IBPBI/1/4511-384/15/ŚS | Interpretacja indywidualna

Dot. konieczności opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych otrzymanej dotacji, przyznanej osobie bezrobotnej na podjęcie działalności gospodarczej, w całości przeznaczonej na zakup środków trwałych
IBPBI/1/4511-384/15/ŚSinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. koszty uzyskania przychodów
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 marca 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 31 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie konieczności opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych otrzymanej dotacji, przyznanej osobie bezrobotnej na podjęcie działalności gospodarczej, w całości przeznaczonej na zakup środków trwałych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie konieczności opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych otrzymanej dotacji, przyznanej osobie bezrobotnej na podjęcie działalności gospodarczej, w całości przeznaczonej na zakup środków trwałych.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W sierpniu 2014 r. Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w ramach której świadczy usługi konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. Jako formę opodatkowania wybrał ryczałt ewidencjonowany. Na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymał dotację z Urzędu Pracy – są to jednorazowe środki przyznawane bezrobotnemu na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jednocześnie Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy o VAT (nie jest czynnym podatnikiem VAT). W Urzędzie Pracy złożył oświadczenie, że nie będzie starał się o zwrot podatku VAT i nie będzie korzystał z prawa do jego odliczenia.

Za otrzymane z Urzędu Pracy środki w wysokości 20.000 zł, Wnioskodawca kupił następujące środki trwałe (narzędzia, sprzęt):

 1. spawarka TIGVIPER – 3.500 zł
 2. prasa hydrauliczna – 1.920,01 zł
 3. wózek narzędziowy – 2.440,00 zł
 4. wiertarko – wkrętarka – 550,00 zł
 5. szlifierka kątowa – 310,00 zł
 6. agregat prądotwórczy – 3.000,00 zł
 7. podnośnik samochodowy – 8.300,00 zł

Kwota wydatków na zakup ww. środków trwałych wyniosła 20.020,01 zł. Z czego 20.000 zł zostało pokryte kwotą otrzymaną z dotacji. Wszystkie ww. środki (narzędzia, sprzęt) zostały zaliczone do środków trwałych. Środki trwałe o wartości poniżej 3.500 zł zostały zamortyzowane jednorazowo, a o wartości wyższej niż 3.500 zł metodą liniową.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy otrzymana z Urzędu Pracy dotacja w wysokości 20.000 zł powinna zostać opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym...
 2. Jeśli przyznana dotacja winna zostać opodatkowana, to wg jakiej stawki ryczałtu...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: ustawa PDOF), wolne od podatku są jednorazowe środku przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wprawdzie ustawa z dnia 29 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm., dalej: ustawa o ryczałcie), nakazuje odpowiednio stosować niektóre przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to nie dotyczy to jednak m.in. zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy PDOF. W opinii Wnioskodawcy, otrzymane środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (przez osobę bezrobotną) pochodzące z Funduszu Pracy stanowią przychód z działalności jedynie w części, w jakiej środki te zostaną przez niego (ryczałtowca) przeznaczone na cele inne niż inwestycyjne (inne niż zakup lub wytworzenie środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych), przychód ten nie będzie korzystał ze zwolnienia od podatku.

Otrzymane przez Wnioskodawcę z Urzędu Pracy środki finansowe w wysokości 20.000 zł nie stanowią przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, ponieważ cała kwota dotacji (20.000 zł) została przeznaczona na zakup środków trwałych. Celem otrzymanej dotacji były zakupy inwestycyjne, które pomimo niskiej wartości (poniżej 3.500 zł), zostały zaliczone do środków trwałych, jako niskocenne środki trwałe i zostały zamortyzowane jednorazowo lub są amortyzowane liniowo. Zdaniem Wnioskodawcy, sposób amortyzacji zakupionych środków trwałych nie ma tutaj znaczenia, gdyż (zgodnie z art. 22d ust. 1, art. 22e ust. 1-2, art. 22f ust. 3 ustawy PDOF) ma prawo do wyboru formy amortyzacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl natomiast art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, że ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

 • dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
 • ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

Środki przyznane (przeznaczone) na zakup lub wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie stanowią przychodu podatkowego, natomiast konsekwencją otrzymania ww. środków na inny cel niż zakup lub wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jest, co do zasady, konieczność ich uznania za przychód podatkowy.

W myśl jednakże art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Przy czym, zgodnie z art. 10 ww. ustawy, zwolnienia od podatku dochodowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 43, 46, 47a, 111, 114, 122, 125, 129, 136 i 137 ustawy o podatku dochodowym, stosuje się odpowiednio do podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

W myśl natomiast art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. e) ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3,0% przychodów o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 ustawy o podatku dochodowym.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w sierpniu 2014 r. rozpoczął działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. Jako formę opodatkowania wybrał ryczałt ewidencjonowany. Na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymał dotację z Urzędu Pracy – tj. jednorazowe środki przyznawane bezrobotnemu na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149). Za otrzymane środki w wysokości 20.000 zł Wnioskodawca kupił środki trwałe, które są lub zostały zamortyzowanie.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że skoro wskazane we wniosku środki finansowe przyznane Wnioskodawcy z Funduszu Pracy, jako osobie bezrobotnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zostały w całości przeznaczone na cele inwestycyjne, tj. na zakup środków trwałych, to nie stanowią one przychodu, zgodnie z powołanym art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem nie podlegają również opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Mając powyższe na uwadze stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

W związku z powyższym bezprzedmiotowym jest odnoszenie się do drugiej części pytania dot. ustalenia wysokości stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych właściwej do opodatkowania przychodu, który jak wskazano, na gruncie przedmiotowej sprawy nie powstaje.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, że stosownie do przedstawionego opisu stanu faktycznego oraz zadanego pytania (wyznaczających zakres rozpatrzenia wniosku) przedmiotem niniejszej interpretacji, nie była kwestia, czy prowadzona przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza, może polegać opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
IPPP3/4512-39/15-2/JŻ | Interpretacja indywidualna

koszty uzyskania przychodów
IPPB2/4511-160/15-4/MG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.