IBPBI/1/4511-79/15/ZK | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z 30c ustawy o podatku dochodowym od osób?
IBPBI/1/4511-79/15/ZKinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. podatek liniowy
 3. przychód
 4. usługi
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 2 stycznia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 23 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości opodatkowania tzw. podatkiem liniowym dochodów ze świadczenia wskazanych we wniosku usług doradztwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 stycznia 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości opodatkowania tzw. podatkiem liniowym dochodów ze świadczenia wskazanych we wniosku usług doradztwa.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Polski, polegającą na wykonywaniu usług doradztwa w zakresie organizacji działań sprzedażowych oraz marketingowych. Wnioskodawca wybrał opodatkowanie tzw. 19% podatkiem liniowym. W dniu 3 lutego 2014 r. rozpoczął współpracę ze Spółką z o.o. Zakres usług wykonywanych przez Wnioskodawcę dla Zleceniodawcy został ściśle określony zawartą pomiędzy stronami umową, w której zawarto zapis, że zakres, miejsce, oraz odpowiedzialność za wykonywane usługi ponosi Wnioskodawca. Wykonywane usługi to głównie usługi polegające na: analizie rentowności sprzedaży produktów i usług, wsparciu w określaniu polityki cenowej przedsiębiorstwa, analizie mocy produkcyjnych zakładu, propozycji usprawnień w planowaniu produkcji, analizie bazy klientów, wsparciu w tworzeniu strategii sprzedaży, określeniu celów dla działu sprzedaży, zbudowaniu systemu motywacyjnego dla działu sprzedaży, określeniu działań operacyjnych dla działu sprzedaży, wsparciu dla dyrektora sprzedaży w operacyjnym zarządzaniu działem sprzedaży, analizie kompetencji handlowych pracowników sprzedaży, analizie obecnego systemu CRM i propozycji usprawnień, analizie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie i wsparciu w opracowaniu schematu organizacyjnego, wsparciu w kreacji materiałów marketingowych, określeniu zakresu działań marketingowych. Wnioskodawca po zakończeniu każdego miesiąca wystawia fakturę VAT z terminem płatności 7 dni. W dniu 15 listopada 2014 r. Wnioskodawca został powołany na Prezesa Zarządu przedmiotowej Spółki i wykonuje czynności zarządcze w Spółce. Wnioskodawca nie zamierza rozwiązywać umowy zawartej w dniu 3 lutego 2014 r. i ma zamiar w dalszym ciągu wykonywać dla Spółki czynności doradcze, zgodnie z umową zawartą w dniu 3 lutego 2014 r.

Istotne elementy opisu zdarzenia przyszłego sprawy zawarto również w części H. poz. 70 wniosku ORD-IN, gdzie wskazano, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi nie mają charakteru „zarządzającego”.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wynagrodzenie za świadczenie na rzecz Spółki usług doradztwa w zakresie organizacji działań sprzedażowych i marketingowych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku powiadomienia właściwego urzędu skarbowego w terminie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c tej ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi doradcze świadczone na rzecz spółki przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będą mogły być opodatkowane wg zasad wprowadzonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem zgłoszenia właściwemu urzędowi skarbowemu wyboru tej właśnie formy opodatkowania. W ocenie sytuacji, należy zwrócić uwagę na definicję działalności gospodarczej zawartą w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie w jakim dotyczy ona rozumienia pojęcia działalności, w kontekście opodatkowania przychodów z takiej działalności. Przepis art. 5a stanowi, że działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to przede wszystkim działalność zarobkowa: - wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, - polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin, - polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2 i 4-9.

Aby działalność gospodarcza mogła być tak kwalifikowana w oparciu o przepisy ww. ustawy, nie może być wykonywana w warunkach, o których mowa w art. 5b ustawy, który uznaje, że za działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

 • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 • są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności;
 • wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wg opinii Wnioskodawcy i w świetle przedstawionego stanu faktycznego przedmiotowe usługi doradcze mieścić się będą w definicji pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Co więcej w omawianym stanie faktycznym nie są spełnione przesłanki określone w art. 5b ust. 1 tej ustawy. Umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą, a Spółką w szczególności wyklucza obowiązek podporządkowania, co wynika nie tylko z przedmiotu wykonywanych usług ale również z samej treści umowy, a Wnioskodawca ponosi pełne ryzyko związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ponadto wykonywane usługi nie mają charakteru zarządzającego, zatem nie podlegają zapisowi art. 13 ust. 9 (winno być art. 13 pkt 9) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie nie mogą zostać zakwalifikowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są:

 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 - 9.

Przy czym, w myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Wyłączenie, o którym mowa w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, obejmuje więc m.in. przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy. Przy czym, poszczególne kategorie przychodów z działalności wykonywanej osobiście wymieniono w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 13 pkt 7 powołanej ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Zgodnie natomiast z art. 13 pkt 9 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Do przychodów z art. 13 pkt 7 tej ustawy, zalicza się otrzymane wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji na podstawie samego tylko aktu ustanowienia. W praktyce wynagrodzenie to dość często jest określane jako wynagrodzenie za udział w posiedzeniach spółki. Natomiast, do przychodów z art. 13 pkt 9 ww. ustawy, należy zaliczyć otrzymane wynagrodzenia z tytułu m.in. umów o zarządzanie, gdyż osoby zarządzające spółką na podstawie takiej umowy nie pobierają wynagrodzenia wyłącznie z tytułu pełnionej funkcji lecz z tytułu tej umowy.

Nadmienić należy, że wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze - przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej - nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby, tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tę osobę. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie, kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką czy instytucją. Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem - zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, w zakresie świadczenia usług doradztwa w zakresie organizacji działań sprzedażowych oraz marketingowych. W dniu 3 lutego 2014 r. zawarł umowę o współpracy ze Spółką z o.o. dot. świadczenia usług doradczych. Zakres usług świadczonych przez Wnioskodawcę dla Spółki został ściśle określony w umowie, w której zawarto zapis, że zakres, miejsce, oraz odpowiedzialność za wykonywane usługi ponosi Wnioskodawca. Wykonywane usługi to głównie usługi polegające na: analizie rentowności sprzedaży produktów i usług, wsparciu w określaniu polityki cenowej przedsiębiorstwa, analizie mocy produkcyjnych zakładu, propozycji usprawnień w planowaniu produkcji, analizie bazy klientów, wsparciu w tworzeniu strategii sprzedaży, określeniu celów dla działu sprzedaży, zbudowaniu systemu motywacyjnego dla działu sprzedaży, określeniu działań operacyjnych dla działu sprzedaży, wsparciu dla dyrektora sprzedaży w operacyjnym zarządzaniu działem sprzedaży, analizie kompetencji handlowych pracowników sprzedaży, analizie obecnego systemu CRM i propozycji usprawnień, analizie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie i wsparciu w opracowaniu schematu organizacyjnego, wsparciu w kreacji materiałów marketingowych, określeniu zakresu działań marketingowych. We wniosku wskazano, że istota świadczonych przez Wnioskodawcę usług nie polega na zarządzaniu. W dniu 15 listopada 2014 r. Wnioskodawca został powołany na Prezesa Zarządu ww. Spółki, w której wykonuje czynności zarządcze.

Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne stwierdzić należy, że na gruncie przedmiotowej sprawy na możliwość opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę ze świadczenia usług doradczych tzw. podatkiem liniowym nie ma wpływu fakt, że na podstawie powołania pełni on funkcję Prezesa Zarządu spółki, na rzecz której usługi te świadczy. Przychody z tego tytułu (pełnienie funkcji prezesa zarządu spółki) stanowią bowiem przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeżeli w istocie jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca świadczy na rzecz spółki z o.o. wyłącznie usługi doradcze (nie będzie wykonywał żadnych czynności kierowania, czy zarządzania), to uzyskiwane z tego tytułu dochody mogą być opodatkowane „podatkiem liniowym”, tj. na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem dokonania wyboru tej formy opodatkowania, w stosownym a prawem określonym terminie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że zgodnie z treścią zadanego przez Wnioskodawcę pytania przedmiotem niniejszej interpretacji nie była ocena sposobu opodatkowania przychodów (wynagrodzenia) za sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.