IBPBI/1/4511-78/15/WRz | Interpretacja indywidualna

Dot. skutków podatkowych otrzymania prowizji z tytułu pośrednictwa handlowego.
IBPBI/1/4511-78/15/WRzinterpretacja indywidualna
 1. czynsz
 2. działalność gospodarcza
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. najem
 5. nieruchomości
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z 19 stycznia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 23 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych otrzymania prowizji z tytułu pośrednictwa handlowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 stycznia 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania prowizji z tytułu pośrednictwa handlowego.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o model logistyczny sprzedaży przez Internet poprzez aukcje internetowe, bądź ogłoszenia na własnej stronie. Działalność ta polega na świadczeniu usług w zakresie pośrednictwa w zakupie jednostkowych towarów między klientem a dostawcą, który znajduje się na terytorium kraju trzeciego (niebędącego krajem Unii Europejskiej - Chiny). Jest to tzw. Dropshipping. Sprzedaż będzie polegała na przeniesieniu procesu wysyłki towaru na dostawcę.

Wszelkie ewentualne formalności celne będą załatwiane przez klienta jako importera towaru.

Ponadto Wnioskodawczyni wskazała że:

 1. wybrała opodatkowanie podatkiem dochodowym na tzw. zasadach ogólnych, a zdarzenia gospodarcze ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów; nie jest podatnikiem podatku VAT,
 2. świadczy usługi zwane pośrednictwem handlowym,
 3. nie jest właścicielem towaru,
 4. nie jest importerem towaru i nie sprowadza towaru na własny rachunek, ani w cudzym imieniu,
 5. rolą Wnioskodawczyni jest pośredniczenie w płatnościach i zamówieniach,
 6. zysk stanowi różnica pomiędzy kwotą otrzymaną od klienta, a kwotą przekazaną do dostawcy za poszczególne transakcje,
 7. zakupiony towar nigdy nie trafia do pośrednika handlowego, lecz zawsze do klienta,
 8. klient najpierw przelewa pieniądze na konto bankowe Wnioskodawczyni, a dopiero później są one przekazywane do dostawcy, który znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej,
 9. nieujawnionym zostaje dostawca towaru.

Procedura sprzedaży wygląda następująco:

 1. Wnioskodawczyni nawiązuje kontakt z dostawcą z zagranicy,
 2. otrzymuje listę produktów, ceny, warunki, itp.,
 3. wystawia produkty na aukcjach internetowych,
 4. Klient kończy aukcję i przelewa zapłatę na jej konto bankowe,
 5. Wnioskodawczyni składa zamówienie u dostawcy z zagranicy, przelewa zapłatę pomniejszoną o wartość jej prowizji i wskazuje jako kupującego klienta, który dokonał zakupu na jej aukcji oraz jego adres, jako adres odbiorcy,
 6. towar jest dostarczany bezpośrednio do klienta z pominięciem jej firmy,
 7. Wnioskodawczyni wystawia dostawcy z zagranicy fakturę za wykonaną przez nią usług, na kwotę będącą różnicą pomiędzy kwotą zapłaconą przez klienta a kwotą przekazaną do dostawcy.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przeprowadzona transakcja, oparta na modelu dropshippingu, gdzie przychodem jest prowizja, będącą różnicą pomiędzy wyższą kwotą wpłaconą przez klienta a niższą kwotą przekazaną przelewem do dostawcy towaru jest rozliczana prawidłowo...

Zdaniem Wnioskodawczyni, następujący przebieg dokumentowania transakcji będzie właściwy:

 1. Wnioskodawczyni otrzymuje zamówienie od klienta poprzez otrzymanie płatności zgodnie z daną aukcją. Na udokumentowanie kwoty transakcji pomiędzy Wnioskodawczynią a klientem, Wnioskodawczyni będzie dysponowała dowodem otrzymania przelewu bankowego oraz kopią zakończonej aukcji lub automatycznie wysyłanego zlecenia na adres email Wnioskodawczyni,
 2. Wnioskodawczyni składa zamówienie u dostawcy, dokonuje zapłaty na jego rachunek bankowy i wskazuje klienta jako kupującego. W tym momencie następuje potrzeba udokumentowania wysokości zysku Wnioskodawczyni, który będzie podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym. Wysokość zysku będzie obliczona jako różnica pomiędzy kwotą wpływu pieniężnego w postaci przelewu bankowego na rachunek bankowy Wnioskodawczyni, a kwotą wysłaną dostawcy w celu realizacji zamówienia. Na udokumentowanie kwoty transakcji pomiędzy Wnioskodawczynią a dostawcą Wnioskodawczyni będzie dysponowała dowodem wykonania przelewu bankowego oraz kopią korespondencji, z której jednoznacznie wynika kwota oraz dane stron transakcji. Z uwagi, że Wnioskodawczyni nie jest właścicielem towaru, nie uzyska faktury czy rachunku potwierdzającego zakup,
 3. Wnioskodawczyni wystawia fakturę za wykonaną usługę pośrednictwa handlowego dla dostawcy z zagranicy. Faktura będzie wystawiona na kwotę równą przychodowi obliczonemu jako różnica pomiędzy kwotą wpływu pieniężnego w postaci przelewu bankowego na rachunek bankowy Wnioskodawczyni, a kwotą wysłaną dostawcy w celu realizacji zamówienia.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Stosownie do art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (z pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 ust. 1c ww. ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 1. wystawienia faktury albo
 2. uregulowania należności.

Stosownie natomiast z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. W myśl art. 24 ust. 2 ww. ustawy, u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o model logistyczny sprzedaży przez Internet poprzez aukcje internetowe, bądź ogłoszenia na własnej stronie. Sprzedaż ta zwana dropshippingiem będzie polegała na świadczeniu usług w zakresie pośrednictwa w zakupie jednostkowych towarów między klientem a dostawcą z przeniesieniem procesu wysyłki towaru na dostawcę. Wszelkie ewentualne formalności celne będą załatwiane przez klienta, jako importera towaru. Wnioskodawczyni wybrała opodatkowanie podatkiem dochodowym na tzw. zasadach ogólnych, a zdarzenia gospodarcze ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów; nie jest podatnikiem podatku VAT. Nie jest ona także właścicielem sprzedanego towaru. Nie jest także importerem towaru i nie sprowadza towaru na własny rachunek, ani w cudzym imieniu. Rolą Wnioskodawczyni jest jedynie pośredniczenie w płatnościach i zamówieniach. Przychód stanowi różnica pomiędzy kwotą otrzymaną od klienta, a kwotą przekazaną do dostawcy za poszczególne transakcje. Zakupiony towar nigdy nie trafia do pośrednika handlowego, lecz zawsze do klienta. Klient najpierw przelewa pieniądze na konto bankowe Wnioskodawczyni, a dopiero później są one przekazywane do dostawcy. Nieujawnionym zostaje dostawca towaru.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeżeli w istocie Wnioskodawczyni w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pośredniczy jedynie w sprzedaży towarów handlowych, (a więc nie dokonuje ich zakupu i nie staje się ich właścicielem), to przychodem uzyskanym z tego tytułu będzie wartość prowizji, którą stanowi różnica pomiędzy kwotą przelaną na konto bankowe Wnioskodawczyni od klienta, a kwotą przekazaną przez nią do dostawcy (właściciela towaru) tytułem poszczególnych transakcji, wynikająca z wystawionej przez Wnioskodawczynię faktury.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice,, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.