IBPBII/2/4511-212/15/MZM | Interpretacja indywidualna

Możliwość opodatkowania ryczałtem przychodów z najmu lokalu użytkowego nie związanego z działalnością gospodarczą, pomimo że przedmiotem działalności jest m.in. wynajem i zarządzanie nieruchomościami.
IBPBII/2/4511-212/15/MZMinterpretacja indywidualna
 1. dochód z najmu
 2. działalność gospodarcza
 3. forma opodatkowania
 4. najem
 5. ryczałty
 6. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 10 stycznia 2015 r. (data otrzymania 16 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania tym podatkiem przychodów z najmu lokalu użytkowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania tym podatkiem przychodów z najmu lokalu użytkowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Od 1992 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji elementów armatury sanitarnej. W latach 2001-2005 Wnioskodawca zakupił na cele związane z działalnością gospodarczą cztery nieruchomości – lokale użytkowe, które zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i które w ramach tej działalności są odpłatnie wynajmowane.

We wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jako przedmiot wykonywanej działalności zostały zgłoszone między innymi:

 • produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.99.Z) oraz
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami (PKD 68.202).

Wnioskodawca wybrał opodatkowanie dochodów osiąganych z wyżej wymienionej działalności 19% podatkiem liniowym. Jako dokumentacja księgowa prowadzona jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. Ponadto Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT.

W okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 marca 2014 r. Wnioskodawca uzyskiwał również przychody z tytułu najmu będącego jego własnością lokalu mieszkalnego. Wnioskodawca wskazał, że przychody te były opodatkowane na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego, zgodnie ze złożonym we właściwym dla siebie urzędzie skarbowym oświadczeniem o wyborze tej formy opodatkowania z tytułu najmu.

W dniu 4 grudnia 2014 r. Wnioskodawca jako osoba prywatna zakupił (nie w ramach prowadzonej przez niego działalności) lokal użytkowy z przeznaczeniem na wynajem. Nieruchomość nie została wpisana do ewidencji środków trwałych działalności gospodarczej. Umowa najmu nie została zawarta w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. W dniu 19 stycznia 2015 r. Wnioskodawca wysłał do właściwego urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze zryczałtowanego podatku od przychodów z najmu.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania przychodów uzyskanych z najmu zakupionego 4 grudnia 2014 r. lokalu użytkowego na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych...

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 2 ust. 1a, art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym – osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, jeśli te umowy nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Ponieważ zakupiony przez Wnioskodawcę lokal użytkowy nie jest składnikiem majątku prowadzonej przez niego działalności, a umowy najmu nie zawarł on w ramach działalności oraz złożył w wymaganym terminie oświadczenie o wyborze w 2015 r. opodatkowania przychodów z najmu na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego Wnioskodawca uważa, że ma prawo do tej formy opodatkowania przychodów uzyskanych z najmu zakupionego przez niego lokalu użytkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) – przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Przepis art. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) zawiera katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wyliczenie tytułów powstawania źródeł przychodów ma na celu pogrupowanie tych źródeł według podobnego charakteru, co następnie skutkuje zróżnicowanym traktowaniem tychże źródeł. Określenie z jakiego źródła pochodzi przychód ma ogromne znaczenie dla ustalenia chociażby takich kwestii jak ustalenie sposobu opodatkowania przychodu, możliwości odliczenia kosztów jego uzyskania itp. W pewnych sytuacjach możliwe jest występowanie wątpliwości, do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować danego rodzaju przychód. Jeden i ten sam przychód stanowić może przychód wyłącznie z jednego źródła. Nie jest możliwa sytuacja, w której ten sam przychód będzie np. zakwalifikowany częściowo do jednego źródła, a częściowo do innego.

I tak zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy – odrębnymi źródłami przychodów są określone w pkt 3 i 6 tego przepisu:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3),
 • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (pkt 6).

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 6 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych – prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej użyte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych opiera się na trzech przesłankach:

 • zarobkowym celu działalności – przy czym nawet ewentualna strata będąca wynikiem tej działalności nie pozbawia jej statusu działalności gospodarczej, bowiem istotny jest sam zamiar osiągnięcia dochodu,
 • wykonywaniu działalności w sposób zorganizowany i ciągły – jednakże przesłanki tej nie należy rozumieć jako konieczność wykonywania działalności bez przerwy. Istotny jest zamiar powtarzalności określonych czynności celem osiągnięcia dochodu. Przy czym o ciągłości, w przypadku najmu, nie przesądza wynajmowanie danej nieruchomości przez kilka lat, lecz powtarzalność podejmowanych działań,
 • prowadzeniu działalności we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek – co oznacza, że podejmowane działania są podporządkowane obowiązującym regułom, normom i służą osiągnięciu celu, mają wpływ na racjonalność gospodarowania posiadanymi środkami, a tym samym uczestnictwa w obrocie gospodarczym.

Analizowany przepis zawiera ponadto przesłankę negatywną – uzyskiwane przychody nie mogą być zaliczone do innych źródeł przychodów, wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 11 ww. ustawy – przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Wyżej wymieniony przepis koreluje z brzmieniem art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącym źródła przychodu jakim jest najem, wykluczając z tego katalogu składniki majątku związane z działalnością gospodarczą.

Na tle przedstawionych regulacji prawnych stwierdzić należy, że najem stanowi odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodu (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), choć może także istnieć najem, który prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) – ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – o czym stanowi art. 2 ust. 1a tej ustawy.

Z powyższych regulacji prawnych wynika, że najem dla celów podatkowych może być traktowany jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej lub jako odrębne źródło przychodów, określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy. Co do zasady wybór kwalifikacji i sposób rozliczenia przychodów z najmu, ustawodawca pozostawił osobie oddającej rzeczy w najem. Nie w każdym jednak przypadku podatnik może dokonać swobodnego wyboru sposobu opodatkowania przychodu.

Zauważyć należy, że w przypadku, gdy przedmiotem najmu są składniki majątku związane z pozarolniczą działalnością gospodarczą lub najem jest przedmiotem tej działalności, to wówczas wynajmowanie lub wydzierżawianie nieruchomości traktowane jest jako pozarolnicza działalność gospodarcza.

Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, że przedmiotem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej jest oprócz produkcji pozostałych gotowych wyrobów metalowych również wynajem i zarządzanie nieruchomościami. Wnioskodawca posiada cztery lokale użytkowe, które zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i są w ramach tej działalności odpłatnie wynajmowane. Oprócz tych lokali Wnioskodawca posiada także lokal mieszkalny będący jego własnością, który wynajmował w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 marca 2014 r. a przychody z jego wynajmu były opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ponadto 4 grudnia 2014 r. Wnioskodawca zakupił lokal użytkowy z przeznaczeniem na wynajem. Nieruchomość ta nie została wpisana do ewidencji środków trwałych działalności gospodarczej Wnioskodawcy, jak również umowa najmu nie została zawarta w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy prawa i przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że dla sposobu opodatkowania przez Wnioskodawcę przychodu z najmu lokalu użytkowanego w formie zryczałtowanego podatku dochodowego decydujące znaczenie ma fakt, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie najmu i w jej ramach odpłatnie wynajmuje cztery lokale użytkowe.

W rezultacie fakt wykorzystywania przez Wnioskodawcę czterech lokali użytkowych w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oznacza, że nie może on zdecydować, że najem kolejnego lokalu użytkowego będzie związany z najmem prywatnym i opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym poza działalnością gospodarczą.

Nie ma przy tym znaczenia, że nowo zakupiony lokal użytkowy nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych działalności Wnioskodawcy. Przepis art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzależnia prawa do zaliczenia do tego źródła przychodów z najmu w zależności od tego czy składnik majątku podatnika jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych ani nawet amortyzowany, lecz wyłącznie od tego czy składnik majątku jest związany z działalnością gospodarczą podatnika, czy też nie. Wystarczy zatem wykazać związek składnika majątkowego z działalnością gospodarczą podatnika. W rozpatrywanej sprawie taki związek istnieje. Składnikiem majątku podatnika jest bowiem lokal użytkowy a przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest m.in. wynajem i zarządzanie nieruchomościami. Wnioskodawca wynajmuje już cztery posiadane przez siebie lokale użytkowe w ramach działalności gospodarczej i wynajmu kolejnego lokalu użytkowego zakupionego również z przeznaczeniem na wynajem nie może już rozliczać w inny sposób. Wnioskodawca kupił ten lokal pod wynajem, a wynajem innych lokali użytkowych już prowadzi i jest to przedmiotem jego działalności gospodarczej. Skoro tak, to przychody uzyskiwane z najmu nowo zakupionego lokalu użytkowego, stanowią przychód z działalności Wnioskodawcy, a to wyklucza jego możliwość opodatkowania przez Wnioskodawcę ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

O takim rozstrzygnięciu sprawy przesądza treść cytowanego już na początku wniosku art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą. Przepis ten mówi również o składniku majątku związanym z działalnością gospodarczą. Takim składnikiem majątku jest nowo zakupiony lokal użytkowy bez względu na to, czy Wnioskodawca ujawnił go w ewidencji środków trwałych i amortyzuje, czy też nie. Musi istnieć jedynie związek składnika majątku z działalnością gospodarczą, a taki związek w rozpatrywanej sprawie istnieje, gdyż lokal użytkowy można bezpośrednio powiązać z zakresem działalności powadzonej przez Wnioskodawcę jaką jest wynajem i zarządzenie nieruchomościami. Ponadto z brzmienia art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy wynika jednoznacznie, że gdy najem jest przedmiotem prowadzonej działalności wynajmowanie nieruchomości traktowane jest jako pozarolnicza działalność gospodarcza.

Stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać za nieprawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.