IBPBI/1/415-921/14/KB | Interpretacja indywidualna

Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do przychodów uzyskiwanych z praw autorskich w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
IBPBI/1/415-921/14/KBinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. prawa autorskie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 12 sierpnia 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 13 sierpnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do przychodów uzyskiwanych z praw autorskich w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2014 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do przychodów uzyskiwanych z praw autorskich w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca rozpoczął jednoosobową działalność gospodarczą, której przedmiotem jest działalność dziennikarska, polegająca na pisaniu przez niego oraz redagowaniu tekstów-artykułów w serwisie internetowym. Wnioskodawca zawarł umowę o współpracy, której przedmiotem jest właśnie tworzenie różnej treści artykułów, umieszczanych w serwisie internetowym. Artykuły będą podpisywane imieniem i nazwiskiem bądź inicjałami Wnioskodawcy. Będzie to jego jedyne źródło przychodów.

Zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych.

W przedstawionej sytuacji, każdy artykuł, który zostanie napisany, będzie przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze (utwór wyrażony słowami). Przychód uzyskany z tego tytułu będzie przychodem z praw autorskich, ale jednocześnie przychodem uzyskanym ze źródła , jakim będzie jednoosobowa działalność gospodarcza.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy uzyskany w ten sposób przychód spełnia przesłankę do tego, aby został uznany za przychód z praw majątkowych (przeniesienie praw autorskich ) i podatnik może, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosować 50% koszty uzyskania przychodów, czy też powinien traktować uzyskiwane przychody, jako przychody z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, które winny być pomniejszane o faktycznie poniesione przez Wnioskodawcę koszty uzyskania przychodu...

Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ artykuł, który został napisany i podpisany jego imieniem i nazwiskiem (bądź inicjałem), stanowi znamiona indywidualnego dzieła, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to pomimo tego, że został stworzony w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, przychód uzyskany z tej czynności będzie przychodem z praw majątkowych, czyli powinien zostać zakwalifikowany do przychodów określanych w art. 10 ust. 1 pkt 7 w powiązaniu z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie przychodem, którego źródłem jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W związku z powyższym, Wnioskodawca uważa, że będzie miał prawo do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, ponieważ czynność ta, czyli artykuł-utwór, będzie mieć znamiona dzieła, które stanowi przedmiot prawa autorskiego.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 i 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), odrębnymi źródłami przychodów są:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza oraz
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Jednocześnie w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, zawarto definicję legalną pozarolniczej działalności gospodarczej. W myśl tego przepisu, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie natomiast do art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (z pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 14 ust. 1 zd. 1 ww. ustawy).

Stosownie natomiast do treści art. 18 ww. ustawy, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.), przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Dla uzyskania przychodu z tytułu korzystania przez podmiot uprawniony z praw autorskich lub z praw pokrewnych albo z rozporządzania tymi prawami konieczne jest spełnienie dwóch przesłanek:

 1. wystąpienie przedmiotu praw majątkowych w postaci utworu lub artystycznego wykonania;
 2. osiągnięcie przychodu w postaci wynagrodzenia bezpośrednio powiązanego z korzystaniem z określonych praw autorskich lub pokrewnych albo rozporządzania tymi prawami.

Z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że osiągnięty przez podatnika przychód należy przyporządkować do odpowiedniego źródła przychodu, o których mowa w cyt. art. 10 ust. 1 tej ustawy. Od tej kwalifikacji uzależnione są zasady opodatkowania osiągniętego dochodu (przychodu). Jednocześnie uzyskany przez podatnika przychód może stanowić przychód wyłącznie z jednego źródła przychodu. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wyklucza automatycznie możliwości osiągania przychodów z majątkowych praw autorskich i praw pokrewnych oraz z tytułu rozporządzania tymi prawami w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeżeli zatem podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, tj. działalności wykonywanej w warunkach określonych w cyt. art. 5a pkt 6 oraz art. 5b ust. 1 ww. ustawy, uzyskuje przychody z praw autorskich, które związane są z prowadzoną przez niego działalnością, to przychody te stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, a nie przychód z odrębnego źródła przychodu, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 oraz art. 18 ww. ustawy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem jest działalność dziennikarska, tj. pisanie oraz redagowanie tekstów w serwisie internetowym. W ramach tej działalności zawarł umowę o współpracy, na podstawie której pisze artykuły, umieszczane następnie w serwisie internetowym. Artykuły te stanową utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, że jeżeli w istocie Wnioskodawca zawarł ww. umowę o współpracy w ramach prowadzonej w zakresie pisania i redagowania tekstów działalności gospodarczej, to przychody uzyskiwane z tytułu tej umowy (z pisanych tekstów umieszczanych w serwisie internetowym) stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Konsekwencją zaliczenia ww. przychodów do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza jest brak możliwości pomniejszania tych przychodów o 50% koszty uzyskania przychodów. Zgodnie bowiem z art. 22 ust. 9 pkt 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami, określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. Jednocześnie jednak art. 22 ust. 12 ww. ustawy stanowi, że do przychodów, o których mowa w art. 14 (a zatem do przychodów z działalności gospodarczej), nie mają zastosowania koszty uzyskania przychodów określone w ust. 9.

Biorą powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca będzie uzyskiwał przychody z tytułu artykułów pisanych na podstawie umowy o współpracę zawartej w ramach prowadzonej w zakresie pisania i redagowania tekstów działalności gospodarczej, to przychodów tych nie może pomniejszać o 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w cyt. art. 22 ust. 9 pkt 3 ww. ustawy. Przychody te (co do zasady) może pomniejszyć o faktycznie poniesione wydatki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, tj. o wydatki poniesione w celu uzyskania tych przychodów, bądź zachowania albo zabezpieczenia tego źródła przychodu. Zgodnie bowiem z tym przepisem, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Z uwagi na powyższe, stanowisko przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
IPTPB3/4230-12/14-6/IR | Interpretacja indywidualna

koszty uzyskania przychodów
IPTPB1/415-482/14-2/MR | Interpretacja indywidualna

prawa autorskie
ITPP1/443-770/14/DM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.