IBPBI/1/415-932/14/ESZ | Interpretacja indywidualna

Czy otrzymaną nagrodę Wnioskodawczyni winna uwzględnić w przychodach z działalności gospodarczej, czy też winna zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy od wygranej w wysokości 10%?
IBPBI/1/415-932/14/ESZinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. konkursy
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 12 sierpnia 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 18 sierpnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych otrzymania nagrody pieniężnej za udział w konkursie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2014 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych otrzymania nagrody pieniężnej za udział w konkursie.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni brała udział w konkursie, organizowanym dla osób, które chcą prowadzić własną działalność. Aby wziąć udział w konkursie uczestnik zobowiązany był przygotować streszczenie i opis pomysłu na działalność gospodarczą, a w dalszym etapie sporządzić biznesplan. Wnioskodawczyni zwyciężyła w konkursie, dzięki czemu zostało jej przyznane prawo do nagrody pieniężnej (dodatkowe wyróżnienie) w wysokości 50 tys. zł. Warunkiem otrzymania ww. nagrody było założenie własnej działalności. Zgodnie z regulaminem konkursowym zwycięzca otrzymaną nagrodę ma przeznaczyć na prowadzenie działalności gospodarczej, przedstawionej w sposób opisany w biznesplanie. W przypadku gdy zwycięzca nie spełni warunków regulaminu traci prawo do nagrody. W związku z otrzymaniem nagrody zwycięzca rozpozna przychód z założonej działalności gospodarczej. Organizator nie jest płatnikiem podatku dochodowego z tytułu wypłat na rzecz zwycięzców nagród.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy otrzymaną nagrodę Wnioskodawczyni winna uwzględnić w przychodach z działalności gospodarczej, czy też winna zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy od wygranej w wysokości 10%...

Zdaniem Wnioskodawczyni, otrzymaną nagrodę powinna uwzględnić w przychodach z działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl natomiast art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług (art. 14 ust. 1 ww. ustawy).

Ustawodawca nie wymaga, aby przychodem z działalności gospodarczej były tylko wymienione w art. 14 ust. 1 i 2 ww. ustawy pożytki, które są wprost wynikiem realizacji celu działalności gospodarczej osoby fizycznej. Co do zasady, wszelkie środki pieniężne, otrzymane przez podatnika, mogą być uznane za przychód osoby fizycznej, zwłaszcza że listę pożytków, które nie mogą być zaliczone do przychodów uzyskiwanych z tytułu ww. działalności, stanowiącą katalog zamknięty, zawarto w art. 14 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, każde przysporzenie majątkowe, uzyskane w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowi przychód z tej działalności, o ile ustawa nie wyłącza go z tej kategorii. Zatem także nagrody pieniężne, jeżeli mają związek z prowadzoną przez podatnika pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowią podlegający opodatkowaniu przychód z tej działalności, o ile ustawa wprost nie wyłącza go z kategorii przychodów lub nie zwalnia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni brała udział w konkursie, organizowanym dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą. Wnioskodawczyni wygrała ww. konkurs i otrzymała nagrodę pieniężną. Zgodnie z regulaminem konkursowym otrzymaną nagrodę zwycięzca ma przeznaczyć na prowadzenie działalności gospodarczej przedstawionej w sposób opisany w biznesplanie. W przypadku gdy zwycięzca nie spełni warunków regulaminu traci prawo do nagrody.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz cyt. przepisy, stwierdzić należy, że skoro otrzymane przez Wnioskodawczynię środki pieniężne, których wypłata zgodnie z regulaminem konkursowym jest uwarunkowana założeniem własnej działalności gospodarczej, w sposób (w zakresie) opisany(m) w przedstawionym w konkursie biznesplanie, to środki te winny zostać zaliczone do przychodów ze źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkowane, według zasad właściwych dla tego źródła przychodów. Zauważyć bowiem należy, że Wnioskodawczyni biorąc udział w ww. konkursie zdawała sobie sprawę, że warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej będzie założenie własnej działalności gospodarczej, a skoro wygraną w konkursie, tj. nagrodę pieniężną, otrzymała w związku z działalnością gospodarczą, którą zobowiązana jest założyć i nagroda ta jest z tą działalnością ściśle związana, to uzyskany przez nią przychód z tego tytułu, będzie stanowił przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
IPPB1/415-979/14-2/EC | Interpretacja indywidualna

konkursy
IPPB1/415-784/14-4/EC | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.