (zakresu) opodatkowania na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o VAT jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Działalność rolnicza - zgodnie z zapisem art. 2 pkt 15 ustawy o VAT, obejmuje produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarnianą i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

Mając na względzie definicję działalności gospodarczej, zawartą w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, należy uznać, iż prowadzenie działalności rolniczej stanowi prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem rolnik, w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, posiada status podatnika prowadzącego działalność gospodarczą (działalność rolniczą). Natomiast wykonywanie czynności polegających na świadczeniu usług rolniczych przesądza o wykonywaniu działalności rolniczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem, jak wynika z cyt. przepisu art. 2 pkt 15 ustawy o VAT - w pojęciu działalności rolniczej mieści się również świadczenie usług rolniczych.

Z kolei, na podstawie art. 2 pkt 19 ustawy o VAT, rolnikiem ryczałtowym jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Biorąc pod uwagę definicję działalności rolniczej, zawartą w art. 2 pkt 15 ustawy o VAT, uznać należy, że rolnicy, prowadzący taką działalność, z wyjątkiem tych, którzy dobrowolnie dokonali rejestracji w zakresie VAT jako podatnicy VAT czynni oraz takich, którzy na podstawie odrębnych przepisów są obowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych, z mocy ustawy są rolnikami ryczałtowymi w zakresie działalności rolniczej, tj. zarówno sprzedaży produktów rolnych pochodzących z tej działalności, jak również świadczenia usług rolniczych, ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi dla podatników posiadających status rolnika ryczałtowego.

Stosownie do art. 2 pkt 16 ustawy o VAT, gospodarstwem rolnym jest gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Przez produkty rolne, na podstawie art. 2 pkt 20 ustawy o VAT, rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.

Natomiast przez usługi rolnicze, zgodnie z art. 2 pkt 21 ustawy o VAT, rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy.

W załączniku tym, stanowiącym wykaz towarów i usług, od których dostawy i świadczenia przysługuje zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług, w pozycji 35 ww. załącznika wymieniono PKWiU ex 01.6 – usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych oraz usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex.01.62.10.0).

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi, które w części są usługami rolniczymi wymienionymi w załączniku nr 2 do ustawy o VAT. Przedmiotowe usługi rolnicze posiadają następujące symbole PKWiU: 01.61.10.0, 01.62.10.0, 01.63.10.0. Wnioskodawca podał, że nie świadczy takich usług jako rolnik ryczałtowy, gdyż postanowił prowadzić takie działania wyłącznie w ramach swojej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze przywołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca świadcząc usługi rolnicze, te które w części są usługami rolniczymi wymienionymi w załączniku nr 2 do ustawy o VAT wykonuje działalność rolniczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym Wnioskodawca z związku, że świadczeniem tych usług rolniczych jest rolnikiem ryczałtowym, skoro wcześniej dla tej działalności ze zwolnienia nie zrezygnował.

W oparciu o przepis art. 43 ust. 3 ustawy o VAT, rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT.

Stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy o VAT podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy o VAT w przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 i 5, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych.

Na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy o VAT 4 naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

W myśl art. 96 ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT jeżeli podmioty, o których mowa w ust. 3, rozpoczną dokonywanie sprzedaży opodatkowanej, utracą zwolnienie od podatku lub zrezygnują z tego zwolnienia, obowiązane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni - do aktualizacji tego zgłoszenia, w terminach przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku rezygnacji z tego zwolnienia, z zastrzeżeniem pkt 4.

Jak stanowi art. 99 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi indywidualną działalność gospodarczą od 20 listopada 1999 r. Działalność gospodarcza Wnioskodawcy zasadniczo ma charakter budowlano-inwestycyjny, a przeważającym rodzajem działalności jest PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów. Od wielu lat Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT co do tej działalności gospodarczej. Wnioskodawca postanowił rozszerzyć działalność gospodarczą o usługi rolnicze, przez co zgłosił do CEiDG m.in. następujące rodzaje działalności: PKD 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, PKD 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich oraz 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach. Rozpoczęcie wykonywania usług rolniczych w ramach tej działalności gospodarczej Wnioskodawca zgłosił do CEiDG w dniu 26 lutego 2015 r. Wnioskodawca od 5 listopada 2014 r. posiada gospodarstwo rolne. Przedmiotowe usługi w części są usługami rolniczymi wymienionymi w załączniku nr 2 do ustawy o VAT. Przedmiotowe usługi rolnicze posiadają następujące symbole PKWiU: 01.61.10.0, 01.62.10.0, 01.63.10.0. W lipcu 2015 r. Wnioskodawca nabył 2 maszyny rolnicze, które zamierza wykorzystywać do usług w rolnictwie w ramach swojej działalności gospodarczej i obniżył podatek VAT należny o podatek VAT naliczony związany z nabyciem tych maszyn rolniczych. 2 maszyny rolnicze będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę w prowadzeniu usług rolniczych, ale tylko w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej, nie w ramach gospodarstwa rolnego. Wnioskodawca nigdy nie wykorzystał przedmiotowych maszyn rolniczych w ramach swojego gospodarstwa rolnego, a więc nie wykorzystał ich w ramach działalności rolnika ryczałtowego. We wrześniu 2015 r. Wnioskodawca złożył zgłoszenie aktualizacyjne do Naczelnika Urzędu Skarbowego i wskazał, że rezygnuje ze zwolnienia od podatku od towarów i usług w zakresie określonym przepisem art. 43 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, to jest zgłoszenia aktualizacyjnego z mocy art. 96 ust. 1 tej ustawy. Celem Wnioskodawcy było doprowadzenie do tego, aby w ramach gospodarstwa rolnego również w pełni rozliczać podatek VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem 2 maszyn rolniczych, które Wnioskodawca zamierza wykorzystać do świadczenia usług w rolnictwie.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług;
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

A zatem, jak wynika z art. 86 ustawy o VAT, podatnik może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w sytuacji, gdy występuje związek pomiędzy poniesionym wydatkiem, a wykonywanymi z tytułu prowadzonej działalności czynnościami opodatkowanymi.

Odnosząc się natomiast do momentu odliczenia podatku naliczonego należy stwierdzić, że zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Na mocy art. 86 ust. 10b ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w:

1.ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a - powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny;

2.ust. 2 pkt 4 lit. c - powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik:

 1. otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy,
 2. uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek;

3.ust. 2 pkt 4 lit. a, b i d - powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek.

Stosownie do art. 86 ust. 11 ustawy o VAT jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Ponadto, ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Biorąc pod uwagę przywołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca wprawdzie w chwili nabycia 2 maszyn rolniczych był zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej o charakterze budowlano-instalacyjnym i jednocześnie rozszerzył działalność gospodarczą o usługi rolnicze jednak jak już wskazano w niniejszej interpretacji, z tytułu świadczenia tych usług rolniczych, które w części są wymienione w załączniku nr 2 do ustawy VAT Wnioskodawca prowadził działalność rolniczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług jako rolnik ryczałtowy i korzystał ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Należy bowiem w tym miejscu dodać, że usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o VAT stanowią działalność rolniczą w rozumieniu tej ustawy niezależnie od woli podatnika. Wnioskodawca nie może zatem twierdzić, że usługi te wykonuje w ramach działalności gospodarczej pozarolniczej, jeśli ustawa kwalifikuje te czynności jako działalność rolniczą. Tym samym jeżeli Wnioskodawca dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia 2 maszyn rolniczych, które Wnioskodawca zamierzał wykorzystywać do świadczenia tych usług rolniczych, które są wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o VAT, przed złożeniem zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R zawierającego oświadczenie Wnioskodawcy o rezygnacji ze zwolnienia od podatku od towarów i usług w zakresie określonym przepisem art. 43 ust. 3 ustawy o VAT to postąpił nieprawidłowo. Nabyte przez Wnioskodawcę 2 maszyny rolnicze przed złożeniem ww. zgłoszenia rejestracyjnego miały służyć Wnioskodawcy do wykonywania czynności zwolnionych od podatku VAT zatem Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z opisu sprawy wynika, że działalność rolniczą – gospodarstwo rolne Wnioskodawca prowadzi już od 5 listopada 2014 r., natomiast poszerzył ją o usługi rolnicze od dnia 26 lutego 2015 r., maszyny rolnicze nabył w lipcu 2015 r., a zgłoszenie aktualizacyjne VAT-R mające na celu rezygnację ze zwolnienia od podatku dla działalności rolniczej złożono dopiero we

wrześniu 2015 r.

Zatem na moment nabycia maszyn rolniczych mających służyć działalności rolniczej (usługi rolnicze) Wnioskodawca korzystał ze zwolnienia od podatku VAT mając tym samym status rolnika ryczałtowego.

Należy bowiem stwierdzić, że poszerzenie działalności o usługi rolnicze jakie miało miejsce w lutym 2015r. stanowiło w istocie, na gruncie ustawy o VAT, poszerzenie działalności rolniczej, a nie jak twierdzi Wnioskodawca działalności gospodarczej pozarolniczej.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.