IBPBI/1/4511-340/15/ZK | Interpretacja indywidualna

Czy podział majątku wspólnego, w tym majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej Wnioskodawczyni i jej męża, na majątki odrębne rodzi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?
IBPBI/1/4511-340/15/ZKinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. podział majątku
  3. zwolnienie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 16 marca 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 19 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych podziału majątku wspólnego małżonków – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie skutków podatkowych podziału majątku wspólnego małżonków.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni prowadzi indywidualną działalność gospodarczą. Jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej pozostawała i pozostaje w związku małżeńskim z tym samym partnerem. W związku małżeńskim nie było i nie ma rozdzielności majątkowej, nie były sporządzane żadne umowy majątkowe, nie było umowy intercyzy. W ramach swojej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni rozpoczęła w 2005 r. budowę pawilonu handlowego z częścią magazynowo-socjalną. Budowa nie została zakończona. Pozwolenie budowlane zostało uprzednio wydane na firmę Wnioskodawczyni. Pawilon znajduje się na działce, która jest objęta współwłasnością łączną Wnioskodawczyni i jej męża. Pawilon nie jest ujęty w ewidencji środków trwałych Wnioskodawczyni i nie jest amortyzowany. Nie jest także ujęty w ewidencji środków trwałych i nie jest amortyzowany w firmie męża. Z tytułu wydatków na budowę tego pawilonu, podatek naliczony VAT pomniejszał wyłącznie podatek należny Wnioskodawczyni. Wszystkie nakłady na budowę pawilonu poczyniła wyłącznie Wnioskodawczyni i to przed separacją. Żaden wydatek na budowę pawilonu nie był ujęty, jako koszt podatkowy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów Wnioskodawczyni, jak również w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jej męża. Od 19 stycznia 2015 r. Wnioskodawczyni i jej maż pozostają w separacji.

Wnioskodawczyni zamierza sporządzić notarialnie małżeńską umowę o podziale majątku wspólnego. W ramach tej umowy, pawilon ten (ale już nie działka, na której jest budowany) oraz cała firma Wnioskodawczyni, mają stać się wyłącznie jej majątkiem osobistym (mają wejść w skład jej majątku osobistego).

Następnie pawilon ten (rozpoczęta budowa, nakłady poczynione na wytworzenie środka trwałego) Wnioskodawczyni ma zamiar sprzedać aktem notarialnym z jej firmy do firmy męża po cenie ewidencyjnej netto + 23% VAT. Mąż Wnioskodawczyni również prowadzi indywidualną działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem VAT. Z tytułu tej sprzedaży u Wnioskodawczyni powstanie podatek VAT należny. Podatek dochodowy nie wystąpi, ponieważ do kosztów sprzedaży zaliczy kwotę netto całości poniesionych dotychczas na budowę tego pawilonu wydatków (bez ich waloryzacji).

W ramach zapłaty Wnioskodawczyni otrzyma od męża mieszkanie, które wchodzi w skład jego majątku osobistego. Wartość rynkowa mieszkania jest równa wartości brutto poczynionych nakładów na budowę pawilonu.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy podział majątku wspólnego, w tym majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej Wnioskodawczyni i jej męża, na majątki odrębne rodzi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych...

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawczyni, nie powstanie u niej z tego tytułu obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych, o czym stanowi art. 1 tej ustawy. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich.

Z literalnego brzmienia powołanego przepisu wynika zatem, że wyłączeniu spod działania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegają przychody z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania małżeńskiej wspólności majątkowej, jak również przychody z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich.

Z wniosku wynika m.in., że Wnioskodawczyni prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, w ramach której w 2005 r. rozpoczęła budowę pawilonu handlowego z częścią magazynowo-socjalną na działce, która jest współwłasnością Wnioskodawczyni i jej męża. Budowa nie została zakończona. Od 19 stycznia 2015 r. Wnioskodawczyni i jej maż pozostają w separacji. Wnioskodawczyni zamierza sporządzić notarialnie małżeńską umowę o podziale majątku wspólnego. W ramach tej umowy pawilon ten (z wyjątkiem działki, na której jest budowany) oraz pozostałe składniki majątku wykorzystywane w działalności gospodarczej Wnioskodawczyni, mają stać się wyłącznie jej majątkiem osobistym (mają wejść w skład jej majątku osobistego).

Mając na względzie powyższe stwierdzić należy, że skoro zgodnie z cyt. art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków nie stosuje się przepisów tej ustawy, to na gruncie przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, ewentualny przychód powstały w związku z podziałem majątku wspólnego Wnioskodawczyni oraz jej małżonka, nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, co zarazem oznacza, że na Wnioskodawczyni nie będzie ciążył z tego tytułu obowiązek podatkowy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 2 i 3 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.