IBPBI/1/4511-20/15/WRz | Interpretacja indywidualna

Czy można opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym przychód uzyskany z tyt. pośrednictwa w sprzedaży detalicznej w wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi?
IBPBI/1/4511-20/15/WRzinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. ryczałt ewidencjonowany
 3. wyłączenie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 stycznia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 12 stycznia 2015 r.), uzupełnionym 30 marca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie:

 • możliwości opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - jest prawidłowe
 • określenia stawki ryczałtu właściwej do opodatkowania przychodów uzyskanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz określenia stawki ryczałtu właściwej do opodatkowania przychodów uzyskanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 20 marca 2015 r. Znak: IBPBI/1/4511-20/WRz wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 30 marca 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca z bratem prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej w zakresie sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - PKD 47.91.Z. Uzyskiwane z tej działalności dochody, opodatkowane są tzw. podatkiem liniowym, a dokumentację rachunkową prowadzi w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Działalność Wnioskodawcy obejmuje sprzedaż produktów sportowych, tj. odzieży, obuwia i akcesoriów, za pośrednictwem portalu aukcyjnego Allegro oraz sklepu internetowego. Sprzedawany towar nie jest jego własnością, ani jego brata. Wynagrodzeniem Wnioskodawcy jest prowizja od jego sprzedaży. Pośredniczy w sprzedaży towaru należącego do jego zleceniodawcy oraz prowadzi sprzedaż w miejscu wyznaczonym przez zleceniodawcę. Sprzedaż ta odbywa się na odległość za pomocą Internetu. Trafia do odbiorców indywidualnych w ilościach przeważnie od 1 do 3 produktów. Zdarzają się klienci biorący więcej niż 10 sztuk produktów, ale stanowią oni około 0,1 % ogółu. Wnioskodawca zajmuje się wyłącznie sprzedażą detaliczną.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 27 marca 2015 r., wskazano ponadto, że świadczone usługi wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług są sklasyfikowane pod symbolami:

 • 47.00.72.0 - sprzedaż detaliczna obuwia,
 • 47.00.71.0 - sprzedaż detaliczna odzieży,
 • 47.00.65.0 - sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego,
 • 47.00.66.0 - sprzedaż detaliczna sprzętu turystycznego oraz
 • 52.61.1 - usługi w zakresie handlu detalicznego, prowadzonego przez domy sprzedaży wysyłkowej.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w przyszłości będę mógł rozliczać się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych...

Czy 3% stawka tego ryczałtu będzie prawidłowa...

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze profil jego działalności, będzie mógł rozliczać się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg 3% stawki tego ryczałtu, gdyż jak twierdzi prowadzona działalność jest w istocie działalnością w zakresie handlu, pomimo, że wynagrodzeniem jest prowizja za sprzedaży towaru, który nie jest własnością Wnioskodawcy.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przez działalność usługową należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm. ), wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439, ze zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 definiującego działalność gastronomiczną oraz pkt 3 definiującego działalność usługową w zakresie handlu. Przy czym, działalnością usługową w zakresie handlu jest sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług pod pojęciem usług rozumie:

 • wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, tzn. usługi dla celów produkcji nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych,
 • wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

Przychodem z działalności usługowej jest kwota należna za wykonanie usługi, która obejmuje wartość robocizny, materiałów, części i innych składników kalkulacyjnych ceny usługi.

Podkreślić należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest m.in. od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ust. 1 ww. ustawy. W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e tej ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników, osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. W załączniku tym, tj. Wykazie usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, nie wymieniono wskazanych przez Wnioskodawcę symboli PKWiU 47.00.72.0, 47.00.71.0, 47.00.65.0, 47.00.66.0 oraz symbolu 52.61.1. (Zauważyć należy, że w PKWiU z 2008 r. symbol 52.61.1 nie występuje, natomiast w PKWiU z 2004 r. występował symbol 52.61.11 obejmujący usługi w zakresie handlu detalicznego prowadzonego przez domy sprzedaży wysyłkowej o specjalizacji włókienniczej i odzieżowej. Przy czym, zgodnie z kluczem powiązań PKWiU 2004 - PKWiU 2008 oraz PKWiU 2008 - PKWiU 2004, stanowiącym załącznik 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm., usługi sklasyfikowane w PKWiU z 2004 r. pod symbolem 52.61.11, w PKWiU z 2008 r. są sklasyfikowane pod symbolami: 47.00.51.0 - sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych oraz 47.00.71.0 - sprzedaż detaliczna odzieży).

W konsekwencji stwierdzić należy, że jeżeli w świetle odrębnych przepisów nie będących przepisami prawa podatkowego, a tym samym nie mogących być przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej, wskazana przez Wnioskodawcę działalność usługowa jest sklasyfikowana pod ww. symbolami PKWiU, to działalność ta będzie mogła podlegać opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o ile Wnioskodawca w stosownym a prawem określonym terminie dokona wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jako formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej i nie zachodzą pozostałe przesłanki negatywne określone w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zauważyć przy tym należy, że Wnioskodawca nie prowadzi zdefiniowanej w art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy działalności usługowej w zakresie handlu, bowiem, jak jednoznacznie wynika z wniosku i jego uzupełnienia nie dokonuje sprzedaży towarów stanowiących jego własność (towar ten należy do zleceniodawcy, który wypłaca Wnioskodawcy prowizję od jego sprzedaży).

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5 % przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy. Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik obowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów prowadzi działalność, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami określonymi w ust. 1, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności. W razie gdy podatnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, z tym że w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ryczałt wynosi 20% albo 17%, w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

W świetle powyższego, mając na względzie, że jak wynika z wniosku Wnioskodawca z tytułu świadczonych na rzecz zleceniodawcy usług będzie otrzymywał wynagrodzenie prowizyjne, od całości sprzedanego towaru (bez podziału na rodzaj tego towaru) stwierdzić należy, że przychód uzyskany przez niego z tego tytułu będzie podlegał opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Z tej też przyczyny, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest prawidłowe, natomiast w zakresie określenia stawki ryczałtu właściwej do opodatkowania przychodów uzyskanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
IPPB1/4511-223/15-2/EC | Interpretacja indywidualna

ryczałt ewidencjonowany
IPTPB1/415-427/14-4/KO | Interpretacja indywidualna

wyłączenie
IPTPB1/415-516/14-4/AP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.