IBPBI/1/4511-58/15/ZK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z 30c ustawy o podatku dochodowym od osób?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 stycznia 2015 r., złożonym osobiście w tut. Biurze 19 stycznia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia przychodów ze świadczenia wskazanych we wniosku usług do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz możliwości opodatkowania uzyskanych z tego tytułu dochodów tzw. podatkiem liniowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2015 r. został złożony osobiście w tut. Biurze ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia przychodów ze świadczenia wskazanych we wniosku usług do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz możliwości opodatkowania uzyskanych z tego tytułu dochodów tzw. podatkiem liniowym.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, świadcząc usługi doradcze w zakresie:

 • opiniowania kontraktów dotyczących finansowania spółki oraz pozostałych usług o charakterze doradczym i audytorskim,
 • doradztwa w zakresie opracowywania planów krótko, średnio i długoterminowych,
 • doradztwa we wdrażaniu systemów oceny działalności spółki,
 • konsultacje w opracowaniu, wdrażaniu i rozwoju kontrolingu operacyjnego i finansowego spółki,
 • doradztwa w zakresie optymalizowania wyniku bilansowego i podatkowego spółki,
 • analiz projektów realizowanych w spółce,
 • analiz w zakresie przeprowadzania transakcji konsolidacyjnych,
 • konsultacji w zakresie struktury finansowania spółki,
 • opiniowania planów motywacyjnych dla pracowników.

Wnioskodawca posiada wiedzę i długoletnie doświadczenie w opisanym wyżej zakresie, a ofertę świadczonych w ramach działalności gospodarczej usług kieruje do nieograniczonego kręgu odbiorców. W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca zamierza podjąć współpracę ze spółką kapitałową, w której niezależnie od prowadzonej działalności gospodarczej będzie pełnił funkcję członka zarządu.

Pełniąc funkcję w zarządzie spółki Wnioskodawca będzie prowadził sprawy spółki o charakterze zarządczym, polegające na: podejmowaniu decyzji dotyczących bieżącego funkcjonowania Spółki, podejmowaniu uchwał zarządu, bieżącym nadzorze nad pracą podległych pracowników oraz reprezentacji Spółki wobec osób trzecich w zakresie wynikającym z ustalonego w spółce sposobu reprezentacji podmiotu. W związku z pełnioną funkcją w zarządzie Wnioskodawca będzie podejmował decyzje personalne, zatwierdzał umowy handlowe oraz dokonywał czynności rozporządzających majątkiem spółki. Sprawowanie funkcji członka zarządu będzie się odbywało na podstawie aktu powołania przez statutowe organy Spółki, a pobierane z tego tytułu wynagrodzenie będzie przychodem z działalności wykonywanej osobiście, zgodnie z art. 13 pkt 7 oraz art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodać należy, że Wnioskodawca będzie członkiem wieloosobowego zarządu Spółki. Usługi doradcze świadczone dla Spółki przez Wnioskodawcę odbywać się będą natomiast na podstawie umowy podpisanej ze Spółką. Umowa ta będzie określać rodzaj świadczonych przez Wnioskodawcę usług, które będą miały charakter doradczy i ekspercki.

Zakres tych usług to:

 • opiniowanie kontraktów dotyczących finansowania spółki oraz pozostałych usług o charakterze doradczym i audytorskim,
 • doradztwo w zakresie opracowywania planów krótko, średnio i długoterminowych,
 • doradztwo we wdrażaniu systemów oceny działalności spółki,
 • konsultacje w opracowaniu, wdrażaniu i rozwoju kontrolingu operacyjnego i finansowego spółki,
 • doradztwo w zakresie optymalizowania wyniku bilansowego i podatkowego spółki,
 • analizy projektów realizowanych w spółce,
 • analizy w zakresie przeprowadzania transakcji konsolidacyjnych,
 • konsultacje w zakresie struktury finansowania spółki,
 • opiniowanie planów motywacyjnych dla pracowników.

Zgodnie z postanowieniami umowy o świadczenie usług czynności objęte jej zakresem:

 • nie będą wykonywane pod kierownictwem zlecającego te czynności (Spółki),
 • Spółka nie będzie narzucać czasu pracy i miejsca wykonania usług doradczych,
 • to Wnioskodawca będzie ponosił ryzyko gospodarcze związane z wykonywaniem usług doradztwa, tzn. będzie ponosił pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania w zakresie wskazanym w umowie.

Dodać należy, że na podstawie ww. umowy Spółka nie powierzy Wnioskodawcy żadnych czynności obejmujących swym zakresem kierowanie, czy zarządzanie. W szczególności w zakres umowy nie będzie wchodzić zarządzanie przedsiębiorstwem Spółki i podejmowanie w imieniu Spółki decyzji. Ten zakres czynności zostanie powierzony wieloosobowemu zarządowi Spółki, a sposób podejmowania decyzji w Spółce określać będzie jej statut.

Natomiast efektem wykonywanych na podstawie wspomnianej wyżej umowy przez Wnioskodawcę usług doradczych będą opinie, wnioski i rekomendacje. W ramach świadczonych usług Wnioskodawca udzielać będzie również konsultacji i porad.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy przychody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu umowy o świadczenie usług doradczych realizowanych na rzecz spółki, w której Wnioskodawca będzie jednocześnie członkiem zarządu stanowić będą przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, tj. przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy przychody opisane w pytaniu nr 1, mogą być opodatkowane zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wg 19% stawki tzw. podatkiem liniowym...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody z usług doradczych, które zamierza świadczyć na rzecz Spółki na podstawie odrębnej umowy mogą być zakwalifikowane do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, określona w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody te, jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą być opodatkowane zgodnie z art. 30c ww. ustawy 19 % stawką.

Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego zakres świadczonych przez Wnioskodawcę na podstawie umowy usług to:

 • opiniowanie kontraktów dotyczących finansowania spółki oraz pozostałych usług o charakterze doradczym i audytorskim,
 • doradztwo w zakresie opracowywania planów krótko, średnio i długoterminowych,
 • doradztwo we wdrażaniu systemów oceny działalności spółki,
 • konsultacje w opracowaniu, wdrażaniu i rozwoju kontrolingu operacyjnego i finansowego spółki,
 • doradztwo w zakresie optymalizowania wyniku bilansowego i podatkowego spółki,
 • analizy projektów realizowanych w spółce,
 • analizy w zakresie przeprowadzania transakcji konsolidacyjnych,
 • konsultacje w zakresie struktury finansowania spółki,
 • opiniowanie planów motywacyjnych dla pracowników.

Tak opisany zakres świadczonych przez Wnioskodawcę usług pozwala zakwalifikować ww. usługi, wg PKWiU 2008 głównie do:

 1. pozostałych usług wspomagających usługi finansowe (z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych), gdzie indziej niesklasyfikowanych - PKWiU 66.19.9,
 2. usług doradztwa związanego z zarządzaniem finansami - PKWiU - 70.22.12,
 3. usług doradztwa związanego z zarządzaniem strategicznym - PKWiU - 70.22.11,
 4. pozostałych usług doradztwa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - PKWiU - 70.22.3.

Zdaniem Wnioskodawcy, ww. określenie usług, które na podstawie umowy świadczyć będzie Wnioskodawca przesądza o kwalifikacji osiąganych z tego tytułu przychodów do ich źródła określonego w art. 10 ust.1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem Wnioskodawcy, nie wpływa na tą kwalifikację fakt równoczesnego pełnienia funkcji w zarządzie tej Spółki, gdyż z tego tytułu Wnioskodawca osiągać będzie - na podstawie samego aktu powołania - przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym nie można przyjąć, że opisana wyżej umowa na świadczenie usług doradczych, którą planuje ze Spółką zawrzeć Wnioskodawca jest umową o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktem menedżerskim lub umową o podobnym charakterze, co mogłoby zgodnie z art. 13 pkt 9 ww. ustawy, wskazywać na inną kwalifikację przychodów osiąganych przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o świadczenia usług.

Opisane w zdarzeniu przyszłym elementy treści umowy, w szczególności zakres przedmiotowy oraz postanowienia dotyczące sposobu wykonywania umowy, odpowiedzialności i ryzyka - wskazują jednoznacznie, że opisane przez Wnioskodawcę świadczenie usług doradczych stanowić będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami pozarolniczą działalność gospodarczą.

Takie stanowisko Wnioskodawcy jest również poparte kwalifikacją PKWiU, która rozróżnia usługi doradztwa od usług zarządzania, wskazując te ostatnie jako 70.22.17.

Wnioskodawca uważa również, że spełnione są przesłanki określone w art. 5a pkt 6 ww. ustawy. Za pozarolniczą działalność gospodarczą uznaje się bowiem usługową działalność zarobkową prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły. Z opisanego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca spełnia powyższy warunek.

Zdaniem Wnioskodawcy, z opisanego zdarzenia przyszłego wynika, że nie będą też miały zastosowania wyłączenia, o których mowa w art. 5b ww. ustawy.

Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego umowa o świadczenie usług przewidywać będzie następujące postanowienia:

 • czynności objęte umową nie będą wykonywane pod kierownictwem zlecającego te czynności,
 • zlecający czynności nie będzie narzucać czasu pracy i miejsca wykonania usług doradczych,
 • to Wnioskodawca będzie ponosił ryzyko gospodarcze związane z wykonywaniem usług doradztwa, tzn. będzie ponosił pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania w zakresie czynności objętych umową.

Powyższe wskazuje, że nie są spełnione przesłanki wymienione w art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyłączające możliwość uznania czynności objętych umową za pozarolniczą działalność gospodarczą. Reasumując stwierdzić należy, że czynności wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach umowy na świadczenia usług doradczych są czynnościami wykonywanymi w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Biorąc pod uwagę, że przychody z tytułu usług, które Wnioskodawca ma zamiar świadczyć dla Spółki na podstawie umowy o świadczenie usług, mogą być zgodnie z ww. ustawą zakwalifikowane do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. l pkt 3 ww. ustawy, przychody te - zgodnie z art. 30c tej ustawy - mogą być opodatkowane 19% stawką.

Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej Katowicach z 7 października 2013 r. Znak: IBPBI/1/415-667/13/WRz.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są:

 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 - 9.

Przy czym, w myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Wyłączenie, o którym mowa w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, obejmuje więc m.in. przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy. Przy czym, poszczególne kategorie przychodów z działalności wykonywanej osobiście wymieniono w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 13 pkt 7 powołanej ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Zgodnie z art. 13 pkt 9 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Do przychodów z art. 13 pkt 7 tej ustawy, zalicza się otrzymane wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji na podstawie samego tylko aktu ustanowienia. W praktyce wynagrodzenie to dość często jest określane jako wynagrodzenie za udział w posiedzeniach spółki. Natomiast, do przychodów z art. 13 pkt 9 ww. ustawy, należy zaliczyć otrzymane wynagrodzenia z tytułu m.in. umów o zarządzanie, gdyż osoby zarządzające spółką na podstawie takiej umowy nie pobierają wynagrodzenia wyłącznie z tytułu pełnionej funkcji lecz z tytułu tej umowy.

Nadmienić należy, że wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze - przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej - nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby, tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tę osobę. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie, kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką czy instytucją. Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem - zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, w zakresie świadczenia wskazanych we wniosku usług doradczych. Zamierza podjąć współpracę ze spółką kapitałową, w której będzie pełnił funkcję członka zarządu. Pełniąc funkcję w zarządzie spółki Wnioskodawca będzie prowadził sprawy spółki o charakterze zarządczym, polegające na podejmowaniu decyzji dotyczących bieżącego funkcjonowania Spółki, podejmowaniu uchwał zarządu, bieżącym nadzorze nad pracą podległych pracowników oraz reprezentacji Spółki wobec osób trzecich w zakresie wynikającym z ustalonego w spółce sposobu reprezentacji podmiotu. W związku z pełnioną funkcją w zarządzie Wnioskodawca będzie podejmował decyzje personalne, zatwierdzał umowy handlowe oraz dokonywał czynności rozporządzających majątkiem spółki. Sprawowanie funkcji członka zarządu będzie się odbywało na podstawie aktu powołania przez statutowe organy Spółki, a pobierane z tego tytułu wynagrodzenie będzie przychodem z działalności wykonywanej osobiście, zgodnie z art. 13 pkt 7 oraz art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca będzie członkiem wieloosobowego zarządu Spółki. Natomiast szczegółowo wskazane we wniosku usługi doradcze na rzecz Spółki będzie świadczył na podstawie umowy podpisanej ze Spółką. Świadczone usługi będą miały charakter doradczy i ekspercki. Na podstawie ww. umowy Spółka nie powierzy Wnioskodawcy żadnych czynności obejmujących swym zakresem kierowania, czy zarządzania. W szczególności w zakres umowy nie będzie wchodzić zarządzanie przedsiębiorstwem Spółki i podejmowanie w imieniu Spółki decyzji. Ten zakres czynności zostanie powierzony wieloosobowemu zarządowi Spółki, a sposób podejmowania decyzji w Spółce określać będzie jej statut. Natomiast efektem wykonywanych na podstawie wspomnianej wyżej umowy przez Wnioskodawcę usług doradczych będą opinie, wnioski i rekomendacje. W ramach świadczonych usług Wnioskodawca udzielać będzie również konsultacji i porad. Zawarta umowa na świadczenie usług doradczych, nie będzie miała charakteru kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, ani też umowy o podobnym charakterze.

Z przedstawionego we wniosku zakresu czynności (usług), które Wnioskodawca będzie wykonywał w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz Spółki, w której będzie również członkiem zarządu wynika szereg czynności, których istotą jest głównie doradztwo.

Na gruncie prawa podatkowego, o kwalifikacji przychodów uzyskiwanych ramach wykonywanej działalności do określonego źródła przychodu decyduje rzeczywisty, faktyczny zakres świadczonych w ramach tej działalności usług. W tym też kontekście opierając się na opisie usług doradczych, które Wnioskodawca zamierza świadczyć w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy zawartej ze Spółką należy uznać, że przedmiotowych usług nie można zakwalifikować jako uzyskiwanych w ramach kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, czy też umowy o podobnym charakterze. W przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, w ramach tej umowy, nie zlecono Wnioskodawcy zarządzania przedsiębiorstwem, a więc umowa o świadczenie usług doradczych pozbawiona będzie podstawowego elementu charakterystycznego dla wymienionych umów.

Stwierdzić zatem należy, że usługi doradcze w zakresie opisanym we wniosku, w którym wskazano m.in., że na podstawie ww. umowy Spółka nie powierzy Wnioskodawcy żadnych czynności obejmujących swym zakresem kierowanie, czy zarządzanie. W szczególności w zakres umowy nie będzie wchodzić zarządzanie przedsiębiorstwem Spółki i podejmowanie w imieniu Spółki decyzji, można uznać za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc przychody ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie zauważyć należy, że kwestia ta może zostać zweryfikowana przez uprawniony organ podatkowy w toku ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego. Dokonanie oceny w tym zakresie wykracza bowiem poza ramy postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej.

Odnosząc się natomiast do możliwości opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług doradczych tzw. podatkiem liniowym, wskazać należy, że zgodnie z art. 9a ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (...). W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Stosownie do art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Z powyższych przepisów wynika, że możliwość opodatkowania dochodów 19% „podatkiem liniowym” dotyczy - co do zasady - dochodów uzyskanych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (ze źródła przychodów pozarolnicza działalność gospodarcza).

Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne stwierdzić należy, że na gruncie niniejszej sprawy na możliwość opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę ze świadczenia usług doradczych tzw. podatkiem liniowym nie ma wpływu fakt, że będzie on pełnił na podstawie powołania funkcję członka zarządu spółki, na rzecz której usługi te będą świadczone. Przychody z tego tytułu stanowią bowiem przychody z działalności wykonywanej osobiście i nie są wykonywane na podstawie stosunku pracy, czy też spółdzielczego stosunku pracy, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeżeli w istocie jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca będzie świadczył na rzecz spółki wyłącznie usługi doradcze (nie będzie wykonywał żadnych czynności kierowania, czy zarządzania), to uzyskiwane z tego tytułu dochody będą mogły być opodatkowane „podatkiem liniowym”, tj. na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że zgodnie z treścią zadanych przez Wnioskodawcę pytań przedmiotem niniejszej interpretacji nie była ocena sposobu opodatkowania przychodów (wynagrodzenia) za sprawowanie funkcji członka zarządu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.