IBPBI/1/4511-77/15/ESZ | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych związanych z prowadzeniem przedszkola niepublicznego
IBPBI/1/4511-77/15/ESZinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. jednostka samorządu terytorialnego
 3. szkoły
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 19 stycznia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 22 stycznia 2015 r.), uzupełnionym 29 kwietnia 2015 r, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych związanych z prowadzeniem przedszkola niepublicznego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 stycznia 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych związanych z prowadzeniem przedszkola niepublicznego. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 13 kwietnia 2015 r. Znak: IBPBI/1/4511-77/15/ESZ oraz Znak: IBPP1/4512-57/15/ES wezwano do jego uzupełnienia co też nastąpiło 29 kwietnia 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni przejmie do prowadzenia niepubliczne przedszkole zgłoszone do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, w którym będzie pełnić funkcję osoby prowadzącej (organu prowadzącego) w rozumieniu art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty. Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowana w CEIDG, gdyż zgodnie z art. 42 ust. 2a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, wpisowi do rejestru podmiotów nie podlega osoba fizyczna w zakresie prowadzonej działalności oświatowej, obejmującej prowadzenie przedszkola, szkoły, placówki lub innej jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 2 ustawy o systemie oświaty. Jest natomiast zarejestrowana - wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych stosownie do art. 82 ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty.

Zgodnie z brzmieniem art. 82 ust. 3a ustawy o systemie oświaty, zaświadczenie o zmianie we wpisie do ewidencji, o której mowa w ust. 2b i 3, będzie zawierało:

 • nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki,
 • datę i numer wpisu/zmiany we wpisie do ewidencji,
 • nazwę: Przedszkole,
 • typ i rodzaj: niepubliczne przedszkole,
 • osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę, dane nowej osoby prowadzącej tj. Wnioskodawczyni,
 • adres szkoły lub placówki,
 • data zmiany we wpisie.

Niepubliczne przedszkole posiada nadany własny numer REGON nadany przez Główny Urząd Statystyczny, stosownie do regulacji art. 5f powołanej ustawy o systemie oświaty w zw. z art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o statystyce publicznej. Do numeru REGON przypisane są następujące informacje (w wydanym zaświadczeniu o numerze identyfikacyjnym REGON):

 • zaświadcza się, że jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej o nazwie: niepubliczne przedszkole,
 • adres przedszkola,
 • szczególna forma prawna: 382 - przedszkola niepubliczne,
 • własność: 215 - własność prywatna krajowa pozostała,
 • rodzaj przeważającej działalności: 8510.Z - wychowanie przedszkolne.

Podatniczka posiada własny nadany numer identyfikacji podatkowej (NIP). Stosownie do art. 83a ust. 1 ustawy o systemie oświaty, prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, oraz innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, nie jest działalnością gospodarczą. Zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o szkole należy przez to rozumieć także przedszkole. Działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki, zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, lub innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, może być podejmowana na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Bazę lokalową powyższej placówki wychowania przedszkolnego stanowią wynajmowane pomieszczenia, w których funkcjonują oddziały przedszkola. Przedszkole posiada strukturę organizacyjną określoną w statucie przedszkola, który zatwierdza organ prowadzący (w tym wypadku Wnioskodawczyni). Struktura organizacyjna jest związana wyłącznie z realizacją procesu nauczania, działalnością dydaktyczno-wychowawczą oraz opiekuńczą. Osoby pracujące w placówce to dyrektor przedszkola, nauczyciele wychowania przedszkolnego, pomoc nauczyciela, osoby sprzątające, nauczyciele języków obcych, nauczyciele specjaliści (logopeda, psycholog). Większość funkcji związanych z działalnością przedszkola będzie realizowała Wnioskodawczyni (jako organ prowadzący) jednocześnie pełniąc funkcję dyrektora przedszkola odpowiedzialnej za sprawy organizacyjne, pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze), zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków, kadrowo - płacowe. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje kurator oświaty. Organem udzielającym dotacji jest organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w imieniu, którego zadania organu rejestrującego realizuje jednostka obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (jednostka budżetowa) powołana przez Radę Miasta.

Źródłem finansowania działalności niepublicznego przedszkola są otrzymywane dotacje podmiotowe w rozumieniu art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, otrzymywane od jednostki samorządu terytorialnego, których zakres (cel) wydatkowania został określony w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty oraz opłaty pobierane od rodziców wychowanków przedszkola (tj. czesne, za wyżywienie, za zajęcia dodatkowe). Zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego - pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:
 1. Czy prowadzenie niepublicznego przedszkola należy uznać za prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 oraz art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy w związku z ewentualnym nadaniem nr NIP oraz w związku z otrzymaniem numeru REGON przez niepubliczne przedszkole, jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, zostanie ono uznane za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych...
 3. Czy w razie pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, niepubliczne przedszkole jest zobowiązane do prowadzenia odrębnej od osoby prowadzącej (osoby fizycznej), dokumentacji księgowej (podatkowej księgi przychodów i rozchodów) w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o rachunkowości (tj. ksiąg rachunkowych) oraz powinno wprowadzić zasady rachunkowości oparte na rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 137, poz. 1539 ze zm.) ...
 4. W przypadku uznania, że niepubliczne przedszkole ze względu na uzyskanie odrębnego numeru REGON w oparciu o art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o statystyce publicznej, jako jednostka organizacyjna niemającą osobowości prawnej, do której stosuje się przepisy jak do osób prawnych jest zobowiązana do prowadzenia odrębnej rachunkowości (ksiąg rachunkowych), to jak należy wówczas kwalifikować pobierane opłaty od rodziców: jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej osoby fizycznej (organu prowadzącego) czy jako przychody jednostki organizacyjnej niemającą osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, do której stosuje się przepisy jak do osób prawnych...

(pytania oznaczone we wniosku:1, 3, 4, 5)

Zdaniem Wnioskodawczyni, prowadzona działalność, polegająca na prowadzeniu publicznego przedszkola, może zostać uznana za pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym niepubliczne przedszkole nie może zostać uznane za podatnika podatku CIT. Z tej tez przyczyny nie ma także konieczności, aby przedszkole posiadało odrębne urządzenia księgowe dokumentujące zdarzenia gospodarcze oraz prowadziło odrębne księgi rachunkowe oraz przyjmowało zasady rachunkowości oparte o rozporządzenie Ministra Finansów w celu ewidencjonowania wydatków ponoszonych z dotacji podmiotowej otrzymywanej od jednostek samorządu terytorialnego.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa o PIT”), pojęcie działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza działalność zarobkową:

 1. wytwórczą budowlaną handlową, usługową
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Dla uznania danego rodzaju działalności jako działalności gospodarczej na cele ustawy o PIT konieczne jest wystąpienie następujących elementów:

zarobkowego charakteru,

 • zorganizowania,
 • ciągłości działania.

W kontekście powyżej wskazanych cech, pomimo że zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy o systemie oświaty prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu oraz innej formy wychowania przedszkolnego, nie jest działalnością gospodarczą - to ze względu na określone w ustawie o PIT przesłanki kwalifikujące dany przejaw aktywności, jako działalności gospodarczej, osoba prowadząca przedszkole niepubliczne winna rozliczać uzyskiwany z tego tytułu dochód, jako dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 5f ustawy o systemie oświaty, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 (szkoły, placówki, przedszkola), oraz ich zespoły wpisuje się do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) jako podmioty, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o statystyce publicznej, a więc jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. (...)

Przepisy prawa podatkowego, jak i cywilnego, nie zawierają natomiast określenia pojęcia jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. W art. 331 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm., winno być t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121), ustanowiono jedynie, że do jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych.

Wobec braku legalnej definicji jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, w orzecznictwie i piśmiennictwie wskazuje się na szereg cech, którymi winna legitymować się jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej: własny majątek, wyodrębniona struktura organizacyjna, samodzielność decyzyjna.

W przedstawionym organowi interpretacyjnemu stanie faktycznym osoba fizyczna prowadzi przedszkole niepubliczne. Zdaniem Wnioskodawczyni, niepubliczne przedszkole nie jest instytucją (podmiotem) samodzielną, nie posiada własnego wyodrębnionego majątku, lecz wyposażenie niskocenne, środki i pomoce dydaktyczne, stanowiące środki trwałe, służące realizacji zadań oświatowych. Struktura organizacyjna przedszkola związana jest głównie z procesem nauczania, realizacją zadań dydaktyczno-wychowawczych przewidzianych w ustawie o systemie oświaty. Niepubliczne przedszkole nie posiada też zdolności do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu (nie posiada podmiotowości prawnej) w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Za przedszkole odpowiada Wnioskodawczyni, jako właściciel (organ prowadzący przedszkole stosownie do art. 5 ust. 2 pkt 3 oraz art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty), co oznacza że przedszkole nie pełni roli odrębnego płatnika podatków, czy płatnika składek ubezpieczeniowych. Na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o szkole należy przez to rozumieć także przedszkole. Jak wynika z art. 5 ust. 1 tej ustawy, szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną. Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek (art. 82 ust. 1 powołanej ustawy).

Wobec powyższego, osoba fizyczna (na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych) prowadzi niepubliczne przedszkole, którego jest założycielem i organem prowadzącym - to w takim przypadku przedsiębiorcą nie jest przedszkole. Jako płatnik podatków od wynagrodzeń personelu placówki i płatnik składek z tytułu ubezpieczenia społecznego może się wobec tego zarejestrować organ prowadzący niepubliczne przedszkole, nie ma natomiast formalnej możliwości zarejestrowania jako płatnika podatków, w tym składek od wynagrodzeń personelu placówki, niepublicznego przedszkola. Wszelka zatem odpowiedzialność, w tym obowiązki rejestracyjne, ciążą na osobie zakładającej i prowadzącej niepubliczne przedszkole, które samo nie jest w pełni samodzielnym podmiotem i nie może działać w oderwaniu od osoby prowadzącej, która go prowadzi i odpowiada za jego działalność.

W ocenie Wnioskodawczyni, również fakt uzyskania odrębnego numeru REGON w oparciu o ustawę o statystyce publicznej nie przesądza o tym, że dany podmiot staje się odrębnym od osoby założyciela (organu prowadzącego) podatnikiem, podlegającym obowiązkowi ewidencyjnemu, jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, do której stosuje się odpowiednio przepisy jak do osób prawnych w rozumieniu art. 331 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Na podstawie art. 7 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. Zgodnie z art. 7 § 2 Ordynacji podatkowej, ustawy podatkowe mogą ustanawiać podatnikami inne podmioty niż wymienione w § 1. Natomiast w myśl art. 8 ww. ustawy, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemającą osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego, do obliczenia i pobrania podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

W świetle powołanych wyżej przepisów niepubliczne przedszkole nie jest wyodrębnionym podmiotem charakteryzującym się cechami istotnymi dla jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a stanowi jedynie jednostkę organizacyjną w strukturze prowadzonej przez osobę fizyczną pozarolniczej działalności gospodarczej (...).

W świetle przedstawionej argumentacji należy także uznać, że prowadzone przez Wnioskodawczynię niepubliczne przedszkole nie będzie zobligowane do prowadzenia odrębnej dokumentacji księgowo-rachunkowej. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 lub 7 ustawy o rachunkowości, przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3 do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o których mowa w pkt 1 i 2, jednostek niewymienionych w pkt 1 - 6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych - od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.

Ponieważ w przedstawionym stanie faktycznym przedszkole nie jest wyodrębnionym podmiotem charakteryzującym się cechami istotnymi dla jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zaś otrzymana na podstawie art. 90 ust. 1, ust. 2b ustawy o systemie oświaty dotacja nie stanowi dotacji na realizację zadań zleconych (nie jest dotacją celową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych), brak jest podstaw do nałożenia na niepubliczne przedszkole obowiązku prowadzenia odrębnej dokumentacji księgowo-rachunkowej w formie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz przyjęcia zasad rachunkowości opartych o rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 137, poz. 1539 ze zm.), w celu ewidencjonowania wydatków poniesionych z dotacji podmiotowej otrzymywanej od JST. Pełną dokumentację dla potrzeb rozliczenia zarówno otrzymanej dotacji, jak i danin publicznoprawnych zobowiązana jest prowadzić osoba fizyczna w rozumieniu ustawy o rachunkowości, występująca wobec niepublicznego przedszkola jako osoba prowadząca (organ prowadzący), który posiada dwa źródła finansowania przedszkola tj. dotacja oraz opłaty pobierane od rodziców.

Opłaty pobierane od rodziców będą stanowiły przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej osoby fizycznej (organu prowadzącego), który powinien być stroną zawieranych umów cywilnoprawnych z rodzicami dzieci będących wychowankami przedszkola. W związku z tym powyższe pobierane opłaty nie będą stanowiły przychodów jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną do której stosuje się przepisy jak do osób prawnych (w tym ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych).

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawczyni powołała interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 28 listopada 2013 r. Znak: ITPB1/415-1107/13/AD.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zauważyć należy, że zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, oraz innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, nie jest działalnością gospodarczą. Działalność prowadzona w ww. formach nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (nawet jeżeli spełnia zawarte w nim przesłanki), a zatem do tych form działalności nie stosuje się zasad ujętych w tej ustawie. Nie oznacza to jednak, że na gruncie poszczególnych ustaw zasada ta nie może być modyfikowana. Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia na gruncie prawa podatkowego. Unormowania te mają charakter szczególny i tym samym mają pierwszeństwo przed zasadami wynikającymi z przepisu ww. ustawy o systemie oświaty (w myśl klauzuli lex specialis derogat legi generali).

Osoby fizyczne, osiągające dochody z prowadzenia niepublicznych przedszkoli w rozumieniu przepisów ww. ustawy o systemie oświaty, są podatnikami podatku dochodowego - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzenie przez osoby fizyczne przedszkoli niepublicznych generuje przychody zaliczane do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie do art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 • są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 • wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W świetle cytowanej powyżej definicji działalności gospodarczej, zawartej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, prowadzenie niepublicznych przedszkoli, o których mowa w ww. ustawie o systemie oświaty, jest rodzajem aktywności określonej jako działalność podjęta w celu zarobkowym, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Działalność ma charakter zarobkowy wówczas, gdy jej przeznaczeniem jest zapewnienie określonego dochodu. Ciągłość w wykonywaniu działalności gospodarczej oznacza względnie stały zamiar jej wykonywania, powtarzania określonego zespołu konkretnych działań.

Z powyższego wynika zatem, że prowadzenie przez Wnioskodawczynię niepublicznego przedszkola wypełnia przesłanki wynikające z definicji pozarolniczej działalności gospodarczej, zawartej w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co tym samym oznacza, że przychody uzyskiwane przez Wnioskodawczynię z prowadzenia przedszkola niepublicznego stanowią przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym dochód osiągnięty z tego źródła - co do zasady - podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc się natomiast do ustalenia, czy niepubliczne przedszkole prowadzone przez Wnioskodawczynię, jako jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, podlega ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, stwierdzić należy, że zgodnie z art. 7 § 1 Ordynacji podatkowej, podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

Przepisy prawa podatkowego, jak i cywilnego, nie zawierają jednakże określenia pojęcia jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. W art. 331 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121), ustanowiono jedynie, że do jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych.

Wobec braku legalnej definicji jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej w orzecznictwie i piśmiennictwie wskazuje się na szereg cech, którymi winna legitymować się jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej: własny majątek, wyodrębniona struktura organizacyjna, samodzielność decyzyjna.

Jak wynika z wniosku, Wnioskodawczyni przejmie do prowadzenia niepubliczne przedszkole zgłoszone do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, w którym będzie pełnić funkcję osoby prowadzącej (organu prowadzącego) w rozumieniu art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty. Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowana w CEIDG. Przedszkole posiada strukturę organizacyjną określoną w statucie przedszkola, który zatwierdza organ prowadzący (w tym wypadku Wnioskodawczyni). Struktura organizacyjna jest związana wyłącznie z realizacją procesu nauczania, działalnością dydaktyczno-wychowawczą oraz opiekuńczą. Osoby pracujące w placówce to dyrektor przedszkola, nauczyciele wychowania przedszkolnego, pomoc nauczyciela, osoby sprzątające, nauczyciele języków obcych, nauczyciele specjaliści (logopeda, psycholog). Większość funkcji związanych z działalnością przedszkola będzie realizowała Wnioskodawczyni (jako organ prowadzący) jednocześnie pełniąc funkcję: dyrektora przedszkola odpowiedzialnego za sprawy organizacyjne, pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze), zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków, kadrowo - płacowe. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje kurator oświaty.

Z całokształtu przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w ninieszej sprawie niepubliczne przedszkole nie będzie stanowić wyodrębnionego podmiotu, charakteryzującego się cechami istotnymi dla jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Oznacza to, że status podatnika – w przedmiotowej sprawie – w rozumieniu art. 7 § 1 Ordynacji podatkowej, będzie przysługiwał Wnioskodawczyni – organowi prowadzącemu niepubliczne przedszkole. W konsekwencji, w analizowanej sprawie nie znajdą zastosowania przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.).

W związku z powyższym, odpowiedź na pytania oznaczone we wniosku Nr 4 i 5, jak i ocena przedstawionego we wniosku, a dot. tychże pytań stanowiska Wnioskodawczyni, jest bezprzedmiotowa.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie wskazać należy, ze w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2, zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. DzU. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
IPPP2/443-1171/14-4/AO | Interpretacja indywidualna

jednostka samorządu terytorialnego
IBPBI/2/423-1306/14/PC | Interpretacja indywidualna

szkoły
IBPBI/1/415-1481/14/BK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.