IBPP1/4512-34/16/MG | Interpretacja indywidualna

W okresie zawieszenia działalności Wnioskodawca ma prawo do odliczania VAT (dekl. VAT-7K) od wszystkich dokonanych zakupów i usług, które zabezpieczają źródło przychodów Wnioskodawcy i mają one związek z działalnością, która w przyszłości zostanie odwieszona.
IBPP1/4512-34/16/MGinterpretacja indywidualna
 1. deklaracje
 2. działalność gospodarcza
 3. prawo do odliczenia
 4. zawieszenie działalności gospodarczej
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Deklaracje -> Deklaracje podatkowe
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 10 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 14 stycznia 2016 r.) uzupełnionym pismem z 15 lutego 2016 r. (data wpływu 16 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2015 r. wpłynął do Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej.

Przedmiotowy wniosek został przekazany tut. organowi (wpływ do tut. Biura 14 stycznia 2016 r.) przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu za pismem znak: ITPP1/705-1/16/IK z 7 stycznia 2016 r., celem załatwienia zgodnie z właściwością.

Wniosek został uzupełniony pismem z 15 lutego 2016 r. (data wpływu 16 lutego 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 8 lutego 2016 r. nr IBPP1/4512-34/16/MG.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej (Działalność – Wynajem pokoi gościnnych –Działalność sezonowa) Wnioskodawca dokonuje zakupów towarów i usług i dokonuje odliczenia VAT z faktur otrzymywanych w tym okresie. Deklaracje VAT Wnioskodawca składa kwartalnie (VAT-7K).

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Działalność – (kod PKD 55.20.Z) „Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania”.
 2. Wynajem pokoi gościnnych – rozpoczęcie działalności z dniem 1 stycznia 1997 r.
 3. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT od nn. 28 marca 1994 r. – z tyt. działalności „Wynajem pokoi gościnnych” VAT od 1 stycznia 1997 r.
 4. Pierwsza deklaracja VAT-7K – złożona – luty 2007 r.
 5. Zawieszenie działalności od dn. 1 września 2014 r. – wznowienie 15 czerwca 2015 r. Kolejne zawieszenie od dn. 31 sierpnia 2015 – do nadal (przewidywane wznowienie 15 czerwca 2016 r.).
 6. Na pytanie tut. organu cyt.: „Czy jest to zawieszenie działalności dokonane w trybie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej...” Wnioskodawca odpowiedział, tak (zgodnie z art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).
 7. W odpowiedzi na pytanie zadane w wezwaniu cyt.: „Jaka jest przyczyna zawieszenia przez Wnioskodawcę wykonywania działalności gospodarczej..., Wnioskodawca wskazał, że działalność typowo sezonowa.
 8. Wnioskodawca nie zaprzestał i nie zamierza zaprzestać składania deklaracji VAT-7K.
 9. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej Wnioskodawca poniósł wydatki na zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych takich jak: zakup czajników, wyciskarki, baterii, natrysk, tapet, środki czystości (ręczniki, papier toalet, chemia gospodarcza), farby, szpachli, cementu, środki impregnacyjne, podstawowe narzędzia (pędzle, klucze itp.), pościel (poszewki, prześcieradła, tkaniny, obrusy), szklanki, sztućce, worki na śmieci, a także wydatki związane z reklamą (oferta Wnioskodawcy w internecie – opłacenie portalu).
 10. Są towary i usługi niezbędne do zachowania źródła przychodu.
 11. Wydatki poniesione w okresie zawieszenia wykonywanej działalności gospodarczej będą służyły (służą) wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych.
 12. Na pytanie zadane w wezwaniu cyt.: „Czy Wnioskodawca mimo zawieszenia działalności składa lub zamierza składać deklaracje VAT-7K...”, Wnioskodawca odpowiedział tak – Wnioskodawca składa i nadal będzie składać deklaracje VAT-7K.
 13. Usługi i materiały zakupione w okresie zawieszenia działalności Wnioskodawca wykorzystuje głównie po jej wznowieniu. Natomiast towary i materiały służące do zachowania lub odnawiania istniejącej substancji (tj. pokoi, obiektów – budynków) takie np. jak: farby, tapety, cement, szpachle, środki impregnacyjne itp.) Wnioskodawca wykorzystuje w okresie zawieszenia działalności – bo tylko w tym czasie może dokonywać napraw, konserwacji i remontów – by utrzymać źródło dochodu na właściwym poziomie.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może odliczyć VAT z faktur otrzymywanych w okresie zawieszenia działalności – faktur, które nie dotyczą umów zawartych przed zawieszeniem (tych np. za energię, czynsz, itp.)....

Jednocześnie faktury, usługi te są niezbędne do zachowania źródła przychodów. Dotyczy to faktur na zakup wyposażenia pokoi np. pościeli, mebli, sprzętu RTV, umywalki, farby , środki czystości, itp. czy też nieprzewidzianych usług związanych np. z zalaniem, konserwacją, modernizacją, itp.

Zdaniem Wnioskodawcy:

 • W okresie zawieszenia działalności do praw i obowiązków Wnioskodawcy należy m.in. wykonanie wszelkich czynności (tj. dokonywanie wszelkich czynności jak zakupy i usługi), które zabezpieczają lub zachowują źródło przychodów – kiedy działalność zostanie odwieszona.
 • Wnioskodawca nie jest w stanie przewidzieć zdarzeń losowych i może zawrzeć wcześniej umowy by wykonać remont dachu czy pokoju np. po zalaniu.
 • Dokonuje zakupów wyposażenia przed rozpoczęciem sezonu, bo z chwilą wznowienia działalności pokoje – źródło przychodu (wynajem) – muszą być gotowe.

Wobec powyższego Wnioskodawca uznaje, iż w okresie zawieszenia działalności ma prawo do odliczania VAT (VAT-7K) od wszystkich dokonanych zakupów i usług, które zabezpieczają źródło przychodów Wnioskodawcy i mają one związek z działalnością, która w przyszłości zostanie odwieszona.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy o VAT).

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do ust. 10 pkt 1 ww. art. 86, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy o VAT, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Jak stanowi art. 86 ust. 13 ww. ustawy o VAT, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia podatku należnego z zastrzeżeniem ust. 13a.

Jak stanowi art. 99 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133.

Stosownie do art. 99 ust. 2 ustawy o VAT mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Zgodnie z art. 99 ust. 3 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w ust. 1, inni niż podatnicy rozliczający się metodą kasową, mogą również składać deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 2, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa. Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu dokonuje zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął wykonywanie tych czynności.

Natomiast w myśl art. 99 ust. 7a ustawy o VAT, w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji, o których mowa w ust. 1 i 2, za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy.

Natomiast zgodnie z art. 99 ust. 7b ustawy o VAT, zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych, o którym mowa w ust. 7a, nie dotyczy:

 1. (uchylony)
 2. podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
 3. podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary - w zakresie których są podatnikiem;
 4. okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego;
 5. okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Należy zauważyć, że ustawa o VAT nie definiuje pojęcia „zawieszenie działalności”. Kwestia ta została uregulowana m.in. w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 584 ze zm.).

Należy wskazać, że zgodnie z przepisem art. 14a ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy, zastrzeżeniem ust. 1a.

Z kolei, w myśl art. 14a ust. 3 ustawy o swobodzie gospodarczej, w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Natomiast zgodnie z art. 14a ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

 1. ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
 2. ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 3. ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
 4. ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
 5. wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
 6. ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
 7. może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy stwierdzić, że zawieszenie działalności gospodarczej samo w sobie nie stanowi zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej przez podatnika. Podatnik, który zawiesza prowadzenie działalności gospodarczej na pewien czas, nadal pozostaje podatnikiem, z tym że w okresie zawieszenia wykonywania działalności przedsiębiorca nie prowadzi aktywnej działalności. Zgłoszenie zawieszenia działalności gospodarczej nie oznacza zatem ustania bytu przedsiębiorcy, a jedynie przerwę w wykonywaniu działalności gospodarczej. Zatem, przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności gospodarczej ma m.in. prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

Zauważyć należy, iż w przypadku podatnika VAT czynnego opodatkowaniu podatkiem VAT, podlegają wszystkie wykonywane przez niego czynności mieszczące się w zakresie przedmiotowym tego podatku.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność - (kod PKD 55.20.Z) „Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania”, Wynajem pokoi gościnnych – rozpoczęcie działalności z dniem 1 stycznia 1997 r. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT od 28 marca 1994 r., a z tyt. działalności „Wynajem pokoi gościnnych” od 1 stycznia 1997 r. Wnioskodawca w okresie zawieszenia działalności gospodarczej (Działalność – Wynajem pokoi gościnnych – Działalność sezonowa) dokonuje zakupów towarów i usług i dokonuje odliczenia VAT z faktur otrzymywanych w tym okresie. Deklaracje VAT Wnioskodawca składa kwartalnie (VAT-7K). Zawieszenie działalności od 1 września 2014 r. – wznowienie 15 czerwca 2015 r. Kolejne zawieszenie od 31 sierpnia 2015 – do nadal (przewidywane wznowienie 15 czerwca 2016 r.). Zawieszenie działalności zostało dokonane w trybie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zgodnie z art. 14a. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej Wnioskodawca poniósł wydatki na zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych takich jak: zakup czajników, wyciskarki, baterii, natrysk, tapet, środki czystości (ręczniki, papier toalet, chemia gospodarcza), farby, szpachli, cementu, środki impregnacyjne, podstawowe narzędzia (pędzle, klucze itp.), pościel (poszewki, prześcieradła, tkaniny, obrusy, szklanki, sztućce, worki na śmieci a także wydatki związane z reklamą (oferta Wnioskodawcy w internecie – opłacenie portalu). Wydatki poniesione w okresie zawieszenia wykonywanej działalności gospodarczej będą służyły (służą) wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych. W okresie zawieszenia działalności gospodarczej Wnioskodawca składa i nadal będzie składać deklaracje VAT-7K. Usługi i materiały zakupione w okresie zawieszenia działalności Wnioskodawca wykorzystuje głównie po jej wznowieniu. Natomiast towary i materiały służące do zachowania lub odnawiania istniejącej substancji (tj. pokoi, obiektów – budynków) takie np. jak: farby, tapety, cement, szpachle, środki impregnacyjne itp.) Wnioskodawca wykorzystuje w okresie zawieszenia działalności – bo tylko w tym czasie może dokonywać napraw, konserwacji i remontów – by utrzymać źródło dochodu na właściwym poziomie.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymywanych w okresie zawieszenia działalności – faktur, które nie dotyczą umów zawartych przed zawieszeniem.

Mając na uwadze przywołane przepisy prawa oraz opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawcy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od tych poniesionych przez Wnioskodawcę wydatków, które są niezbędne do utrzymania działalności w zakresie wynajmu pokoi gościnnych. U Wnioskodawcy ze względu na charakter prowadzonej działalności gospodarczej – Wynajem pokoi gościnnych - działalność sezonowa, wydatki poniesione na zakup towarów i materiałów służących do zachowania lub odnawiania istniejącej substancji (tj. pokoi, obiektów – budynków) takich jak: farby, tapety, cement, szpachle, środki impregnacyjne itp. można uznać za niezbędne do utrzymania przedsiębiorstwa. Należy również zauważyć, że Wnioskodawca tylko w okresie zawieszenia działalności może dokonywać napraw, konserwacji i remontów aby utrzymać źródło dochodu na właściwym poziomie. Ponadto poniesione przez Wnioskodawcę w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej wydatki na zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych takich jak: zakup czajników, wyciskarki, baterii, natrysk, tapet, środki czystości (ręczniki, papier toalet, chemia gospodarcza), farby, szpachli, cementu, środki impregnacyjne, podstawowe narzędzia (pędzle, klucze itp.), pościel (poszewki, prześcieradła, tkaniny, obrusy, szklanki, sztućce, worki na śmieci a także wydatki związane z reklamą będą służyły wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, iż w okresie zawieszenia działalności ma prawo do odliczania VAT (dekl. VAT-7K) od wszystkich dokonanych zakupów i usług, które zabezpieczają źródło przychodów Wnioskodawcy i mają one związek z działalnością, która w przyszłości zostanie odwieszona, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Zgodnie z art. 14b § 3 powołanej w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Na marginesie należy zaznaczyć, że tut. organ nie jest uprawniony do dokonywania analizy załączonych do wniosku dokumentów, a interpretację wydaje w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe), co wynika wprost z przepisu art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Tym samym dołączone do wniosku dokumenty nie mogą być przedmiotem merytorycznej analizy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

deklaracje
ITPP2/4512-754/15/PS | Interpretacja indywidualna

działalność gospodarcza
IPTPP2/4512-621/15-3/IR | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IPPP1/4512-978/15-2/BS | Interpretacja indywidualna

zawieszenie działalności gospodarczej
IBPBI/1/415-168/12/AB | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/4512-34/16/MG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.