IBPBI/1/415-93/13/SK | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości zaliczenia przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, momentu powstania przychodu z ww. tytułu oraz uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy, a także sposobu ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
IBPBI/1/415-93/13/SKinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. moment powstania przychodów
 3. podstawa opodatkowania
 4. spółka komandytowo-akcyjna
 5. zaliczka na podatek
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 stycznia 2013 r. (data wpływu do tut. Biura 25 stycznia 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, momentu powstania przychodu z ww. tytułu oraz uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy, a także sposobu ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 stycznia 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, momentu powstania przychodu z ww. tytułu oraz uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy, a także sposobu ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zamierza prowadzić w Polsce działalność gospodarczą w formie spółki komandytowo-akcyjnej (dalej: „SKA”), w której zostanie akcjonariuszem. Komplementariuszem w SKA będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce. Głównym przedmiotem działalności gospodarczej SKA będzie wynajem, sprzedaż oraz zarządzanie nieruchomościami. Wnioskodawcy, jako akcjonariuszowi SKA, może w przyszłości być wypłacana dywidenda. Zysk wypracowany przez SKA będzie wypłacany po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o podziale zysku i jego przeznaczeniu na wypłatę dywidendy oraz po wyrażeniu zgody przez komplementariusza, zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy przychód z tytułu uczestnictwa Wnioskodawcy w SKA, jako akcjonariusza, należy zakwalifikować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy przychód z tytułu uczestnictwa Wnioskodawcy w SKA, jako akcjonariusza, powstanie wyłącznie z dniem podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie SKA o podziale zysku w formie wypłaty dywidendy albo - jeżeli w uchwale o podziale zysku określony został dzień dywidendy - w tym dniu...
 3. Czy kwota przychodu podatkowego akcjonariusza SKA, rozpoznanego w momencie, o którym mowa w pytaniu oznaczonym nr 2, będzie równa wartości przypadającej na niego kwoty dywidendy z uwagi na treść uchwały o podziale zysku...

Ad.1

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód z tytułu Jego uczestnictwa w SKA, jako akcjonariusza należy zakwalifikować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).

Na wstępie zauważyć należy, że SKA należy do spółek osobowych prawa handlowego, które nie posiadają osobowości prawnej i nie mają statusu podatnika podatku dochodowego. Podatnikami podatku dochodowego będą więc poszczególni wspólnicy SKA. W przypadku osoby fizycznej, do opodatkowania przychodu z tytułu uczestnictwa w SKA zastosowanie będą więc miały przepisy ww. ustawy. Należy przy tym podkreślić, że konstrukcja SKA zawiera elementy zarówno spółki komandytowej (osobowej) i akcyjnej (kapitałowej). Jej cechą charakterystyczną jest występowanie w niej dwóch grup wspólników posiadających różny status prawny tj. komplementariuszy i akcjonariuszy. Wspólnik SKA będący akcjonariuszem, w przeciwieństwie do komplementariusza, ma prawo do udziału jedynie w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został następnie przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszowi. Dywidenda jest więc jedyną formą partycypacji akcjonariusza w zyskach wypracowanych przez SKA.

Podstawową zasadę dotyczącą opodatkowania przychodów wspólnika spółki osobowej będącego osobą fizyczną z tytułu udziału w takiej spółce zawiera art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej (do których zalicza się również SKA), przychody wspólnika (osoby fizycznej) z udziału w takiej spółce, uznaje się za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. W świetle powyższego przepisu należy uznać, że dywidenda (jako przychód z tytułu udziału w SKA) będzie stanowić dla akcjonariusza przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał:

 • interpretację ogólną Ministra Finansów z dnia 11 maja 2012 r., Znak: DD5/033/ 1/12/KSM/DD-125,
 • uchwałę 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 stycznia 2012 r., sygn. akt II FPS 1/11,
 • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 marca 2011 r., sygn. akt II FSK 1925/09,
 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 marca 2012 r., sygn. akt I SA/Wr 77/12,
 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 8 lutego 2012 r., sygn. akt I SA/Kr 1924/11,
 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 lutego 2012 r., sygn. akt VIII SA/Wa 976/11,
 • interpretacje indywidualne wydane przez:

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, przychód z tytułu jego uczestnictwa w SKA, jako akcjonariusza należy zakwalifikować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ad.2

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód z tytułu Jego uczestnictwa w SKA, jako akcjonariusza, powstanie wyłącznie z dniem podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie SKA o podziale zysku w formie wypłaty dywidendy albo - jeżeli w uchwale o podziale zysku określony został dzień dywidendy - w tym dniu.

Przyjmując, że przychód Wnioskodawcy z tytułu dywidendy w SKA będzie stanowił dla Niego przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej (co Wnioskodawca wykazuje w stanowisku do zadanego pytania Nr 1), dla ustalenia momentu jego powstania należy odwołać się do art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym za przychody uzyskane z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej uważa się należne przychody choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane. Przepisy ww. ustawy nie definiują jednak pojęcia „przychód należny”. W związku z tym należy ustalić jego znaczenie na gruncie wykładni językowej, a także na podstawie przepisów prawa cywilnego oraz KSH, które kształtują relacje akcjonariusza z SKA, w zakresie jego prawa do udziału w zyskach spółki. W świetle przepisów KSH należy przyjąć, że akcjonariuszowi SKA przysługuje zysk z tytułu udziału w spółce tylko wtedy, gdy zostanie podjęta uchwała o jego podziale w formie dywidendy. Dopiero z tą chwilą (po spełnieniu określonych w KSH warunków), akcjonariusz nabywa wierzytelność o wypłatę należnej mu części dywidendy, proporcjonalnie do posiadanego przez niego prawa do udziału w zyskach SKA. Wierzytelność ta jest skonkretyzowana przedmiotowo i podmiotowo i od momentu powstania przyjmuje postać roszczenia o wypłatę dywidendy. Wcześniej natomiast akcjonariusz nie ma skutecznego roszczenia o wypłatę zysku osiągniętego przez SKA. Jednocześnie statut SKA może upoważnić walne zgromadzenie do określenia w uchwale o podziale zysku dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku i wypłacie dywidendy.

W związku z powyższym, u Wnioskodawcy, jako akcjonariusza SKA, powstanie przychód należny z pozarolniczej działalności gospodarczej dopiero z chwilą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie SKA o wypłacie dywidendy albo - jeżeli określono dzień dywidendy –w tym dniu.

Mając na uwadze powyższe wnioski, stosownie do art. 44 ust. 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w rozliczeniu za miesiąc, w którym zostanie podjęta uchwała o wypłacie dywidendy (albo w którym przypadnie dzień dywidendy, jeżeli zostanie on określony w uchwale o podziale zysku), Wnioskodawca będzie miał obowiązek uiszczenia stosownej zaliczki na podatek dochodowy. Tym samym, Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku odprowadzania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w związku z przychodami podatkowymi i kosztami uzyskania przychodów generowanymi na bieżąco przez SKA. Do momentu podjęcia uchwały o podziale zysku i wypłacie dywidendy (lub do dnia dywidendy) po stronie Wnioskodawcy nie powstanie bowiem w ogóle przychód podatkowy - nie powstanie zatem również obowiązek odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał:

 • interpretację ogólną Ministra Finansów z dnia 11 maja 2012 r., Znak: DD5/033/ 1/12/KSM/DD-125,
 • uchwałę 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 stycznia 2012 r., sygn. akt II FPS 1/11,
 • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 marca 2011 r., sygn. akt II FSK 1925/09,
 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 marca 2012 r., sygn. akt I SA/Wr 77/12,
 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 8 lutego 2012 r., sygn. akt I SA/Kr 1924/11,
 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 lutego 2012 r., sygn. akt VIII SA/Wa 976/11,
 • interpretacje indywidualne wydane przez:

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, przychód z tytułu Jego uczestnictwa w SKA, jako akcjonariusza, powstanie wyłącznie z dniem podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie SKA o podziale zysku w formie dywidendy, albo jeżeli w uchwale o podziale zysku określony został dzień dywidendy - w tym dniu.

Ad.3

Zdaniem Wnioskodawcy, kwota przychodu akcjonariusza SKA, rozpoznanego w momencie, o którym mowa w pytaniu nr 2, będzie równa wartości przypadającej na niego kwoty dywidendy z uwagi na treść uchwały o podziale zysku. Jak już wcześniej zauważono w odpowiedzi na pytanie oznaczone we wniosku nr 2, akcjonariusz SKA nabywa wierzytelność o wypłatę należnej mu części dywidendy (po spełnieniu warunków określonych przepisami „KSH”), z chwilą podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o podziale zysku w formie dywidendy. Należy zauważyć, iż treść takiej uchwały zawiera m.in. informacje o kwotach dywidend należnych poszczególnym akcjonariuszom z uwzględnieniem proporcji posiadanych przez akcjonariuszy praw do udziału w zyskach SKA.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, wartość przychodu podatkowego z pozarolniczej działalności gospodarczej akcjonariusza SKA osiągniętego z tytułu jego partycypacji w zyskach generowanych przez SKA jest równa należnej mu dywidendzie, której wysokość wynika z treści podjętej uchwały o podziale zysku.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretację indywidualną wydaną przez Ministra Finansów z dnia 6 września 2012 r. Znak: DD9/033/309/KZU/2012/PK-1253.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, kwota przychodu akcjonariusza SKA, rozpoznanego w momencie, o którym mowa w pytaniu oznaczonym nr 2, będzie równa wartości przypadającej na niego kwoty dywidendy z uwagi na treść uchwały o podziale zysku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zauważyć jednak należy, iż stanowisko Wnioskodawcy uznano w całości za prawidłowe wyłącznie w kontekście przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, z którego nie wynika, iż Wnioskodawca, jako akcjonariusz SKA, może uzyskiwać za pośrednictwem tej spółki przychody z innych niż pozarolnicza działalność gospodarcza źródeł przychodów, będzie otrzymywał od spółki inne niż dywidenda przysporzenia majątkowe, bądź też że w spółce podejmowane będą inne uchwały niż o „podziale zysku i jego przeznaczeniu na wypłatę dywidendy”.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.