IBPBI/1/4511-275/15/ZK | Interpretacja indywidualna

Czy zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mogę rozliczać się z Urzędem Skarbowym stosując art. 30c ww. ustawy?
IBPBI/1/4511-275/15/ZKinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. podatek liniowy
  3. przychód
  4. usługi
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 lutego 2015 r., złożonym osobiście w tut. Biurze 5 marca 2015 r., uzupełnionym 30 kwietnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości opodatkowania w 2015 r. dochodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2015 r. został złożony osobiście do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości opodatkowania w 2015 r. dochodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 23 kwietnia 2015 r. Znak: IBPBI/1/4511-275/15/ZK wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 30 kwietnia 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Od 1 czerwca 2005 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, która wg PKD sklasyfikowana jest pod symbolem 86.22.Z (praktyka lekarska specjalistyczna). Jednocześnie jest zatrudniony w szpitalu na podstawie umowy o pracę. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprawuje opiekę specjalistyczną oraz wykonuje zabiegi ambulatoryjne w poradni onkologicznej działającej w szpitalu, w którym jest zatrudniony oraz drugiej poradni będącej własnością odrębnej, zupełnie niezależnej spółki z o.o. i za te usługi wystawia faktury dla szpitala i spółki z o.o. W ramach stosunku pracy zajmuje się leczeniem i opieką medyczną nad pacjentami leżącymi na oddziale szpitala.

W dniu 20 stycznia 2015 r. wysłał do urzędu skarbowego oświadczenie, że od 1 stycznia 2015 r. wybiera opodatkowanie na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. według 19% stawki liniowej.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 29 kwietnia 2015 r., wskazano, że:

  • Wnioskodawca jest zatrudniony na postawie umowy o pracę w Oddziale Chirurgii Onkologicznej Szpitala,
  • czynności wykonywane przez niego wynikają z ustawy o zawodzie lekarza, w szczególności lekarza chirurga onkologa,
  • w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej w Poradni Onkologicznej udziela porad lekarskich oraz interpretuje wyniki badań; kwalifikuje do leczenia na Oddziale Chirurgii,
  • w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz podmiotu, w którym jest zatrudniony wykonuje czynności tożsame i nie tożsame.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w 2015 r. mogę rozliczać podatek dochodowy z działalności gospodarczej, zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. według 19% stawki liniowej...

Zdaniem Wnioskodawcy, może opodatkować swoje dochody z działalności gospodarczej podatkiem liniowym, gdyż usługi świadczone dla swojego pracodawcy, czyli szpitala w ramach działalności gospodarczej różnią się od tych świadczonych w ramach stosunku pracy. Praca wykonywana dla pracodawcy to operacje chirurgiczne i opieka (zaraz) po operacji pacjentów na oddziale szpitala, natomiast w przychodni czynnościami podstawowymi jest diagnozowanie chorych, wykonywanie zabiegów ambulatoryjnych nie wymagających hospitalizacji pacjentów na oddziale szpitalnym. W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że czynności te różnią się znacząco od siebie, co nie wyklucza możliwości opodatkowania jego dochodów podatkiem liniowym.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 9a ust. 1 ww. ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (...). W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Stosownie do art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Zgodnie z art. 9a ust. 4 ww. ustawy, wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Z powyższych przepisów wynika, że możliwość opodatkowania dochodów 19% „podatkiem liniowym” dotyczy - co do zasady - dochodów uzyskanych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (ze źródła przychodów pozarolnicza działalność gospodarcza). Przy czym, możliwość opodatkowania „podatkiem liniowym” jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy w wyniku prowadzenia tej działalności uzyskują przychody z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik (a w przypadku wykonywania ww. działalności w formie spółki nie będącej osobą prawną chociażby jeden ze wspólników) wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Z przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest lekarzem prowadzącym w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej indywidualną praktykę lekarską, z której dochody od 1 stycznia 2015 r. opodatkowuje 19% podatkiem liniowym. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprawuje opiekę specjalistyczną oraz wykonuje zabiegi ambulatoryjne w poradni onkologicznej działającej w szpitalu, w którym jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę oraz w drugiej poradni będącej własnością odrębnej, zupełnie niezależnej spółki z o.o. W ramach stosunku pracy Wnioskodawca zajmuje się leczeniem i opieką medyczną nad pacjentami leżącymi na Oddziale Chirurgii Onkologicznej Szpitala. Wykonywane przez niego czynności wynikają z ustawy o zawodzie lekarza, w szczególności lekarza chirurga onkologa. W ramach pozarolniczej działalności gospodarczej w Poradni Onkologicznej udziela porad lekarskich oraz interpretuje wyniki badań, kwalifikuje do leczenia na Oddziale Chirurgii. Zdaniem Wnioskodawcy, usługi świadczone dla swojego pracodawcy, czyli szpitala w ramach działalności gospodarczej różnią się od tych świadczonych w ramach stosunku pracy. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał jednakże, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz Szpitala wykonuje czynności tożsame i nie tożsame.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że w świetle cyt. wyżej art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykonywanie przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jakiejkolwiek usługi (czynności), obejmującej swoim zakresem chociażby część czynności wykonywanych na rzecz pracodawcy w ramach stosunku pracy, wyklucza możliwość opodatkowania tzw. podatkiem liniowym. Przy czym istotne jest faktyczne wykonywanie takich samych (tożsamych) czynności.

Skoro zatem, jak wynika z uzupełnienia wniosku, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz Szpitala Wnioskodawca wykonuje czynności tożsame i nie tożsame z czynnościami wykonywanymi na podstawie umowy o pracę, to stwierdzić należy, że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 9a ust. 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nie mogą być opodatkowane w 2015 r. tzw. podatkiem liniowym, na zasadach określonych w art. 30c tej ustawy.

Z uwagi na powyższe przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Podkreślić należy, że ocena czy w istocie czynności wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej są (czy też nie są i w jakim zakresie) tożsame z czynnościami wykonywanymi w ramach stosunku pracy może nastąpić wyłącznie w toku ewentualnego postępowania podatkowego lub kontrolnego. Mając na uwadze treść art. 14b Ordynacji podatkowej, w przedmiotowej sprawie tut. Organ wydając interpretację prawa podatkowego nie jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które wskazałoby, czy czynności wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach umowy o pracę (leczenie szpitalne), są faktycznie tożsame z czynnościami, które wykonuje on w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (leczenie ambulatoryjne). Do postępowania w sprawie wydania interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego nie mają bowiem zastosowania przepisy o postępowaniu podatkowym, a postępowanie dowodowe jest częścią postępowania podatkowego. Opodatkowanie wykonywanych usług tzw. podatkiem liniowym leży natomiast w interesie podatnika, więc to po jego stronie spoczywa obowiązek wykazania, że nie spełnia przesłanek wynikających z art. 9a ust. 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.