IBPBI/1/415-955/11/WRz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy wspólnik zawiązanej spółki cywilnej będący równocześnie udziałowcem innej spółki osobowej może opłacać ryczałt ewidencjonowany od przychodów uzyskanych z zawiązanej spółki mimo opodatkowania dochodów tzw. podatkiem liniowym uzyskanych równocześnie w ramach spółki osobowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 1 września 2011 r. (data wpływu do tut. Biura 6 września 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie:

 • możliwości opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od przychodów uzyskiwanych z prowadzonej w formie spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej, w sytuacji jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej w formie innej spółki cywilnej z której dochody opodatkowane są tzw. podatkiem liniowym,
 • określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, właściwej do opodatkowania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług związanych z wydawaniem gier komputerowych udostępnianych do pobrania z Internetu

- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 września 2011 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od przychodów uzyskiwanych z prowadzonej w formie spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej, w sytuacji jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej w formie innej spółki cywilnej z której dochody opodatkowane są tzw. podatkiem liniowym oraz określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych właściwej do opodatkowania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług związanych z wydawaniem gier komputerowych udostępnianych do pobrania z Internetu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W sierpniu 2003 r. Wnioskodawca wraz z dwiema osobami fizycznymi zawiązał spółkę cywilną. Prowadzona w ramach spółki działalność gospodarcza polega na świadczeniu usług związanych z wydawaniem gier komputerowych. Sprzedaż przedmiotowych gier dokonywana jest przez ich udostępnianie do pobrania z Internetu. Przychody uzyskiwane z prowadzonej w ramach spółki działalności były opodatkowane tak samo jak przychody pozostałych dwóch wspólników - ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast od 2008 r. wobec przekroczenia kwoty 150.000,00 euro, określonej w art. 6 ust 4 pkt 1 lit b ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, ze zm.) - podatkiem dochodowym z zastosowaniem wynikającej z art. 30c ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, ze zm.), liniowej stawki podatku. W sierpniu 2011 r. Wnioskodawca zawiązał z jednym z dotychczasowych wspólników kolejną spółkę cywilną, której działalność również polega na świadczeniu usług związanych z wydawaniem gier komputerowych. Udostępniane do pobrania z Internetu będą jednak wyłącznie gry wytworzone przez tę Spółkę. Oznacza to zatem, że przedmiot działalności obu spółek będzie tożsamy, nie będą jednak podlegały sprzedaży te same produkty. Obie spółki różnią się również składem osobowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w 2011 r. i w latach następnych przychody uzyskiwane z działalności gospodarczej, prowadzonej w ramach zawiązanej w sierpniu 2011 r. Spółki cywilnej, Wnioskodawca może opodatkowywać ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych...

W przypadku możliwości opodatkowywania ww. przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jaka stawka tego ryczałtu będzie miała zastosowanie...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody uzyskiwane przez podatników z pozarolniczej działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 tej ustawy, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W praktyce zatem złożenie stosownego wniosku lub oświadczenia przesądza o zastosowaniu do osiąganych dochodów jednej z form zryczałtowanego opodatkowania, o ile zastosowanie tej formy jest możliwe. Stąd też ocena możliwości opodatkowywania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanych z zawiązanej w sierpniu 2011 r. spółki cywilnej, musi być rozpatrywana przez pryzmat uregulowań prawnych zawartych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Jeśli chodzi o opodatkowanie tych przychodów w 2011 r., to w pierwszej kolejności odwołać się trzeba do art. 7 ust 1 zdanie drugie powyższej ustawy, w myśl którego w przypadku nowo utworzonej spółki za rozpoczęcie działalności uważa się datę uzyskania pierwszego przychodu przez tę spółkę. Odnotować przy tym wypada, że w świetle art. 7 ust. 2 ww. ustawy, nie stanowi rozpoczęcia działalności w roku podatkowym całkowita lub częściowa zmiana branży lub przedmiotu działalności tudzież zmiana umowy spółki lub zmiana wspólnika. Odnosząc wskazane regulacje prawne do mającego miejsce w niniejszej sprawie stanu faktycznego stwierdzić więc należy, że skoro zawiązana w sierpniu 2011 r. spółka jest nowopowstałym podmiotem gospodarczym, funkcjonującym w obrocie prawnym obok dotychczas już istniejącej spółki, to uzyskany przez nią przychód będzie równoznaczny z rozpoczęciem działalności gospodarczej. W tych zaś okolicznościach zastosowanie znajdzie art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, który możliwość opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w stosunku do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej dopuszcza w przypadku rozpoczęcia wykonywania działalności w roku podatkowym o tyle, o ile w stosunku do tych przychodów nie zostało wybrane opodatkowanie w formie karty podatkowej. W analizowanym stanie faktycznym takiej formy opodatkowania Wnioskodawca nie wybrał, wobec czego rozpatrywane przychody w 2011 r. będzie mógł opodatkowywać z wykorzystaniem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z kolei, jeśli chodzi o opodatkowanie w latach przyszłych przychodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w ramach zawiązanej w sierpniu 2011 r. spółki, to decydujące znaczenie będzie miał art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z tym przepisem podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli w roku poprzedzający rok podatkowy uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro. Możliwość zastosowania omawianej formy opodatkowania będzie więc uzależniona od wysokości uzyskiwanych w poszczególnych latach przychodów. Podkreślić przy tym trzeba, że podany próg przychodów odnosi się jedynie do przychodów uzyskiwanych przez wspólników z działalności konkretnej spółki, co wynika expressis verbis z treści przytoczonego przepisu. W stosunku zatem do przychodów uzyskanych z zawiązanej w sierpniu 2011 r. spółki będzie możliwe zastosowanie w 2012 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o ile suma przychodów Wnioskodawcy i wspólnika z działalności tej spółki w 2011 r. nie przekroczy 150.000 euro. Podobnie rzecz się będzie również miała w latach następnych, aż do roku podatkowego następującego po roku, w którym łączna suma rozpatrywanych przychodów przekroczy podaną kwotę. Przekroczenie bowiem dopiero w którymkolwiek roku kwoty 150.000 euro oznaczało będzie, że od roku następnego Wnioskodawca utraci prawo do korzystania z opodatkowania przychodów z zastosowaniem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W kwestii drugiego zagadnienia, dotyczącego stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jaka będzie miała zastosowanie w stosunku do uzyskiwanych przychodów, wskazać trzeba, że przesądzające jest sklasyfikowanie świadczonych usług do właściwego grupowania w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wprowadzonej do stosowania rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, ze zm.). Przedmiot działalności zawiązanej w sierpniu 2011 r. spółki polega na wydawaniu gier komputerowych, które są udostępniane do pobrania w Internecie. W konsekwencji podlega on zaklasyfikowaniu do pozycji 58.21.20.0 - Gry komputerowe pobierane z Internetu. Natomiast usługi sklasyfikowane według PKWiU w ten sposób, wobec braku regulacji szczególnych wskazujących na inną stawkę ryczałtu, podlegają opodatkowaniu z zastosowaniem stawki 8,5%, określonej ogólnie dla działalności usługowej przez art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 6 ust. 1 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". W myśl art. 6 ust. 4 ww. ustawy, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli:

 1. w roku poprzedzającym rok podatkowy:
  1. uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro, lub
  2. uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro,
 2. rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Natomiast, jak wynika z art. 6 ust. 5 tej ustawy, jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadził działalność samodzielnie, a także w formie spółki, opłaca w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

 1. odrębnie z działalności wykonywanej samodzielnie i odrębnie z działalności wykonywanej w formie spółki, gdy spełnia warunki określone w ust. 4 pkt 1, albo
 2. z działalności wykonywanej samodzielnie, gdy spełnia warunek określony w ust. 4 pkt 1 lit. a), a z działalności wykonywanej w formie spółki - gdy spełnia warunek określony w ust. 4 pkt 1 lit. b).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Podkreślić jednakże należy, iż u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ww. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit.e) tej ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. Wskazać należy, iż w załączniku tym stanowiącym wykaz usług, których świadczenie, wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według polskiej klasyfikacji wyrobów i usług, pod pozycją 20 wymieniono usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych, sklasyfikowane wg PKWiU pod symbolem 58.21.40.0 Należy zwrócić uwagę, iż możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, „działalność usługowa” to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczane do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.), wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88 poz. 439 ze zm.), z zastrzeżeniem zawartym w pkt 2 – definiującym działalność gastronomiczną i pkt 3 - definiującym działalność usługową w zakresie handlu. Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej. W przypadku trudności w ustaleniu symbolu PKWiU zainteresowany podmiot może zwrócić się o jego wskazanie i o wydanie opinii do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacji Urzędu Statystycznego w Łodzi. Powyższe wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z którym zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane, według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika m.in., iż w sierpniu 2003 r. Wnioskodawca wraz z dwiema osobami fizycznymi zawiązał spółkę cywilną. Przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej jest świadczenie usług związanych z wydawaniem gier komputerowych, które są udostępniane do pobrania w Internecie. Od 2008 r. od dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej w ramach ww. Spółki opłaca podatek dochodowy od osób fizycznych z zastosowaniem liniowej stawki podatku wynikającej z art. 30c ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast w sierpniu 2011 r. Wnioskodawca zawiązał z jednym z dotychczasowych wspólników kolejną spółkę cywilną, której działalność również polega na świadczeniu usług związanych z wydawaniem gier komputerowych wytwarzanych przez tę spółkę, które będą udostępniane do pobrania w Internecie. Jak wskazano przy tym we wniosku działalność ta wg PKWiU z 2008 r., sklasyfikowana jest pod symbolem 58.21.20.0 – gry komputerowe pobierane z Internetu. Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż przepisy ww. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r., nie wykluczają opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przychodów podatnika uzyskiwanych w ramach nowo zawiązanej spółki cywilnej, w sytuacji jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej w formie innej spółki cywilnej, z której przychody (dochody) opodatkowane są tzw. podatkiem liniowym. Jednakże możliwość opłacania przez Wnioskodawcę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskiwanych w ramach nowo zawiązanej Spółki cywilnej (przy zastosowaniu właściwej stawki tego ryczałtu) wymaga każdorazowego przypisania rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Jeżeli zatem, wskazana we wniosku klasyfikacja usług wykonywanych w ramach prowadzonej w formie nowopowstałej spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej oparta o PKWiU z 2008 r. jest prawidłowa, to uzyskiwane w ramach tej spółki przychody mogą w 2011 r. i w latach następnych (o ile stan faktyczny i prawny nie ulegnie zmianie), być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, i o ile wybór tej formy opodatkowania nastąpi w terminie, o którym mowa w cyt. art. 9 ust. 1 ww. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. f oraz pkt 3 lit. b ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

 • 17% przychodów ze świadczenia usług ) związanych z wydawaniem:
  • pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,
  • pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),
  • pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),
  • oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,
  Przy czym w myśl art. 4 ust. 4 ww. ustawy, ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu.
 • 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy.

Jeżeli zatem w istocie czynności wykonywane (świadczone usługi) przez Wnioskodawcę, w ramach nowo zawiązanej spółki cywilnej prowadzonej działalności gospodarczej, polegające na wydawaniu gier komputerowych udostępnianych do pobrania z Internetu, w świetle obowiązujących (nie będących przepisami prawa podatkowego) przepisów, sklasyfikowane są pod symbolem 58.21.20.0 wg PKWiU z 2008 r., to przychód uzyskiwany w związku z ich wykonywaniem podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5% uzyskanych przychodów.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.