IBPBI/1/4511-78/15/WRz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Dot. skutków podatkowych otrzymania prowizji z tytułu pośrednictwa handlowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z 19 stycznia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 23 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych otrzymania prowizji z tytułu pośrednictwa handlowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 stycznia 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania prowizji z tytułu pośrednictwa handlowego.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o model logistyczny sprzedaży przez Internet poprzez aukcje internetowe, bądź ogłoszenia na własnej stronie. Działalność ta polega na świadczeniu usług w zakresie pośrednictwa w zakupie jednostkowych towarów między klientem a dostawcą, który znajduje się na terytorium kraju trzeciego (niebędącego krajem Unii Europejskiej - Chiny). Jest to tzw. Dropshipping. Sprzedaż będzie polegała na przeniesieniu procesu wysyłki towaru na dostawcę.

Wszelkie ewentualne formalności celne będą załatwiane przez klienta jako importera towaru.

Ponadto Wnioskodawczyni wskazała że:

 1. wybrała opodatkowanie podatkiem dochodowym na tzw. zasadach ogólnych, a zdarzenia gospodarcze ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów; nie jest podatnikiem podatku VAT,
 2. świadczy usługi zwane pośrednictwem handlowym,
 3. nie jest właścicielem towaru,
 4. nie jest importerem towaru i nie sprowadza towaru na własny rachunek, ani w cudzym imieniu,
 5. rolą Wnioskodawczyni jest pośredniczenie w płatnościach i zamówieniach,
 6. zysk stanowi różnica pomiędzy kwotą otrzymaną od klienta, a kwotą przekazaną do dostawcy za poszczególne transakcje,
 7. zakupiony towar nigdy nie trafia do pośrednika handlowego, lecz zawsze do klienta,
 8. klient najpierw przelewa pieniądze na konto bankowe Wnioskodawczyni, a dopiero później są one przekazywane do dostawcy, który znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej,
 9. nieujawnionym zostaje dostawca towaru.

Procedura sprzedaży wygląda następująco:

 1. Wnioskodawczyni nawiązuje kontakt z dostawcą z zagranicy,
 2. otrzymuje listę produktów, ceny, warunki, itp.,
 3. wystawia produkty na aukcjach internetowych,
 4. Klient kończy aukcję i przelewa zapłatę na jej konto bankowe,
 5. Wnioskodawczyni składa zamówienie u dostawcy z zagranicy, przelewa zapłatę pomniejszoną o wartość jej prowizji i wskazuje jako kupującego klienta, który dokonał zakupu na jej aukcji oraz jego adres, jako adres odbiorcy,
 6. towar jest dostarczany bezpośrednio do klienta z pominięciem jej firmy,
 7. Wnioskodawczyni wystawia dostawcy z zagranicy fakturę za wykonaną przez nią usług, na kwotę będącą różnicą pomiędzy kwotą zapłaconą przez klienta a kwotą przekazaną do dostawcy.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przeprowadzona transakcja, oparta na modelu dropshippingu, gdzie przychodem jest prowizja, będącą różnicą pomiędzy wyższą kwotą wpłaconą przez klienta a niższą kwotą przekazaną przelewem do dostawcy towaru jest rozliczana prawidłowo...

Zdaniem Wnioskodawczyni, następujący przebieg dokumentowania transakcji będzie właściwy:

 1. Wnioskodawczyni otrzymuje zamówienie od klienta poprzez otrzymanie płatności zgodnie z daną aukcją. Na udokumentowanie kwoty transakcji pomiędzy Wnioskodawczynią a klientem, Wnioskodawczyni będzie dysponowała dowodem otrzymania przelewu bankowego oraz kopią zakończonej aukcji lub automatycznie wysyłanego zlecenia na adres email Wnioskodawczyni,
 2. Wnioskodawczyni składa zamówienie u dostawcy, dokonuje zapłaty na jego rachunek bankowy i wskazuje klienta jako kupującego. W tym momencie następuje potrzeba udokumentowania wysokości zysku Wnioskodawczyni, który będzie podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym. Wysokość zysku będzie obliczona jako różnica pomiędzy kwotą wpływu pieniężnego w postaci przelewu bankowego na rachunek bankowy Wnioskodawczyni, a kwotą wysłaną dostawcy w celu realizacji zamówienia. Na udokumentowanie kwoty transakcji pomiędzy Wnioskodawczynią a dostawcą Wnioskodawczyni będzie dysponowała dowodem wykonania przelewu bankowego oraz kopią korespondencji, z której jednoznacznie wynika kwota oraz dane stron transakcji. Z uwagi, że Wnioskodawczyni nie jest właścicielem towaru, nie uzyska faktury czy rachunku potwierdzającego zakup,
 3. Wnioskodawczyni wystawia fakturę za wykonaną usługę pośrednictwa handlowego dla dostawcy z zagranicy. Faktura będzie wystawiona na kwotę równą przychodowi obliczonemu jako różnica pomiędzy kwotą wpływu pieniężnego w postaci przelewu bankowego na rachunek bankowy Wnioskodawczyni, a kwotą wysłaną dostawcy w celu realizacji zamówienia.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Stosownie do art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (z pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 ust. 1c ww. ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 1. wystawienia faktury albo
 2. uregulowania należności.

Stosownie natomiast z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. W myśl art. 24 ust. 2 ww. ustawy, u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o model logistyczny sprzedaży przez Internet poprzez aukcje internetowe, bądź ogłoszenia na własnej stronie. Sprzedaż ta zwana dropshippingiem będzie polegała na świadczeniu usług w zakresie pośrednictwa w zakupie jednostkowych towarów między klientem a dostawcą z przeniesieniem procesu wysyłki towaru na dostawcę. Wszelkie ewentualne formalności celne będą załatwiane przez klienta, jako importera towaru. Wnioskodawczyni wybrała opodatkowanie podatkiem dochodowym na tzw. zasadach ogólnych, a zdarzenia gospodarcze ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów; nie jest podatnikiem podatku VAT. Nie jest ona także właścicielem sprzedanego towaru. Nie jest także importerem towaru i nie sprowadza towaru na własny rachunek, ani w cudzym imieniu. Rolą Wnioskodawczyni jest jedynie pośredniczenie w płatnościach i zamówieniach. Przychód stanowi różnica pomiędzy kwotą otrzymaną od klienta, a kwotą przekazaną do dostawcy za poszczególne transakcje. Zakupiony towar nigdy nie trafia do pośrednika handlowego, lecz zawsze do klienta. Klient najpierw przelewa pieniądze na konto bankowe Wnioskodawczyni, a dopiero później są one przekazywane do dostawcy. Nieujawnionym zostaje dostawca towaru.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeżeli w istocie Wnioskodawczyni w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pośredniczy jedynie w sprzedaży towarów handlowych, (a więc nie dokonuje ich zakupu i nie staje się ich właścicielem), to przychodem uzyskanym z tego tytułu będzie wartość prowizji, którą stanowi różnica pomiędzy kwotą przelaną na konto bankowe Wnioskodawczyni od klienta, a kwotą przekazaną przez nią do dostawcy (właściciela towaru) tytułem poszczególnych transakcji, wynikająca z wystawionej przez Wnioskodawczynię faktury.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice,, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.