IBPBI/1/415-924/12/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Możliwości zaliczenia przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza oraz możliwości opodatkowania dochodu uzyskanego z tego tytułu tzw. podatkiem liniowym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2012 r. (data wpływu do tut. Biura 03 sierpnia 2012 r.), uzupełnionym w dniu 16 października 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • możliwości zaliczenia przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, możliwości opodatkowania dochodu uzyskanego z tego tytułu tzw. podatkiem liniowym,
 • określenia podmiotu obowiązanego do odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy,
 • skutków podatkowych przekazania wypracowanego zysku na kapitał zapasowy spółki komandytowo-akcyjnej

jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 03 sierpnia 2012 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • możliwości zaliczenia przychodów uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, możliwości opodatkowania dochodu uzyskanego z tego tytułu tzw. podatkiem liniowym,
 • określenia podmiotu obowiązanego do odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy,
 • skutków podatkowych przekazania wypracowanego zysku na kapitał zapasowy spółki komandytowo-akcyjnej.

Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 02 października 2012 r. Znak: IBPBI/1/415-924/12/AP wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniu 16 października 2012 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni, osoba fizyczna, będąca polskim rezydentem podatkowym (dla potrzeb wniosku dalej określana w rodzaju męskim jako „Wnioskodawca”) zamierza zostać akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej (dalej: „SKA”). Wnioskodawca nie będzie posiadał statusu komplementariusza w SKA. Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych Wnioskodawca, jako akcjonariusz nie będzie odpowiadać za zobowiązania SKA i - co do zasady - nie będzie reprezentować SKA (Wnioskodawca może reprezentować SKA jedynie jako pełnomocnik, przy czym w chwili obecnej nie wie, czy takie pełnomocnictwo zostanie mu udzielone). Jako akcjonariusz SKA Wnioskodawca będzie miał prawo do udziału w zyskach osiąganych przez SKA. Zasady podziału zysku określi statut SKA, przy czym podział zysku za dany rok obrotowy - w części przypadającej akcjonariuszom - dokonywany będzie każdorazowo na podstawie uchwały walnego zgromadzenia SKA (zgodnie z art. 146 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych). Jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o podziale zysku i wypłacie Wnioskodawcy odpowiedniej jego części (w formie dywidendy), Wnioskodawca otrzyma dywidendę od SKA.

Jednocześnie Wnioskodawca nie wyklucza, że będzie również osiągał przychody z indywidualnej działalności gospodarczej, jak również z udziały w zyskach innych spółek osobowych.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z dnia 9 października 2012 r., Wnioskodawca dodatkowo wyjaśnił, że:

 • spółka komandytowo-akcyjna, której Wnioskodawca będzie akcjonariuszem w ostatecznym rozrachunku nie zamierza posiadać udziałów lub akcji spółek kapitałowych,
 • obrót udziałami i akcjami nie będzie stanowił przedmiotu działalności gospodarczej spółki komandytowo-akcyjnej.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:

Czy jedynym przychodem (dochodem) Wnioskodawcy z tytułu uczestnictwa w SKA będzie kwota dywidendy określona w uchwale walnego zgromadzenia SKA, jako kwota należna Wnioskodawcy (przeznaczona do wypłaty na Jego rzecz), względnie zaliczka na poczet dywidendy... W szczególności, czy Wnioskodawca powinien rozpoznawać przychód z tytułu bieżącej działalności SKA...

Czy przychód z tytułu wypłaty dywidendy z SKA (zaliczki na jej poczet) jest przychodem ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „Ustawa PIT”), tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej, który po spełnieniu warunków wynikających z art. 9a tej ustawy może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT (tj. 19% podatkiem liniowym)...

Czy Wnioskodawca opodatkowuje przychód uzyskiwany z SKA samodzielnie, doliczając go do innych przychodów z działalności gospodarczej (wg zasad opisanych w kolejnym pytaniu), czy też podatek dochodowy od dywidendy przysługującej Wnioskodawcy pobiera SKA jako płatnik...

Czy w przypadku przekazania uchwałą walnego zgromadzenia SKA zysku wypracowanego przez SKA na kapitał zapasowy SKA, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód...

(pytania oznaczone we wniosku numerami 1, 2, 4 i 6)

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, Jego jedynym przychodem (dochodem) z tytułu uczestnictwa w SKA będzie kwota dywidendy określona w uchwale walnego zgromadzenia SKA, jako kwota należna Wnioskodawcy (przeznaczona do wypłaty na Jego rzecz), względnie zaliczka na poczet dywidendy. Oznacza to w szczególności, że Wnioskodawca nie powinien rozpoznawać przychodu z tytułu bieżącej działalności SKA.

Zdaniem Wnioskodawcy, należy zwrócić uwagę, że uregulowana w ustawie kodeks spółek handlowych (dalej „k.s.h.”) spółka komandytowo-akcyjna nosi nie tylko cechy spółki osobowej, lecz także spółki kapitałowej. Oznacza to, że w stosunku do niektórych zagadnień związanych z jej funkcjonowaniem znajdują zastosowanie wybrane przepisy dotyczące spółki akcyjnej. Odesłaniem do tych przepisów, zgodnie z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h., ustawodawca obejmuje przepisy regulujące kwestie kapitału zakładowego, wkładów akcjonariuszy, praw udziałowych i obowiązków wynikających z akcji, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej. Na tej podstawie do spółki komandytowo-akcyjnej mają odpowiednie zastosowanie regulacje przepisu art. 347 § 1 k.s.h., który przyznaje akcjonariuszom prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym do wypłaty. Jednocześnie, zgodnie z art. 146 § 2 pkt 2 k.s.h., uchwała o podziale zysku spółki pomiędzy jej akcjonariuszami wymaga zgody wszystkich jej komplementariuszy. Z kolei przepis art. 348 § 2 k.s.h. stanowi, że podmiotami uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, przyznanie akcjonariuszom SKA prawa do udziału w zysku rocznym przeznaczonym do wypłaty powstaje tylko wówczas, gdy odpowiednia jego część została przeznaczona do podziału przez walne zgromadzenie. Pamiętać zatem należy, że prawo do zysku akcjonariusza powstaje dopiero z chwilą wykazania zysku w sprawozdaniu finansowym i co więcej – zysk ten musi być przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom przez walne zgromadzenie. Fakt, że akcjonariusz SKA z tytułu uczestnictwa w tej spółce może uzyskać wyłącznie dywidendę, potwierdza także inna cecha związana z jego usytuowaniem w tym podmiocie gospodarczym, a mianowicie fakt, iż za prowadzenie spraw spółki odpowiedzialni są komplementariusze (wspólnicy aktywni). Akcjonariusze, jako wspólnicy pasywni, których rolą jest przede wszystkim zasilanie spółki komandytowo-akcyjnej kapitałem, nie mają nawet takiego ustawowego uprawnienia. Art. 138 § 1 k.s.h. przewiduje jedynie możliwość działania akcjonariusza w charakterze pełnomocnika. Prowadzi to do wniosku, że akcjonariusze SKA, w tym także Wnioskodawca z tytułu uczestnictwa w SKA, nie rozpoznają przychodów ani kosztów z tytułu bieżącej działalności gospodarczej tej spółki. Przykładowo w przypadku SKA, Wnioskodawca nie będzie wykazywał przychodów w momencie sprzedaży udziałów, czy akcji spółek zależnych. Jego jedynym przychodem (dochodem) będzie dywidenda należna od SKA.

Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska Wnioskodawczyni powołała:

 1. uchwałę 7 sędziów NSA z dnia 16 stycznia 2012 r., sygn. akt II FPS 1/11,
 2. interpretację ogólną wydaną przez Ministra Finansów z dnia 11 maja 2012 r., Znak: DD5/033/1/12/KSM/DD-125,
 3. interpretacje indywidualne wydane w imieniu Ministra Finansów przez:

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód z tytuły wypłaty dywidendy z SKA (zaliczki na jej poczet) jest przychodem ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej, który po spełnieniu warunków z art. 9a tej ustawy może być opodatkowany na zasadach określonych art. 30c Ustawy PIT, tj. tzw. (19% podatkiem liniowym).

Na potwierdzenie swojego stanowiska w powyższym zakresie Wnioskodawczyni powołała:

 1. wyroki WSA:
  • w Krakowie z dnia 8 lutego 2012 r., sygn. akt I SA/Kr 1924/11,
  • we Wrocławiu z dnia 2 marca 2012 r., sygn. akt I SA/Wr 77/12,
 2. interpretację ogólną wydaną przez Ministra Finansów z dnia 11 maja 2012 r., Znak: DD5/033/1/12/KSM/DD-125.

Ad. 4

Zdaniem Wnioskodawcy, SKA nie będzie odpowiedzialna, jako płatnik, za pobranie podatku od wypłacanej Mu dywidendy (zaliczki na jej poczet). Za opodatkowanie przychodu odpowiadać będzie wyłącznie Wnioskodawca, który będzie płacić zaliczki od dochodu. Dochód ten Wnioskodawca powinien obliczyć dodając kwotę dywidendy z tytułu uczestnictwa w SKA do innych przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a następnie od tak obliczonej łącznej kwoty przychodów odjąć koszty uzyskania przychodów wykazywane przez Wnioskodawcę z tytułu prowadzonej działalności (wyłącznie własne koszty uzyskania przychodów, a nie koszty ponoszone przez SKA).

Wobec powyższego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że SKA nie będzie płatnikiem podatku od dywidendy wypłacanej na Jego rzecz. Obowiązek odprowadzenia zaliczek, w związku z faktem, że przychód należy zakwalifikować do źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, spoczywać będzie wyłącznie na samym Wnioskodawcy, jako akcjonariuszu SKA.

Na potwierdzenie swojego stanowiska w powyższym zakresie Wnioskodawczyni powołała:

 1. interpretację ogólną wydaną przez Ministra Finansów z dnia 11 maja 2012 r., Znak: DD5/033/1/12/KSM/DD-125,
 2. interpretacje indywidualne wydane w imieniu Ministra Finansów przez:

Ad. 6

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku podjęcia przez zgromadzenie SKA uchwały o wyłączeniu zysku od podziału i przekazaniu go na kapitał zapasowy nie powstanie po Jego stronie przychód.

Na potwierdzenie swojego stanowiska w powyższym zakresie Wnioskodawczyni powołała:

 • uchwałę 7 sędziów NSA z dnia 16 stycznia 2012 r., sygn. akt II FPS 1/11,
 • interpretację ogólną wydaną przez Ministra Finansów z dnia 11 maja 2012 r., Znak: DD5/033/1/12/KSM/DD-125.

Zdaniem Wnioskodawcy, zarówno w przypadku uchwały NSA, jak i ww. interpretacji Ministra Finansów powstanie przychodu wymaga podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy. W związku z powyższym, jeśli w ogóle nie powstanie uprawnienie do jej uzyskania przez akcjonariusza (z uwagi na przeznaczenie zysku na pokrycie straty lub zwiększenie kapitału zapasowego) nie można uznać, że uzyskał on przychód.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie zauważyć należy, iż w niniejszej interpretacji indywidualnej nie oceniano stwierdzenia Wnioskodawczyni, że „(...) w przypadku SKA, Wnioskodawca nie będzie wykazywał przychodów w momencie sprzedaży udziałów, czy akcji spółek zależnych”, gdyż w uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z dnia 9 października 2012 r., Wnioskodawczyni dodatkowo wyjaśniła, że spółka komandytowo-akcyjna, której Wnioskodawczyni będzie akcjonariuszem w ostatecznym rozrachunku nie zamierza posiadać udziałów lub akcji spółek kapitałowych oraz obrót udziałami i akcjami nie będzie stanowił przedmiotu działalności gospodarczej tej spółki. Tym samym, ta część stanowiska Wnioskodawczyni nie znajduje odzwierciedlenia w opisie zdarzenia przyszłego.

Nadmienia się, iż w zakresie pytań oznaczonych we wniosku numerami 3 i 5 wydane zostaną odrębne interpretacje indywidualne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.